Rectificare documentaţie cadastrală Fondul funciar


Dosar nr. 3297/318/2010

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 676

Sedinta publica de la 27 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petentul …., în contradictoriu cu intimata …., având ca obiect rectificare documentatia cadastrala.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns partile , petentul fiind asistat de avocat XX, iar intimata de avocat JJ.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a luat act ca partile nu au contestat raspunsul expertului VN cu privire la solutionarea obiectiunilor formulate de parti, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, s-a constatat cauza în stare de judecata si s-a acordat cuvântul în fond.

Avocat XX, pentru petent, a solicitat admiterea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

Avocat JJ, pentru intimata, a solicitat admiterea actiunii, în sensul omologarii raportului de expertiza si a schitei aferente, în care este evidentiata suprafata de 54 mp , urmând a se aplica disp. art. 275 C.p.civ. cu privire la acordarea cheltuielilor de judecata.

INSTANTA

Prin actiunea adresata judecatoriei Tg-Jiu, unde a fost înregistrata sub nr. 3297/318/2010 petentul… a chemat în judecata intimata…. si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna rectificarea documentatiei cadastrale întocmita pentru înscrierea dreptului de proprietate al intimatei, în ceea ce priveste suprafata de aproximativ 90 mp situata în comuna Pestisani, sat Borosteni, jud. Gorj, cu numar cadastral 740, înscrisa în Cartea funciara a comunei Pestisani, teren care are urmatoarele vecinatati N – rest proprietate intimata, E – drum judetean 672, S- Popescu Emil, V- rest proprietate intimata, în sensul radierii dreptului de proprietate al intimatei pentru aceasta suprafata, conform, s.c. nr. 1824/16.03.2009, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii petentul a aratat ca este proprietarul suprafetei de 1109 mp situata în comuna Pestisani, sat Borosteni, jud. Gorj, în tarlaua 16, parcele 508 si 509, cu vecini N- intimata, E- DJ 672, S- BI, V- most, FCn , conform titlului de proprietate nr. 1510447/2008 ,granituit prin s.c. nr. 1824/16.03.2009 fata de proprietatea intimatei , aceasta intabulându-si dreptul de proprietate sub numarul cadastral 740.

Ca, intimata a solicitat anularea titlului de proprietate nr. 1510447/2008, însa prin s.c. nr. 7314/13.11.2009 actiunea a fost respinsa si, cu toate acestea nu se poate intabula dreptul de proprietate al petentului deoarece se impune rectificarea documentatiei cadastrale pentru suprafata de 90 mp, teren care apartine petentului.

În drept, petentul a invocat dispozitiile art. 34 si 40 din Legea nr.7/1996.

În dovedirea actiunii petentul a depus la dosar, act de identitate, s.c. 1824/2009, raportul de expertiza întocmit în dosarul nr. 8264/318/2008 , titlu de proprietate nr. 1510447/19.06.2008, plan de amplasament, schite, s.c. 7314/2009.

Instanta a solicitat O.C.P.I. Gorj documentatia care a stat la baza alocarii numarului cadastral 740, aferent proprietatii intimatei, fiind înaintate la dosar: cerere de receptie si înscriere, încheierea nr. 17156/2007, borderou , cerere de solicitare informatii, adrese , descrierea lucrarilor topografice si geodezice, plan de încadrare în zona, plan de amplasament, fisa de masuratori, titlul de proprietate nr. 1349004/11.03.1999, certificat de atestare fiscala.

Intimata nu a formulat întâmpinare în cauza.

În sedinta publica din data de 20.10.2010 partile au solicitat efectuarea unei expertize tehnice în cauza, pentru a se verifica documentatia cadastrala întocmita pentru proprietatea intimatei si pe baza careia s-a alocat numarul cadastral 740, urmând a se arata daca aceasta corespunde situatiei din teren si este în conformitate cu s.c. nr. 1824/2009, în caz contrar precizându-se si modul în care ar trebui întocmita aceasta documentatie pentru a se respecta hotarârea mentionata.

