Plangere Plângeri prealabile


INSTANTA

La data de 29.06.2010 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei B, sub nr. X/189/2010, plangerea contraventionala formulata de petenta SC A I SRL, prin care acesta solicita anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor numarul X intocmit la data de 19.02.2010 de catre organul constatator Administratia Finantelor Publice B.

In motivarea plangerii petenta a aratat ca a fost sanctionata contraventional cu amenda in suma de 1000 lei pentru faptul ca nu a prezentat documentele fiscale solicitate de catre agentul constatator. Petenta arata ca nu se considera vinovata de savarsirea contraventiei. De asemenea, arata ca nu se afla in posesia procesului-verbal atacat.

Plangerea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile OG nr. 2/2001.

Plangerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar, conform art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, respectiv art. 1 alin. 2 din O. G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile ulterioare.

Intimata, legal citata, a formulat intampinare, solicitand respingerea plangerii contraventionale formulata de petenta impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 0X/19.02.2009, pe care il considera legal si temeinic , solicitand a fi mentinut .

Pe cale de exceptie, intimata a solicitat respingerea plangerii ca fiind tardiv introdusa. Astfel, arata intimata procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor mai sus mentionat a fost comunicat catre petenta prin adresa nr. 3370/20.02.2009, cu confirmare de primire in data de 02.03.2009, iar plangerea contraventionala a fost introdusa in data de 29.06.2010, dupa implinirea termenului de 15 zile , prevazut de art. 31 alin 1 din OG. nr. 2/2001.

In motivarea in fapt, intimata a aratat ca petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in suma de 1000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de art. 81 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, fapta ce constituie contraventie conform dispozitiilor art. 219 alin 1 lit b din OG nr. 92/2003 si consta in nedepunera declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul 2008 si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei , conform dispozitiilor art. 219, alin 2 lit d din OG nr. 92/2003.

Intimata arata ca procesul verbal a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale prevazute de OG nr. 2/2001, iar constatarea contraventiei s-a facut in urma verificarilor in evidenta Administratiei Finantelor Publice B, nefiind necesara prezenta inspectorilor ANAF la sediul petentei.

De asemenea, intimata arata ca SC A I SRL B a depus declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2008, in data de 20.05.2009, inregistrata la intimata sub nr. 805, dupa termenul legal de depunere al acesteia, respectiv dupa aplicarea sanctiunii- amenda in suma de 1000 lei, minimul prevazut de lege.

Intimata a depus procesul- verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 0X/19.02.2009, declaratie privind impozitul pe profit, adresa nr. 3370/20.02.2009, confirmare de primire( f. 13-18) .

Verificand din oficiu conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca este competenta teritorial raportat la locul savarsirii contraventiei.

Analizand cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia tardivitatii introducerii plangerii invocata de intimata prin intampinare, instanta urmeaza sa o respinga motivat de urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 0X intocmit la data de 19.02.2010 de catre organul constatator Administratia Finantelor Publice B, petenta SC A I SRL a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 1000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 81 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 34 alin 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si OP ANAF nr. 101/2008, anexa 9.

Prin procesul-verbal sus-mentionat s-a retinut de catre organul constatator ca petenta nu a depus declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2008.

Potrivit art. 31 alin 1 din OG nr. 2/2001 : “Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia”.

In art. 26 alin 3 se prevede “In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii”, iar potrivit art. 27 “ Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.”

Analizand actele dosarului instanta constata ca procesul-verbal nr. 0X din data de 19.02.2009 nu a fost comunicat conform dispozitiilor legale mentionate mai sus, la sediul contravenientei – B, str. Republicii nr. 304 bl. K2 , ci la domiciliul asociatului B , str. Gladiolelor nr. 5, la data de 02.03.2009 , astfel incat instanta apreciaza ca, atat timp cat intimata nu a facut dovada comunicarii procesului-verbal, in conformitate cu dispozitiile legale, termenul de 15 zile nu a inceput sa curga, astfel incat plangerea contraventionala nu este tardiv formulata.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal instanta retine urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, republicata, cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta mai retine, de asemenea, si imprejurarea ca faptelor li s-a dat o corecta incadrare juridica, raportat la situatia de fapt retinuta de agentul constatator.

Astfel, potrivit art. 81 din O.G. nr. 92/2003 “ Declaratia fiscala se depune de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta” , iar potrivit art. 219 alin. 1 lit b “ constituie contraventii urmatoarele fapte: neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume”

Art. 34 alin 11 din Codul Fiscal, astfel cum era in vigoare la data intocmirii procesului-verbal “Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.”

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei retinuta in sarcina sa, pentru motivele ce vor fi expuse in continuare.

Din inscrisul intitulat “ Declaratie privind impozitul pe profit” (f. 14 ) rezulta ca petenta a depus acest document la Administratia Finantelor Publice B,la data de 20.05.2010 , cu mult peste termenul prevazut de lege, astfel incat in mod legal si intemeiat, organul constatator a intocmit procesul –verbal si a aplicat sanctiunea contraventionala in limitele prevazute de lege. De asemenea, instanta apreciaza ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gradul de pericol social al contraventiei.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza plangerea ca fiind nefondata si, pe cale de consecinta, o va respinge cu aceasta mentiune.

3