Recalculare pensie Pensii


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA CIVIL?

Sentin?a civil? Nr. 526/2011

?edin?a public? de la 24 Martie 2011

Completul compus din:

Pe rol judecarea cauzei asigur?ri sociale privind pe reclamantul I.S. ?i pe

pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES, având ca obiect recalculare

pensie.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de

17.03.2011, când au avut loc ?i sus?inerile p?r?ilor care au fost consemnate în

încheierea de ?edin?? din acea dat? , care face parte integrant? din prezenta sentin??,

dup? care, Tribunalul având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat

pronun?area în cauz? la data de 24.03.2011, când a pronun?at urm?toare solu?ie

TRIBUNALUL

Constat? c? prin cererea înregistrat? pe rolul acestui tribunal la data de

10.12.2010, reclamantul I.S. a chemat în judecat? pârâta CASA JUDETEANA

DE PENSII ARGES solicitând obligarea acesteia s? îi emit? o decizie de

recalculare a pensiei pentru limit? de vârst?, conform dispozi?iilor OUG nr.4/2005,

în care la stabilirea punctajului mediu anual s? fie utilizat un stagiu complet de

cotizare de 20 ani, precum ?i obligarea pârâtei la plata diferen?elor de pensie.

În motivarea ac?iunii formulate reclamantul arat? c? este pensionar pentru

limit? de vârst?, drepturile ini?iale fiindu-i stabilite în temeiul Legii nr.3/1977 prin

decizia nr.169397/22.03.1994. În raport de aceast? situa?ie, pensia sa a intrat în

procesul de recalculare prev?zut de HG nr.1550/2004 ?i se încadreaz? în categoria

pensiilor c?rora li se aplic? recalcularea potrivit disp.OUG nr.4/2005.

Sus?ine reclamantul c? în mod eronat pârâta a utilizat un stagiu complet de

cotizare de 30 ani, având în vedere dispozi?iile art.2 din Normele Metodologice de

aplicare a HG nr.1550/2004, art.14 alin.3 din Legea nr.3/1977 ?i vechimea sa de 24

ani, 3 luni ?i 7 zile în grupa I de munc?.

La data de 17.03.2011 pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care

a solicitat respingerea ac?iunii formulate ca neîntemeiat?.

În motivarea întâmpin?rii formulate, se arat? c? prin decizia nr.

169397/22.03.1994 a D.M.P.S Arge? reclamantul a fost înscris la pentru

munca depus? ?i limit? de vârst?, cu reducerea vârstei de pensionare, în condi?iile

art.14 din Legea nr.3/1977, ca urmare a activit??ii desf??urate în grupa I de munc?

timp de 24 ani , 7 luni ?i 3 zile , decizia fiind definitiv? prin necontestare.

Drepturile de ale reclamantului au fost recalculate începând cu data de

01.12.2005 în conformitate cu dispozi?iile OUG nr.4/2005 ?i HG nr.1550/2004.

Sus?ine pârâta c? drepturile de pensie ale reclamantului au fost recalculate în

conformitate cu dispozi?iile legale în materie. În acest sens, se arat? c? potrivit HG

nr.1550/2004 stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu

anual reprezint? vechimea integral? în munc? prev?zut? de legisla?ia în vigoare la

data deschiderii dreptului la pensie de care persoana beneficia sau care i se cuvenea

la data începerii opera?iunilor de evaluare. Potrivit prevederilor aceleia?i hot?râri

pentru persoanele ale c?ror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 01.07.1977

– 31.03.2001 stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu

anual este cel reglementat de Legea nr.3/1977 respectiv 25 ani pentru femei ?i 30 de

ani pentru b?rba?i.

Prin urmare, la determinarea punctajului mediu anual realizat de reclamant s-

a utilizat stagiul complet de cotizare de 30 ani a?a cum prevede HG nr.1550/2004 ,

acesta fiind înscris la pensie pentru limit? de vârst? în condi?iile Legii nr.3/1977.

