Posesie Posesie


ROMÂNIA

JUDECATORIA TG JIU, JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA NR. 5204

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 06.07.2010

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol fiind solutionarea actiunii în confectionare act formulata de reclamantul X, domiciliat în ……, în contradictoriu cu pârâta Y, cu sediul în …………

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru pârâta, A, lipsa fiind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca, prin serviciul registratura, la data de 28.06.2010, pârâta a depus actul de partaj voluntar, autentificat sub nr. 7718/18.10.2004, de Biroul Notarului Public Anca Merisescu.

Si tot prin serviciul registratura, la data de 05.07.2010, reclamantul a depus un înscris prin care solicita pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de contract autentic de vânzare cumparare, conform conventiei nr. 15593/31.07.2007, în valoare de 17290 lei, afirmând totodata ca, SC Complexul Energetic Rovinari SA a virat suma de 17290 lei, pentru suprafata de 3196 m.p., anexând si ordinul de plata nr. 031063/14.06.2010, ce atesta acest aspect (filele 40-41).

Consilier juridic A învedereaza instantei ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Consilier juridic A solicita admiterea actiunii formulate, fara cheltuieli de judecata.

JUDECATA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, la data de 04.05.2010, sub nr. 6694/318/2010, reclamantul X a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâta Y, sa se dispuna obligarea pârâtei S sa îi achite suma de 17.290 lei, reprezentând contravaloarea terenului în suprafata de 3.196 mp, sa se constate intervenita vânzarea cumpararea terenului si sa se pronunte o hotarâre care sa tina loc de contract autentic de vânzare cumparare pentru terenul în suprafata de 3.196 mp.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca a încheiat cu pârâta conventia de vânzare – cumparare teren nr. 15.593/31.07.2007, având ca obiect vânzarea – cumpararea terenului agricol extravilan, în suprafata totala de 3.196 mp, proprietatea sa, situat în localitatea Negomir, comuna Negomir, judetul Gorj.

Reclamantul a mai aratat ca terenul în suprafata de 3.196 mp este proprietatea sa, conform sentintei civile nr. 5788/03.10.2006, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 9214/C/2006, acesta fiind compus din trei suprafete:

1. suprafata de 440 mp, categoria arabil, situata în intravilan, tarlaua 11, parcela 272, cu vecini: N- drum comunal, E – most. Dodenci Aristica, la Sud – pârâul Jilt

Vechi si la Vest – most. Dodenci Aristica

2. suprafata de 1.750 mp, situata în intravilan, tarlaua 8, parcela 8, cu vecini: N – drum judetean si SC Complexul Energetic Rovinari SA, la E- most. Voinescu N. Ion, la S – pârâul Jilt si la V- most. Gîrjoaba Ion

3. suprafata de 1.006 mp, care face parte din suprafata totala de 2.006 mp, cuprinsa în actul de partaj voluntar nr. 7718/18.10.2004, situata în intravilan, cu urmatorii vecini: la rasarit – Hatara Vasile, la apus – most. Lui Voinescu Elisabeta, la miazazi – drum satesc 313 si la miazanoapte – Hatara Constantin si Hatara Gheorghe.

A mai aratat reclamantul ca terenul este excavat de unitatea pârâta cu toate ca aceasta nu a achitat pretul convenit în suma de 17.290 lei.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 5 alin. 2 din Titlul X din legea 247/2005 si art.111 din Codul de Procedura Civila iar, în temeiul art. 242 Cod de Procedura Civila s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

Au fost anexate, în fotocopie, conventia de vânzare cumparare teren nr. 15593/31.07.2007, sentinta civila nr. 5788/03.10.2006, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 9214/C/2006, sentinta civila nr. 4573/11.06.2008, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 1326/318/2008 si cartea de identitate a reclamantului.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii formulate de catre reclamant, în sensul ca este de acord sa îi achite acestuia suma de 17.290 lei reprezentând contravaloarea terenului, precum si cu pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de contract autentic de vânzare cumparare a terenului în suprafata totala de 3.196 mp, care a facut obiectul conventiei de vânzare cumparare teren nr. 15593/31.07.2007, încheiata cu reclamantul.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin actiunea ce face obiectul dosarului de fata reclamantul X a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâta Y, sa se dispuna obligarea pârâtei sa îi achite suma de 17.290 lei reprezentând contravaloarea terenului în suprafata de 3.196 mp, sa se constate intervenita vânzarea cumpararea terenului si sa se pronunte o hotarâre care sa tina loc de contract autentic de vânzare cumparare pentru terenul în suprafata de 3.196 mp.

