Recalculare pensie. Admisibilitatea verificarii legalitatii incadrarii in grupa a II-a de munca de catre CJP. Pensii


Competenta de a nominaliza persoanele care se încadreaza în grupele I si II de munca apartine, potrivit pct.6 din Ordinul nr.50/1990, conducerii unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, tinându-se seama de conditiile concrete în care si-au desfasurat activitatea persoanele respective.

Competenta de a nominaliza persoanele care se încadreaza în grupele I si II de munca apartine, potrivit pct.6 din Ordinul nr.50/1990, conducerii unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, tinându-se seama de conditiile concrete în care si-au desfasurat activitatea persoanele respective.

Esential pentru încadrarea activitatii unei persoane într-o anumita grupa de munca nu este numai functia detinuta, ci si conditiile de munca în care aceasta se desfasoara, executarea ei în conditii grele, nocive sau periculoase ducând la încadrarea în grupa a II-a de munca.

Esential pentru încadrarea activitatii unei persoane într-o anumita grupa de munca nu este numai functia detinuta, ci si conditiile de munca în care aceasta se desfasoara, executarea ei în conditii grele, nocive sau periculoase ducând la încadrarea în grupa a II-a de munca.

Recurenta pârâta nu are competenta de apreciere a categoriilor de personal care se încadreaza în grupa a II-a de munca si nici a timpului efectiv lucrat în conditii deosebite.

Recurenta pârâta nu are competenta de apreciere a categoriilor de personal care se încadreaza în grupa a II-a de munca si nici a timpului efectiv lucrat în conditii deosebite.

Adeverinta nr.3648/23.10.2009 eliberata de fostul angajator îndeplineste conditiile de forma si fond pentru a putea fi valorificata, indicându-se perioada în care reclamantul si-a desfasurat activitatea în cadrul unitatii emitente, perioada în care acesta a realizat stagii de cotizare în grupe superioare de munca, procentul de desfasurare a activitatii în aceste conditii. Adeverinta poarta numar, data eliberarii, denumirea unitatii, stampila acesteia, semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea, temeiul legal al încadrarii activitatii în grupa a II-a de munca.

Adeverinta nr.3648/23.10.2009 eliberata de fostul angajator îndeplineste conditiile de forma si fond pentru a putea fi valorificata, indicându-se perioada în care reclamantul si-a desfasurat activitatea în cadrul unitatii emitente, perioada în care acesta a realizat stagii de cotizare în grupe superioare de munca, procentul de desfasurare a activitatii în aceste conditii. Adeverinta poarta numar, data eliberarii, denumirea unitatii, stampila acesteia, semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea, temeiul legal al încadrarii activitatii în grupa a II-a de munca.

Întreaga raspundere pentru mentiunile cuprinse în adeverinta eliberata de fostul angajator revine exclusiv unitatii emitente, iar refuzul de valorificare a mentiunilor cuprinse în adeverinta este lipsit de temei legal, întrucât adeverinta supusa valorificarii se bucura de prezumtia de validitate.

Întreaga raspundere pentru mentiunile cuprinse în adeverinta eliberata de fostul angajator revine exclusiv unitatii emitente, iar refuzul de valorificare a mentiunilor cuprinse în adeverinta este lipsit de temei legal, întrucât adeverinta supusa valorificarii se bucura de prezumtia de validitate.

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr. 898/88/2010 contestatorul A.I. a solicitat în contradictoriu cu intimata C.J.P. TULCEA anularea deciziei de pensionare nr. 74645/05.02.1998 si obligarea acesteia la recalcularea pensiei stabilite tinând cont de activitatea desfasurata în grupa a II a de munca în perioada 01.02.1984 – 01.04.1992, asa cum reiese din adeverinta nr. 3648/23.01.2009 eliberata de INCD Delta Dunarii Tulcea.

În motivare contestatorul a aratat ca, a fost angajatul INCD Delta Dunarii Tulcea în functia de director statiune si cercetator silvic la Statiunea de Productie si Cercetare Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea si la data de 28.10.2009 a depus la sediul intimatei adresa cu nr. 31170 însotita de adeverinta nr. 3648/23.10.2009 eliberata de acest institut prin care a solicitat recalcularea pensiei prin încadrarea în grupa a II a de munca, conform Ordinului nr. 50/1990 anexa pct. 197.

În urma primirii unui raspuns negativ de la C.J.P. Tulcea, contestatorul a încercat sa depuna o noua sesizare, însa nu a reusit, fiind purtat pe drumuri. Reusind sa trimita sesizarea catre intimata prin posta, a adus la cunostinta acesteia prevederile art. 3 din Ordinul 50/1990, aratând ca încadrarea unei persoane într-o anumita grupa de munca nu se face numai în baza functiei detinute, esentiale fiind conditiile de munca în care aceasta îsi desfasoara activitatea, respectiv conditii grele de munca sau conditii nefavorabile de microclimat în cazul sau.