Totodat?, ?i Normele Tehnice date în aplicarea HG nr.1550/2004 prev?d c?

stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual realizat

de contestator este de 30 ani. Prin normele tehnice s-a stabilit c? se utilizeaz? stagiul

complet de cotizare de 20 ani, prin excep?ie de la cadrul general, numai în cazul

persoanelor ale c?ror drepturi de pensie au fost stabilite în condi?iile unor legi

speciale, ceea ce nu este cazul contestatorului.

Învedereaz? pârâta c? singurele facilit??i oferite de Legea nr.3/1977

persoanelor care au lucrat în grupa I sau a II-a de munc? sunt acordarea sporului de

grup? ?i posibilitatea pension?rii înainte de împlinirea vârstei standard de

pensionare, dispozi?iile art.14 din acest act normativ neavând semnifica?ia reducerii

stagiului de cotizare utilizat la recalcularea pensiei.

Se mai arat? c?, contestatorul fiind înscris la pensie în condi?iile Legii

nr.3/1977 ?i nu în temeiul unei legi speciale, a beneficiat de prevederile OUG

nr.100/2008.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin decizia nr.169397/22.03.1994 (f. 16) reclamantul a fost înscris la pensie

pentru limit? de vârst?, cu reducerea vârstei standard de pensionare, conform Legii

nr.3/1977 ?i a beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie, conform HG

nr.1550/2004 ?i OUG nr.4/2005, a?a cum rezult? din decizia nr.

169397/20.10.2009 (fila 17).

Din buletinul de calcul depus la dosarul cauzei (fila 19), rezult? ca pârâta a

utilizat la determinarea punctajului mediu anual al reclamantului un stagiu complet

de cotizare de 30 de ani.

Prin prezenta ac?iune reclamantul a solicitat obligarea pârâtei s? îi emit? o

decizie de recalculare a pensiei pentru limit? de vârst?, conform dispozi?iilor OUG

nr.4/2005, în care la stabilirea punctajului mediu anual s? fie utilizat un stagiu

complet de cotizare de 20 ani, precum ?i obligarea pârâtei la plata diferen?elor de

pensie pe o perioad? de trei ani anteriori datei promov?rii cererii de chemare în

judecat?.

Cu privire la aceast? solicitare, instan?a re?ine c? drepturile de pensie ale

reclamantului s-au n?scut în baza Legii nr.3/1977, act normativ care trebuie avut în

vedere pentru a se verifica dac? pârâta a aplicat în mod corect dispozi?iile legale

privind stagiul complet de cotizare.

Aceasta întrucât potrivit art.2 alin.3 din Anexa 1 a HG nr.1550/2004, privind

efectuarea opera?iunilor de evaluare în vederea recalcul?rii pensiilor din sistemul

public, stabilite în fostul sistem al asigur?rilor sociale de stat potrivit legisla?iei

anterioare datei de 01.04.2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000,

„Pentru persoanele ale c?ror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie

1977 – 31.03.2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului

mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr.3/1977”.

Potrivit HG nr.1550/2004, stagiul complet de cotizare utilizat la

determinarea punctajului mediu anual reprezint? vechimea integral? în munc?

prev?zuta de legisla?ia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensie de care

persoana beneficia sau care i se cuvenea la data începerii opera?iunilor de evaluare.

Potrivit art.14 din Legea nr.3/1977, pentru o activitate desf??urat? în grupa I

de munc? de cel pu?in 20 ani, stagiul complet de cotizare este de 20 de ani.

În cauza de fa??, reclamantul a desf??urat timp de peste 20 ani activit??i

încadrate în grupa I de munc?, respectiv 24 ani , 7 luni ?i 3 zile, a?a cum rezult? din

decizia nr. 169397/22.03.1994 ?i cum recunoa?te ?i pârâta prin întâmpinarea

formulat?.

