Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc de a proceda la executarea silită pentru realizarea creantei constand in plata drepturi salariale. Incidenta O.U.G. nr. 71/2009. Procedura in cadrul careia se analizeaza compatibilitatea acestui act n


SENTINTA CIVILA nr. 3192

Şedinţa publică din 11.03.2011

Prin cererea legal timbrată, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21.09.2010 sub nr. 33300/301/2010 petenta I.E in contradictoriu cu intimatii BEJ S.P.D, M. J si MFP a formulat plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de a proceda la executarea silită in dosarul de nr. xxx, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate refuzul executorului de a indeplini actul de infiintare al popririi asupra conturilor intimatului M. J si de a efectua insasi executarea silita in dosarul de executare silita nr. xxx, precum si sa se dispuna obligarea executorului sa procedeze la indeplinirea actului de excutare imediat urmator emiterii somatiei privind infiintarea popririi, respectiv sa fie obligat sa procedeze de indata la infiintarea popririi asupra conturilor debitorului si de efectua insasi executarea in acest dosar. Cu cheltuieli de judecata.

În motivare petenta a arătat că executarea silita din aceasta cauza vizeaza titlul executoriu avand ca obiect plata drepturilor salariale reprezentand spor de confidentialitate prin titlurile executorii aflate în dosarul execuţional, obţinute la finele anului 2007 şi începutul de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, pentru perioada 14.02.2005-21.03.2005 si 22.03.2005-04.05.2009, sume actualizate cu rata inflatiei.

Refuzul executorului a fost intemeiat pe dispozitiile OUG 71/2009 care prevad esalonarea platilor in perioada 2010-2014 si care arata ca ”in cursul termenului prevazut la alin 1 orice procedura de executare silita se suspenda de drept”.

Petenta arata ca executarea silita este conforma cu Constitutia Romaniei, cu Codul de procedura civila si, esential, cu Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Astfel, petemta sustine ca se impune constatarea incalcarii art. 1 al Protocolului 1 aditional la Conventie, privind dreptul la respectarea bunurilor oricarei persoane, precum si art. 6 CEDO, privind dreptul la un proces echitabil, fiind evident ca executarea silita este parte a procesului civil.

Prin urmare, petenta solicita sa se constate ca prevederile OUG 71/2009, cu modificarile ulterioare, produc efecte contrarii Conventiei europene a Drepturilor Omului si, drept consecinta, sa se dispuna inlaturarea acestora, dand eficienta dreptului comun in materie de executare silita reprezentat de dispozitiile Codului de procedura civila.

In drept, petenta a invocat dispozitiile art. 53 din legea 188/2000.

La data de 18.11.2010 intimatul M. J a formulat intampinare prin care a invocat exceptia de litispendenta a prezentei cauze cu cauza ce formeaza obiectul dosarul 33299/301/2010.

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata, aratand ca executorul judecatoresc a refuzat efectuarea executarii silite in conformitate cu dispozitiile OUG 71/2009.

A mai aratat ca prin Decizia nr. 188/02.03.2010 Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG 71/2009.

In drept, a invocat dispozitiile art. 115 C.pr.civ.

Prin incheierea de sedinta din 18.01.2011 instanta a calificat exceptia invocata de intimata ca fiind exceptia de conexitate, aceasta exceptie fiind respinsa ca neintemeiata prin incheierea din 16.02.2011.

La 25.02.2011 intimatul MFP a formulat note scrise prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, iar pe fond respingerea plangerii ca neintemeiata.

In motivare a aratat ca petenta nu a justificat chemarea sa in judecata in conditiile in care in titlul executoriu – decizia civila 2946/R/04.05.2009 nu este retinuta calitatea sa de debitor, ci a intimatului MJ.

Pe fond, intimatul a aratat ca plangerea este neintemeiata intrucat executorul a refuzat efectuarea executarii silite in conformitate cu dispozitiile OUG 71/2009.

In drept a invocat dispozitiile art. 146 C.pr.civila.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea depusă la Biroul executorului judecătoresc SPD la data de 05.08.2010, petenta IE a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de decizia civila xxx/R/04.05.2009 prin care debitorul MJ a fost obligat la plata sporul de confidenţialitate în cuantum de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara.

Pe rolul intimatului BEJ SPD a fost astfel înregistrat dosarul de executare nr. xxx/2010 în cadrul căruia, la data de 05.08.2010 a fost emisa somaţia de plata depusa la fila 18 din dosar.

Prin procesul verbal din data de 09.09.2010 (fila 12), executorul judecătoresc a constatat că nu poate da curs executării silite prin poprire deoarece O.U.G. nr. 71/2009 constituie un incident pentru realizarea creanţei creditoarei.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului MFP instanta retine ca potrivit deciziei civile 2946/R/04.05.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti (filele 20-26), obligatia de plata a drepturilor salariale restante a fost stabilita in sarcina intimatului MJ si CAP, respectiv CAB.

Fata de aceasta situatie, constatand ca intimatul MFP nu este debitorul petentei potrivit titlului executoriu – decizia civila 2946/R/04.05.2009, vazand si faptul ca petenta nu a justificat chemarea in judecata a acestui intimat, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului MFP si va respinge plangerea formulata in contradictoriu cu acesta ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

In ceea ce priveste plangerea formulata in contradictoriu cu ceilalti intimati (BEJ SDP si MJ), instanţa constată că, potrivit art.53 alin. 2 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, în cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc.

În cauză, instanţa apreciază că refuzul executorului judecătoresc de a continua executarea silită nu a fost nejustificat întrucât acesta a invocat dispoziţiile O.U.G. nr. 71/2009, potrivit căreia plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, este eşalonată pe 3 ani (2010, 2011 şi 2012), în cursul acestor termene orice procedură de executare silită fiind suspendată de drept.

În ceea ce priveşte compatibilitatea acestui act normativ cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene, instanţa apreciază că aceasta nu poate fi analizată în cadrul plângerii reglementată de art. 53 din Legea nr. 188/2000, care limitează controlul instanţei la verificarea caracterului justificat/nejustificat al refuzului executorului, ci numai în cadrul contestaţiei la executare reglementată de art. 399 alin. 1 teza finală C.pr.civila. Astfel, cata vreme executorul nu avea competenta sa verifice compatibilitatea OUG 71/2009 cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene, fiind obligat sa faca aplicarea dispozitiilor legale in vigoare, instanta constata ca refuzul sau nu poate fi considerat nejustificat, ci dimpotriva intemeiat pe dispozitiile legale mentionate.

Pentru motivele expuse anterior, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată plângerea formulată de petentă.