Plata contravalorii materialului lemnos Plăţi


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

pretenţii

MOTIVAREA SENTINŢEI CIVILE NR. 2077/2011 DIN 15 iunie 2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 06.09.2010 sub nr 5058/260/2010 reclamantul C.N. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului C. C. T. la plata sumei de 7700 lei reprezentând contravaloare material lemnos, daune moratorii în cuantum de 100 lei pe zi de întârziere de la data pronunţării hotărârii şi până la achitarea integrala a sumei. Totodată a solicitat cheltuieli de judecată.

In motivare a arătat în toamna anului 2009 a înstrăinat pârâtului 20 mc de cherestea contra sumei de 7700 lei pe care acesta s-a obligat să o achite. Reclamantul susţine că pârâtul a întârziat cu plata sumei de bani motiv pentru care a convenit cu acesta să încheie un înscris prin care să îşi ia angajamentul ca în termen de 60 zile de la data redactării lui-13.05.2010, să îi achite suma datorată, respectiv la data de 15.07.2010. Reclamantul arată că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţiile deşi a fost notificat prin intermediul executorului judecătoresc.

în drept a invocat disp art 998-999 C.civ, art 274 C.proc.civ..

In probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, martori şi interogatoriu şi a depus la dosar înscrisul intitulat „angajament”.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 573 lei şi timbru judiciar de 3 lei.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

La termenul din data de 16.02.2011 instanţa a încuviinţat pentru reclamant proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului şi doi martori.

La termenul din data de 11.05.20011 instanţa a procedat la audierea martorului Boghian Vasile.

La termenul din data de 08.06.2011 instanţa a administrat proba cu interogatoriul pârâtului. La acelaşi termen reclamantul prin avocat a renunţat la cererea de înlocuire a martorului Paliştan Dumitru care deşi citat nu s-a prezentat in instanţă, instanţa luând act de această împrejurarea şi păşind la judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

în toamna anului 2009 reclamantul C. N. a vândut pârâtului C. C. T. 20 mc de cherestea contra sumei de 7700 lei. Ulterior, la data de 13.04.2010, a fost întocmit între reclamant şi pârât un înscris sub semnătură privată intitulat

2 „angajament” prin care pârâtul s-a obligat faţă de reclamant ca până la data de 15.07.2010 să achite suma de 7700 lei reprezentând contravaloarea celor 20 mc de cherestea cumpărata anterior.

Instanţa califică izvorul drepturilor şi obligaţiilor părţilor ca fiind un contract de vânzare cumpărare. Potrivit art 1295 C.civ, contractul de vânzare cumpărare este un contract consensual ce se încheie în mod valabil prin simpla manifestare de voinţă a părţilor, neinsotita de nicio forma. Chiar daca părţile inteleg sa insoteasca manifestarea de voinţa de redactarea unui inscris care sa o consemneze, ele nu o fac pentru validitatea actului ci doar pentru a-si asigura un mijloc de proba privind încheierea si conţinutul actului juridic.

Astfel ca dovada unui contract de vânzare cumpărare este supusă regulilor generale, respectiv, daca valoarea contractului este peste 250 lei, dovada se poate face numai prin înscris autentic sau înscris sub semnătură privată, conform art. 1191 alin.l Cod civil. Potrivit alin 2 nu se va primi niciodată o dovadă cu martori în contra sau peste ceea ce cuprinde actul. Conform alin 3 însă părţile pot conveni ca şi în cazurile arătate anterior să se poată facă dovada cu martori, dacă aceasta priveşte drepturi de care ele pot dispune.

In speţă între părţi nu a fost încheiat nici un înscris doveditor al contractului de vânzare -cumpărare ca şi instrumentum, însă această împrejurare nu afectează valabilitatea convenţiei ca negotium.

