Prestaţie tabulară Cadastru. Intabulare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1251/2011

Şedinţa publică de la 03 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Loreley Mirea

Grefier Felicia Sandor

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant S I, reclamant S IU şi pe pârât B.V., pârât P.M., având ca obiect prestaţie tabulară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că prin serviciul registratură s-a depus la dosar din partea reclamanţilor extrase Cf la zi pentru imobilele în litigiu, după care:

Se constată faptul că fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din 27.01.2011, când părţile au pus concluzii pe fond, concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa în vederea deliberării şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 03.02.2011, dată la care s-a pronunţat prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

1.Cererea de chemare in judecată

Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 09.12.2008, înregistrată sub nr.12027/271/2008, legal timbrată, reclamanţii S I ŞI S IU a solicitat în contradictoriu cu pârâtii B.V. ŞI P.M., să se constate că reclamanţii au dobândit cu titlu de cumpărare în 1969 imobil casă şi teren situat in Oradea, str.Secarei nr.20/A, identificat cu nr. topo prezumtiv 5288/11 Oradea, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare şi să dispună inscrierea dreptului reclamanţilor in cartea funciară.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că in anul 1969 au încheiat cu pârâta B.V. şi soţul acesteiai B F,in prezent decedat, contractul de vânzare cumpărare sub semnătură prinvată in 20 octombrie 1969, in prezenţa martorilor C V şi B I, prin care au cumpărat imobilul situat in Oradea str.Secarei nr.20/A, iar de la acea dată folosesc neintrerupt imobilul şi plătesc taxele şi impozitele pentru acesta, intăbularea nefiind posibilă deoarece la acea dată nici vânzătorii nu erau intăbulaţi.

Reclamanţii mai precizează că vânzătoarii B.V. şi B F, au promovat la rândul lor o acţiunei in prestaţie tabulară pentru a-şi putea inscrie dreptul in cartea functiară, aşa cum reiese din sentinţa civilă nr.2760/1996 pronunţată in dosarul nr.5290/1995 şi prin care instanţa a mai stabilit că părţile au edificat pe terenul înscris in C.F.nr.14037 Oradea nr. top.5288/II o casă de locuit care este identificată ca fiind cea de pe str.Secară nr.20.Se menţionează că B.F. a decedat iar reclamantele sunt moştenitoarele acestuia.

In drept s-a invocat Legea 7/1996, art.969, art.970 Cod Civil.

2.Poziţia procesuală a pârâţilor

Pârâtele nu a formulat întâmpinare dar s-au prezentat personal in instanţă şi au arătat că sunt de acord cu adminterea acţiunii, recunoscând inchierea contractului şi plata preţului.

3.Taxa de timbru

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru in valoare de 2530 lei calculată la valoarea obiectului litigiului (chitanţă la fila 29 la dosa) şi timbru judiciar de 5 lei.

4.Probatoriul administrat

Instanţa a încuviinţat pentru reclamanţi proba cu înscrisurile depuse la dosar respectiv de vânzare cumpărare, extrase de cărţi funciare, certificat de atestare fiscală, alte înscrisuri.

Instanţa a luat poziţia procesuală a pârâtelor ce a fost consemnată in încheierile de şedinţă.

S-a mai incuviinţat proba cu expertiză topo de identificare a imobilului casă şi teren şi in consecinţă s-a depus la dosar in raportul de expertiză topo nr.687 din 30.11.2010 (filele 69-76) întocmit de expert Pele Dumitru Radu numit prin tragere la sorţi, expertiza fiind acceptată de părţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

3.Situaţia de fapt reţinută de instanţă

În coala funciară colecivă nr.14037 Oradea (filele 7-8 la dosar in extras şi in extenso) este înscris în foaia de avere la nr.top. 5288/11, sub A.1 casă şi teren arabil de 780 mp situat în Oradea. Potrivit foii de proprietate, aşa cum apare înscris sub B2-3, în baza sentinţei civile nr.2760/1996 a Judecătoriei Oradea pronunţată in dosarul nr.5290/1995, s-a intăbulat dreptul de 1/1 parte din teren din imobilul de sub B1 inscris la AI 1 cu titlu de cumpărare in favoarea lui B F si B.V., apoi potrivit inscrierilor de sub B4 s-a notat pe acelaşi nr top casa de locuit.

