Pretentii Chirii


R O M Â N I A

JUDECATORIA TG- JIU, JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA NR. 4136

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 01.06.2010

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol solutionarea actiunii civile având ca obiect pretentii formulata de reclamantul X, domiciliat în……….., în contradictoriu cu pârâtul Y, domiciliat în ……….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul, personal si asistat de catre avocat A, pârâtul, personal si asistat de catre avocat B si martorul P.C.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Aparatorul reclamantului învedereaza instantei ca este prezenta si martora P.I.

Sunt audiati sub prestare de juramânt martorii P.I si P.C, depozitiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Aparatorul reclamantului depune, în sedinta publica, carnetul de seria M.P.S nr. 874585 (filele 35-45).

Cei prezenti învedereaza instantei ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantului solicita admiterea actiunii formulate si obligarea pârâtului la plata chiriei, mentionata în cererea de chemare în judecata; Apreciaza, din moment ce au existat acele contracte de închiriere si pârâtul nu a facut dovada ca si-a achitat obligatiile contractuale, ca nu se mai impunea administrarea probatoriului, pârâtul neplatind chiria în valoare de peste 90.000.000 lei; Afirma ca, din probatoriul administrat în cauza nu reiese faptul ca a existat o întelegere, în sensul ca pârâtul sa nu plateasca, având în vedere relatiile de rudenie existente între parti pentru ca, în ipoteza în care exista o astfel de întelegere, nu se mai încheia un contract de închiriere, întelegerea cu privire la neplata chiriei nefiind dovedita; În ceea ce priveste veniturile obtinute de catre reclamant afirma ca, din actele aflate la dosarul cauzei precum si din depozitiile martorilor, rezulta ca acesta a desfasurat activitate ca agent de paza, obtinând venituri si din indemnizatia pe care sotia sa o primea pentru cresterea copilului, apreciind greu de acreditat ideea ca reclamantul împreuna cu sotia sa ar fi putut trai din sprijinul financiar acordat de catre pârât; cu cheltuieli de judecata si depune, în sedinta publica, chitanta nr. 09279850/01.06.2010, reprezentând onorariu avocat.

Aparatorul pârâtului solicita respingerea actiunii formulate, afirmând ca prin cererea de chemare în judecata reclamantul solicita obligarea pârâtului la plata chiriei începând cu perioada 14.05.2007- 14.11.2009 însa, începând cu perioada 01.04.2009, acesta îsi vinde imobilul; Mai arata faptul ca, prin probatoriul administrat în cauza, a fost demonstrata relatia apropiata de rudenie existenta între parti, afirmând totodata ca pârâtul, în calitate de politist, nefiind în localitatea de domiciliu i se platea o indemnizatie de cazare, astfel încât a fost nevoit sa încheie un contract de închiriere pentru a obtine aceasta indemnizatie lunara.

A mai aratat aparatorul pârâtului ca, în temeiul contractului nr. 6922/14.05.2007, pârâtul a folosit locuinta reclamantului în perioada 14.05.2007-14.11.2007, platindu-i lunar 200 lei chirie, în continutul acestui contract stipulându-se faptul ca toate drepturile si obligatiile ce izvorasc din acest contract devin nule la expirarea acestui contract, pentru perioada 14.11.2007-14.11.2008, încheindu-se un nou contract si acest contract cuprinzând clauza mentionata anterior; Pentru perioada trimestrului patru al anului 2008 si trimestrul întâi al anului 2009 în contractul încheiat nu a mai fost inserata o astfel de clauza însa reclamantul, pentru aceasta perioada, a platit la finante impozitul datorat pentru chiria pe care a primit-o, ultimul contract încheiat permitându-i rezilierea contractului pentru neplata chiriei timp de 3 luni; Fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele :

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.01.2010, sub nr. 1327/318/2010, reclamantul X a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta cu pârâtul Y sa se dispuna obligarea acestuia la plata sumei de 9600 lei, reactualizata potrivit indicelui de inflatie, reprezentând contravaloarea chiriei datorate pe perioada 14.05.2007-14.11.2009, potrivit contractelor de închiriere nr. 6922/14.05.2007, nr. 14000/25.10.2007 si nr. 17275/31.10.2008; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca detine un imobil casa de locuit în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judetul Gorj iar, în perioada 14.05.2007-14.11.2009, acesta a fost folosit de catre pârât, asa cum rezulta din cele trei contracte de închiriere, înregistrate sub nr. 6922/14.05.2007, nr. 14000/25.10.2007 si nr. 17275/31.10.2008.

