Recalcularea pensiei conform OUG nr.4/2005 – nevăzător Pensii


Decizia civilă nr. 285/17.02.2011 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr.1116/12.11.2010 Tribunalul Brăila a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul DI, în contradictoriu cu pârâta C.J.P.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul D.I. învederând aceleaşi critici şi aspecte invocate ca şi la instanţa de fond:

Reclamantul a criticat procedura de recalculare în raport de durata stagiului de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual.

Noţiunea de stagiu complet de cotizare îşi are sediul materiei în disp. art.77 din Legea 19/2000.

Stagiul complet de cotizare este numărul de ani prevăzut de lege, la care se împarte numărul total de puncte realizate, care provine din stagiul de cotizare realizat de parte în vederea determinării punctajului mediu anual.

Astfel, potrivit disp. art.77 al.1 din Legea 19/2000, punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare prevăzut de anexa 3.

În cazul persoanelor ale căror drepturi au fost stabilite anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 durata stagiului complet de cotizare este reglementată prin disp. OUG nr.4/2005 şi actele normative la care aceasta face trimitere expresă.

Astfel, potrivit disp.art.4 din OUG nr.4/2005 determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor HG nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001 în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000.

In raport de specificul cauzei în speţa de faţă se impune utilizarea unui stagiu complet de cotizare în conformitate cu prev.art.47 al.2 din Legea 19/2000, deoarece dispoziţiile Legii 19/2000 în raport de care s-a efectuat şi recalcularea reglementată prin OUG nr.4/2005, prevede utilizarea unui asemenea stagiu de cotizare mai favorabil pentru cei pensionaţi în baza Legii nr.19/2000 în raport cu cei 15 ani anterior menţionaţi.

Conform disp. art.77 al.2 din Legea 19/2000, în situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 43 şi 47 la stabilirea punctajului mediu anual conf.al.1 se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.

În speţa în discuţie sunt aplicabile prevederile legale, deoarece contestatorul a realizat stagii de cotizare ca nevăzător, după cm rezultă din copia certificatului de încadrare în grad de din care rezultă clar că handicapul este dobândit înainte de a fi salariat, codul bolii şi faptul că gradul de handicap este grav.

Potrivit art. 47 al.1 lit.a din Legea 19/2000 persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţiile de handicap preexistent calităţii de asigurat în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa 3.

Conform art. 47 al.2 din Legea 19/2000, asiguraţii nevăzători beneficiază de pentru limită de vârstă dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Prin urmare în condiţiile în care disp.art.77 prevăd că se utilizează stagiile de cotizare prevăzute de art.47, în condiţiile în care în aceste dispoziţii legale se face referire la o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, fiind singura trimitere pe care textul de lege o face despre stagiul complet de cotizare, înseamnă că pentru calcularea punctajului mediu anual în cazul contestatorului, stagiul complet de cotizare ce trebuie realizat este echivalentul unei treimi din stagiul complet de cotizare de 30 de ani (prev.de art.8 din Legea 3/1977 şi din anexa 3 a Legii 19/2000 la data intrării în vigoare a legii), respectiv de 10 ani.

Verificând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a celor de ordine publică Curtea reţine următoarele:

Reclamantul a solicitat emiterea unei noi decizii de pensie conform OUG nr.4/2005, de recalcularea drepturilor sale de pensie prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 10 ani. Reclamantul s-a pensionat pentru limită de vârstă şi muncă depusă în baza Legii nr. 57/1992 din 01.01.1996. Fiind pensionat conform legii anterioare conform OUG nr.4/2005 şi HG nr. 1550/2004 drepturile sale au fost recalculate. OUG nr. 4/2005 priveşte recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Ordonanţa a fost dată în aplicarea principiului „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”, astfel că se recalculează toate pensiile stabilite în baza legii vechi (art.1) pentru respectarea Legii 19/2000 (punctaj mediu anual şi cuantum). Determinarea punctajelor şi a cuantumului fiecărei pensii se face cu respectarea H.G. nr.1550/2004 şi a Legii 19/2000. Practic se aplică aceeaşi formulă de calcul pentru toate pensiile indiferent de data ieşirii la pensie ( legea veche/legea nouă).

Conflictul ce apare între reclamant şi C.J.P. Brăila constă în aceea că reclamantul solicită aplicarea art. 47 alin.2 Legea nr. 19/2000, respectiv împărţirea punctajului total la 10, iar C.J.P. Brăila susţine că punctajul total se împarte la 15, acesta fiind stagiul complet de cotizare conform A.4.3. din Normele Tehnice 5377/16.11.2004 emise de CNPAS.

