Pretentii Buget


JUDECATORIA GURAHONT OPERATOR 3078/2868 JUDETUL ARAD

DOSAR NR. (…)

SENTINŢA CIVILĂ NR. (…)

Şedinţa publică din data de (…)

Judecător : (…)

Grefier : (…)

S-a luat în pronunţare acţiunea civilă înaintată de reclamantul P.G. contra pârâtei D.D. pentru pretenţii .

La apelul nominal nu s-a prezentat nimeni.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Acţiunea legal timbrată cu suma de 1214 lei RON taxă judiciară de timbru şi 5,60 lei RON taxă judiciară de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care se constată că dezbaterea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din (…) când părţile au pus concluzii pe fond şi s-a amânat pronunţarea cauzei la termenul de astăzi în vederea depunerii de concluzii scrise . Se constată că s-a depus la dosar chitanţa de plată a onorariului de expert în sumă de 100 lei RON de către partea reclamantă.

Pe marginea probelor de la dosar, a concluziilor orale şi scrise , instanţa a trecut la judecata în fond a acţiunii.

J U D E C A T A

Constată că prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la această instanţă la data de 15 aprilie 2009, timbrată cu suma de 1214 lei RON taxa judiciară de timbru şi 5,6 lei RON taxă judiciară de timbru, reclamantul P.G. domiciliat în (…) a solicitat în contradictoriu cu pârâta D.D. domiciliată în (…), ca prin sentinţă judecătorească să fie obligată pârâta să îi plătească suma de 6500 lei RON, suma reprezentând contribuţia reclamantului ( în cota de ? părţi) la îmbunătăţirile aduse imobilului identificat în CF nr.(…), cu nr. top. (…) apartament etaj în suprafaţa de 91 mp , imobil proprietatea pârâtei ;să se constate că prin comună şi contribuţie egală părţile au dobândit în proprietate ( în urma relaţiei de concubinaj ) următoarele bunuri mobile:1 buc. colţar în valoare de 1500 lei;1 buc. masă pentru 8 pers. cu 8 scaune în valoare de 1500 lei;1 buc. mobilă de dormitor în valoare de 3400 lei;4 buc. televizor x 300 lei/buc. în valoare de 1200 lei; 4 buc. covoare x 200 lei/buc. în valoare de 800 lei;1 buc. combină frigorifică în valoare de 1000 lei; 1 buc. cuptor cu microunde în valoare de 300 lei;4 buc. candelabre x 250 lei/buc. în valoare de 1000 lei;1 buc autoturism Dacia în valoare de 1000 lei;să se dispună partajul asupra bunurilor arătate mai sus în natură , prin formarea a 2 loturi , cu plata unor eventuale sulte în cazul în care loturile nu sunt echivalente valoric; să se constate că barul din lemn amplasat pe terenul evidenţiat în CF nr. (…) cu nr. top. (…) clădire la nr. (…) în str. (…) şi teren în suprafaţa de 76 mp este bun propriu al reclamantului, fiind cumpărat şi refăcut de către reclamant şi să fie obligată pârâta să îi permită ridicarea acestuia , sau în caz contrar să îi plătească contravaloarea acestuia. A solicitat cheltuielile de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că pe parcursul relaţiei de concubinaj, relaţie care datează începând cu anul 1997, părţile au făcut mai multe îmbunătăţiri la imobilul apartament etaj în suprafaţa de 91 mp , evidenţiat în CF nr. (…) , cu nr. top. (…) , imobil proprietatea pârâtei , apreciind cota de contribuţie a fiecăruia la aceste îmbunătăţiri ca fiind egală.Astfel prin munca comună şi contribuţie egală s-au realizat următoarele investiţii: o cameră de baie ( gresie , faianţă , obiecte sanitare şi instalaţii) în valoare de 5000 lei ; o debara în valoare de 400 lei, renovat 4 camere în valoare de 1600 lei ;pardoseala de scândură în hol în valoare de 800 lei ;2 sobe de teracotă în valoare de 2000 lei ;copertină la o terasă în valoare de 1000 lei ,confecţii metalice la o terasă în valoare de 700 lei ; rolete la geamuri ( 7 buc x 150 lei/buc şi 1 buc x 120 lei ) în valoare de 1170 lei;turnat pardoseală de beton într-o cameră în valoare de 600 lei .

