Prescriptie extinctiva.Momentul de la care începe sa curga termenul de prescriptie. Prescripţii


Prescriptie extinctiva.Momentul de la care începe sa curga termenul de prescriptie.

Conform art.6 si 7 din Decretul nr.167/1958, dreptul de a cere executarea silita în temeiul oricarui titlu se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani iar prescriptia începe sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita. Întrucât hotarârile date în prima instanta privind procesele si cererile în materie comerciala sunt executorii iar exercitarea în termen a apelului nu suspenda de drept executarea, momentul de la care începe sa curga termenul de prescriptie a executarii silite este data pronuntarii hotarârii primei instante prin care se admite în tot sau în parte actiunea, iar nu data ramânerii irevocabile a acestei sentinte.

(decizia civila nr.574/4 iunie 2009, pronuntata de Tribunalul Arad în dosar nr.8289/55/2008).

S-a luat în examinare recursul declarat de recurenta S.C. Labai Eurocenter S.R.L. Nadlac în contradictoriu cu intimatii Botiz Vasile si Asigurarea Româneasca S.A. – Sucursala Hunedoara, , având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal se prezinta reprezentanta recurentei – Carmen Rusu, absenti fiind intimatul Botiz Vasile si reprezentantul intimatei.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, se constata ca prin Serviciul registratura al instantei, la data de 12.05.2009 recurenta a depus o cerere de repunere pe rol a cauzei, în cuprinsul careia a formulat si o cerere privind judecarea în lipsa.

Instanta constata ca recursul a fost declarat si motivat în termen si este legal timbrat.

Reprezentanta recurentei declara ca nu formuleaza alte cereri, iar instanta, constatând cauza în stare de solutionare, acorda cuvântul în dezbaterea pe fond a recursului.

Reprezentanta recurentei solicita admiterea recursului astfel cum a fost formulat si modificarea în parte a sentintei recurate în sensul admiterii în întregime a contestatiei la executare.

T R I B U N A L U L :

Prin sentinta civila nr.7611/23 octombrie 2008, pronuntata de Judecatoria Arad în dosar nr.8289/55/2008 a fost admisa în parte contestatia la formulata de catre contestatorii SC „L. E.” SRL si B. V. în contradictoriu cu intimatii SC „A.R. A.” SA si B. E. J. iar în consecinta a fost modificata somatia emisa la data de 07.08.2008 în dosarul executional nr.284/2008 al BEJ în sensul ca din suma totala de executat în cuantum de 30.645,67 lei a fost dedusa suma de 4000 lei reprezentând cheltuieli de judecata, ca urmare a compensarii, si au fost obligati intimatii sa plateasca contestatorilor suma de 182 lei reprezentând cheltuieli partiale de judecata.

