Pretentii Restituiri


JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 1238/317/2010

Sentinţa Civilă Nr. 95

Şedinţa publică din 18 ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.R.

Grefier F.D..

Pe rol pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamantul M.D., domiciliat în comuna B., sat B., judeţul Gorj, şi pe pârâta S.I., domiciliată în comuna B., sat B., judeţul Gorj, având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 12.01.2011, fiind consemnate în Incheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la termenul de azi .

I N S T A N T A

Asupra prezentei cauze civile, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată la 16.03.2010, reclamantul M.D. a chemat în judecată pe pârâta S.I., solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 100 lei, reprezentând contravaloarea lucernei distrusă de animalele pârâtei în anul 2009, rezervându-şi dreptul de a-şi majora pretenţiile, precum şi la obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că este proprietarul unui teren de 0,41 ha, cultivat u lucernă, că animalele pârâtei, porci şi viţei, lăsate libere , i-au distrus toată lucerna, pârâta refuzând să-i achite de bună voie paguba.

In dovedirea acţiunii, reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri, martori şi expertiză tehnică .

In cadrul probei cu înscrisuri, reclamantul a depus copii de pe procesul verbal de constatare la faţa locului nr. 3780/28.10.2009, întocmit de viceprimarul comunei, adresa nr. 89980/11.2009, emisă de Postul de Poliţie B. către reclamant, declaraţiile autentificate ale numiţilor S.P., C.I. şi S.V..

In cadrul probei cu martori, au fost audiaţi T.I.şi F.N..

Raportul de expertiză a fost realizat de expertul tehnic D.C., dar pentru realizarea acestuia s-au acordat mai multe termene, motivat de faptul că reclamantul a achita cu întârziere onorariul de expert..

La termenul din 19.10.2010, reclamantul şi-a majorat pretenţiile la 814 lei, achitând taxa judiciară de timbru aferentă .

Pârâta S.I. a depus la dosar „memoriu”, prin care a arătat că reclamantul se judecă cu aceasta de mai multă vreme, pentru acelaşi motiv, aşa cum rezultă din Sentinţele civile nr. 1755/25.05.2009 şi nr. 1373/29.04.2010, folosindu-se de martorul T.I.la fiecare judecată, deşi martorul este în ceartă de mai mult timp cu pârâta dar şi cu soţul acesteia, aşa cum rezultă din dosarul penal nr.1455/P/2010 şi dosarul penal 1724/P/2010.

A mai arătat pârâta că reclamantul are zeci de procese în instanţe cu persoane mai în vârstă pe care le-a înşelat şi le-a luat casele, folosindu-se de aceiaşi martori pe care i-a folosit în cauza de faţă, că martorul F.N. este fosta soţie a reclamantului de care acesta a divorţat formal, tocmai pentru a o putea folosi ca martor , dar locuiesc împreună şi au şase copii, solicitând să nu fie luate în consideraţie declaraţiile acestora.

Prin notele scrise depuse la 12.01.2011, pârâta a evidenţiat aceleaşi aspecte cu privire la cei doi martori .

In dovedirea susţinerilor, în apărare, pârâta s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând copii de pe : extras din hotărârea penală nr.246/11.05.2010, pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în Dosarul nr. 1711/317/2010, Rezoluţia de confirmare a începerii urmăririi penale din dosarul penal nr.1455/P/2010, dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti, S.C. nr. 1755/25.05.2009 şi S.C. nr.1373/29.04.2010, pronunţate de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarele nr. 3932/317/2008 şi nr. 4142/317/2009, Rezoluţia de confirmare a neînceperii din 10.12.2010, dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti, urmăririi penale, dar şi de proba cu martori, fiind audiaţi S. V. şi T. I.

La cererea instanţei, Postul de Poliţie B. a comunicat copii de procesul verbal de contravenţie seria AY, nr. ……….., prin care a fost sancţionată S.I. în baza Legii nr.61/1991, însoţit de copii de pe plângerea reclamantului şi declaraţia pârâtei, ambele înregistrate la postul de poliţie B..

Examinând acţiunea în raport cu probele administrate, instanţa apreciază că nu este întemeiată motivat de următoarele considerente :

Potrivit dispoziţiilor art. 1169 din Codul civil, cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, deci, reclamantului din cauza de faţă îi revene obligaţia dovedirii atât a prejudiciului cauzat de cât şi a faptului că animalele se aflau în paza juridică a pârâtei .

Cu privire la dovada prejudiciului, instanţa reţine următoarele :

Din Procesul verbal de constatare la faţa locului încheiat de comisia Primăriei B., formată din viceprimar G.I. şi inspectorul de specialitate P. L., la data de 28.10.2009, rezultă că, la faţa locului – terenul de 0,40 ha, cultivat cu lucernă, din comuna B., au fost văzute urme de porci, nu şi de vite mari, şi „parte din lăstarii de lucernă mîncaţi”.

Faţă de această notă de constare rezultă că reclamantul a suferit un prejudiciu, evaluarea acestuia fiind făcută de expertul tehnic D. C., acesta concluzionând că , scăzând din suprafaţa cu lucernă golurile înierbate , lucerna care putea fi recoltată pe anul 2009 este în valoare de 382 lei ( 814 lei dacă nu s-ar lua în consideraţie terenurile pe care nu mai este lucernă).