Reclamantul a aratat ca, potrivit celor 3 contracte de închiriere, chiriasul avea obligatia de a achita o chirie lunara stipulata în mod expres în contracte, chirie care, în integralitatea ei nu a fost achitata de catre chirias, respectiv suma de 9600 lei, pentru întreaga perioada de închiriere, toate demersurile fiind facute fara vreun rezultat, primind în schimb promisiunea pârâtului ca va plati chiria datorata.

În drept au fost invocate dispozitiile articolului 1073 si urmatoarele si articolul 274 Cod de Procedura Civila.

Au fost anexate, în fotocopie, contract de închiriere nr. 6922/14.05.2007, nr. 14000/25.10.2007 si nr. 17275/31.10.2008.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în valoare de 687 de lei, conform chitantei nr. 1525970 din data de 15.02.2010 si timbru judiciar în cuantum de 3 lei.

Prin întâmpinarea formulata pârâtul a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata mentionând ca, în perioada 14.05.2007-31.03.2009 a îndeplinit functia de agent de politie în localitatea Baia de Fier, locuind în imobilul casa, proprietatea reclamantului care este casatorit cu verisoara sa primara si, desi era ruda si afin în grad apropiat cu reclamantul, a încheiat cu acesta contractele de închiriere mentionate în actiune deoarece, neavând domiciliul în localitatea respectiva primea lunar o indemnizatie pentru cazare pe care trebuia sa o justifice la locul de munca, contractele fiind înregistrate la Administratia Finantelor Publice Novaci, reclamantul platind impozit pe venitul aferent chiriei, dovedind astfel ca a încasat sumele ce reprezentau chiria, situatia completa a impozitului pe venitul din chirii a reclamantului în perioada 14.05.2007-14.11.2009, aflându-se la Administratia Finantelor Publice Novaci.

Pârâtul a aratat de asemenea ca dat fiind apropiat cu reclamantul si sotia acestuia, desi i-a achitat în totalitate chiria datorata, nu a cerut acestuia sa îi confirme prin chitanta sumele primite, având deplina încredere ca nu va tagadui sumele încasate.

A mai aratat pârâtul ca în temeiul contractului nr. 6922/14.05.2007 a folosit locuinta reclamantului în perioada 14.05.2007-14.11.2007, pentru care i-a achitat lunar suma de 200 lei chirie, la expirarea acestui contract toate obligatiile si drepturile ce izvorau din acesta devenind nule potrivit clauzei inserate, pentru perioada 14.11.2007-14.11.2008, în temeiul contractului 14000/25.10.2007, folosind locuinta reclamantului si achitându-i suma de 300 lei, cu titlu de chirie si acest contract cuprinzând clauza potrivit careia la data expirarii toate drepturile si obligatiile mentionate în respectivul contract, devin nule, ultimul contract având nr. 17275/31.10.2008, a fost încheiat pentru perioada 14.11.2008-14.11.2009, obligându-se sa îi achite reclamantului suma de 400 lei chirie, în temeiul acestui contract folosind locuinta reclamantului pâna la data de 31.03.2009, deoarece începând cu perioada 01.04.2009 a fost transferat cu serviciul în Tg- Jiu, începând cu aceasta perioada locuind în localitatea de domiciliu, respectiv comuna Balesti, sat Tamasesti.

A mai aratat pârâtul ca pentru perioada 14.11.2008-31.03.2009, a achitat reclamantului chiria de 400 lei lunar, reclamantul achitând impozitul pentru chiria primita aferent trimestrului IV 2009 si trimestrului I 2009, de altfel daca nu platea chiria, potrivit clauzei înscrise în contractul nr. 17275/2008, reclamantul ar fi uzat de rezilierea contractului pentru neplata chiriei timp de 3 luni si ar fi procedat la evacuarea sa din locuinta..

Pârâtul a apreciat ca atitudinea reclamantului de a-l lasa sa foloseasca locuinta pâna la data la care a fost transferat în interes de serviciu, fara sa solicite rezilierea contractului de închiriere constituie o dovada a faptului ca a primit chiria datorata, precizând ca oricum nu mai putea utiliza locuinta reclamantului pâna la data de 14.11.2009 deoarece, în luna iulie 2009, acesta a înstrainat locuinta.

În cauza a fost administrata proba testimoniala, în acest sens fiind audiati martorii D.I, T. D G, P. E si P. C.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea formulata de reclamantul X este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Din contractele de închiriere încheiate de parti si depuse în fotocopie la dosarul cauzei (filele 4-6) coroborate cu declaratiile martorilor audiati în cauza instanta retine ca în perioada 14.05.2007 – 31.03.2009 pârâtul a locuit în chirie în locuinta reclamantului situata în localitatea Baia de Fier, judetul Gorj, obligându-se sa plateasca o chirie lunara de 200 lei pentru perioada 14.05.2007 – 14.11.2007, 300 lei pentru perioada 14.11.2007 – 14.11.2008 si respectiv 400 lei pentru restul perioadei.

Dovada îndeplinirii de catre pârât a obligatiilor de plata a sumelor de bani datorate în temeiul contractelor de închiriere cu titlu de chirie, având în vedere faptul ca acestea depasesc suma de 250 de lei, se poate face, potrivit dispozitiilor art.1191 alin.1 Cod civil, numai prin înscris autentic sau înscris sub semnatura privata.

De la aceasta regula exista însa si exceptii, si anume când exista un început de dovada scrisa provenind de la împrumutat sau care face verosimil faptul pretins, exceptie prevazuta de art.1197 alin.2 Cod civil, sau când partea s-a aflat în imposibilitate materiala sau morala de a-si procura o dovada scrisa despre actul ce a încheiat, exceptie prevazuta de art.1198 Cod civil.

Instanta retine ca pârâtul a locuit în chirie la reclamant o perioada îndelungata, respectiv 1 an si 10 luni, contractele de închiriere încheiate de parti fiind înregistrate la Administratia Finantelor Publice si prin urmare reclamantul, în calitate de proprietar al locuintei si beneficiar al sumelor de bani stipulate cu titlu de chirie în aceste contracte, a achitat impozit pe iar prezenta actiune a fost înregistrata pe rolul instantei la data de 26.01.2010, la 10 luni dupa eliberarea locuintei de catre pârât.

În speta nu au fost prezentate chitante liberatorii care sa faca dovada platii sumelor de bani reprezentând chiria la plata careia s-a obligat pârâtul, însa date fiind relatiile de rudenie/afinitate dintre parti mentionate de martorii audiati în cauza si necontestate de parti si circumstantele cauzei astfel cum au fost aratate anterior, instanta apreciaza ca fiind incidenta exceptia prevazuta de art.1198 Cod civil, respectiv imposibilitate morala de preconstituire a unei dovezi scrise, retinând ca fiind dovedite sustinerile pârâtului în sensul ca si-a îndeplinit obligatia de plata a chiriei asumata prin contractele încheiate cu reclamantul.

În ceea ce priveste declaratiile martorilor audiati în cauza instanta retine ca marturia reprezinta declaratia orala facuta de o persoana fizica înaintea instantei de judecata cu privire la un fapt trecut, precis si pertinent despre care are cunostinta personala, trasatura specifica a marturiei fiind cunoasterea personala de catre martor a faptelor litigioase pe care le relateaza, marturia asupra opiniei raspândite în public cu privire la aceste fapte nefiind nici reglementata de legislatia noastra, nici acceptata de doctrina sau jurisprudenta.

În speta martorii nu au prezentat nici un aspect pe care sa-l fi perceput personal cu privire la obiectul dosarului sau cel putin date despre care sa fi luat cunostinta de la partile în conflict, martorii propusi de reclamant relatând ceea ce au auzit de la sotia acestuia, iar martorul T. D. G ceea ce a auzit de la mama pârâtului, prin urmare instanta nu va tine seama de aceste declaratii la deliberare.

Având în vedere cele aratate instanta apreciaza ca reclamantul X nu a facut dovada pretentiilor invocate în cererea de chemare în judecata, urmând a respinge actiunea formulata de acesta în contradictoriu cu pârâtul Y.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge actiunea formulata de reclamantul X, domiciliat în ………. în contradictoriu cu pârâtul Y, domiciliat în ……………

Ia act ca pârâtul Y nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 01.06.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

RED SM/ THRED SM/

4 EX/ 01.07.2010