Ulterior, in urma decesului proprietarului tabular B.F., potrivit certificatului de mostenitor nr.85/1995, imobilul de sub AI1, casa şi teren, inscris sub B2 se inscrie in favoarea pârâtelor B.V. in cotă de 1 si P.M. in cotă de 3.

Aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi actele de stare civilă, casa şi terenul, ce fac obiectul prezentului litigiu având o suprafaţă de 780 mp, situat in Oradea, înscris în C.F.14037 Oradea cu nr.top.5288/11, a fost proprietatea tabulară a numiţilor B.F. si B.V. iar in urma decesului primului, dreptul de proprietate al acestuia in cotă de 1/2 s-a transmis prin legală către B.V. si P.M., iar soţia supravieţuitoare B.V. şi-a păstrat cota proprie de 1, astfel incât in prezent coproprietarii imobilului sunt pârâtele B.V. si P.M..

În virtutea calităţi de succesori legali ai numitului B Fl pârâtele in calitate de soţie supravieţuitoare şi fiică au preluat întregul patrimoniu al defunctul tata, respectiv soţ supravieţuitor, cuprinzând atât activul cât şi pasivul succesoral, în baza art.559 şi art 669 potrivit căruia”Copiii sau descenţii lor succed tatălui, mamei (…) Ei succed în părţi egale când se găsesc toţi în gradul dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept.”

Totodată aşa cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare sub semnătură privată încheiat în data de 23.03.1995 (în copie certificata-fila 6), declaraţiile necontestate ale pârâtelor, B.F. si B.V. au încheiat cu reclamanţii S I ŞI S IU, un antecontract de vânzare cumpărare sub semnătură privată in data de 20 octombrie 1969 şi în calitate de vânzători, s-au obligat să transmita reclamanţilor, dreptul de proprietate asupra imobilului în natură constituit din o suprafaţ de 3 ari de teren şi o casă de locuit situată pe str.Secarei nr.20/A, inscrise in CF.14037 Oradea sub nr.top 5288/11, identificat prin raportul de expertiză topografică şi schiţă cadastrală nr.687 din 30.11.2010 efectuată de expert P D R (f.69-76 la dosar), pentru preţul de 21 000 lei vechi. Preţul a fost achitat în întregime la semnarea antecontractului, dată de la care reclamanţii au şi intrat în posesia bunului ce face obiectul prezentului litigiu şi il deţin de atunci neîntrerupt şi netulburat.

7.Soluţia instanţei

Instanţa reţine că promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare este un antecontract prin care părţile se obligă să încheie în viitor la un preţ stabilit un contract de vânzare cumpărare. Marea deosebire între promisiune şi vânzarea efectivă este aceea că în timp ce vânzarea dă naştere unei obligaţii de „a da”, forma autentică impunându-se ad validitatem în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra terenurilor, promisiunea dă naştere doar unei obligaţii de „a face” adică de a încheia în viitor un contract de vânzare cumpărare în termenii prestabiliţi, corelativ dreptului de creanţă al beneficiarului promisiunii, care poate solicita ulterior perfectarea contractului. Fiind doar o promisiune de vânzare din perspectiva formei sunt aplicabile în speţă dispoziţiile art.1191 Cod Civil potrivit căruia ad probationem în prezenta cauză se impunea ca această convenţie să fie dovedită printr-un înscris sub semnătură privată sau autentic, deşi ca negotium iuris , aceasta exista prin simplul acord de voinţă a părţilor.

Din perspectiva efectelor ce le produce, o promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, instanţa reţine că aceasta oferă posibilitatea părţii care şi-a executat integral obligaţia, de a solicita instanţei, în măsura în care promitentul nu mai vrea să-şi execute obligaţia de a încheia contractul de vânzare cumpărare în formă autentică şi în măsura în care bunul se mai află în proprietatea promitentului-vânzător, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare în temeiul art.1073 şi 1077 Cod Civil, ca o în natură a unei obligaţii de a face dar mai ales în baza dispoziţiilor speciale ale art.5 alin 2 din titlul X al Legii 247/2005, care reglementează circulaţia juridică a terenurilor şi care prevede expres că:”În situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la un teren, cu sau fără construcţii, una din părţi refuză să încheie ulterior contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţia, poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.”