Lucrarea de specialitate a fost efectuata de expert VN, care a concluzionat ca documentatia întocmita de Persoana Fizica Autorizata …,pentru terenul în suprafata de 947 mp si pentru care s-a alocat numarul cadastral 740 se suprapune cu terenul petentului pe o suprafata de 57 mp , astfel ca documentatia nu este în conformitate cu s.c. nr. 1824/16.03.2009, sens în care, în raport de aceasta sentinta, se impune anularea partiala a documentatiei pentru suprafata de 57 mp.

La cele concluzionate prin raportul de expertiza a formulat obiectiuni intimata, obiectiuni care au fost încuviintate , iar prin raspunsul depus la fila 12 au fost mentinute concluziile din raportul de expertiza.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

Petentul este proprietarul suprafetei de 1109 mp, teren situat în comuna Pestisani, sat Borosteni, jud. Gorj, conform titlului de proprietate nr. 1510447/2008, iar intimata este proprietara suprafetei de 947 mp, conform titlului de proprietate nr. 1349004/11.03.1999 , cele doua proprietati fiind învecinate.

Prin sentinta civila nr. 1824/2009, pronuntata de judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 8264/318/2008, definitiva, s-a stabilit linia de hotar dintre cele doua proprietati, conform raportului de expertiza întocmit de expert CD.

Pentru proprietatea intimatei s-a alocat numarul cadastral 740 în Cartea funciara a localitatii Pestisani, pe baza documentatiei întocmita de Persoana Fizica Autorizata TV.

Cu ocazia intabularii dreptului de proprietate recunoscut petentului prin titlul de proprietate nr. 1510447/2008, s-a constatat ca intimata a intabulat o parte din proprietatea petentului, astfel ca a fost introdusa actiunea de fata, prin care petentul solicita rectificarea documentatiei cadastrale, astfel încât sa poata intabula suprafata de 1109 mp.

Sustinerile petentului au fost confirmate prin raportul de expertiza, unde s-a concluzionat ca documentatia întocmita de persoana autorizata TV nu este în concordanta cu s.c. nr. 1824/2009 , în sensul ca aceasta se suprapune cu terenul petentului pe o suprafata de 57 mp.

Cum, înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate dobândit de intimata, pe baza documentatiei întocmite de persoana autorizata TV nu este în concordanta cu s.c. nr. 1824/2009 si cu situatia reala din teren, instanta va admite actiunea de fata.

În temeiul art. 34 din L 7/1996 se va dispune refacerea documentatiei cadastrale în baza careia imobilul intimatei în suprafata de 947 mp a primit numarul cadastral 740 , astfel încât aceasta sa fie în concordanta cu situatia din teren si s.c. nr. 1824/2009 , urmând ca suprafata de 54 mp , ce face parte din documentatia cadastrala, identificata pe schita anexa la raport, sa nu fie înscrisa la numarul cadastral 740.

În ceea ce priveste cererea petentului privind acordarea cheltuielilor de judecata, instanta retine ca, potrivit art.24 din Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, raspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren revine persoanei autorizate.

În speta de fata intimata nu are vreo culpa în ceea ce priveste întocmirea documentatiei cadastrale , însa, cu ocazia promovarii actiunii, aceasta nu a fost de acord cu pretentiile petentului, ceea ce a determinat efectuarea de cheltuieli de judecata, astfel ca sunt aplicabile disp. art. 274 C.p.civ. si nu disp. art. 275 C.p.civ.

În consecinta, intimata va fi obligata sa plateasca petentului suma de 895 lei , cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu de avocat si onorariu expert .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de petentul …, domiciliat în comuna Pestisani, sat Borosteni, jud. Gorj, în contradictoriu cu intimata…, domiciliata în comuna Pestisani, sat Borosteni, jud. Gorj.

Dispune rectificarea documentatiei cadastrale întocmita de Persoana Fizica Autorizata …, pentru terenul în suprafata de 947 mp, proprietatea intimatei , conform raportului de expertiza si s.c. nr. 1824/16.03.2009 astfel încât suprafata de 54 mp, cuprinsa în documentatia cadastrala , sa nu fie înscrisa în numarul cadastral 740 alocat pentru proprietatea intimatei .

Obliga intimata sa plateasca petentului suma de 895 lei , cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica , azi, 27 Ianuarie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

ELENA CIORTAN

Red. O.P.

V.M.18 Februarie 2011

Ex.4.

1