Prevederile art 3 lit h din Regulamentul nr. 561/2006 Parlamentului European şi al Consiliului, nu se aplică transporturilor rutiere efectuate de vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masă maximă autorizată care să nu depăşească 7,5 tone utilizate pen


Prin plângerea înregistrată pe rolul instanţei petentul X, a chemat în judecată pe intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie.

În motivare, petentul a arătat că a fost sanctionata contraventional deoarece se deplasa cu ansamblul de vehicule format din autospecializata cu si remorca fara a avea montat aparat tahograf.

Petentul a învederat că potrivit legislaţiei în vigoare vehiculele cu masa mai mică de 7,5 tone sunt exceptate de la obligaţia de a avea instalat aparat tahograf.

Potrivit art. 8 pct.12 din OG nr. 37/2007 constituie contravenţie utilizarea unui vehicul fără tahograf conform reglementărilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oară după 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic.

Potrivit dispoziţiilor art 3 lit h din Regulamentul nr. 561/2006 Parlamentului European şi al Consiliului, prezentul regulament nu se aplică transporturilor rutiere efectuate de vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masă maximă autorizată care să nu depăşească 7,5 tone utilizate pentru transporturi de mărfuri în scopuri necomerciale.

Prin urmare, pentru a fi scutite de obligaţia de a monta aparat tahograf, transportatorii trebuie să facă dovada în sensul că nu efectuează transport de mărfuri în scop comercial.

În speţă, nu se poate reţine că petenta se află în această situaţie. Astfel conform datelor înaintate la dosarul cauzei, la solicitarea instanţei, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal, printre domeniile de activitate declarate se numără şi transportul rutier de mărfuri.

Faţă de acest aspect, instanţa apreciază că petenta avea obligaţia de a monta aparat tahograf pe vehiculul surprins în trafic la data întocmirii procesului verbal de constatare a contravenţiei contestat.

Potrivit art 9 alin 1 lit. a din OG nr. 37/2007 răspunderea revine întreprinderii/operatorului de transport rutier.

În consecinţă, instanţa constată că fapta contravenţională reţinută în sarcina petentei prin procesul-verbal a fost probată, fiind dovedită vinovăţia acesteia, motiv pentru care instanţa apreciază că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei atacat este legal şi temeinic întocmit.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea recursului la data de 22.08.2011.