Reclamantul a arătat că în ceea ce priveşte barul , aceasta este o construcţie din lemn fără fundaţie , care poate fi mutată , şi care a fost cumpărată de către reclamant de la numita T.M. şi amplasată pe terenul evidenţiat în CF nr. (…) . Deoarece acest bar a fost cumpărat exclusiv din banii reclamantului, a solicitat că prin sentinţa să se constate că este bun propriu , cu obligarea pârâtei să îi permită ridicarea acestuia sau să îi plătească contravaloarea acestuia. Reclamantul a arătat că în perioada în care s-au realizat aceste investiţii şi s-au dobândit în proprietate bunurile mobile , reclamantul realiza venituri din muncă. De asemenea realiza venituri şi din vânzarea animalelor pe care le creştea în gospodărie .

Cererea a fost motivată în drept pe prev. art. 36 C fam , art 480 C civil.

Prin precizarea de acţiune la f 15 , reclamantul a solicitat instituirea unui drept de retenţie în favoarea sa asupra imobilului , apartament la etaj în suprafaţă de 91 mp , identificat în CF (…) , cu nr. top. (…) , până în momentul în care pârâta va plăti sulta ce va fi stabilită de către instanţă şi să se autorizeze înscrierea acestui drept de retenţie în coala de CF nr. (…) , în favoarea reclamantului.

Prin întâmpinarea de la f 17-18 , pârâta a arătat că se opune acţiunii promovate de reclamant .Pe cale de excepţie a arătat că acţiunea întemeiată pe prevederile art. 36 din Cod fam. este inadmisibilă deoarece între pârâtă şi reclamant nu a existat o căsătorie A invocat în acest sens prevederile art. 3 Cod fam. potrivit cărora „ Numai căsătoria încheiată în faţa ofiţerului de stare civilă dă naştere drepturilor şi obligaţiilor de soţi prevăzute în prezentul cod.” Cu privire la primul capăt de cerere privind despăgubirea reclamantului cu suma de 6500 lei potrivit susţinerilor acestuia că ar fi contribuit la îmbunătăţirile aduse imobilului identificat în CF nr. (…) suprafaţă de 91 mp pârâta a arătat că este inadmisibilă cu motivarea că este de principiu că orice obligaţie civilă trebuie să aibă un izvor, iar prin izvor al obligaţiilor se înţelege acel fapt juridic ( lato sensul ) care dă naştere unui raport juridic obligaţional. Potrivit sunt izvoare de obligaţii civile : contractul , cvasicontractul , delictul , cvasidelictul şi legea. Reclamantul nu a arătat care ar fi izvorul obligaţiei pârâtei de a-l despăgubi cu suma de 6500 lei şi a arătat că simplul fapt de a îmbunătăţi lucrul altuia nu naşte ad-hoc un drept de creanţă.Pe perioadă cât au locuit împreună părţile au efectuat unele mici lucrări de întreţinere şi modernizare a apartamentului , aproape toate din veniturile obţinute de pârâtă. Reclamantul a locuit în apartament şi l-a folosit însă nu numai cu acordul pârâtei , întrucât ca nud proprietar are doar dispoziţia juridică , ci mai ales cu acordul părinţilor pârâtei care au un drept de uzufruct. Propriu-zis , părinţii pârâtei au cedat fără nici o contraprestaţie emolumentul uzufructului către reclamant , faţă de care nu aveau nici o obligaţie , astfel reclamantul exercitând împreună cu pârâta posesia bunului. În urmă cu 2 ani pârâta a părăsit locuinţa , moment din care reclamantul a locuit singur în apartamentul în cauză. Situaţia de fapt trebuie raportată la prevederile art. 490-494 şi nu la cele ale art. 480 Cod civil sau art. 36 Cod Fam. la care face referire reclamantul şi care nu au legătură cu speţa. Potrivit acestora materialele care au fost încorporate în bunul altuia se unesc cu acesta din urmă conform regulei că accesoriul urmează soarta juridică a principalului. De asemenea potrivit aceloraşi dispoziţii celui care construieşte cunoscând că bunul este al altei persoane nu i se cuvin despăgubiri decât dacă proprietarul alege să-l despăgubească pentru munca şi materialele depuse. Proprietarul are însă alegerea între a-l despăgubi şi a-l obliga să ridice materialele care-i aparţin putând solicita, după caz, obligarea la plata de daune –interese. Concluzia este că reclamantul nu are un drept de creanţă şi pe cale de consecinţă nu există nici o obligaţie a pârâtei pentru a-l plăti. Pe de altă parte, pretenţiile exprimate de reclamant sunt supuse termenului general de prescripţie de 3 ani, termen ce poate fi verificat numai după ce reclamantul va arăta data când a efectuat fiecare lucrare. Cu privire la capătul II de cerere , pârâta a arătat că mobila de dormitor evaluată de reclamant la suma de 3.800 lei a fost achiziţionată de părinţii pârâtei şi nu a fost achiziţionată împreună cu reclamantul. Datorită acestui fapt împărţirea acestui bun cu reclamantul este lipsită de temei. Pentru celelalte bunuri enumerate de reclamant a arătat că este de acord cu împărţirea acestora prin formarea a două loturi astfel: Lotul I format din colţar în valoare de 1500 lei, 2 televizoare în valoare de 600 lei, 2 covoare în valoare de 400 lei, 4 candelabre în valoare de 1.000 lei şi 1 autoturism Dacia în valoare de 1000 lei, bunuri în valoare totală de 4500 lei , să-i fie atribuit pârâtei , iar Lotul II format din masă 8 persoane cu scaune în valoare de 1500 lei, 2 televizoare în valoare de 600 lei, 2 covoare în valoare de 400 lei, combină frigorifică în valoare de 1.000 lei, cuptor microunde în valoare de 300 lei şi o sultă de 700 lei, bunuri în valoare de 4500 lei, să-i fie atribuit reclamantului.

