Recurs civil. Tardivitate formulare contestaţie în anulare. Contestaţie în anulare


TARDIVITATE FORMULARE CONTESTAŢIE ÎN ANULARE

(Tribunalul Călăraşi, Decizia civilă nr. 373/28 Aprilie 2011)

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Călăraşi la data de 27.01.2011 sub nr. -/202/2011, reclamanţii N au solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâţii G să se dispună anularea sentinţei civile nr. – din data de 03.05.2010 pronunţată de Judecătoria Călăraşi în dosarul nr. -/202/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 27.05.2010.

În motivarea contestaţiei în anulare, reclamanţii au arătat că în cauza ce a format obiectul dosarului nr. -/202/2010, pârâţii G în contradictoriu cu ei ce aveau calitatea de pârâţi, au solicitat să se constate intervenită vânzarea cumpărarea imobilului situat în C ca urmare a încheierii între ei a antecontractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. -/2006 de B.N.P. M prin care stabiliseră ca la data de 14.12.2006 să perfecteze actul de vânzare cumpărare.

Reclamanţii au mai arătat că hotărârea pronunţată în cauza ce a format obiectul dosarului nr. -/202/2010 este pronunţată cu încălcarea procedurii de chemare a lor în instanţă, fapt pentru care nu au avut cunoştinţă de acest proces, deoarece în blocul – locuiesc numai vara şi toamna, iar din cauză că nu dispun de căldură, pe perioada sezonului rece locuiesc cu copiii la rude în cartierul O.

Reclamanţii au arătat că împotriva pârâţilor deţin o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus evacuarea pârâţilor din acest imobil deoarece îl ocupau fără nici un titlu.

În susţinerea cererii, reclamanţii au înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri…

În cauză s-a dispus ataşarea dosarului nr. /202/2010 în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. -/03.05.2010.

În şedinţa de judecată din data de 21.02.2011, reclamanţii au precizat că locuiesc f.f.l. atât pe str. J dar şi pe str. C, respectiv la adresa indicată în acţiune şi unde locuiesc din vara anului 2010. Au mai arătat că în luna mai 2010 locuiau f.f.l. în imobilul părinţilor situat în str. J fără a avea mutaţie la aceste adrese sau să fără să înştiinţeze organele de poliţie şi că sentinţa civilă pronunţată la data de 03.05.2010 ce face obiectul acestei cauze, au primit-o în luna iunie 2010 (ocazie cu care s-a întocmit un proces verbal de primire) de la judecătoresc Şerban Victor, când au mers la acesta pentru a pune în sentinţa civilă prin care s-a dispus evacuarea pârâţilor şi când li s-au spus că nu se mai poate proceda la executarea silită a pârâţilor deoarece aceştia sunt proprietari.

Pârâţii, prin apărător, au depus înscrisuri şi au invocat excepţia tardivităţii formulării acţiunii de către reclamanţi.

Instanţa de fond, a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii formulării acţiunii de către reclamanţi, invocată de pârâţi şi a rămas în pronunţare pe această excepţie.

Soluţionând cauza, prin sentinţa civilă nr. -/21.02.2011, Judecătoria Călăraşi a admis excepţia tardivităţii formulării acţiunii, invocată de pârâţii intimaţi şi a respins ca tardiv formulată acţiunea reclamanţilor contestatori N, împotriva pârâţilor intimaţi G, având ca obiect contestaţie în anulare.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele: prin sentinţa civilă nr. – din data de 03.05.2010 pronunţată de Judecătoria Călăraşi în dosarul nr. -/202/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 27.05.2010, s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii G, împotriva pârâţilor N, s-a constatat că între reclamanţii G şi pârâţii N a intervenit vânzarea cumpărarea imobilului situat în -, compus dintr-o garsonieră formată dintr-o cameră de locuit şi dependinţe în suprafaţă utilă de 11,50 m.p., împreună cu dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra părţilor din imobil care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa comună a tuturor coproprietarilor pe toată durata existenţei clădirii, că sentinţa are valoare de titlu de proprietate pentru reclamanţi în ceea ce priveşte imobilul situat în-, că în baza art. 18 din OUG nr. 51/2008 a obligat pârâţii la plata c./val. taxei de timbru, pentru care reclamanţii au beneficiat de acordarea de ajutor public judiciar, în cuantum de 815 lei, că după rămânerea irevocabilă a hotărârii, aceasta se va comunica Primăriilor din localitatea de domiciliu a pârâţilor(serviciul taxe şi impozite) în vederea executării obligaţiilor privind plata taxei de timbru şi onorariu expert, hotărârea reprezentând titlu executoriu, conform art.21 din OUG nr. 51/2008 şi a obligat pârâţii către reclamanţi la plata sumei de 476 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocat.

