Rectificare carte funciară Carte Funciară


In drept si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Legii nr. 7/1996.În susţinerea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri: copia sentinţei civile nr. 793/23.10.2007 pronunţată de Judecătoria Filiaşi, Încheiere CF nr. 165/14.04.2004 dată in dosar nr.165/2004, certificat de înregistrare SC S. A. SRL, schiţă topo.La data de 10.11.2010, reclamanta a depus la dosar precizare la acţiune prin care a solicitat să se constate că înscrierea în Cartea Funciară nr. 165/14.04.2004 din dosar nr. 165/2004, nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului, teren în suprafaţă de 2986,60 m.p. situat in F., sat R. de S.şi să se dispună repunerea în situaţia anterioară, în sensul de a se intabula dreptul său de proprietate asupra terenului susmenţionat, dobândit prin s.civ. nr.793/2007 a Judecătoriei Filiaşi.In drept, precizarea la acţiune a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 34-36 din Legea nr.7/1996 modificată. Prin sentinţa civilă nr.18118/10.11.2010, Judecătoria Craiova a declinat competenta de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Filiaşi.Cererea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 30.11.2010, păstrând numărul de înregistrare iniţial.

Din oficiu, instanţa a dispus emiterea unei adrese către OCPI Craiova pentru a se comunica un extras CF nr. 1064 a localităţii Filiaşi, OCPI Dolj răspunzând prin adresa nr.6939/7.02.2011 . De asemenea, instanţa a dispus emiterea unei adrese OCPI Dolj pentru a se preciza dacă s-a încercat rectificarea CF pe cale amiabilă, în acest sens depunându-se adresa nr.1332/14.03.2011 şi pentru a se comunica în fotocopie, toate înscrisurile care au stat la baza emiterii Încheierii CF, nr. 165/14.04.2004 Reclamanta a depus la dosar, la data de 14.02.2011, în fotocopie, următoarele înscrisuri: s.civ. nr.793/23.10.2007 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosar nr.110/230/2007 şi raportul de expertiză efectuat în acelaşi dosar.Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea, spre observare, a dosarului nr.110/230/2007 alJudecătoriei Filiaşi.Pe parcursul judecăţii, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar, indicate mai sus.Analizând ansamblul întregului material probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:Prin Sentinţa civilă nr.793/23.10.2007 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosar nr.110/230/2007, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active, a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta B. M. A., în contradictoriu cu pârâta S.C. SERVICE AUTOMOBILE SRL Filiaşi, fiind obligată pârâta să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamantei suprafaţa de 2986 mp, identificată prin schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul C. A., schiţă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin suprafaţa delimitată prin culoare verde, între punctele: 1-11-10-9-1.Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a constatat următoarele: Prin sentinţa civilă nr.325/2002 pronunţată în dosarul nr. 11412 al Tribunalului Dolj, reclamanta a făcut dovada dreptului său de proprietate ca moştenitoare şi continuatoare a drepturilor autorului P. M. devenind astfel proprietară inclusiv pe suprafaţa de 5,8 ha prevăzută in dispozitivul acestei sentinţe. Procedura în baza căreia s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea reclamantei este cea prevăzută de Lg. 10/2001, iar terenul nu a fost solicitat pârâtei, ci SC A.G.. S-a constatat că terenul de 5,8 ha la care se face referire în dispozitivul sentinţei civile nr.325/2002 a Tribunalului Dolj cuprinde şi terenul în suprafaţă de 2986 mp ce este ocupat de către pârâtă. Privitor la situaţia juridică prin care pârâta a ajuns să ocupe acest teren, instanţa a reţinut că posesia sa este una de bună-credinţă, deoarece şi pârâta are un drept de proprietate asupra aceluiaşi teren prin Certificatul de atestare al proprietăţii seria MO 3 nr. 1272 din 9.08.1994 emis de Ministerul Industriilor.In atare situaţie, instanţa a constatat că asupra terenului în litigiu se suprapune dreptul de proprietate al ambelor părţi, aspect rezultat şi din concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză de către expertul tehnic topo, C. A., astfel că, având în vedere disp. art. 480 C.civ, ce prevăd că dreptul de proprietate este unul exclusiv, pentru a constata care dintre cele două părţi are mai bine caracterizat dreptul său de proprietate este nevoie de compararea titlurilor de proprietate. Or, sub acest aspect, instanţa constată că dreptul de proprietate al reclamantei este mai bine caracterizat pentru următoarele principii şi motive de drept:S-a apreciat că reclamanta a făcut dovada că terenul a fost al autorului său incă din anul 1922, conform actului de vinzare-cumpărare transcris la Grefa Tribunalului Dolj sub nr. 2499/1922,situatie ce echivalează cu aplicarea principiului ,,prior tempore potior iure” întrucât dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz, iar Lg.10/2001 nu are decât caracter reparatoriu şi recongnitiv, astfel că, dreptul de proprietate al reclamantei este mai bine caracterizat in timp decât cel al pârâtei care are la bază doar un certificat de atestare al proprietăţii din anul 1994.S-a mai reţinut că dreptul de proprietate al reclamantei este mai bine caracterizat şi prin dobândirea sa. Astfel, reclamanta are la bază actul de vânzare-cumpărare din anul 1922 şi SC nr.325/2002 pronunţată in baza L.10/2001, in timp ce pârâta are la bază un drept de atestare al proprietăţii emis de către Ministerul Industriilor ce nu poate fi considerat vreodată proprietar al terenului în conditii legale de vreme ce tocmai prin sentinta civilă amintită, 325/2002, s-au aplicat dispozitiile L. nr. 10/2001 prin care au fost restituite terenurile preluate abuziv de către stat.In concluzie, având in vedere prioritatea in timp şi faptul că dreptul de proprietate al reclamantei este mai bine caracterizat, instanta constată că actiunea sa in revendicare este intemeiată şi in consecintă, va admite petitul privind obligarea pârâtei să-i lase in deplină proprietate şi linistită posesie suprafata de 2986 mp identificată prin schita anexă la raportul de expertiză intocmit in cauză de expertul C. A. , schită ce face parte integrantă din prezenta hotărire prin suprafata delimitată prin culoarea verde intre punctele l-11-10-9-1.Sub acest aspect, instanta a mai arătat că, deşi hotărârea nr. 325/2002 nu a fost pronunţată şi in contradictoriu cu pârâta, aceasta nu face ca dispozitiile sale să nu fie opozabile celei din urmă, intrucât dreptul de proprietate este opozabil tuturor, fiind un drept absolut.Prin decizia nr. 2/23 martie 2009 pronunţată de Tribunalul Dolj-Secţia Comercială în dosarul nr. 5264/63/2008 a fost respins apelul declarat de apelanta SC S. A. SRL FILIAŞI împotriva sentinţei nr. 793/23.10.2007 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. 110/230/2007 în contradictoriu cu intimata B. M. A.În considerentele deciziei, instanţa de apel a reţinut faptul că obiectul prezentei cauze îl constituie revendicarea unui imobil pentru care ambele părţi deţin titluri privind dreptul de proprietate , titluri ce provin de la autori diferiţi şi în mod corect instanţa de fond procedând la compararea drepturilor autorilor de la care provin cele două titluri a concluzionat că dreptul autorului intimatei – reclamante este preferabil conform principiului „nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet”. Astfel, s-a reţinut faptul că prin probele administrate s-a făcut dovada că terenul în litigiu a fost al autorului reclamantei încă din anul 1922 – conform actului de vânzare-cumpărare transcris la Grefa Tribunalului Dolj sub nr. 2499/1922 iar intimatei – reclamante i-a fost restituit în temeiul Lg. 10/2001 prin Sentinţa nr. 325/2002 acest imobil preluat abuziv. Totodată, instanţa de apel a reţinut faptul că apelanta – pârâtă se prevalează de un certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de Ministerul Industriilor, care în situaţia mai sus expusă, nu poate fi considerat proprietar al terenului în litigiu, de vreme ce acesta a aparţinut fără dubiu autorului intimatei-reclamante, fiind preluat în mod abuziv de stat, aşa cum s-a reţinut şi prin Sentinţa nr.325/2002 a Tribunalului Dolj.Împotriva deciziei nr. 2/23 martie 2009 pronunţată de Tribunalul Dolj – Secţia Comercială în dosarul nr.5264/63/2008 a declarat recurs pârâta SC S. A. SRL FILIAŞI, care a fost respins ca netimbrat prin Decizia civilă nr.892/17 iunie 2009 a Curţii de Apel Craiova. Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea deţinătorilor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară.Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din trei părţi: partea I, referitoare la descrierea imobilelor, partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, cuprinde: numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului; suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile; planul imobilului cu vecinătăţile şi descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, cuprinde: numele proprietarului; actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept; strămutările proprietăţii; servituţile constituite în folosul imobilului; faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate; orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute.Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se înscriu în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative va înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.