Rezultă că deşi la data încheierii contractului promitentul vânzător nu trebuie să fie neapărat proprietarul terenului transmis insă la data vânzării el trebuie să fie în mod obligatoriu proprietar nimeni neputând transmite ceva de nu are.

Faţă de împrejurarea că reclamanţii au făcut dovada existenţei promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare, a plăţii integrale a preţului, a intrării în posesia bunului de la data contractării, ceea ce echivalează cu o întrerupere a termenului de prescripţie prin recunoaşterea implicită a dreptului de către promitentul vânzător, exercitând o posesie utilă, neîntreruptă şi publică, in lumina principiului executării în natura a obligaţiilor, in temeiul art. 942, 969, 1073 , 1077 si 1294 C.civ. şi art. art. 5 alin 2 , titlul X din Legea nr. 247 din 2005 instanţa va admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanţi conform dispozitivului.

În consecinţă pentru toate temeiurile de fapt şi de drept expuse instanţa va admite cererea formulată reclamanţii S I şi S IU, în contradictoriu cu pârâtele B.V. şi P.M..

Va constata că că în baza promisiunii sinalagmatice de vânzare cumpărare inscris sub semnatură privată din 20 octombrie 1969, ce a intervenit intre B.F. in prezent decedat, (reprezentat in proces de pârâtele succesoare sotie supravietuitoare si fiică) si pârâta B.V. in calitate de vânzători si reclamanţii S I şi S IU in calitate de cumpărători, reclamanţii au cumpărat iar pârâta B.V. si sotul acesteia predecedat B.F., au vândut imobilul, în natură constituit din o suprafaţ de 3 ari de teren şi o casă de locuit situată pe str.Secarei nr.20/A, inscrise in CF.14037 Oradea sub nr.top 5288/11, identificat prin raportul de expertiză topografică şi schiţă cadastrală nr.687 din 30.11.2010 efectuată de expert Pele Dumitru Radu (f.69-76 la dosar), ce face parte integrantă din prezenta.- prezenta hotărâre ţinând loc de act autentic de vânzare cumpărare.

In baza art. 22, al. 3 din Legea nr. 7 din 1996 va dispune întăbularea în cartea funciara a dreptului de proprietate astfel dobândit de reclamanţi, asupra asupra imobilului casă şi teren aferent, cu titlu cumpărare, bun comun.

8.Cheltuieli de judecată.

În baza art.274 Cod de procedură civilă instanţa ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată reclamanţii S I şi S IU, , în contradictoriu cu pârâtele B.V. şi P.M.

Constată că în baza promisiunii sinalagmatice de vânzare cumpărare inscris sub semnatură privată din 20 octombrie 1969, ce a intervenit intre B.F. in prezent decedat, (reprezentat in proces de pârâtele succesoare sotie supravietuitoare si fiică) si pârâta B.V. in calitate de vânzători si reclamanţii S I şi S IU in calitate de cumpărători, reclamanţii au cumpărat iar pârâta B.V. si sotul acesteia predecedat B.F., au vândut imobilul, în natură constituit din o suprafaţa de 3 ari de teren şi o casă de locuit situată pe str. Secarei nr.20/A, inscrise in CF.14037 Oradea sub nr. top 5288/11, identificat prin raportul de expertiză topografică şi schiţă cadastrală nr.687 din 30.11.2010 efectuată de expert P D R (f.69-76 la dosar), ce face parte integrantă din prezenta.- prezenta hotărâre ţinând loc de act autentic de vânzare cumpărare.

Dispune întăbularea în cartea funciara a dreptului de proprietate astfel dobândit de reclamanţi, asupra imobilului casă şi teren aferent, cu titlu cumpărare, bun comun.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.02.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

MIREA LORELEY EMESE ŞANDOR FELICIA

red. jud. M.L.E.

Ş.F./6ex./23.02.2011 -4com./23.02.2011

– S I

– S IU

– B.V.

– P.M.