Potrivit art. 9 alin. 1, 2 şi 3 din OG nr. 2/2001 republicată, prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pentru o durată ce nu poate depăşi 300 de ore. În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei petentul X a solicitat în contradictoriu cu intimatul Y a prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării petentului contravenient la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Instanţa a invocat, din oficiu, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului –petent.

Petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de către intimat prin procesul verbal de contravenţie pentru comiterea contravenţiei prevăzute de art. 110 indice 1 litera a din Legea nr.18/1991-republicată privind fondul funciar.

Acesta a contestat această sancţiune, prin Sentinţa civilă dispunând înlocuirea sancţiunii cu sancţiunea avertisment. Sentinţa menţionată a fost recurată iar instanţa de recurs a respins ca neîntemeiată plângerea petentului.

Potrivit art. 9 alin. 1, 2 şi 3 din OG nr. 2/2001 republicată, prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pentru o durată ce nu poate depăşi 300 de ore. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se stabileşte alternativ cu amenda. În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Procesul verbal de contravenţie a fost întocmit de intimată aceasta putând sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării, conform textului legal menţionat.

O condiţie ca persoana să fie parte în proces este calitatea procesuală, care contribuie la desemnarea titularului dreptului de a acţiona. Calitatea procesuală activă trebuie a reclamantului trebuie să coincidă cu calitatea de titular al dreptului ce formează conţinutul raportului juridic de drept material asupra judecăţii.

Calitatea procesuală activă este titlul legal care îndreptăţeşte o persoană să fie parte în proces.

În cauza dedusă judecăţii calitatea procesuală activă este indicată în mod expres şi limitativ de art.9 alin.3 din OG nr.2/2001, petentul contravenient neavând o astfel de calitate.

Prin urmare, instanţa constată că reclamantul nu este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecăţii, motiv pentru care va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a acestuia şi va respinge acţiunea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Decizia a rămas irevocabilă prin respingerea recursului la 18.04.2011.