Răspundere civilă delictuală. Art.1000 alin.2 Cod civ. – Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului Plăţi


J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile de faţă;

Reclamanta SC ****** SRL, cu sediul în Municipiul Braşov, ******, judeţul Braşov, prin reprezentantul său legal, a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtei SC ****** SRL cu sediul în oraşul ******, sat ******, judeţul Buzău, solicitând obligarea acesteia din urmă la plata sumei de 3442,1 lei şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a acţiunii se arată următoarele:

La data de 25.02.2009 organele de poliţie din comuna Gura Teghii au fost sesizate telefonic cu privire la faptul că, muncitorii de la SC ****** SRL ****** au tăiat arbori nemarcaţi din pădurea aflata în administrarea Ocolului Silvic ******, punctul „Patacu”. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că SC ****** SRL ****** a avut în exploatare un număr de 2122 arbori din speciile răşinoase şi foioase, aflaţi pe păşunea împădurită a Primăriei oraşului ******. Din cauza unor erori la momentul marcării s-au efectuat cioplaje de arbori şi din afara partidei de exploatare însă, constatându-se că s-a depăşit limita şi s-a trecut într-o altă parcelă nu s-a mai aplicat marca pe aceşti arbori. Organele de poliţie au identificat un număr de 8 cioate provenind de la arbori nemarcaţi şi a constatat că materialul lemnos a fost exploatat şi valorificat.

Din fişa de calcul a valorii pagubei rezultă că aceasta este în sumă de 3442 ,1 lei, prejudiciul fiind nerecuperat. În urma aceloraşi cercetări s-a mai stabilit că terenul de pe care au fost tăiaţi cei 8 arbori nemarcaţi aparţinea SC ****** SRL Braşov în calitate de proprietar.

În dosarul de urmărire penală s-a reţinut că aceşti arbori au fost tăiaţi de numitul P.G. în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în calitate de angajat al SC ****** SRL dispunându-se scoaterea învinuitului de sub urmărirea penală deoarece s-a considerat că a tăiat arborii din greşeală.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.1000 alin.3 din codul civil cu referire la art.998 – 999 cod civil.

Se arată în esenţă că sunt întrunite şi dovedite toate condiţiile angajării răspunderii delictuale în condiţiile prevăzute de art.998-999 şi de asemenea condiţiile răspunderii comitentului pentru fapta prepusului prevăzută de art.1000 alin.3 din codul civil.

Acţiunea a fost timbrata cu suma de 290 lei taxa de timbru achitata cu OP nr.1/06.04.2010 si timbru judiciar in valoare de 3 lei.

La dosarul cauzei reclamanta a depus înscrisuri respectiv: referat cu propunere de terminare a urmăririi penale întocmit de Postul de Poliţie Gura Teghii; rezoluţia nr.260/P/2009 din 13.03.2009 de confirmare a începere a urmăririi penale; proces-verbal de sesizare din oficiu; adresa nr.139/06.03.2009 emisă de Ocolul Silvic ****** privind stabilirea prejudiciului, respectiv, a contravalorii celor 8 arbori tăiaţi nemarcaţi pe proprietatea reclamantei; declaraţiile unor persoane audiate în dosarul de cercetare penală; declaraţiile făptuitorului.

La termenul de judecată din data de 25.06.2010 reclamanta prin apărător a mai depus la dosar înscrisuri, respectiv ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 22.04.2009 adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele; acte de proprietate ale reclamantei cu privire la terenul cu vegetaţie forestieră.

A solicitat reclamanta administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi interogatoriul pârâtei.

S-a comunicat pârâtei o copie de pe interogatoriu acordându-se termen pentru a formula răspuns însă, la termenul din 20.08.2010 s-a constatat că pârâta nu a răspuns la interogatoriul transmis de instanţă.

Pârâta nu a formulat întâmpinare, nu a solicitat administrarea de probe în apărare.

Analizând probele administrate în cauză, respectiv înscrisurile depuse la dosarul cauzei, coroborate cu refuzul pârâtei de a răspunde la interogatoriu care se interpretează în condiţiile prevăzute de art.225 cod procedură civilă ca o mărturisire deplină, instanţa reţine că acţiunea este întemeiată, aşa cum se va arăta în continuare.