Cu privire la capătul de cerere prin care reclamantul invocă un drept de proprietate asupra construcţiei din lemn cu destinaţia bar a solicitat respingerea acestuia ca nefondat. Pârâta a arătat că materialele de construcţie au fost cumpărate de ea fără ca reclamantul să contribuie la aceasta. Construcţia propriu-zisă a fost demontată de la locul unde a fost cumpărată şi ridicată pe terenul părinţilor pârâtei de către tatăl pârâtei, acesta fiind de meserie tâmplar. Şi cu privire la acest capăt de cerere pârâta a arătat că se pune problema prescripţiei dreptului la acţiune reglementată de art. 1 şi art. 3 din Decretul nr. 167/1958.

Întâmpinarea a fost motivată în drept pe prev. art. 490-494 Cod civil, art.115 Cod procedură civilă, art. 1 şi art. 3 din Decretul nr. 167/1958.

În vederea soluţionării cauzei s-au depus la dosar :  (…)

Din coroborarea probelor administrate, instanţa reţine în fapt următoarele :

Proprietară tabulară asupra imobilului din CF nr. (…) ,nr. top. (…), figurează ca fiind pârâta D.D. în cotă de 1/1 părţi pe titlu de întreţinere,drept întabulat în baza Încheierii de c.f. nr. (…).

Imobilul a aparţinut părinţilor pârâtei, numiţii D.I. şi D.V. şi după cum susţine martorul M.V., imobilul a fost ridicat în perioada anilor 1980, martorul efectuând lucrările de tâmplărie.