Aşa cum rezultă din declaraţia martorului S. V., reclamantul a cosit lucerna de 2-3 ori în anul 2009, luând câteva care de nutreţ , această declaraţie coroborându-se şi cu aspectele consemnate în nota de constatare în care se reţine că doar „parte din lăstarii de lucernă” au fost mâncaţi, deci, susţinerea reclamantului în sensul că lucerna i-a fost distrusă în întregime , nu poate fi reţinută ca reală, prejudiciul fiind unul redus .

Declaraţiile martorilor audiaţi la cererea reclamantului, T.I.şi F.N., din care rezultă că animalele pârâtei au fost văzute pe lucerna reclamantului dar şi că recolta a fost distrusă în întregime, sunt apreciate ca subiective, chiar interesate, având în vedere, pe de o parte, că F.N. este concubina reclamantului, fostă soţie, cu aceasta reclamantul având şase copii, locuind împreună, aşa cum rezultă şi din declaraţia martorului Tulpan Ion, audiat la cererea pârâtei, fapt pe care reclamantul nu l-a combătut, nici oral şi nici în alt mod, iar pe de altă parte că martorul T.I.este în relaţie de duşmănie cu pârâta, între aceştia existând mai multe procese penale, aşa cum rezultă din Rezoluţiile Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti, dar şi din hotărârile judecătoreşti depuse de pârâtă la dosar.

In aceste condiţii, declaraţiile celor doi martori vor fi înlăturate ca subiective şi, deci, neconcludente .

Declaraţiile autentificate ale numiţilor C.I., S.P. şi S. V., sunt cele care au fost depuse şi în dosarul nr. 4142/317/2009 ( prima şi în dosarul nr.3932/317/2008), iar acestea au fost deja înlăturate în Dosarul nr. 4141/317/2009, în care s-a pronunţată Sentinţa Civilă nr. 1373/29.04.2010, între aceleaşi părţi, obiectul fiind despăgubiri pentru lucerna distrusă de animalele pârâtei în anii 2006,2007, 2008, declaraţiile fiind considerate fără valoare probatorie în funcţie de dispoziţiile codului de procedură civilă, astfel că nu vor fi valorizate în vreun fel în cauza de faţă, acestea, oricum referindu-se la alţi ani, nu la anul 2009 pentru care s-a invocat prejudiciul în această cauză .

In consecinţă, instanţa reţine că reclamantul a avut un mic prejudiciu, dovada fiind realizată doar cu nota de constatare întocmită de reprezentanţii Primăriei B., dar pentru ca pârâta să răspundă civil şi să acopere acest prejudiciu, este nevoie a se stabili dacă în cauză s-a dovedit şi ce-a de-a doua condiţie – dacă animalele care au produs prejudiciul aparţin pârâtei .

Sub acest aspect, instanţa reţine că reclamantul nu a dovedit că animalele pârâtei au produs prejudiciul constatat la faţa locului .

Astfel, aşa cum s-a reţinut mai sus, declaraţiile martorilor audiaţi la cererea reclamantului sunt înlăturate ca subiective , singura probă care ar putea susţine cererea reclamantului fiind procesul verbal de contravenţie prin care pârâta a fost sancţionată pentru contravenţia prev. de art.2 pct.19 din Legea nr.61/1990.

Potrivit art. 2 pct.19 din Legea nr. 61/1991, se sancţionează fapta de lăsare în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri .

Conform înscrisurilor depuse de Postul de Poliţie B., s-ar putea reţine că ,la baza emiterii procesului verbal de contravenţie seria AY, nr…….. de către Poliţia B., a stat doar plângerea numitului M.D., prin declaraţia dată de S.I. aceasta nerecunoscând săvârşirea faptei . Examinând procesul verbal de contravenţie, instanţa constată , însă, că sancţiunea nu a fost aplicată pentru fapta reclamată de M.D. .

In condiţiile în care sancţiunea a fost aplicată pentru că pârâta a lăsat nesupravegheaţi câţiva porci astfel că, la traversarea străzii de către aceştia, un autoturism a lovit un porc , maşina fiind avariată lateral, instanţa constată că nici acest proces verbal nu dovedeşte faptul că prejudiciul suferit de reclamant a fost cauzat de animalele pârâtei .

De altfel, chiar dacă sancţiunea ar fi fost aplicată pentru că pârâta şi-ar fi lăsat animalele nesupravegheate şi acestea ar fi intrat pe terenul reclamantului, în condiţiile în care la baza emiterii unui astfel de proces verbal ar fi stat doar plângerea reclamantului, fără alte cercetări realizate de organul emitent, instanţa nu l-ar fi putut lua în consideraţie ca dovadă certă a faptului că prejudiciul suferit de reclamant a fost determinat de animalele pârâtei .

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că nu sunt întrunite condiţiile art.1001 C.civ., situaţie în care va dispune respingerea acţiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul M.D., domiciliat în comuna B., sat B., judeţul Gorj, împotriva pârâtei S.I., domiciliată în comuna B., sat B., judeţul Gorj, având ca obiect pretenţii, reprezentând contravaloarea lucernei nerecoltată de reclamant în anul 2009 de pe terenul de 0,41 ha, amplasat în comuna B., judeţul Gorj .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică din 18.01.2011.

PRESEDINTE GREFIER

M.R. F. D.

Red. M.R. – 31.01.2011- 4 ex.