Prescriere drept material Plăţi


JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.649/246/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR.733/2010

Şedinţa publică din 03 MAI 2010

Preşedinte: …

Grefier: …

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea promovată de reclamantul C.P. împotriva pârâtei G.M., pentru pretenţii.

La apelul nominal se prezintă reclamantul, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care reclamantul arată că nu mai are de formulat cereri, după care instanţa dispune unirea excepţiei prescrierii dreptului material la acţiune, în ceea ce priveşte obligarea pârâtei la plata sumei aferente anilor 2005,2006 cu titlu de impozit, în temeiul art.137 c.pr.civ.

Nemaifiind alte cereri, instanţa declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii, a fi obligată pârâta la plata sumei de 80 lei RON, reprezentând impozitul achitat de reclamant pentru suprafaţa de 1,16 ha teren agricol, cumpărată de pârâtă în anul 1993, întrucât potrivit înscrisurilor depuse la dosar, reclamantul a achitat impozitul aferent, inclusiv în anul 2007.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

După luarea cauzei, anterior ridicării şedinţei de judecată,pârâta a depus prin biroul de registratură adeverinţa nr.6660/26.04.2010 eliberată de primăria Ineu.

Acţiunea este legal timbrată cu suma de 8 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

J U D E C A T A,

Constată că prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 23 martie 2010, reclamantul C.P. domiciliat în I., strada R., nr., judeţul A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta G.A., domiciliată în I., strada M., nr., judeţul A. obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 80 lei RON reprezentând impozitul achitat de reclamant pentru suprafaţa de 1,16 ha teren agricol, cumpărat de pârâtă.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În fapt, a arătat că pârâta a cumpărat de la tatăl reclamantului,defunctul C.T., prin înscris sub semnătură privată, terenul arabil în suprafaţă de 1,16 ha, iar pentru perioada2005-2007, reclamantul a achitat impozitul aferent, deşi nu mai era proprietar asupra terenului, înainte de 29.03.2007, când a fost pronunţată sentinţa civilă nr.664/2007 de către Judecătoria Ineu.

Cererea nu a fost motivată în drept fiind aplicabile dispoziţiile referitoare la îmbogăţirea fără justă cauză.

Pârâta G.A. nu a depus întâmpinare, iar concluziile orale puse în instanţă în şedinţa publică din 19.04.2010, a solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii, întrucât a achitat impozitul datorat.

În probaţiune, s-au depus acte scrise, filele 3-7, 12,13 şi 16 dosar.

Examinând cererea reclamantului, faţă de temeiul de drept şi de fapt expuse punctual, precum şi faţă de excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, pe baza probelor de la dosar, instanţa reţine în fapt următoarele :

Prin sentinţa civilă nr.664/29 martie 2007 pronunţată în dosar nr.629/ 246 /2007 de către Judecătoria Ineu, fila 3-4 dosar, a fost admisă acţiunea reclamantei G. A., în sensul că reclamanta a cumpărat de la pârâtul C.T., terenul arabil înscris în Titlul de proprietate emis sub nr.150078/23.01.2004 eliberat de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor A., respectiv suprafaţa de 8600 mp, din tarla 162, parcela cu nr.top. 1065/1/18, în suprafaţă totală de 1 ha şi 1600 mp, pentru preţul de 234.500 lei ROL, achitat în întregime, terenul fiind situat în hotarul oraşului Ineu, hotărârea ţinând loc de contract autentic de vânzare-cumpărare.

Potrivit chitanţei nr.186836/05.11.2007, fila 12 dosar, rezultă că C.T., antecesorul reclamantului C.P., a achitat cu titlu de impozit teren extravilan, suma de 1412 lei.

Potrivit adeverinţei nr.5920/13.04.2010 emisă de Primăria I.-Compartimentul Impozite şi taxe, depusă la fila 13 dosar, se reţine că pârâta G.A. figurează în evidenţele fiscale cu teren extravilan arabil în suprafaţă de 8600 mp, la poziţia rol 2544, pentru care a achitat impozitul pe anul 2010.

Pentru suprafaţa de 8600 mp, teren arabil extravilan, pârâta a achitat impozitul aferent în anii 2004-2010, potrivit adeverinţei nr.6660/26.04.2010, fila 16 dosar.

Referitor la excepţia prescrierii dreptului material la acţiune cu privire la obligarea pârâtei la restituirea către reclamant a impozitului achitat pentru anii 2005 şi 2006, aşa cum este prevăzut la art.1 din Decret nr.167/1958, republicat ,,Dreptul la acţiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege.,,

Art.3 din acelaşi act normativ arată că, termenul de prescriere este de trei ani, şi care începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cerere executarea silită.

Ori, potrivit acţiunii formulate de reclamant, acesta pretinde obligarea pârâtei la restituirea impozitului achitat aferent anilor 2005 şi 2006, după împlinirea termenului de trei ani, astfel că instanţa va reţine că este prescris dreptul material la acţiune cu privire la acest capăt de cerere.

Referitor la restul pretenţiilor, potrivit celor expuse anterior rezultă că pretenţiile sunt nefondate întrucât pe de o parte pârâta a achitat tot impozitul aferent în perioada 2004-2010, iar pe de altă parte reclamantul nu face dovada plăţii vreunei suma de bani cu titlu de impozit în contul pârâtei.

În cazul în care, atât reclamantul cât şi pârâta au achitat cu titlu de impozit pentru acelaşi teren, reclamantul are posibilitatea de a se adresa unităţii încasatoare, respectiv Primăria oraşului Ineu pentru restituirea impozitului nedatorat.

Pe cale de consecinţă, faţă de cele expuse, se va admite excepţia prescrierii dreptului material la acţiune în ceea ce priveşte obligarea piritei la restituirea către reclamant a impozitului achitat pentru anii 2005 şi 2006 şi va respinge acţiunea reclamantului C.P. formulată împotriva pârâtei G.A.pentru pretenţii.

Nemaifiind solicitate cheltuieli de judecată, potrivit art.274 c.pr.civ., nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H OT Ă R Â Ş T E,

Admite excepţia prescrierii dreptului material la acţiune în ceea ce priveşte obligarea piritei la restituirea către reclamant a impozitului achitat pentru anii 2005 şi 2006.

Respinge acţiunea formulata de reclamantul C.P., domiciliat în I., str. R., nr.118, jud. A. împotriva pârâtei G.A. domiciliata în I., str. M., nr., jud. A pentru pretenţii

Fără cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 3 mai 2010.

Preşedinte Grefier