Potrivit dispoziţiilor art. 47al.1 Legea nr. 19/2000 Legea nr. 19/2000 asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzători cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Aceasta este dispoziţia Legii 19/2000 privind nevăzătorii, dispoziţie în legătură cu care Casa de Pensii susţine că nu e aplicabilă reclamantului. Aceasta înseamnă că pentru nevăzătorii pensionaţi pe legea veche punctajul total se împarte la 15, iar pentru nevăzătorii pensionaţi după Legea 19/2000 punctajul total se împarte la 10. Aceasta în condiţiile în care OUG nr. 4/2005 îşi propune să recalculeze pensiile tocmai pentru aplicarea aceluiaşi regim şi pentru a beneficia de condiţii egale indiferent de data ieşirii la pensie, iar pe de altă parte principiul OUG nr. 4/2005 este acela de a respecta Legea nr. 19/2000, adică punctajul şi calculul se realizează conform Legii 19/2000.

Dacă ar fi acceptată teza propusă (şi aplicată) de CJP Brăila ar însemna că în fapt nu este desfăşurată nicio recalculare conform OUG nr. 4/2005, respectiv lucrurile au rămas exact ca înainte de recalculare. Astfel, anterior OUG nr. 4/2005 punctajul total s-ar împărţi la 15 şi ulterior recalculării tot la 15 şi aceasta, dincolo de faptul că, am ignora singura raţiunea pentru care a fost instituită OUG nr.4/2005, egalizarea regimurilor de stabilire a pensiilor.

Art.47 alin.2 din Legea nr. 19/2000 ar însemna, în teoria Casei Judeţene de pensii, să fie valabil doar pentru nevăzătorii cărora li s-au deschis dreptul la pensie după 1 aprilie 2001, ceea ce nu poate fi acceptat, pentru că OUG nr. 4/2005 este dată tocmai pentru aplicarea regulilor din Legea 19/2000 şi pentru pensionarii ieşiţi la pensie pe legea veche.

De asemenea, nu pot fi reţinute explicaţiile intimatei conform cărora este explicată de normele tehnice de aplicare a prevederilor HG nr.1550/2004 în măsura în care normele sunt date în alt sens decât dispoziţiile OUG nr.4/2005 nu pot fi avute în vedere.

Prin urmare, cum ce se face prin operaţiunea de recalculare a pensiilor vechi (prin OUG nr.4/2005) este trecerea la acelaşi algoritm, la acelaşi calcul, conform Legii nr. 19/2000.

În cauza de faţă stagiul complet de cotizare este de 10 ani, conform art. 47 alin.2, aceasta fiind formula de calcul pentru nevăzători a Legii nr. 19/2000, iar în fapt reclamantul a lucrat mai mult decât atât. Aceasta însă nu va duce la împărţirea numărului de ani lucraţi ci la stagiul complet de cotizare pentru că astfel ar însemna ca fiecare an lucrat să ducă la împărţirea punctajului total la un număr mai mare, adică la diminuarea pensiei. Împărţirea se face la stagiul complet de cotizare, conform legii, şi nu la stagiul total realizat de reclamant.

Art. 47 alin.1 lit.b şi art. 47 alin.2 prevăd stagiul complet de cotizare derogator de 1/3 din stagiul complet de 30 de ani. De asemenea, instanţa nu poate să reţină nici motivarea că art. 47 alin.2 se referă doar la reducerea vârstei de pensionare standard deoarece arată clar care este condiţia ce trebuie îndeplinită obligatoriu, adică 1/3 din stagiul complet de cotizare, iar primul alineat al acestui text spune clar că se reduc stagiile de cotizare şi vârstele astfel se poate concluziona că o persoană cu handicap grav are un stagiu complet de cotizare de 1/3 din stagiul complet de cotizare, la fel ca şi persoanele prevăzute de lege.

Ca atare, faţă de aceste considerente, conf.art.89 din Legea 19/2000, pentru îndreptarea situaţiei nelegale evidenţiată în modul de calcul al punctajului pensiei reclamantului, urmează ca intimata să fie obligată să emită decizie revizuită. Conform art.89 ”în situaţia în care se constată erori în stabilirea şi în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile şi modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor vinovaţi”.

Cu privire la celelalte capete de cerere acestea urmează însă a fi respinse, reclamantului cuvenindu-i-se drepturile recalculate doar de la data cererii sale şi nu de la data la care acestea i se cuveneau, motiv pentru care nici dobânzile nu puteau curge conf.art.83(4) din Legea 19/2000.

Conform art.312 C.pr.civ., urmează a se admite recursul declarat de reclamantul D.I. împotriva sentinţei civile nr.1116/12.11.2010 a Tribunalului Brăila pe care o va modifica în tot, în sensul că;

Va admite în parte acţiunea.

Va obliga pârâta CJP Brăila să emită decizie de pensionare revizuită, cu luarea în considerare a stagiului complet de cotizare de 10 ani.

Va respinge celelalte capete de cerere ca nefondate.