Martora Ş.M.E. declară că părţile s-au raliat în concubinaj în anul 1994, iar din anul 1995 au locuit împreună cu părinţii pârâtei dar într-un corp de clădire separat, în apartamentul de la etaj. La vremea respectivă, părţile erau angajate în muncă, reclamantul la I.J.I.L. (…), iar pârâta la o societate comercială. Şi martorul H.V. declară că lucrările de la apartamentul de la etaj au fost finalizate după venirea reclamantului în casa pârâtei. Martorii susţin că pe durata relaţiei de concubinaj, părţile au cumpărat o mobilă dormitor în valoare de 3.000 lei RON, o ladă frigorifică, o maşină de spălat în valoare de 600-700 lei RON, un colţar în valoare de 1.500 lei RON, o masă extensibilă cu 8 scaune în valoare de 1.500 lei RON, 3 televizoare în valoare de 1200-1500 lei RON, un cuptor cu microunde în valoare de 300 lei RON, candelabre, covoare în fiecare cameră, vase de bucătărie,au finalizat lucrările de investiţie la apartamentul de la etaj, s-au montat rolete de lemn la geamuri, s-a construit o terasă, s-au finalizat lucrările la baie , s-au construit două sobe de teracotă, valoarea investiţiei ridicându-se la suma de 3.000-4.000 lei RON ( declaraţie martor H.V.). Tot pe durata relaţiei, părţile au achiziţionat o construcţie tip BAR din lemn cu suma de 5.000.000 lei ROL, parte din preţ a fost împrumutată şi restituită de către reclamant, iar pentru diferenţă i s-au predat vânzătoarei un porc gras şi 3 porcine tineret (declaraţia martorei Ş.E.).

În contradictoriu cu această declaraţie, martora T.M.C. declară că este persoana care le-a vândut părţilor în anul 2000 o construcţie din lemn de brad (BAR) cu suma de 9.000.000 lei ROL, banii fiindu-i predaţi în două rate, în prima rată suma de 7.500.000 lei ROL, iar pentru diferenţă i-au fost predate animale. Martora susţine că banii şi animalele i-au fost predate de către reclamant de la alt domiciliu decât cel comun cu pârâta. Construcţia a fost montată ulterior pe imobilul din CF nr. (…), nr. top. (…), proprietatea pârâtei. Cu privire la sursa financiară, martora declară că pârâta a susţinut de faţă cu martora că nu are bani pentru achiziţionarea barului, situaţie în care reclamantul s-a obligat să se împrumute pentru a-l cumpăra, iar înţelegerea a fost ca în actul de vânzare-cumpărare , reclamantul să fie trecut la poziţia martor pentru ca bunul să nu facă obiect al litigiului dintre reclamant şi fosta sa soţie. Construcţia a fost ulterior modernizată , aducându-i-se îmbunătăţiri substanţiale(declaraţia martorului U.I.).

Cu privire la cota de contribuţie a părţilor, instanţa urmează a reţine din declaraţiile martorilor că reclamantul a fost angajat într-o activitate salarială , fapt ce rezultă şi din xerocopia carnetului de muncă depus la dosar la f 25-41 şi adeverinţa nr. 8/09 ianuarie 2009 (f 51).

Pârâta a prestat activităţi în domeniul comerţului, respectiv a fost vânzătoare la un bar unde obţinea un lunar de 400-500 lei RON. Martorul H. susţine că după detragerea cheltuielilor personale , pârâta rămânea cu bani puţini care să fi fost folosiţi în comun. În concluzie, martorul a apreciat că pârâta ar avea o cotă de contribuţie de ? părţi la dobândirea bunurilor şi a investiţiilor efectuate.

Din adeverinţa nr. 934/24 august 2009 (f 58) eliberată de Banca Cooperatista (…), rezultă că în perioada 1995-2005 pârâta a beneficiat de împrumuturi în bani de la această unitate bancară.

Din acţiunea introductivă şi întâmpinare, instanţa va reţine că părţile şi-au recunoscut reciproc o cotă de contribuţie de ? parte la dobândirea bunurilor şi a investiţiilor la imobil, mai puţin în privinţa construcţiei BAR, fiecare dintre părţi invocând caracterul de bun propriu.

