Recurs civil-plângere contravenţională; Cereri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA

SI ADMINISTRATIV

DECIZIE CIVILA Nr. …/2011

Sedinta publica de la …

Completul compus din:

Pe rol judecarea recursului civil formulat de recurenta petenta … BUCURESTI cu sediul în Bucuresti, str…., împotriva sentintei civile nr…./11.01.2011 pronuntata de Judecatoria Tulcea, în contradictoriu cu intimata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TULCEA – ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII cu sediul în Tulcea, str.Babadag, nr.163 bis, jud.Tulcea, având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza ca recursul este declarat în termen, motivat si scutit de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, dupa care:

Vazând ca nu sunt motive de amânare, instanta constata dosarul în stare de judecata si lasa cauza în pronuntare.

T R I B U N A L U L,

Asupra recursului civil de fata,

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de 06.08.2010 sub nr. …, petentul contestator …. a formulat plângere contraventionala împotriva procesului verbal de contraventie seria … nr. … din data de ….07.2010, prin care a fost amendat cu suma de 1.000 de lei.

În motivarea plângerii, contestatoarea a aratat, în esenta, ca a fost sanctionata pentru nedepunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul se stat pentru SC … SRL, însa textul legal invocat de agentul constatator, art. 219 alin. 1 lit. b din OG nr. 92/2003 sanctioneaza nedepunerea declaratiei de si de TVA.

A mai precizat petenta ca procesul verbal încalca prevederile art. 19 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, întrucât este încheiat în lipsa si nu este semnat de niciun martor.

De asemenea, a mai precizat petenta ca a depus la D.G.F.P. Tulcea o declaratie de inactivitate prin care a adus la cunostinta acestei institutii ca societatea pentru care a fost numita lichidator este inactiva si ca nu a intrat înca în posesia documentelor financiar-contabile.

Intimata a formulat întâmpinare (fila 15 – 17) prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondata, învederând ca potrivit art. 81 alin. 3 lit. d din O.G. nr. 92/2003 privind Cod proc. fiscala, obligatia lichidatorului de a depune la termenele legale declaratii fiscale se mentine si în situatia în care pentru obligatia fiscala nu rezulta, în perioada de raportare, sume de plata, dar exista obligatia declarativa, conform legii.

Totodata, intimata a precizat ca petenta a mai fost sanctionata în cursul anului 2010 pentru nerespectarea aceleasi obligatii prevazute de lege, fiind sanctionata pentru unele contraventii cu avertisment, iar pentru altele aplicându-i-se sanctiunea amenzii. Intimata a depus înscrisuri în acest sens (file 18 – 59).

Prin Sentinta civila nr. … din ….01.2011, Judecatoria Tulcea a respins plângerea contraventionala ca nefondata.

S-a retinut în esenta de catre instanta ca prin procesul-verbal de contraventie seria … nr. … din data de ….07.2010, contestatoarea a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 1.000 lei, retinându-se în fapt ca nu a depus la termenul legal (25.01.2010) declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (declaratia 100), declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (declaratia 102) si a decontului privind taxa pe valoare adaugata pentru luna decembrie 2010 de catre S.C. … S.R.L. , fapta fiind prevazuta de art. 219 alin. 1 lit. b) din O.G. nr. 92/2003.

Verificând, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta de fond a retinut ca acesta a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu, încalcarea acestor prevederi putând duce la anularea procesului-verbal doar sub conditia dovedirii vatamarii produse si a faptului ca aceasta vatamare nu poate fi altfel înlaturata decât prin anularea procesului-verbal de contraventie .

Or, cu toate ca procesul-verbal a fost încheiat în lipsa si nu a fost semnat de petent sau de un martor asistent, petenta prin intermediul plângerii formulate poate pune în discutie, în vederea analizarii de catre instanta, toate aspectele în legatura cu situatia de fapt retinuta prin procesul-verbal, astfel ca nu se impunea anularea acestuia.

Sustinerile acesteia potrivit cu care nu avea obligatia de a depune declaratiile prevazute de lege întrucât S.C. …. S.R.L. a fost dizolvata de drept potrivit Sentintei civile nr. …/….11.2009 pronuntata de Tribunalul Tulcea nu sunt de natura a o exonera de raspundere contraventionala.

Si aceasta întrucât, potrivit art. 81 alin. 3 lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Cod proc. fiscala, obligatia lichidatorului de a depune la termenele legale declaratii fiscale se mentine si în situatia în care pentru obligatia fiscala nu rezulta, în perioada de raportare, sume de plata, dar exista obligatia declarativa, conform legii.

Dispozitia legala invocata a determinat instanta de fond a aprecia ca nici apararea petentei cu privire la notificarea intimatei privind inactivitatea societatii pentru care a fost numita lichidator judiciar nu este întemeiata.

Nu pot fi primite nici sustinerile petentei referitoare la faptul ca nu a intrat în posesia documentelor financiar-contabile ale firmei, întrucât în calitate de lichidator, numita prin sentinta civila mentionata mai sus, avea obligatia de a depune diligentele necesare pentru a intra în posesia acelor documente în vederea îndeplinirii obligatiilor legale. Or, petenta a dat dovada de pasivitate, de la data numirii sale pâna în prezent.

