Recurs. Hotărâre dată cu aplicarea greşită a legii


 

Prin decizia civilă nr. 56l/R din 19.09.2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis recursul declarat de contestatoarea societate comercială, împotriva sentinţei civile nr. 2531/8 mai 2003, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş, s-a modificat în tot hotărârea atacată, în sensul că s-a admis contestaţia la formulată de contestatoare în contradictoriu cu intimata D.G.F.P. Mureş şi, în consecinţă, s-au anulat formele de executare pornite în baza somaţiei din 7 ianuarie 2003, emisă de intimată, dispunându-se şi restituirea cauţiunilor consemnate la D.G.F.P. Mureş şi C.E.C. Tg. Mureş.

In considerentele deciziei, s-a reţinut că, potrivit dispoziţiei art. 26 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, agentul constatator are obligaţia de a comunica procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau refuză să semneze procesul-verbal la data întocmirii acestuia, comunicarea trebuie făcută în termen de cel mult o lună de la data încheierii. De asemenea art. 27 din aceeaşi ordonanţă prevede şi modalitatea în care se face comunicarea, respectiv, prin poştă, cu aviz de primire sau prin afişare la sediul contravenientului. In speţă, intimata nu a făcut dovada comunicării către contestatoare a procesului-verbal de contravenţie în baza căruia s-a pornit executarea silită.

Pe de altă parte, art. 14 din O.G. nr. 2/2001 prevede că executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de contravenţie nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii. In cauză, o astfel de comunicare nu a avut loc, astfel că executarea silită a unei amenzi despre a cărei existenţă contravenienta contestatoare a aflat doar din cuprinsul somaţiei emisă la 7 ianuarie 2003 şi comunicată la 17 ianuarie 2003, în condiţiile în care procesul-verbal de constatare şi sancţionare a fost încheiat la 15 octombrie 2002, a fost considerată de către instanţa de control judiciar nelegală, executarea sancţiunii fiind prescrisă, după cum în mod justificat a fost invocat acest aspect de către contestatoare.

Având în vedere că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu aplicarea greşită a legii, s-a constatat de către instanţa de control judiciar că sunt incidente în speţă prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă şi astfel recursul declarat de contestatoare a fost admis.

Tribunalul Mureş, decizia civilă nr. 561/R din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |