Raspundere contractuala. Redeventa stabilita în contract de concediune. Calitate procesuala activa a Consiliului Local. Concesionări, concesiuni


Reclamantul Consiliul Local Craiova nu este titular al dreptului afirmat, contractul de concesiun fiind incheiat intre parat si Primaria Craiova, astfel incat instanta va admite exceptia lipsei caltatii procesuale active a reclamantului Consiliul Local Craiova si va respinge cererea formulata de acesta ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa. Potrivit dispozitiilor art 969 C.civ. “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”.

Asupra cauzei de fata , deliberând , constata urmatoarele,

La data de 08.06.2010 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj dosarul cu nr….. prin care reclamantii PRIMARUL MUN. CRAIOVA si CONSILIUL LOCAL CRAIOVA au chemat în judecata pârâtul T.M., solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de 562 lei, reprezentând redeventa aferenta anului 2009 si la plata majorarilor de întârziere.

În motivare, reclamantii arata ca au încheiat cu pârâtul contractul de concesiune nr. …../01.08.1997, având ca obiect terenul în suprafata de 600 mp, situat în Craiova, judetul Dolj.

Arata ca prin contract la art. 3 s-a statuat faptul ca pretul concesiunii este de 25.250 lei ROL/mp, pret stabilit prin HCL nr. 34/02 mai 1995, corectat în functie de rata inflatiei.

Precizeaza ca valoarea contractului la data încheierii contractului a fost de 15.150.000 lei vechi, redeventa anuala fiind de 545.400 lei vechi, ce se va majora anual cu rata inflatiei , iar redeventa trimestriala fiind de 136.350 lei vechi ce se va achita pâna în ultima zi lucratoare fiecarei luni din fiecare trimestru.

Reclamantii mai arata, ca pârâta nu a respectat termenul de plata, motiv pentru care s-a procedat la reactualizarea debitelor, precum si faptul ca au convocat pârâtul la discutii si reconciliere, acesta neprezentându-se.

În drept, au invocat dispoz. art. 969 si urmatoarele Cod civil, art. 2 lit. c din L. 554/2004, art. 21, pct. 5 din L.215/2001 rep. si dispoz. art. 17 din L. 146/1997 republicata.

Au depus copia contractului de concesiune nr. …./1997, anexa 3 la contractul de concesiune, convocarea nr. …./2010 si confirmarea de primire.

La termenul de judecata din 18.11.2010 instanta a supus dezbaterii partilor competenta Tribunalului in solutionarea cauzei.

Examinând cu prioritate exceptia invocata instanta a considerat-o întemeiata si având în vedere disp. art. 158 alin. 3 C.pr.civ. instanta prin sentinta nr.1550/18.11.2010 s-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Craiova.

La Judecatoria Craiova, dosarul a fost înregistrat la data de 07.12.2010 sub nr…….

La data de 08.02.2011, reclamanta Municipiul Craiova a depus o precizare de actiune în sensul ca reclamant este Muncipiul Craiova prin Primar si s-a depus la dosar modalitatea de calcul a redeventei si majorarile de întârziere la contractul de concesiune nr…./1997.

La data de 21 martie 2011, reclamanta Primaria Municipiului Craiova prin primar a depus la dosar o precizare de actiune prin care a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 468 lei reprezentând redeventa aferenta anului 2009 si majorari de întârziere, având în vedere ca acesta a achitat la data de 18.11.2009 suma de 281 lei.

La termenul de judecata din data de astazi, instanta, din oficiu, a invocat exceptia lipsei caltatii procesuale active a reclamantului Consiliul Local Craiova

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma sustinerilor partilor, a probelor administrate in cauza si, raportat la dispozitiile legale in materie si la exceptia invocata, instanta retine urmatoarele:

Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil, alaturi de interes, capacitate procesuala si formularea unei pretentii, este calitatea procesuala (legitimatio ad causam), care presupune existente unei identitati intre persoana reclamantului si cel care este titular al dreptului afirmat (calitatea procesuala activa), precum si intre persoana paratului si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii (calitatea procesuala pasiva), fiind necesar ca reclamantul sa justifice atat calitatea procesuala activa, cat si calitatea procesuala pasiva.

Exceptia lipsei calitatii procesuale este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie, putand fi invocata din oficiu de instanta, potrivit dispozitiilor art. 108 alin. 1 din Codul de procedura civila.

In cauza de fata reclamantul Consiliul Local Craiova nu este titular al dreptului afirmat, contractul de concesiune nr. …../1997 fiind incheiat intre parat si Primaria Craiova, astfel incat instanta va admite exceptia lipsei caltatii procesuale active a reclamantului Consiliul Local Craiova si va respinge cererea formulata de acesta ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

In ceea cepriveste cererea formulata de reclamantul Municipiul Craiova instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art 969 C.civ. “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”.

Prin contractul de concesiune nr. …/1997, Primaria Craiova a concesionat pârâtului suprafata de 600 mp situata in Craiova pentru construirea de locuinta individuala, pe durata existentei constructiei, redeventa anuala fiind stabilita la suma de 545.400 lei vechi si se va majora annual cu rata inflatiei.

Potrivit clauzelor contractuale redeventa trimestriala este de 136.350 lei si trebuie achitata pana cel tarziu in ultima zi lucratoare a ultimei luni din fiecare trimestru, dupa aceasta data putand fi aplicate majorari de intarziere.

Potrivit precizarii de actiune din data de 21.03.2011, paratul datoreaza reclamantei redeventa aferenta semestrului II al anului 2009 in suma de 281 lei la care se adauga majorarile de intarziere aferente acestei sume in suma de 122 lei si majorarile aferente redeventei pentru semestrul I care a fost achitata cu chitanta nr…../18.11.2009, in suma de 65 lei.

Paratul nu a facut dovada achitarii catre reclamant a acestor sume restante.

Instanta retine ca majorarile solicitate de reclamant se incadreaza in dispozitiile legale incidente la momentul ajungerii la scadenta a sumei datorate, respectiv art.III alin.5 din Lg.210/2005 de modificare a Codului Fiscal pana la data de 01.07.2010 ( 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din ziua urmatoare termenului de scadenta) si art.124(1) din OUG.39/2010 de modificare a Codului Fiscal (2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune din luna, incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.)

Pentru aceste considerente instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de Municipiul Craiova si sa oblige pârâtul la plata catre reclamantul Municipiul Craiova a sumei de 281 lei reprezentând redeventa aferenta semestrului II/2009 si 187 lei penalitati de întârziere aferente aceleasi perioade (122 lei+65 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de Consiliul Local Craiova ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Admite actiunea formulata de Municipiul Craiova în contradictoriu cu pârâtul T.M. cu domiciliul în …., asa cum a fost precizata.

Obliga pârâtul la plata catre reclamantul Municipiul Craiova a sumei de 281 lei reprezentând redeventa aferenta semestrului II/2009 si 187 lei penalitati de întârziere aferente aceleasi perioade .

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 05 Aprilie 2011

Presedinte Grefier