Pârâta a invocat prin întâmpinare excepţia prescripţiei extinctive de 3 ani, apreciind că acest termen curge , în cazul fiecărui bun, de la data achiziţionării bunului.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, instanţa văzând în drept prev. art. 137 Cod procedură civilă, art.1 , art. 3 din Decret nr. 167/1958 , apreciază că termenul de prescripţie nu s-a împlinit, acesta curge de la momentul încetării relaţiei de concubinaj şi nu de la momentul dobândirii bunului s-au efectuării lucrărilor.

Faţă de recunoaşterea părţilor , instanţa va reţine că bunurile mobile şi investiţiile la imobilul identificat în CF nr. (…) s-au efectuat în cotă indiviză de ? parte pentru fiecare , prin bună-credinţă.

Pentru identificarea bunurilor mobile şi a investiţiilor , a stabilirii valorii tehnice şi de circulaţie s-a administrat în cauză proba cu expertiza tehnică în domeniul evaluări bunuri mobile şi expertiza tehnică în domeniul construcţii.

Din concluziile raportului de expertiză întocmit de expert judiciar I.A., rezultă că au fost identificate la domiciliul pârâtei şi au fost evaluate următoarele bunuri mobile: colţar cu parte extensibilă pe fond maro cu crem în valoare de 1.600 lei RON, masă fixă cu 8 scaune în valoare de 1.200 lei RON; mobilă dormitor în valoare de 2.000 lei RON; 1 TV Daewoo în valoare de 200 lei RON; 1 TV Philips în valoare de 150 lei RON , 1 TV Telefunken în valoare de 150 lei RON, 1 alt TV în valoare de 150 lei RON , 2 buc. covoare persane identice , de 1,80 m/4m pe fond vişiniu în valoare de 300 lei RON, 1 buc, covor persan 1,8m/4 m fond roşu în valoare de 150 lei RON, 1 buc. covor tip mochetă 3/5 m fond maro în valoare de 150 lei RON; 1 buc. combină frigorifică în valoare de 800 lei RON, 1 buc cuptor cu microunde în valoare de 200 lei RON, 4 candelabre în valoare totală de 750 lei RON ( 1 buc cu 6 braţe în valoare de 250 lei RON , 1 buc cu 4 braţe în valoare de 250 lei RON ,1 buc cu 4 globuri şi cu palete rotative în valoare de 150 lei RON, 1 buc cu un glob şi palete rotative în valoare de 100 lei RON); 1 autoturism marca Dacia fabricat în anul 1971 în valoare de 700 lei RON.

Expertul a propus lotizarea bunurilor prin crearea a două loturi , lotul nr. I pentru reclamant compus din : masă şi 8 scaune în valoare de 1200 lei RON , autoturismul în valoare de 700 lei RON , 2 covoare persane identice , de 1,80 m/4m pe fond vişiniu în valoare de 300 lei RON, 1 TV Daewoo în valoare de 200 lei RON; 1 TV Philips în valoare de 150 lei RON, 1 buc. combină frigorifică în valoare de 800 lei RON, 1 buc cuptor cu microunde în valoare de 200 lei RON şi o sultă în valoare de 1.400 lei RON , valoarea lotului fiind de 4950 lei RON şi lotul nr. II pentru pârâtă compus din : 1colţar cu parte extensibilă pe fond maro cu modele crem în valoare de 1.600 lei RON, mobilă dormitor în valoare de 2.000 lei RON, 1 TV Telefunken în valoare de 150 lei RON, 1 alt TV în valoare de 150 lei RON, 2 covoare pe fond roşu şi maro în valoare de 300 lei RON şi 4 candelabre în valoare totală de 750 lei RON , deci bunuri în valoare de 4.950 lei RON.

Din bunurile propuse a fi atribuite reclamantului, potrivit mărturisirii acestuia în şedinţa publică din 08 decembrie 2009 (f 166) , reclamantul a luat un televizor marca Daewoo, apreciat la valoarea de 200 lei RON.

Părţile nu au formulat obiecţiuni, achiesând la concluziile expertului judiciar.