Din dosarul nr. -/202/2010 al Judecătoriei Călăraşi ataşat la prezentul dosar, instanţa de fond a reţinut că sentinţa civilă nr. -/03.05.2010 a fost comunicată reclamanţilor N în data de 11.05.2010, iar din poziţia reclamanţilor avută în faţa instanţei în şedinţa publică de judecată din data de 21.02.2011, s-a reţinut că aceştia au învederat că locuiesc f.f.l. în C, atât la adresa din str. C, cât şi pe str. J şi că au primit sentinţa civilă a cărei contestaţie în anulare o solicită şi de la executorul judecătoresc Şerban Victor în luna iunie 2010, când au mers să pună în executare sentinţa privind evacuarea pârâţilor G din imobilul pentru care încheiaseră antecontractul de vânzare cumpărare, respectiv în iunie 2010.

Din dovada de primire şi procesul verbal de predare din 11.06.2010 încheiat de executorii judecătoreşti Mihalcea şi Şerban, instanţa a mai reţinut că reclamanţii N au refuzat primirea sentinţei civile nr. -/2010 şi a adresei nr. 371/01.06.2010, de aici rezultând că aceştia au avut cunoştinţă de sentinţa civilă pentru care au formulat contestaţie în anulare de la această dată (11.06.2010) iar sentinţa de evacuare a pârâţilor (sentinţa civilă nr. -/10.12.2009 a Judecătoriei Călăraşi, care a fost modificată prin Decizia civilă nr. -/R/17.02.2010 pronunţată de Tribunalul Călăraşi), este anterioară sentinţei de constatare a vânzării cumpărării (sentinţa civilă nr. -/03.05.2010 face obiectul prezentei cauze).

Întrucât în cauză reclamanţii nu numai că nu au făcut dovada prin nici un mijloc de probă că nu locuiesc la adresa unde s-a comunicat sentinţa civilă nr. -/2010 în data de 11.05.2010, ba, mai mult au şi recunoscut în şedinţa publică de judecată din data de 21.02.2011 că au primit această sentinţă civilă în iunie 2010.

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi având în vedere disp. art. 317 şi 319 alin.2 C.p.c., instanţa de fond a respins ca tardiv formulată acţiunea reclamanţilor contestatori.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs N apreciind-o ca nelegală , solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiaşi instanţă .

Ca prim motiv de recurs , recurenţii învederează că instanţa de fond nu le-a cerut să facă dovada motivelor invocate pe care le-au invocat în contestaţia în anulare, având în vedere lipsa lor de pregătire, dar şi omisiunea primei instanţe de a-i îndruma să obţină asistenţă juridică gratuită, dând dovadă de lipsă de rol activ.

Învederează că neavând cunoştinţa de proces, nu au fost prezenţi in instanţa si nu au avut cum să-şi formuleze apărările , ceea ce le-a produs o vătămare care nu poate fi înlăturata decât prin anularea hotărârii respective .

Consideră că atâta timp cat intimaţii paraţi , reclamanţi in cauza ce a format obiectul dosarului nr. -/202/2010, soluţionat prin hotărârea -/2010 ,nu au dovedit ca au făcut tot ce le-a stat in putinţa pentru a afla domiciliul lor, efectiv contestaţia in anulare este admisibila.

Analizând recursul , prin prisma art. 3041 Cod procedură civilă, a motivelor invocate de către recurent şi în raport de dovezile administrate în primă instanţă, Tribunalul apreciază că acesta nu este întemeiat pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 319 Cod procedură civilă contestaţia în anulare se poate face oricând înainte de începutul executării silite, iar în timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit la art. 401 alin. 1 lit. b) sau c). Împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestaţia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.

Din dovada de primire şi procesul – verbal de predare încheiat de Biroul executorilor judecătoreşti Mihalcea şi Şerban , rezultă că la data de 14 iunie 2010 executorul judecătoresc s-a deplasat la domiciliul recurenţilor din – pentru a comunica acestora printre altele înscrisuri şi sentinţa civilă nr. -/2010, însă aceştia au refuzat primirea, motiv pentru care în data de 29.06.2010 se procedează la afişarea acesteia pe uşa principală a clădirii. De altfel chiar recurenţii au recunoscut în faţa instanţei de fond că au primit sentinţa a cărei anulare o solicită în iunie 2010.

În aceste condiţii, Tribunalul constată că în mod corect instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în anulare, contestaţia ce a fost înregistrată la data de 27.01.2011, cu mult peste termenul de 15 zile prevăzut de textul de lege anterior invocat şi care a început să curgă din iunie 2010.

Neconstatându-se din oficiu nici motive de ordine publică, de natură să atragă casarea ori modificarea sentinţei în temeiul dispoziţiilor art. 312 al. 1 Cod procedură civilă, Tribunalul va respinge ca nefondat acest recurs al recurenţilor, menţinând în vigoare hotărârea atacată.

1