Pretenţii Contracte economice


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 143

Şedinţa publică de la 19-01-2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – SAULEA LILIANA

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA şi pe pârâtul C.M. având ca obiect „pretenţii”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ în calitate de reprezentant doamna Raluca Damian, lipsă fiind pârâtul C.M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei următoarele :

– pricina ce formează obiectul prezentului dosar este la al doilea termen de judecată;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

S-a procedat la identificarea reprezentantului reclamantei consilier juridic Raluca Damian care se legitimează cu C.I. seria XC, nr. 352443.

Reprezentantul reclamantei depune la dosar delegaţia nr.354/18.01.2011, adresa nr. 366/18-01-2011 şi adresa nr.350/18-01-2011, aratând că pârâtul nu a depus poliţa de asigurare, astfel încât nu a făcut dovada culturilor înfiinţate în toamna anului 2007. Totodată arată că nu mai are cereri de formulat în prezenta cauza văzând că pârâtul a solicitat judecata în lipsă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S TA N Ţ A

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu turcului sub nr.1498/829/2010 reclamanta APIA Bacau. a chemat în judecată pe pârâtul C.M, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 500 lei reprezentând creante –precum si penalitati de 0,04% pe zi intarziere calculate de la data punerii in in intarziere pana la data platii efective..

În motivarea cererii reclamanta a arătat că paratul a solicitat sprijin financiar pentru infiintarea unor culturi in toamna anului 2007 pentru suprafata de 1 ha. Cererea a fost aprobata, paratul ridicand de la sediul cenrului local Podu Turcului doua bonuri valorice in valoare totala de 500 lei. In conformitate cu art 5 din OMADR 687/2006. paratul s-a obligat sa faca dovada utilizarii de seminte certificate si de calitate si a asigurarii culturilor infiintate in toamna anului 2007 la receptia suprafetelor cultivate prin : factura de cumparare a semintei certificate insotita de documentul de calitate si conformitate emis de furnizorii autorizati si polita de incheiata cu societatile de asigurare-reasigurare

Reclamanta a susţinut că receptia culturii s-a efectuat in prezenta paratului , intocmindu-se procesul verbal in care s-a mentionat ca beneficiarul a participat la receptia culturii si nu a putut prezenta dovada utilizarii de samanta certificata sau dovada asigurarii culturilor. Ulterior, paratul a fost pus in intarziere potrivit prin notificarea APIA nr 17469/30.09.2008.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile OUG 123/2006, OMADR 850/2006, OMADR 687/2007.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri în fotocopie.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare dar s-a prezentat in fata instantei.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamantă si pentru parat proba cu înscrisurile depuse la dosar în fotocopie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 24.09.2007 paratul a solicitat de la APIA Bacau sprijin financiar prin bonuri valorice pentru o suprafata agricola utilizata in toamna anului 2007 de 1 ha grau. In baza cererii si a documentatiei aferente paratului i s-a aprobat aceasta solicitare. Prin aceeasi cerere semnata de parat acesta s-a obligat sa faca dovada utilizarii de seminte certificate si de calitate si a asigurarii culturilor infiintate in toamna anului 2007, la receptia suprafetelor cultivate ,prin : factura de cumparare a semintei certificate insotita de documentul de calitate si conformitate emis de furnizorii autorizati si polita de asigurare incheiata cu societatile de asigurare-reasigurare, sub sanctiunea restituirii in totalitate a sumelor reprezentand sprijin financiar nejustificat. Intrucat paratul, la receptia lucrarii din data de 16.06.2008 (conform procesului verbal de receptie (fila 7 dosar) nu a prezentat documentele pe care se obligase sa le intocmeasca, APIA Bacau l-a pus in intarziere printr-o nortificare emisa in data de 30.09.2008 si primita in 6.10.2008. Paratul nu a dat curs acestei notificari si doar la termenul din 8.12.2010, prezentandu-se in fata judecatorului, a depus facturile seria AGR nr 446 din 27.10.2007 si seria AGR nr 504 din 27.10.2007 precum si document de calitate si conformitate al furnizorului nr.37/27.10.2007. La interpelarea instantei paratul a aratat ca a cumparat seminte conform facturilor depuse la dosar care respecta conditiile de calitate impuse dar a recunoscut ca nu si-a indeplinit obligatia de a incheia polita de asigurare.

Instanţa reţine raporturile juridice existente între reclamanta APIA Bacau si paratul C.M. prin semnarea cererii de sprijin financiar şi constata ca paratul nu a respectat obligatiile asumate si anume: la receptia lucrarii sa depuna dovada utilizarii de seminte certificate si de calitate si dovada asigurarii culturilor infiintate in toamna anului 2007.Reclamanta a dovedit în cauză aceste aspecte prin inscrisurile depuse (proces verbal de receptie, notificare) . Mai mult, paratul a recunoscut partial, la primul termen de judecata, neindeplinirea obligatiilor care ii reveneau ca urmare a semnari respectivei cereri de ajutor financiar.

Reclamanta a solicitat ca la suma datorată şi care reprezintă contravaloarea creantei, să se adauge si penalitati de la data punerii in intarziere – 6.10.2008 si pana la data platii efective, in conformitate cu prevederile art 1079 si 1081 Codul civil.

Pentru motivele mai sus aratate, retinand culpa procesuala a paratului, si indeplinirea numai in parte si tardiv a obligatiilor asumate prin semnarea cererii de ajutor financiar-un adevarat contract incheiat intre reclamanta si parat, instanta va admite in parte actiunea introductiva si il va obliga pe C. M. la plata sumei de 250 lei plus penalitati de intarziere de la data punerii in intarziere a acestuia prin notificare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamanta APIA Bacau cu sediul in Bacau, str. George Bacovia, nr 20, judetul Bacau în contradictoriu cu pârâtul C. M., cu domiciliul în sat Poiana, comuna Motoseni, judetul Bacau.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 250 lei reprezentând creante, suma ce va fi actualizată cu 0,04 % pe zi de întârziere de la data de 11.06.2008 şi până la data plăţii efective.

Irevocabila.

Pronunţată în şedinţa publica din 19.01.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA SAULEA LILIANA

Red. /tehnored. Ex.4

P.V.Ş./S.L.

03-02-2011

Sentinţa civilă a devenit irevocabilă la data de 19.01.2011.