În drept, conform prevederilor art. 219 alin. 1 lit. b din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de proc. fiscala, constituie contraventie neîndeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume.

Având în vedere ca petenta nu a facut dovada situatiei contrare celei retinute în procesul verbal de contraventie, instanta de fond a apreciat ca nu a fost rasturnata prezumtia de autenticitate si veridicitate a acestuia.

În ceea de priveste individualizarea sanctiunii contraventionale, instanta de fond a mai retinut ca petenta în mod repetat s-a sustras obligatiei prevazuta de dispozitia mai sus mentionata. Astfel, din înscrisurile depuse la dosar de catre intimata reiese ca petenta a mai fost sanctionata contraventional cu avertisment si cu sanctiunea amenzii anterior procesului verbal contestat prin prezenta plângere.

Perseverenta de care a dat dovada petenta cu privire la nerespectarea obligatiei de a depune declaratia prevazuta de lege nu justifica înlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul.

Impotriva acestei hotarâri, în termen legal, a formulat recurs petenta … I.P.U.R.L. Bucuresti, criticând hotarârea ca netemeinica si nelegala, întrucât instanta nu a avut în vedere disp. art. 16 alin. 7 si art. 19 din O.G. nr. 2/2001, procesul verbal de contraventie fiind lipsit de nulitate.

Totodata, pe fond, s-a sustinut ca, prima instanta nu a retinut în mod corespunzator apararile formulate de petenta, referitoare la faptul ca societatea S.C. … S.R.L. se afla în procedura insolventei, nu desfasura niciun fel de activitate economica, actele contabile nu au fost predate înca lichidatorului judiciar, care nu a putut astfel întocmi declaratiile solicitate, iar exercitiul financiar începe si se încheie cu data deschiderii/închiderii procedurii insolventei, potrivit normelor speciale instituite prin Legea nr. 85/2006.

S-a mai solicitat instantei a se avea în vedere cuantumul deosebit de mare al amenzii, fata de pericolul faptei si situatia speciala a societatii respective.

In consecinta, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei civile atacate si anularea procesului verbal de contraventie ca nelegal.

In dovedire a fost depusa adresa nr. … din … noiembrie 2010 emisa de … … I.P.U.R.L. – Filiala Bucuresti.

Examinând sentinta civila atacata, fata de motivele de critica invocate, tribunalul considera ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Cu privire la motivele de nulitate ale procesului verbal de contraventie, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 7 si art. 19 din O.G. nr. 2/2001, în mod corect instanta de fond a apreciat ca acestea atrag doar nulitatea relativa a procesului verbal de contraventie, în conditiile dovedirii vatamarii produse petentei, si a faptului ca aceasta vatamare nu poate fi altfel înlaturata decât prin anularea actului, dovezi care nu au fost produse în cauza, de catre petenta.

In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal de contraventie, se retine ca prin apararile formulate de petenta … I.P.U.R.L. atât în fata instantei de fond, cât si în recurs, aceasta nu a dovedit o alta situatie de fapt decât cea retinuta prin procesul verbal de contraventie, iar situatiile invocate nu sunt de natura sa o exonereze pe recurenta de raspundere contraventionala pentru fapta prev. de art. 219 alin. 1 lit. b din O.G. nr. 92/2003.

Sub aspectul individualizarii sanctiunii aplicate însa, instanta apreciaza ca, fata de pericolul social redus al faptei, de împrejurarile savârsirii acesteia, legate de starea de insolventa a societatii S.C. … S.R.L., de neprezentarea documentatiei contabile prevazuta de lege, de catre administratorul societatii, precum si în raport de faptul ca societatea nu mai desfasoara nici un fel de activitate comerciala, se impune în baza disp. art. 25 din O.G. nr. 5/2001, înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale în cuantum de 1000 lei, cu sanctiunea avertismentului.

Pentru aceste considerente, în temeiul disp. art. 312 alin. 1 si 2 Cod proc. civ., se va admite recursul formulat de recurenta petenta … IPURL BUCURESTI si se va modifica hotarârea atacata în sensul admiterii plângerii contraventionale si anularii în parte a procesului verbal de contraventie, doar în ceea ce priveste sanctiunea amenzii contraventionale care va fi înlocuita cu sanctiunea avertismentului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul civil formulat de recurenta petenta HM …. BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti, str. …, împotriva Sentintei civile nr. 79/11.01.2011 pronuntata de Judecatoria Tulcea, în contradictoriu cu intimata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TULCEA – ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, jud. Tulcea, având ca obiect plângere contraventionala.

Modifica hotarârea atacata în sensul ca admite plângerea formulata de petentul … I.P.U.R.L. Bucuresti, anuleaza în parte procesul-verbal de contraventie si dispune înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica din data de 9 martie 2011.

PRESEDINTE, JUDECATORI, GREFIER

4