Pentru a se pronunta în acest fel, prima instanta a retinut ca singura critica a contestatorilor vizeaza neefectuarea compensatiei între parti, în conditiile în care si creditoarea intimata avea obligatii fata de contestatori, stabilite prin decizia nr. 78/13.03.2006 a Curtii de Apel Timisoara, hotarâre prin care reclamanta a fost obligata sa plateasca pârâtei SC „L. E. C.” SRL suma de 4000 lei. În motivare, instanta, invocând dispozitiile art. 1143 Cod civil, disp. art. 1144 Cod civil, disp. art. 399-404 Cod procedura civila, a retinut ca din totalul sumei de executat în cuantum de 30.645,67 lei, este necesar a fi dedusa suma de 4000 lei, la care a fost obligata intimata fata de SC „L. E. C.”, ca urmare a compensarii, ceea ce a reclamat modificarea somatiei emisa la data de 07.08.2008 în dosarul executional nr. 284/2008 al BEJ , ca urmare a admiterii în parte a contestatiei la executare formulata de catre contestatorii SC „L. E. SRL si B. V. în contradictoriu cu intimatii SC A. R. A. SA si B. E. J. . În ce priveste exceptia de prescriptie a executarii silite invocata de catre contestatoare, instanta de fond a apreciat ca termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data ramânerii definitive a titlului executor a carei executare se solicita, respectiv decizia civila nr.78/13 martie 2006 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila prin decizia civila nr.80/11.01.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, data în raport de care cererea de executare silita a fost depusa înauntrul termenul legal de prescriptie de 3 ani.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs contestatoarea SC „L. E. C.” SRL, solicitând instantei de control judiciar, ca urmare a admiterii acestuia, modificarea în partea sentintei atacate, hotarâre pe care a considerat-o netemeinica si nelegala. În motivare, a sustinut termenul de prescriptie începe sa curga de la data când sentinta civila nr. 2239/2004 a Tribunalului Arad a fost comunicata, întrucât sentinta era executorie. Totodata, a apreciat ca dobânzile legale era necesar sa fie luate în considerare, de la data ramânerii definitive a sentintei, ca pretentiile deveneau executorii de la data comunicarii sentintei civile si ca dobânzile legale puteau fi solicitate de la ramânerea definitiva a hotarârii. Recurenta a considerat ca instanta s-a pronuntat asupra exceptiei în mod netemeinic si nelegal, deoarece prescriptia nu curge de la data pronuntarii deciziei civile nr. 78/13.03.2006, când sentinta a devenit definitiva, ci de la data pronuntarii sentintei civile, întrucât aceasta era executorie. În drept, a invocat disp. art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Analizând sentinta atacata din prisma criticilor aduse prin motivele de recurs, precum si art.304 si art.3041 Cod proc.civ. precum si din oficiu în temeiul art.306 Cod proc.civ., tribunalul a apreciat ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Contrar celor retinute de prima instanta, titlul executor ce s-a pus în executare nu a fost decizia civila nr.78/13 martie 2006 a Curtii de Apel Timisoara, ci sentinta civila nr.2239/6 octombrie 2004 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosar nr.3663/2004, asa cum a fost ulterior schimbata în parte prin decizia sus-amintita. Prin aceasta sentinta civila s-a statuat pentru prima data asupra fondului litigiului dintre parti, Tribunalul Arad ca prima instanta obligând în solidar pârâtii B. V. si S.C. ,,L. E.C.” S.RL. la plata catre reclamanta S.C. A. R.A. S.A. la plata sumei de 1.266.465.106 lei vechi (Rol) cu titlu de dobânzi legale si suma de 36.374.302 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Conform art.6 si 7 din Decretul nr.167/1958, dreptul de a cere executarea silita în temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani iar prescriptia începe sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita.

La data pronuntarii hotarârii – 6 octombrie 2004 – erau în vigoare prevederile art.7208 Cod proc.civ. hotarârile date în prima instanta privind procesele si cererile în materie comerciala sunt executorii iar exercitarea în termen a apelului nu suspenda de drept executarea.

În aceste conditii, tribunalul a constatat ca momentul de la care creditoarea S.C. ,,A. R. A.” a avut un titlu executor si prin urmare, momentul de la care putea cere executarea silita, de la care a început sa curga termenul de prescriptie a executarii silite este 7 octombrie 2004, iar nu data ramânerii irevocabile a acestei sentinte, asa cum a retinut instanta de fond.

În aceste conditii, se poate remarca faptul ca depunerea cererii de executare silita la executor judecatoresc, abia la data de 7 august 2008, s-a facut cu încalcarea termenului de prescriptie de 3 ani, socotiti de la data de 7 octombrie 2004, când creditoarea avea deja un titlu executor si putea cere executia silita în raport de dispozitiile legale sus-mentionate.

Având în vedere aceste considerente de fapt si de drept si constatând ca instanta de fond a înfaptuit o gresita aplicare a legii – art.304 pct.9 Cod proc.civ., în temeiul art.312 alin.1 si 3 Cod proc.civ. tribunalul a admis recursul declarat de recurenta S.C. ,,L. E.C” S.R.L. Nadlac în contradictoriu cu intimatii B. V. si S.C.,,A. R.” S.A. împotriva sentintei civile nr.7611/23 octombrie 2008, pronuntata de Judecatoria Arad în dosar nr.8289/55/2008, având ca obiect contestatie la executare si a modificaT în totalitate sentinta atacata în sensul ca A admis în tot contestatia la executare exercitata de contestatoarea S.C. ,,L. E. C.” S.R.L. în contradictoriu cu intimatii B. V. si ,,A. R.” S.A. si în consecinta a anulat actele de executare silita din dosar de executare nr.284/2008 al executorului judecatoresc, întrucât dreptul de a cere executarea silita s-a prescris.