În plus a mai sustinut contestatorul ca Ordinul se refera nu numai la muncitori ci si la personalul de specialitate care participa direct la plantarea si exploatarea masei lemnoase în Delta Dunarii, deci si la ingineri, inclusiv directori de statiune. De asemenea, activitatea sa s-a desfasurat în procent de 100 % în conditii grele de munca.

În aparare, intimata CJP Tulcea a formulat întâmpinare, aratând ca actul administrativ în baza caruia au fost stabilite categoriile de persoane care desfasoara activitate în grupa a II-a de munca este Decizia nr. 1/21.01.2005 în care se precizeaza ca persoanelor care au lucrat în conditiile prevazute de Ordinul nr. 50/1990 li se vor elibera adeverinte pentru munca prestata în grupa a II-a de munca.

Tot prin întâmpinare s-a mai sustinut si faptul îndeplinirii de catre contestator a functiei de director în perioada 01.02.1984 – 01.12.1990 si cercetator în perioada 01.12.1990 – 01.01.1992, astfel încât acesta a participat direct la activitatile prevazute de pct. 197 din anexa 2 a Ordinului 50/1990 a MMPS în proportie de sub 70% din programul de lucru, ceea ce nu justifica încadrarea acestor functii în grupa a II a de munca.

Prin sentinta civila nr.942 din data de 09 aprilie 2010, pronuntata în dosarul civil nr.898/88/2010, Tribunalul Tulcea a admis contestatia formulata de A.I., domiciliat în Tulcea, str. M., jud. Tulcea, în contradictoriu cu intimata C.J.P. TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. B., judet Tulcea.

A anulat decizia de pensionare nr. 74645/05.02.1998 emisa de CJP Tulcea si a obligat intimata C.J.P. Tulcea sa emita o noua decizie de pensionare în care sa stabileasca o prin valorificarea adeverintei nr. 3648/23.10.2009 emisa de INCD “Delta Dunarii” Tulcea cu privire la perioada 01.02.1984 – 01.04.1992 lucrata de contestator în grupa a II-a de munca.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarele:

În baza deciziei nr. 74645/05.02.1998 contestatorul a fost înscris la pentru munca depusa si limita de vârsta, stabilindu-se o pensie totala în cuantum de 937 755 lei vechi începând cu data de 01.10.1997.

Prin cererea înregistrata la CJP Tulcea sub nr. 31170/28.10.2009 contestatorul a solicitat recalcularea punctajului mediu anual prin luarea în calcul a perioadelor lucrate în grupa a II a de munca asa cum rezulta din adeverinta nr. 3648/23.10.2009 eliberata de INCD Delta Dunarii Tulcea.

Prin adresa nr. 31170/20.11.2009 intimata a aratat contestatorului ca adeverinta depusa privind încadrarea în grupa a II a de munca nu poate fi valorificata întrucât a îndeplinit functia de director statiune si de cercetator stiintific nefacând parte din categoria muncitorilor si a personalului de specialitate care participa direct la plantarea si exploatarea masei lemnoase în Delta Dunarii.

Ulterior, ca urmare a depunerii unei noi cereri de recalculare a punctajului mediu anual pentru acelasi motiv, intimata a emis adresa ne. 2410/28.01.2010 prin care i-a adus la cunostinta imposibilitatea de valorificare a adeverintei, dat fiind punctul sau de vedere potrivit caruia cercetatorul stiintific si directorul de statiune participa în mod direct la plantarea si exploatarea masei lemnoase în proportie de sub 70 % din programul de lucru, astfel ca nu se justifica încadrarea acestor functii în grupa a II-a de munca.

Din analiza adeverintei nr. 3648/23.10.2009 emisa de INCD Delta Dunarii Tulcea rezulta ca, în perioada 01.02.1984 – 01.04.1992, contestatorul a îndeplinit functiile de director statiune si cercetator silvic, fiind încadrat în grupa a II-a de munca în procent de 100 %, conform nominalizarii efectuata prin Decizia nr. 1/21.01.1995 a INCD Delta Dunarii Tulcea, emisa în baza Ordinului nr. 50/1990 al MMPS.

În baza acestei din urma decizii, directorul ICP Delta Dunarii Tulcea a decis eliberarea de adeverinte pentru munca prestata în grupa a II a de personalul muncitor care si-a desfasurat activitatea conform Ordinului nr. 50/1990 si Decretului – Lege nr. 68/1990 pentru perioada 18.03.1969 – 01.04.1992.

Ca urmare, întrucât contestatorului i s-a recunoscut prestarea activitatii în perioada mentionata în procent de 100 % în conditii specifice grupei a II a de munca prin emiterea unei adeverinte de catre unitatea angajatoare, rezulta ca intimata are obligatia de a lua în considerare mentiunile facute de angajator cu prilejul calcularii pensiei, neavând nici o competenta de a reaprecia situatia în care s-a aflat personalul.

Astfel, intimatei nu îi apartine competenta de apreciere a categoriilor de personal care se încadreaza în grupa a II-a de munca si nici a timpului efectiv lucrat în conditii deosebite.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs pârâta, criticând-o sub urmatoarele aspecte:

Prima instanta motiveaza admiterea contestatiei pe considerentul ca institutia pârâtei nu are competenta de a aprecia categoriile de personal care se încadreaza în grupa a II-a de munca si nici timpul efectiv lucrat în conditii deosebite.

Cu toate acestea, solicita a se observa ca decizia nr.1/21.01.1995 a ICP „Delta Dunarii” nu respecta pct.6 din Ordinul 50/1990 al M.M.P.S. potrivit caruia „nominalizarea persoanelor” care se încadreaza în grupele a II-a de munca se face de catre conducerile unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, tinându-se seama de conditiile concrete în care si-au desfasurat activitatea persoanele respective.

Nu exista nicio dovada a nominalizarii persoanelor si a functiilor din sectorul silvic care beneficiaza de grupa II de munca. În acest context, institutia pârâtei, prin adresa nr.2410/28.01.2010, i-a comunicat intimatului ca directorul si cercetatorul stiintific participa direct la activitatile prevazute de pct.197 din Anexa 2 a Ordinului 50/1990 a MMPS, sub 70% din programul de lucru, si nu se justifica încadrarea acestor functii în grupa a II-a de munca.

În ceea ce priveste anularea deciziei de pensie nr.74645/05.02.1998, solicita a se constata urmatoarele aspecte:

1. Conform art.155 alin.1 lit.”e” din Legea 19/2000, tribunalele judeca si „refuzul” nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale”.

Intimatul a contestat refuzul CJP Tulcea de a se valorifica adeverinta nr.3648/23.10.2009, emisa de INCD „Delta Dunarii”, comunicata prin adresa nr.2410/28.01.2010.

2. Intimatul nu a contestat decizia de pensie nr.74645/05.02.1998, pentru ca instanta sa anuleze fara temei aceasta decizie de pensie.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate, curtea a respins recursul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:

La data de 28.10.2009, reclamantul a depus la sediul CJP Tulcea adresa cu nr.31170 însotita de adeverinta nr.3648/23.10.2009 eliberata de INCD „Delta Dunarii” Tulcea, prin care a solicitat recalcularea dreptului de pensie prin încadrarea în grupa a-II-a de munca pentru perioada 01.02.1984 – 01.04.1992.

La data de 20.11.2009, CJP Tulcea i-a raspuns ca adeverinta nu poate fi valorificata întrucât în perioada respectiva a îndeplinit functia de director statiune si de cercetator stiintific si nu a facut parte din categoria muncitorilor si a personalului de specialitate care participa direct la plantarea si exploatarea masei lemnoase în Delta Dunarii.

Reclamantul a depus o noua cerere înregistrata sub nr.2410/21.01.2010, prin care a solicitat din nou recunoasterea perioadei lucrate în grupa a II-a de munca.

La aceasta ultima adresa, CJP Tulcea i-a dat din nou un raspuns negativ în data de 01.02.2010.

Fata de acest refuz al CJP Tulcea, în mod corect reclamantul s-a adresat instantei în conformitate cu prevederile art.155 al.1 lit.”e” din Legea nr.19/2000, pentru a solicita recalcularea dreptului de pensie cu luarea în considerare a perioadei lucrate în grupa a II-a de munca, recalculare solicitata în temeiul art.169 din Legea nr.19/2000.

Din analiza adeverintei nr.3648/23.10.2009, emisa de I.N.C.D. „Delta Dunarii” Tulcea rezulta ca, în perioada 01.02.1984 – 01.04.1992, contestatorul a îndeplinit functiile de director statiune si cercetator silvic, fiind încadrat în grupa a II-a de munca în procent de 100%, conform nominalizarii efectuata prin decizia nr.1/21.01.1995 a I.N.C.D. „Delta Dunarii” Tulcea, emisa în baza Ordinului nr.50/1190 al M.M.P.S.

Potrivit pct.3 din Ordinul nr.50/1990 al M.M.P.S., beneficiaza de încadrarea în grupele I si II de munca, fara limitarea numarului de personal care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de întretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute în anexele nr.1 si 2, iar potrivit punctului 197 din anexa 2 a aceluiasi ordin, beneficiaza de încadrarea în grupa a II-a muncitorii si personalul de specialitate care participa direct la plantarea si exploatarea masei lemnoase în Delta Dunarii.

Pentru considerentele aratate mai sus, potrivit art.312 Cod procedura civila, curtea a respins recursul ca nefondat si a mentinut hotarârea recurata ca legala si temeinica.