Prin aplicarea dispoziţiilor art 1191 alin 3 C.civ şi poziţia pârâtului, instanţa reţine că reclamantul, conform art 1169 C.civ, a făcut dovada raportului juridic cu pârâtul în temeiul căruia acesta s-a obligat să îi achite suma de 7700 lei cu titlu de preţ al lemnului vândut. Astfel martorul Boghian Vasile a arătat că în anul 2009 a încărcat cherestea din curtea lui Ciocan Neculai în maşina lui Coman Cătălin împreună cu încă două persoane. însăşi pârâtul la interogatoriu a recunoscut faptul că a cumpărat de la reclamant 20 mc de cherestea contra sumei de 7700 lei, bani pe care însă nu i-a achitat cu motivarea că reclamantul trebuia să îi elibereze factura. Această împrejurarea însă instanţa nu o poate lua în considerare întrucât pârâtul nu a făcut nicio dovadă în acest sens. Totodată instanţa reţine că pârâtul a recunoscut obligaţia de plată a preţului cherestelei în cuantum de 7700 lei prin înscrisul sun semnătură privată intitulat „angajament”.

Conform art 969 alin C.civ convenţiile legal făcute au putere de lege intre părţile contractante, iar potrivit art 970 C.civ convenţiile trebuie executate cu buna credinţa si întocmai.

Potrivit art. 1073 C.civ creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţie, iar în caz contrar are dreptul la dezdăunări.Avand in vedere ca obiectul obligaţiei ii constituie plata unei sume de bani, executarea in natura a acesteia este întotdeauna posibila.

Conform dispoziţiilor art. 1082 C.civ, instanţa apreciază că în materie contractuală, sarcina dovedirii executării obligaţiei revine pârâtului, reclamantul fiind ţinut să probeze doar existenţa obligaţiei. întrucât paratul nu a făcut dovada actului juridic al plaţii in condiţiile art. 1191 şi urm. C.civ., prin inscris emanat

3

ori recunoscut de reclamant, ba chiar a recunoscut obligaţia sa, se constata ca acesta datorează suma de 7700 lei cu titlu de preţ.

în ceea ce priveşte capătul de cerere accesoriu privitor la daunele moratorii, instanţa reţine că acesta este întemeiat doar în parte. In speţă reclamantul a solicitat daune moratorii în cuantum de 100 lei pe zi de întârziere de la data pronunţării hotărârii şi până la achitarea integrală a debitului, ori instanţa constată că între părţi nu a fost încheiată nicio clauză penală prin care să se evalueze anticipat prejudiciul suferit ca urmare a executării cu întârziere a obligaţiilor, clauză penală cuantificată la suma solicitată. în aceste condiţii instanţa reţine că daunele morale se evaluează legal conform art 1088 C.civ care prevede că la obligaţiile care au ca obiect sume de bani daunele interese nu pot cuprinde decât dobânda legală stabilită de BNR. Luând în considerare principiul disponibilităţii instanţa va obliga pârâtul la daunele moratorii astfel stabilite de la data pronunţării hotărârii şi până la achitarea integrala a debitului, după cum a solicitat reclamantul.

Astfel instanţa va admite în parte acţiunea şi va obliga pârâtul la plata sumei de 7700 lei cu titlu de preţ şi daune moratorii aferente acestei sume, de la data pronunţării hotărârii şi până la achitarea integrala a debitului, daune moratorii stabilite la nivelul dobânzii legale practicate de BNR.

Având in vedere ca pârâtul a căzut in pretenţii, in temeiul art 274 alin rap la art 3 C.proc.civ ii va obliga pe acesta la cheltuieli de judecata in cuantum de 1576 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, taxă de timbru judiciar şi onorariu de avocat , redus parţial. Astfel instanţa retine ca poate sa reducă onorariul de avocat ori de cate ori constata ca sunt prea mari fata de valoarea pricinii ori indeplinita. In cauza, se apreciază că faţă de complexitatea dosarului şi munca depusă de avocat, onorariul avocaţial in cuantum de 1500 lei este, suma de 1000 lei fiind mai apropiata de realitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul C. N. domiciliat în Comăneşti, str Aleea Parcului, bl E2, ap 1, jud Bacău în contradictoriu cu pârâtul C. C. T. cu domiciliul în Comăneşti, ….jud Bacău.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 7700 lei reprezentând preţ şi daune moratorii aferente acestei sume, de la data pronunţării hotărârii şi până la achitarea integrala a debitului, daune moratorii stabilite la nivelul dobânzii legale practicate de BNR.

Obligă pârâtul la cheltuieli de judecată către reclamant în cuantum de 1576 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, taxă de timbru judiciar şi parţial onorariu de avocat.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.06.2011.