Cu privire la valoarea investiţiilor, în concluziile raportului de expertiză de la f 93, expertul judiciar M.F. a statuat că valoarea de circulaţie a îmbunătăţirilor aduse apartamentului de la etajul imobilului situat în (…), strada (…), nr. (…), evidenţiat în CF nr. (…), se ridică la suma de 11.314 lei RON.

Prezumţia de comunitate a bunurilor înscrisă în art. 30 Cod Fam, este instituită numai în favoarea soţilor şi nu poate profita concubinilor, care au obligaţia să facă dovada contribuţiei proprii la dobândirea fiecărui bun în parte şi să probeze intenţia de a-l achiziţiona în comun, în calitate de coproprietar.

Indiferent de durata convieţuirii, concubinii nu pot fi consideraţi în baza legii în devălmăşie a bunurilor dobândite , dar munca în comun poate să ducă la constatarea existenţei dreptului de proprietate în indiviziune asupra bunurilor dobândite , în raport de contribuţia fiecăruia în parte.

Din probele administrate rezultă că pe durata convieţuirii, părţile au

dobândit în comun următoarele bunuri mobile: colţar cu parte extensibilă pe fond maro cu modele crem în valoare de 1.600 lei RON, masă fixă cu 8 scaune în valoare de 1.200 lei RON; mobilă dormitor în valoare de 2.000 lei RON; 1 TV Daewoo în valoare de 200 lei RON; 1 TV Philips în valoare de 150 lei RON , 1 TV Telefunken în valoare de 150 lei RON, 1 alt TV în valoare de 150 lei RON , 2 buc. covoare persane identice , de 1,80 m/4m pe fond vişiniu în valoare de 300 lei RON, 1 buc, covor persan 1,8m/4 m fond roşu în valoare de 150 lei RON, 1 buc. covor tip mochetă 3/5 m fond maro în valoare de 150 lei RON; 1 buc. combină frigorifică în valoare de 800 lei RON, 1 buc cuptor cu microunde în valoare de 200 lei RON, 4 candelabre în valoare totală de 750 lei RON ( 1 buc cu 6 braţe în valoare de 250 lei RON , 1 buc cu 4 braţe în valoare de 250 lei RON ,1 buc cu 4 globuri şi cu palete rotative în valoare de 150 lei RON, 1 buc cu un glob şi palete rotative în valoare de 100 lei RON); 1 autoturism marca Dacia fabricat în anul 1971 în valoare de 700 lei RON, investiţii la imobilul evidenţiat în CF nr. (…) ,nr. top. (…), proprietatea pârâtei , cu o valoare de circulaţie de 11.314 lei RON , fiecare dintre părţi având o cotă de contribuţie de ? parte, motiv pentru care în baza prev. art. 480 Cod civil, instanţa va admite capătul de cerere.

În baza prev. art. 728 Cod civil va dispune ieşirea din indiviziune asupra bunurilor mobile prin atribuirea lotului I către reclamant, cu plata unei sulte în sumă de 1.400 lei RON şi a lotului II către pârâtă, iar în privinţa investiţiilor, acestea urmează a fi atribuite pârâtei , cu obligarea acesteia la plata unei sulte în sumă de 5.657 lei RON către reclamant, corespunzător cotei de ? parte din valoarea de circulaţie de 11.314 lei RON.

În ceea ce priveşte construcţia cu destinaţie BAR, evidenţiată pe imobilul din CF nr. (…), nr. top. (…), proprietatea pârâtei, cu o valoare de circulaţie de 70.000 lei RON , instanţa va reţine că bunul a fost dobândit pe durata convieţuirii părţilor, prin bună-credinţă.

Din înscrisul sub semnătură privată (f 42) reiese că bunul a fost cumpărat de pârâtă cu suma de 9.000.000 lei ROL, reclamantul figurând la poziţia martor .

