Proprietate privata Proprietate privată


Judeţul Bacău

Extras din Sentinţa Civilă nr. 349/1.02.2011

INSTANŢA

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 1.04.2010 sub nr. 1727/260/2010, SC .. SRL, a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.O., pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare pentru suprafaţa de 4,37 ha teren pădure situată în corn. Asău, UA 71, UP IV, T 33, P. 2060/1/2/9, învecinată cu Ciubotaru loan, Potoroacă Ştefan, lim. UA 72, Hm. UA69.

In motivare, reclamanta arată că la data de 20.08.2004, între părţi a fost încheiat un de vânzare cumpărare pentru suprafaţa de 4,37 ha teren pădure situată în corn. Asău, UA 71, UP IV, T 33, P. 2060/1/2/9, învecinată cu Ciubotaru loan, Potoroacă Ştefan, lim. UA 72, lim. UA69, pentru care reclamanta în calitate de promitentă cumpărătoare a achitat suma de 6.550 lei, vânzătoarei promitent.

încheierea contractului în formă autentică nu a fost posibilă datorită faptului că vânzătoarea promitentă nu a dat curs solicitării cumpărătoarei-promitentă de a se prezenta la notar.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1073-1077 C.civil.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 1474,4 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

In susţinerea acţiunii, reclamanta a depus în xerocopie înscrisuri doveditoare, respectiv: antecontract de vânzare-cumpărare-fila 4, titlu de proprietate nr. 280468 din 18.02.2005, proces verbal de punere în posesie din 6.05.2004, plan de situaţie al terenului, carte de identitate a pârâtei.

Legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare.

La termenul din 14.09.2010, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâtei şi proba cu un martor, apreciindu-le ca fiind utile, pertinente şi concludente pentru soluţionarea cauzei.

Pârâta nu a solicitat probe în apărare.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 20.08.2004, între reclamantă, în calitate de promitentă-cumpărătoare şi pârâtă , în calitate de promitentă-vânzătoare, s-a încheiat un Antecontract de vânzare – cumpărare prin care părţile contractante îşi exprimau acordul de voinţă cu

privire la vânzarea, respectiv cumpărarea (în viitor) a suprafeţei de 4,37 ha teren pădure situată în corn. Asău, UA 71, UP IV, T 33, P. 2060/1/2/9.

9

Terenul care face obiectul antecontractului este proprietatea vânzătoarei-promitente, conform Titlului de proprietate nr. 280468 din 18.02.2005.

Actul juridic în discuţie a generat în sarcina părţilor o obligaţie de a face, respectiv de a perfecta în viitor contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. O dată cu încheierea convenţiei, promitenta-vânzătoare a primit integral suma de 6.550 lei stabilită ca preţ al vânzării-cumpărării, aşa cum rezultă din răspunsurile la interogatoriul administrat acesteia şi din depoziţia martorei Scorţanu Luminiţa.

Din antecontractul de vânzare – cumpărare depus de către reclamantă, instanţa reţine că părţile au convenit ca respectivul contract de vânzare-cumpărare să se încheie în formă autentică în termen de 30 de zile de la încheierea antecontractului, în caz contrar orice parte urmând a se adresa instanţei de judecată.

Din interogatoriul administrat pârâtei rezultă că acesta a înţeles să vândă către reclamantă terenul indicat în antecontractul de vânzare-cumpărare, a primit integral preţul stabilit de comun acord şi este de acord cu pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

De asemenea, instanţa reţine că reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisurile prevăzute de art. 3 indice 2 din Legea 146/1997, cu modificările ulterioare, respectiv: certificat de sarcini nr. 6229 din 21.09.2010 eliberat de OCPI Bacău, BCPI Moineşti -fila 17 şi certificat de atestare fiscală nr. 7111 din 4.10.2010-fila 18.

Instanţa reţine şi faptul că pe latura de sud, terenul care face obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare se învecinează cu pădurea statului administrată de Ocolul Silvic Comăneşti însă, conform adresei nr. 634 din 28.01.2011 a Direcţiei Silvice Bacău, Ocolul Silvic Comăneşti, nu există posibilitatea cumpărării de către stat a terenului, conform dispoziţiilor art. 45 din Legea 46/2008, având în vedere inexistenţa de reglementări şi precizări legale pentru cumpărarea de terenuri de orice categorie de la persoanele fizice.

In aceste condiţii, instanţa constată că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 1073 şi ale art. 1077 din codul civil, care consacră principiul executării în natură a obligaţiilor ( inclusiv a celor de a face ) şi în temeiul cărora este admisibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

In acest sens, instanţa apreciază îndeplinite cele două condiţii necesare pronunţării unei astfel de hotărâri şi anume, încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea cerinţelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevăzute de art. 94 8 C. civ. şi existenţa în patrimoniul promitentului-vânzător a bunului a cărui vânzare a fost promisă. De asemenea, potrivit art. 5 alin. 2 din Legea. Nr. 247/ 2005, în situaţia în care, după încheierea unui antecontract cu privire la un teren, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va admite cererea formulată de către reclamanta SC DORY ANDRE COMPANY SRL cu sediul în Comăneşti,

3

str. Moldovei nr. 2, jud. Bacău şi va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC D.A.Company SRL, cu sediul în Comăneşti, str. .., jud. Bacău, în contradictoriu cu pârâta S. O., domiciliată în sat Apa Asău, corn. Asău, jud. Bacău.

Perfectează vânzarea cumpărarea intervenită între părţi la data de 20.08.2004 cu privire la suprafaţa de 4,37 ha teren forestier, situat în corn. Asău, jud. Bacău, tarla 33, parcela 2060/1/2/9, UP IV, UA 71, cu vecinii: la N-lim. U.A.72, la S-lim. U.A.69, la E-Potoroacă Ştefan, la V- Ciubotaru loan, proprietatea vânzătoarei conform TP nr.280468 din 18.02.2005 eliberat de Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pentru suma de 65.550.000 ROL preţ al vânzării-cumpărării.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 1.02.2011.

Preşedinte

Grefier

Red. tehnored. R.R. 18.02.20 ll/4ex.