Nu poate fi re?inut? opinia pârâtei în sensul c? reclamantul nu a fost

pensionat în baza unei legi speciale ?i nu poate beneficia de stagiu complet de

cotizare de 20 de ani, întrucât în cauz? sunt aplicabile dispozi?iile art.14 din Legea

nr. 3/1977.

În acest sens s-a pronun?at ?i Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie prin decizia

nr.40/22.09.2008, prin care s-a admis recursul în interesul legii declarat de

Procurorul general al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie ?i de

Colegiul de conducere al Cur?ii de Apel Timi?oara, statuându-se c? disp.art.77 alin.2

rap. la art.43 alin.1 ?i alin.2 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii

?i alte drepturi de asigur?ri sociale, se interpreteaz? în sensul c? stagiul complet de

cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale c?ror

drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 ?i care ?i-

au desf??urat activitatea în grupe speciale de munc? este cel reglementat de art.14

din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigur?ri sociale de stat ?i asisten?? social?

Potrivit art.329 pct.3 C.pr.civ., solu?iile pronun?ate în recursul în interesul legii

prin care se dezleag? problemele de drept sunt obligatorii pentru instan??.

În ceea ce prive?te sus?inerea pârâtei potrivit c?reia contestatorul a beneficiat

de prevederile OUG nr.100/2008, instan?a re?ine c? acest aspect nu prezint?

relevan?? în cauza de fa??, instan?a fiind investit? cu verificarea modului de aplicare

a OUG nr.4/2005 în raport de prevederile H.G. nr.1550/2004 la recalcularea

drepturilor de pensie pentru persoanele care au lucrat în grupe de munc?, f?r?

leg?tur? cu instituirea beneficiului unui punctaj suplimentar, reglementat printr-un

act normativ nou ?i care urmeaz? a se aplica ulterior.

Raportând situa?ia de fapt expus? la dispozi?iile legale men?ionate, instan?a

constat? c? ac?iunea este întemeiat?, întrucât pensia reclamantului trebuia

recalculat? pe baza unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Potrivit dispozi?iilor art.89 alin.1 din Legea nr.19/2000 „În situa?ia în care se

constat? erori în stabilirea ?i în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile ?i

modific?rile legale”.

În plus, potrivit dispozi?iilor art.155 lit. f din Legea nr.19/2000 „Tribunalele

solu?ioneaz? în prim? instan?? litigiile privind (…) modul de stabilire ?i de plat? a

pensiilor, a indemniza?iilor ?i a altor drepturi de asigur?ri sociale”, astfel c? ?i în

raport de aceste dispozi?ii legale ac?iunea reclamantului este admisibil?.

Fa?? de considerentele de fapt ?i de drept expuse, instan?a va admite ac?iunea

astfel cum a fost formulata ?i va obliga pârâta s? emit? reclamantului o decizie de

recalculare a drepturilor de pensie prin care, la stabilirea punctajului mediu anual s?

fie utilizat un stagiu complet ce cotizare de 20 de ani.

Pentru acelea?i considerente, va fi obligat? pârâta s? pl?teasc? reclamantului

diferen?ele de drepturi de pensie începând cu data de 10.12.2007, având în vedere

respectarea termenului general de prescrip?ie de 3 ani.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOT?R??TE

Admite ac?iunea formulat? de reclamantul I.S., în contradictoriu cu

pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES.

Oblig? pârâta s? emit? reclamantului o decizie de recalculare a

drepturilor de pensie prin care, la stabilirea punctajului mediu anual s? fie

utilizat un stagiu complet ce cotizare de 20 de ani.

Oblig? pârâta s? pl?teasc? reclamantului diferen?ele de drepturi de

pensie începând cu data de 10.12.2007.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?a public? de la 24 Martie 2010, la Tribunalul Arge?,

sec?ia civil?, complet specializat de litigii de munc? ?i asigur?ri sociale.

Pre?edinte,

Asistent judiciar,

Asistent judiciar,

Grefier,