În conformitate cu dispoziţiile art.33 şi următoarele din Legea nr.7/1996, în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea ori înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului. Acţiunea în rectificare, întemeiată pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe greşita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta şi împotriva terţelor persoane care şi-au înscris un drept real, dobândit cu bună-credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul cărţii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul când dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris.Din copia cărţii funciare individuale nr. 1064 a localităţii Filiaşi, rezultă că imobilul întabulat este teren intravilan situat în F., sat R. de S., cu o suprafaţă de 2986,60 mp. Prin încheierea de carte funciară nr.165/14.04.2004 s-a admis cererea cu privire la întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului compus din teren în suprafaţă de 2986,60 mp, situat în F. – R. de S., înscris în Cartea funciară individuală nr.1064 a localităţii Filiaşi, proprietatea lui SC S. A. SRL Partea I sub A1, dispunându-se întabularea acestui drept. În conformitate cu dispoziţiile Sentinţei civile nr.793/23.10.1997 a Judecătoriei Filiaşi, definitivă şi irevocabilă, proprietarul imobilului înscris în cartea funciară individuală este cu totul altul, respectiv B. M.Având în vedere că înscrierea în cartea funciară nu mai corespunde cu situaţia juridică reală a imobilului, fapt dovedit prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, respectiv Sentinţa civilă nr.793/23.10.1997 a Judecătoriei Filiaşi, instanţa urmează să admită acţiunea având ca obiect „rectificare carte funciară” formulată de reclamanta B.M. în contradictoriu cu pârâta SC S. A. SRL Filiaşi, să dispună rectificarea cărţii funciare individuale nr. 1064 a localităţii F., Partea I sub A1, radierea dreptului de proprietate al pârâtei asupra terenului in suprafaţă de 2986,60 mp şi întabularea dreptului reclamantei de proprietate pentru acelaşi teren situat în F.-R. de S.Admite acţiunea având ca obiect „rectificare carte funciară” formulată de reclamanta B. M., domiciliată în B., str. B. E., nr…, et.., ap…, judeţul Dolj, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet Avocat M. O. din C. str. .., bl… sc…, ap…, judeţul Dolj, în contradictoriu cu pârâta SC S.A.e SRL Filiaşi, cu sediul în F., sat R. de S., judeţul Dolj.Dispune rectificarea cărţii funciare individuale nr. 1064 a localităţii Filiaşi, Partea I sub A1.Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei asupra terenului in suprafaţă de 2986,60 mp şi întabularea dreptului reclamantei de proprietate pentru acelaşi teren situat în F.R. de S.Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică de la 19 mai 2011.

1