Aşa cum rezultă din ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală nr.260/P/2009 din 22.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, precum şi din înscrisurile depuse de reclamantă conţinând lucrări existente la dosarul de cercetare penală nr.260/P/2009, în urma cercetărilor efectuate într-o cauză cu privire la faptul că muncitorii de la SC ****** SRL ****** au tăiat arbori nemarcaţi din pădurea aflată în administrarea Ocolului Silvic ****** punctul „Patacu”, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că numitul P.G. (învinuit în cauza respectivă) a tăiat 8 arbori nemarcaţi de pe terenul proprietatea reclamantei SC ****** SRL.

Din fişa de calcul a valorii pagubei (fila 19 din dosar), rezultă că valoarea arborilor tăiaţi de pe proprietatea reclamantei respectiv a materialului lemnos exploatat si valorificat de către pârâtă este de 3442,1 lei.

Vinovăţia învinuitului P.G. a fost stabilită în urma cercetărilor, soluţia de scoatere de sub urmărire penală fiind adoptată considerându-se că există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei si anume eroarea de fapt .

Din aceleaşi cercetări efectuate s-a stabilit că arborii au fost tăiaţi de P.G. în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în calitate de angajat al SC ****** SRL (declaraţia de învinuit din data de 16.03.2009 – fila 20 din dosar, declaraţiile martorilor B.V., C.V.).

Faţă de situaţia de fapt reţinută instanţa apreciază că sunt îndeplinite atât condiţiile prevăzute de art.998 – 999 cod civil, privind angrenarea răspunderii civile delictuale, cât şi condiţiile speciale prevăzute de art.1000 alin.3 cod civil pentru angrenarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului.

Potrivit art.1000 alin.3 cod civil „stăpânii şi comitenţii (răspund) de prejudiciul cauzat de servitorii şi prepuşii lor în funcţiile ce li s-au încredinţat”.

Potrivit art.998 cod civil, „orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”, iar art.999 cod civil statuează „omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa”.

În persoana prepusului, respectiv a făptuitorului P.G. sunt întrunite condiţiile prevăzute pentru fapta proprie prevăzute de art.998 – 999 cod civil şi anume:

– prejudiciul constând în paguba creată proprietăţii societăţii reclamante prin tăierea celor 8 arbori;

– fapta ilicită constând în tăierea arborilor de către P.G. fapt recunoscut de acesta si constatat în urma cercetărilor efectuate în cauză;

– culpa făptuitorului s-a constatat fără tăgadă în ordonanţa procurorului, vinovăţia prepusului pârâtei care chiar dacă nu îmbracă forma necesară atragerii răspunderii penale este de natură a atrage răspunderea civilă delictuală;

– raportul de cauzalitate între fapta ilicită si prejudiciu – rezultă din însăşi materialitatea faptei.

De asemenea , în persoana comitentului sunt îndeplinite condiţiile răspunderii pentrufapta prepusului, răspundere angajată în temeiul art.1000 alin.3 cod civil, în baza a două condiţii speciale şi anume:

– raportul de prepuşenie, care rezultă din calitatea de salariat respectiv fasonator mecanic al societăţii pârâte a făptuitorului P.G., contractul de muncă fiind cel mai întâlnit temei al raportului de prepuşenie;

– prepusul a savârşit fapta ilicită în cadrul funcţiilor încredinţate de comitent – şi această condiţie rezultând indubitabil din declaraţiile învinuitului P.G. şi cele ale reprezentantului societăţii pârâte B.V..

Pentru considerentele ce preced instanţa urmează ca în baza art.1000 alin.3 cu referire la art.998 – 999 cod civil, să admită acţiunea aşa cum a fost formulată şi să oblige pârâta să plătească reclamantei suma de 3442,1 lei reprezentând prejudiciu cauzat de prepusul pârâtei.

Fiind în culpă procesuală, urmează ca în baza art.274 cod procedură civilă pârâta să suporte şi cheltuielile de judecată efectuate de către reclamantă în cuantum de 2286,13 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu de avocat, aşa cum rezultă din documentele depuse la dosar – filele 43 – 47.

..//..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea civilă pentru răspundere civilă delictuală, şi în consecinţă;

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 3442,1 lei reprezentând prejudiciu cauzat – valoarea a 8 arbori tăiaţi de pe proprietatea reclamantei.

Obligă pârâta la 2286,13 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.