Martora T.M. , vânzătoarea bunului, susţine că suma de bani ar fi provenit dintr-un împrumut pe care reclamantul l-ar fi făcut, reclamantul nu figurează la poziţia cumpărător pentru a evita împărţirea bunului într-un eventual litigiu cu fosta sa soţie şi că pârâta ar fi declarat că nu are bani să cumpere bunul. După achiziţionarea construcţiei, părţile au făcut modificări substanţiale , fapt ce rezultă din declaraţia martorului U.I., diferenţa de valoare fiind de 69.100 lei RON faţă de momentul achiziţiei ( valoarea de circulaţie de 70.000 lei RON potrivit expertizei).

Potrivit practicii judiciare (Revista Dreptul nr. 3/1992, pag. 64), în cazul în care unul dintre concubini nu a figurat ca parte în actul de dobândire a unui imobil, el nu devine coproprietar al bunului achiziţionat în timpul concubinajului, indiferent de durata convieţuirii, ci eventual creditor, ca titular al unui drept de creanţă, în cazul în care a contribuit la achiziţionarea bunului.

Suma de bani pe care reclamantul a investit-o la cumpărarea bunului nu-i dă decât un drept de creanţă împotriva pârâtei (pe numele căreia s-a încheiat actul) neputând pretinde un drept de proprietate asupra bunului,deoarece nu poate invoca în beneficiul său nici un act translativ de proprietate.

Declaraţiile martorilor sunt în sensul că reclamantul a contribuit la achiziţionarea bunului, la îmbunătăţirile aduse ulterior , dar nu poate fi exclusă nici contribuţia pârâtei atât la achiziţionare cât şi la îmbunătăţiri, motiv pentru care instanţa va reţine o cotă de participaţie de ? parte pentru fiecare, recunoscând în favoarea reclamantului un drept de creanţă.

Pentru considerentele expuse, instanţa având în vedere prev. art. 494 alin. 3 Cod civil, va admite în parte capătul de cerere şi va dispune obligarea pârâtei la plata unei sulte în sumă de 35.000 lei RON către reclamant.

Prin urmare, va fi obligată pârâta la plata unei sulte în sumă totală de 42.057 lei RON constituită din: suma de 1.400 lei RON sultă datorată pentru compensarea loturilor bunurilor mobile , suma de 5.657 lei RON reprezentând cota de ? parte din valoarea investiţiilor aduse la imobilul din CF nr. (…) şi suma de 35.000 lei RON reprezentând drept de creanţă din valoarea construcţiei BAR.

În baza prev. art. 508 Cod civil, art. 26 pct. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996 modificată, urmează a dispune instituirea dreptului de retenţie asupra imobilului din Cf nr. (…) nr. top. (…) până la achitarea integrală a sultei în sumă de 42.057 lei RON către reclamant şi va autoriza notarea dreptului de retenţie în coala de carte funciară în favoarea reclamantului.

În privinţa cheltuielilor judiciare, instanţa va reţine că prin purtarea procesului i s-au ocazionat reclamantului cheltuieli judiciare în sumă de 3.125 lei RON, din care suma de 1225 lei RON taxă timbru proces şi suma de 1.900 lei RON, onorarii experţi.

Ca urmare a admiterii în parte a acţiunii reclamantului,în baza prev. art. 276 Cod procedura civila, instanţa urmează a o obliga pe pârâtă la plata sumei de 1.562,5 lei RON cheltuieli de judecată parţiale către reclamant (corespunzător cotei de ? parte).

Cu privire la pretenţia pârâtei de plată a cheltuielilor de judecată, instanţa va reţine că acestea sunt nedovedite, pârâta nu a depus la dosar chitanţa de plată a onorariului de avocat, motiv pentru care în baza prev. art. 1169 Cod civil, va respinge cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune ridicată de pârâtă prin

întâmpinare.