Prin antecontractul de vânzare cumparare, intitulat “Conventie de vânzare cumparare teren” încheiat de parti, acestea au convenit sa constituie în viitor un drept real asupra imobilelor ce au facut obiectul antecontractului, conventie ce a dat nastere în sarcina partilor la obligatia de a încheia contractul asumat în forma prevazuta de lege pentru a-si produce efectul translativ de proprietate, respectiv forma autentica ( conform articolului 2, titlul X, Legea 247/2005 “terenurile situate în intravilan si extravilan pot fi înstrainate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica”), obligatia partilor ce decurge din antecontractul încheiat fiind o obligatie de a face.

Conform art. 5, alineat 2, Titlul X din Legea nr. 247/2005 în situatia în care dupa încheierea unui cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract.

Prin întâmpinarea formulata în cauza, pârâta a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii formulate de catre reclamant, în sensul ca este de acord sa îi achite acestuia suma de 17.290 lei, reprezentând contravaloarea terenului, precum si cu pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de contract autentic de vânzare cumparare a terenului în suprafata totala de 3.196 mp, care a facut obiectul conventiei de vânzare cumparare teren nr. 15593/31.07.2007.

Instanta retine de asemenea ca în cauza s-a facut dovada dreptului de proprietate al reclamantului asupra terenului în litigiu cu sentinta civila nr. 5788/03.10.2006, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 9214/C/2006 si actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 7712/18.10.2004 (filele 6-10, 36).

De asemenea cu ordinul de plata nr. 031063 (fila 41) pârâta a facut dovada achitarii catre reclamant a sumei de 17.290 lei reprezentând pretul terenului stabilit prin antecontractul de vânzare cumparare încheiat de parti.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa admita în parte actiunea formulata de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Y sa constate intervenita între parti vânzarea cumpararea cu privire la terenul în suprafata totala de 3.196 mp situata în comuna Negomir, sat Negomir, judetul Gorj compus din urmatoarele parcele:

suprafata de 440 mp teren arabil intravilan, tarlaua 11, parcela 272, cu vecinii: la N drumul comunal, la E most. Dodenci Aristica, la S pârâul Jilt Vechi si la V most. Dodenci Aristica;

suprafata de 440 mp teren arabil intravilan, tarlaua 11, parcela 272, cu vecinii: la N drumul comunal, la E most. Dodenci Aristica, la S pârâul Jilt Vechi si la V most. Dodenci Aristica;

suprafata de 1750 mp intravilan, tarlaua 8, parcela 8, cu vecinii: la N drumul judetean si SC Complexul Energetic Rovinari SA, la E mostenitori Voinescu N Ion, la S pârâul Jilt si la V mostenitori Gîrjoaba Ion

suprafata de 1750 mp intravilan, tarlaua 8, parcela 8, cu vecinii: la N drumul judetean si SC Complexul Energetic Rovinari SA, la E mostenitori Voinescu N Ion, la S pârâul Jilt si la V mostenitori Gîrjoaba Ion

suprafata de 1006 mp care face parte din suprafata totala de 2006 mp cuprinsa în actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 7718/18.10.2004 de BNP Anica Merisescu, situata în intravilan, cu vecinii: la E Hatara Vasile, la V mostenitori Voinescu Elisabeta, la E drumul satesc 313 si la N Hatara Constantin si Hatara Gheorghe, hotarârea urmând sa tina loc de act autentic de vânzare cumparare si sa respinga capatul de cerere privind pârâtei la plata sumei de 17.290 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul X, domiciliat în……, în contradictoriu cu pârâta Y, cu sediul în ………..

Constata intervenita între parti vânzarea cumpararea cu privire la terenul în suprafata totala de 3.196 mp situata în comuna Negomir, sat Negomir, judetul Gorj compus din urmatoarele parcele:

suprafata de 1006 mp care face parte din suprafata totala de 2006 mp cuprinsa în actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 7718/18.10.2004 de BNP Anica Merisescu, situata în intravilan, cu vecinii: la E Hatara Vasile, la V mostenitori Voinescu Elisabeta, la E drumul satesc 313 si la N Hatara Constantin si Hatara Gheorghe.

Prezenta hotarâre tine loc de act autentic de vânzare cumparare cu privire la imobilele mentionate.

Respinge capatul de cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de 17.290 lei ca fiind ramas fara obiect.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 06.07.2010.

PRESEDINTE GREFIER

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

Red.M.S/ tehn M.S

4Ex/14.07.2010