Prima zi de înfăţişare în apel. Competenţa de judecare a apelurilor după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 58/2003


 

Potrivit dispoziţiilor art. 287 alin. 1 pct. 3 şi alin. 2 Cod procedură civilă, cererea de apel trebuie să cuprindă şi motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul, această cerinţă de natură formală putând fi împlinită, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu până la prima zi de înfăţişare.

în speţă, prin cererea de apel îndreptată împotriva sentinţei civile nr. 4845/2002 a Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta apelantă a criticat sentinţa sub aspectul dispoziţiei de obligare a sa la plata către pârâtul M.G.C. a sumei de 2.759.000 lei cheltuieli de judecată, iar la primul termen de judecată în apel a solicitat amânarea judecăţii pentru a-şi angaja avocat, deoarece este nemulţumită şi cu privire la alte dispoziţii ale sentinţei, dorind a-şi completa motivele de apel iniţiale.

Aşa fiind, Tribunalul a admis cererea de amânare, stabilindu-se un nou termen de judecată la 5 martie 2003, în vreme ce, în data de 4 martie 2003, reclamanta a depus motivele de apel suplimentare, prin care s-au formulat critici cu privire la modul de soluţionare a cauzei în ansamblul ei.

în aceste circumstanţe ale cauzei, şi ţinând seama că, potrivit art. 134 Cod procedură civilă, prima zi de înfăţişare este socotită aceea în care părţile legal citate pot pune concluzii, deci, în care se poate intra în dezbaterea pricinii, instanţa a considerat că, atâta vreme cât la termenul de judecată în apel din 5 februarie 2003 s-a admis cererea de amânare a apelantei, în scopul ca aceasta să-şi angajeze avocat şi pentru a-şi completa motivele de apel, acest termen nu putea valora prima zi de înfăţişare, fiind vădit că cel puţin apelanta nu se afla în situaţia de a pune concluzii, căci nu avea apărarea asigurată. Aşa fiind, depunerea motivelor de apel suplimentare în data de 4 martie 2003 s-a făcut anterior primei zile de înfăţişare în apel, ceea ce atrăgea învestirea instanţei inclusiv cu cercetarea şi dezlegarea lor, iar nu doar cu privire la cele iniţiale privitoare la cheltuielile de judecată. Omiţând însă a le avea în vedere, instanţa de apel nu a cercetat în integralitatea lui apelul reclamantei, neabordându-i fondul, ceea ce face incidente dispoziţiile art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă, impunând casarea deciziei şi rejudecarea apelului.

Cum prin modificările aduse art. 2 şi 3 Cod procedură civilă prin O.U.G. nr. 58/2003, judecata în apel se realizează, ca regulă, de către curţile de apel, văzându-se totodată şi prevederile art. 725 alin. 2 teza a Il-a Cod procedură civilă, s-a reţinut cauza spre rejudecare în apel, fixându-se un corespunzător termen de judecată, cu citarea părţilor.

Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 2593 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |