Procedura prealabila. Necesitatea plângerii acesteia in cazul contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


– art. 255 alin. 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

– art. 13 alin. 3 din Legea nr. 101/2006

Conform art. 255 alin. 5 din OUG nr. 34/2006, solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice pentru care legislatia specifica face trimitere la aplicarea prezentei ordonante de urgenta se realizeaza conform prevederilor cuprinse în Capitolul 9 din respectivul act normativ.

Conform art. 255 alin. 5 din OUG nr. 34/2006, solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice pentru care legislatia specifica face trimitere la aplicarea prezentei ordonante de urgenta se realizeaza conform prevederilor cuprinse în Capitolul 9 din respectivul act normativ.

Din examinarea textului citat se desprinde concluzia ca dispozitiile OUG nr. 34/2006 referitoare la solutionarea contestatiilor au caracter general si sunt aplicabile numai în situatia în care legea speciala trimite expres la ele.

Din examinarea textului citat se desprinde concluzia ca dispozitiile OUG nr. 34/2006 referitoare la solutionarea contestatiilor au caracter general si sunt aplicabile numai în situatia în care legea speciala trimite expres la ele.

Art. 13 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, invocat de recurenta, prevede ca procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Acest text este lipsit de relevanta în cauza, întrucât se refera la procedura de atribuire si la regimul juridic al contractelor, fara a avea în vedere modalitatea de solutionare a litigiilor legate de aceasta procedura.

Art. 13 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, invocat de recurenta, prevede ca procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Acest text este lipsit de relevanta în cauza, întrucât se refera la procedura de atribuire si la regimul juridic al contractelor, fara a avea în vedere modalitatea de solutionare a litigiilor legate de aceasta procedura.

Pe de alta parte, trebuie observat ca legea speciala, respectiv Legea nr. 101/2006, nu cuprinde prevederi proprii referitoare la procedura de solutionare a litigiilor legate de atribuirea contractelor, situatie în care se aplica legea generala în materie, respectiv Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006, care la art. 51 alin. (3^1) dispune ca solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004. aceasta din urma lege prevede, la art. 7, ca înainte de a se adresa instantei de administrativ competente, persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1738/19.07.2010)

Prin sentinta civila nr. 322/29.01.2010 Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a respins ca inadmisibila cererea formulata de reclamanta SC V. S. pentru M. SA, în contradictoriu cu pârâta P. O. B., constatând lipsa procedurii prealabile.

Prin aceeasi sentinta, Tribunalul a anulat ca netimbrata cererea formulata de reclamanta SC G. S. U. SA, în contradictoriu cu aceeasi pârâta.

Instanta a retinut ca ambele cereri au fost formulate în legatura cu procedura de licitatie deschisa organizata de pârâta in vederea atribuirii contractului de achizitie publica având ca obiect “concesionarea prin delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in orasul Busteni”, contestatii conexate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, care ulterior, prin decizia nr. 4665/439C4/4362-5451 din 11.09.2009, si-a declinat competenta.

În ce priveste cererea formulata de reclamanta SC G. S. U. SA, instanta a retinut ca nu a fost achitata taxa judiciara de timbru în cuantum de 4 lei si în consecinta a facut aplicarea art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997.

Cu privire la cererea formulata de reclamanta SC V. S. pentru M. SA, Tribunalul a retinut ca aceasta urmareste anularea deciziei nr. 8343/17.08.2009 emisa de catre PRIMARIA BUSTENI, in calitate de autoritate contractanta si obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de atribuire a contractului de concesiune prin delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Busteni.

Constatând ca solutionarea litigiilor în legatura cu atribuirea contractelor pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, Tribunalul a observat totodata ca reclamanta nu a îndeplinit procedura prealabila prevazuta de art. 7 din aceasta lege.

Reclamanta S.C. V. S. pentru M. S.A. a declarat recurs împotriva sentintei, aratând ca actele normative aplicabile în cauza sunt Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006 si Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, nr. 101/2006, ambele acre normative facând trimitere, în ce priveste solutionarea contestatiilor, la dispozitiile cuprinse în OUG nr. 34/2006.

Mai arata reclamanta ca, în ceea ce priveste contractele de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatilor, legiuitorul face o distinctie clara între procedura de contestare pâna la data încheierii acestora si procedura de contestare ulterior acestei date:

>pâna la data încheierii contractului orice act administrativ emis pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului, inclusiv decizia de atribuire, poate fi contestat conform prevederilor OUG nr. 34/2006;

>dupa data încheierii contractului, orice act administrativ legat de încheierea si executarea contractului poate fi contestat conform prevederilor Legii nr. 554/2004.

Exceptiile fiind de stricta aplicare si interpretare, per a contrario, în toate celelalte cazuri, respectiv atunci când legiuitorul nu a dorit sa instituie norme speciale si nu a prevazut în legile speciale ce reglementeaza celelalte servicii comunitare de utilitati publice norme derogatorii de la legea generala (asa cum este cazul Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 si Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, ca legi speciale pentru serviciile în cauza, legi ce nu contin niciun fel de prevederi cu privire la solutionarea litigiilor) se aplica prevederile art. 51 alin (31) din Legea nr. 51/2006.

Legal citata, intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului.

În recurs nu s-au administrat probe noi.

Analizând actele dosarului în raport cu sustinerile partilor, Curtea constata ca recursul este nefondat, pentru considerentele de mai jos.

Pe de alta parte, trebuie observat ca legea speciala, respectiv Legea nr. 101/2006, nu cuprinde prevederi proprii referitoare la procedura de solutionare a litigiilor legate de atribuirea contractelor, situatie în care se aplica legea generala în materie, respectiv Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006, care la art. 51 alin. (3^1) dispune ca solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004. aceasta din urma lege prevede, la art. 7, ca înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

Având în vedere argumentele expuse mai sus, Curtea constata ca instanta de fond a solutionat cauza cu aplicarea corecta a legii, motiv pentru care va respinge ca nefondat recursul, în baza art. 312 C. proc. civ.