PRETENTII- CLAUZA PENALA INSERATA IN CONTINUTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT – NULITATE Despăgubiri, penalităţi


: Anghel Monica

Domenii asociate : Despagubiri, penalitati

Titlu- PRETENTII- CLAUZA PENALA INSERATA IN CONTINUTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT – NULITATE

Prin actiunea înregistrata pe rolul instantei sub nr(…) reclamantul S. I. a chemat in judecata pe pârâtii M. I. si M. I., solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa fie obligati pârâtii la plata sumei de 82.812,5 Euro (echivalent lei la cursul de schimb de 4,2821 lei/1 euro al zilei de 11 sept.2010 de 354.611 lei).

In motivarea actiunii reclamantul arata ca în urma relatiilor contractuale dintre parti a împrumutat pârâtilor suma de 12.500 Euro, pentru a-si depasi situatia financiara dificila de moment, încheindu-se un contract de imprumut autentificat in anul 2009, iar acestia s-au obligat la restituirea imprumutului pana la data de 30 august 2009, fara vreo punere în întârziere. Mai sustine reclamantul ca pârâtii in acest contract si-au insusit obligatia platii de penalitati de 1,5% din cuantumul sumei neachitate la scadenta pentru fiecare zi de intârziere, astfel ca solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.

In drept, a invocat dispozitiile art. 1576 si urm.cod civil, art. 1584 si urm. si dispozitiile contractului de împrumut aut. din 2009.

A depus alaturat, in copie, înscrisuri.

Desi legal citati, pârâtii nu au formulat întâmpinare.

In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrurile dosarului instanta retine urmatoarele:

Intre parti s-a incheiat un contract de imprumut autentificat in 2009 prin care reclamantul in calitate de imprumutator a dat cu titlu de imprumut paratilor suma de 12.500 Euro ce urma sa fie restituit pana la data de 30.08.2009.

Prin contractul incheiat partile au inserat o clauza penala prin care au stabilit ca in caz de neplata la termenul mentionat paratii sa achite penalitati in cuantum de 1,5% pentru fiecare zi de intarziere la plata, incepand cu data scadentei si pana la ultimul act de sau pana la achitarea integrala a imprumutului acordat.

Potrivit definitiei legale date de art.1066 C.civ., clauza penala este “aceea prin care o persoana, spre a da pentru executarea unei obligatii, se leaga a da un lucru în caz de neexecutare din parte-i,,

Tot astfel, prin Legea nr. 313 din 20 februarie 1879, ale carei dispozitii sunt în vigoare si constitutionale, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 524 din 2 decembrie 1997, s-a prevazut la art. 1 ca este anulata clauza penala din contractele de împrumut sau prestatiuni în natura, precum si ca “Judecatorul, în caz de împrumut va putea condamna numai la plata dobânzii prevazuta în art. 1589 din Codul civil, sau în caz de alte obligatiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din Codul civil”.

Aceasta reglementare, este în concordanta si cu actualul regim juridic al dobânzii, configurat prin O.G. nr.9/2000, care în art.9 precizeaza ca “în raporturile civile obligatia de a plati o dobânda mai mare decât cea stabilita în conditiile prezentei ordonante este nula de drept”.

În consecinta, este evident ca atât sub imperiul legii vechi cât si al noii reglementari, clauza penala convenita de parti în contractul de împrumut în cazul neachitarii sumei la scadenta este lovita de nulitate absoluta.

Principiul invocat de catre reclamant in sensul ca odata incheiat contractul acesta devine ,, legea partilor,, nu pot conduce la o alta concluzie, întrucât numai conventiile “legal facute” au putere de lege între partile contractante (art.969 C.civ.), iar potrivit prevederilor art.5 din acelasi cod: “nu se poate deroga prin conventii sau dispozitii particulare la legile care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri”.

De altfel aceasta situatie a fost stabilita si prin DECIZIA Nr. XI din 24 octombrie 2005 publicata MO partea I nr.123/ 09.02.2006 prin care a fost admis recursul in interesul legii in sensul ca ,, in aplicarea dispozitiilor art. 1, art. 2 si ale art. 3 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, aprobata prin Legea nr. 356/2002, cu referire la art. 969 alin. 1 din Codul civil, stabilesc: ,, clauza penala prin care se stabileste obligatia restituirii la scadenta a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitatilor de întârziere, pe lânga dobânda contractuala convenita sau pe lânga dobânda legala, contravine prevederilor legii,,.

In consecinta si având in vedere considerentele din cele ce preced instanta va admite in parte actiunea si va obliga pâratii catre reclamant la plata sumei de 12.500 Euro reprezentând împrumut nerambursat.

In temeiul art.274 C.p.c va obliga pârâtii catre reclamant la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 3549,52 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat, cheltuieli de judecata stabilite proportional cu suma reprezentând împrumut nerambursat.