Admite în parte acţiunea reclamantului P.G. domiciliat în (…) contra pârâtei D.D. domiciliată în (…) şi în consecinţă :

Constată că pe durata convieţuirii părţile au dobândit în cotă de ? parte pentru fiecare următoarele bunuri mobile: colţar cu parte extensibilă pe fond maro cu modele crem în valoare de 1.600 lei RON, masă fixă cu 8 scaune în valoare de 1.200 lei RON; mobilă dormitor în valoare de 2.000 lei RON; 1 TV Daewoo în valoare de 200 lei RON; 1 TV Philips în valoare de 150 lei RON , 1 TV Telefunken în valoare de 150 lei RON, 1 alt TV în valoare de 150 lei RON 2 buc. covoare persane identice , de 1,80 m/4m pe fond vişiniu în valoare de 300 lei RON, 1 buc, covor persan 1,8m/4 m fond roşu în valoare de 150 lei RON, 1 buc. covor tip mochetă 3/5 m fond maro în valoare de 150 lei RON; 1 buc. combină frigorifică în valoare de 800 lei RON, 1 buc cuptor cu microunde în valoare de 200 lei RON, 4 candelabre în valoare totală de 750 lei RON ( 1 buc cu 6 braţe în valoare de 250 lei RON, 1 buc. cu 4 braţe în valoare de 250 lei RON ,1 buc cu 4 globuri şi cu palete rotative în valoare de 150 lei RON, 1 buc cu un glob şi palete rotative în valoare de 100 lei RON); 1 autoturism marca Dacia fabricat în anul 1971 în valoare de 700 lei RON, investiţii la imobilul identificat în CF nr. (…) ,nr. top. (…), cu o valoare de circulaţie de 11.314 lei RON .

Dispune ieşirea din indiviziune, în privinţa bunurilor mobile, prin crearea a două loturi , lotul nr. I format din : masă şi 8 scaune în valoare de 1200 lei RON , autoturismul în valoare de 700 lei RON , 2 covoare persane identice , de 1,80 m/4m pe fond vişiniu în valoare de 300 lei RON, 1 TV Daewoo în valoare de 200 lei RON; 1 TV Philips în valoare de 150 lei RON, 1 buc. combină frigorifică în valoare de 800 lei RON, 1 buc cuptor cu microunde în valoare de 200 lei RON , bunuri în valoare totală de 3.550 lei RON, pe care îl atribuie reclamantului şi lotul nr. II compus din : 1colţar cu parte extensibilă pe fond maro cu modele crem în valoare de 1.600 lei RON, mobilă dormitor în valoare de 2.000 lei RON, 1 TV Telefunken în valoare de 150 lei RON, 1 alt TV în valoare de 150 lei RON, 2 covoare pe fond roşu şi maro în valoare de 300 lei RON şi 4 candelabre în valoare totală de 750 lei RON, bunuri în valoare totală de 4.950 lei RON, pe care îl atribuie pârâtei, precum şi asupra investiţiilor aduse la imobilul identificat în CF nr. (…), prin atribuirea acestora către pârâtă, cu plata unei sulte în sumă de 5.657 lei RON către reclamant.

Constată că reclamantul a preluat din lotul atribuit un televizor marca Daewoo în valoare de 200 lei RON.

Compensează valoarea loturilor bunurilor mobile şi o obligă pe pârâtă la plata unei sulte în sumă de 1.400 lei RON către reclamant.

Constată dreptul de creanţă al reclamantului asupra valorii de circulaţie de 70.000 lei RON, a construcţiei-bar edificată pe imobilul din CF nr. (…),nr. top. (…), proprietatea pârâtei, corespunzător cotei de ? parte pentru fiecare şi o obligă pe pârâtă la plata sumei de 35.000 lei RON către reclamant.

Instituie dreptul de retenţie al reclamantului asupra imobilului din Cf nr. (…) ,nr. top. (…) până la achitarea integrală a sultei în sumă de 42.057 lei RON de către pârâtă şi autorizează notarea dreptului de retenţie în coala de carte funciară în favoarea reclamantului.

Obligă pe pârâtă la plata sumei de 1.562,5 lei RON cheltuieli de judecată parţiale către reclamant .

Respinge cererea pârâtei privind plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din (…).

Judecător, Grefier,

(…) (…)

Red.(…)

Dact.(…)

4 exp/(…)

Se va comunica cu :

-reclamantul P.G. domiciliat în (…)

– pârâta D.D. domiciliată în (…)