Reducere amenda lipsa program SUMAL Plângeri prealabile


Nr. document: 1543

Data document: 24.102011

Domeniu asociat: plangere contraventioanala

Titlu jurisprudenta: reducere amenda lipsa program SUMAL

Prin plangerea Inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia sub nr. 2652/213/03.10.2011 petenta SC DS SRL Studina, prin administratorul sau BM a contestat procesul verbal de contraventie seria CCS, nr.0036362, Intocmit la data de 15.09.2011 de agentii constatatori din cadrul I.T.R.S.V. Valcea si I.P.J.Olt, solicitand exonerarea de la plata amenzii contraventionale aplicate.

In motivarea plangerii contraventionale s-a sustinut ca, la data de 15.09.2011 In urma unui control efectuat de o echipa mixta din cadrul I.T.R.S.V. Valcea si I.P.J.Olt, petenta a fost sanctionata contraventional cu suma de 4.500 lei, pentru savarsirea contraventiei prev de art. 4 lit.a.din HG 996/2008, respectiv, «  neutilizarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase SUMAL de catre persoanele prevazute la art. 20 al.2 din norme » .

Mentioneaza petenta In cuprinsul procesului verbal s-a retinut faptul ca la sediul societatii a fost gasita o cantitate de 10 metri cubi de material lemnos , situatie care nu corespunde realitatii, ci, In realitate, aproape de platforma betonata destinata alimentarii cu combustibil GPL a autoturismelor gasindu-se doar cateva cioate si resturi de busteni, nicidecum cantitatea mentionata de catre agentul constator, motiv pentru care a formulat obiectiuni In scris la continutul procesului – verbal, semnand de primire cu intentia de a-l contesta ulterior In instanta, deorece este netemeinic.

Petenta, prin reprezentatul sau, arata ca procesul verbal este netemeinic intrucat raportat la continutul aspectelor retinute de catre consilierul ITRSV cat si la obiectul de activitate al petentei, normele invocate in procesul verbal nu sunt opozabile petenetei, deoarece aceasta nu a depozitat, comercializat sau prelucrat material lemnos, nefiind astfel obligata sa utilizeze programul informatic SUMAL.

A mai aratat petenta, ca societatea foloseste lemne pentru consum propriu, pentru incalzire, si dispozitiile legale mentionate sunt opozabile doar operatorilor economici care au ca obiect de activitate comercializarea sau prelucrarea materialelor lemnoase.

In drept au fost invocate dispozitiile HG 996/2008, si Ordinul 583/2008.

In sprijinul si pentru dovedirea plangerii petentul a depus la dosar procesul verbal contestat, In original, si copii de pe Instiintarea de plata nr. 0032911,cartea identitate reprezentant legal, factura fiscala nr1035/2009, bonuri de consum, copie certificat de inmatriculare SC Doi Stejari SRL, si o pe numele numitului BM.

Legal citat, intimatul nu s-a prezentat la instanta si nici nu a depus la dosar Intampinare sau alte acte In dovedirea celor precizate In procesul verbal de contraventie.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr CCS, nr.0036362, Intocmit la data de 15.09.2011 petenta SC DS SRL a fost sanctionata de catre organele de control din cadrul I.T.R.S.V. VIlcea cu sanctiunea In cuantum de 4.500 lei,pentru savarsirea contraventiilor prev. de art.4 lit.a din HG 996/2008, si anume faptul ca petenta a depozitat 10 mc lemn foc stejar fara a detine programul informational SUMAL.

In privinta elementelor de forma ale procesului verbal prevazute de art. 16 din OG 2/2001, instanta observa ca acesta indeplineste toate conditiile de valabilitate reglementate de lege, inclusiv cele prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 17 din OG 2/2001, respectiv numele, prenumele, calitatea agentului constatator, numele, prenumele contravenientului, data si locul savarsirii faptei, semnatura agentului.

Cu privire la temeinicia procesului verbal contestat, instanta retine ca Art. 20 alin. 2 din Norma din 27/08/2008 referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, prevede expres : „Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru:

   a) ocoalele silvice;

   b) operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase. „

Strict legate de dispozitiile de mai sus, instanta retine ca fiind relevante si dispozitiile Art. 3. din HG 996/2008 care preved in mod clar  :

« – Constituie contraventii urmatoarele fapte:

   a) neutilizarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase, denumit In continuare SUMAL, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) din norme; »

In continuare, instanta urmeaza sa analizeze situatia de fapt si dispozitiile mentionate, si prin prisma Ordinului 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiie operatorilor economici legate de acesta.

Astfel, instanta retine ca potrivit art. 1 din ordin Art. 1 SUMAL este un sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase asigurat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si pus la dispozitia utilizatorilor prevazuti la art. 20 alin. (2) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 996/2008, de la locul de obtinere a materialelor lemnoase pana la utilizatorii finali inclusiv.

De asemenea, instanta urmeaza sa retina ca fiind deosebit de relevante in cauza, dispozitiile Art. 24 din Ordinul 583/2008 care arata ca „In cazul activitatilor in care se receptioneaza materiale lemnoase si se prelucreaza integral in consum propriu, fara a se face expeditie, operatorii economici vor opera in SUMAL Agent doar receptiile de masa lemnoasa si consumul propriu.”

Din coroborarea dispozitiilor aratate mai sus, instanta retine ca neintemeiata apararea petentei in sensul ca art. 20 alin. 2 din Norma din 27/08/2008 nu ar crea fata de ea obligatia de a detine a programului Sumal, intrucat aceasta nu exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase.

Pentru a inlatura apararea petentei, instanta a avut in vedere faptul ca depozitarea celor 10 mc de lemn a avut loc, petentul nedovedind in nici un fel contrariul astfel cum ii revenea sarcina in temeiul art.1169 C.civil, si nerasturnand prezumtia de legalitatea si temeinicie a procesului verbal in acesta privinta. Acest fapt rezulta in mod neindoielinic si din bonurile de consum depuse de petent la dosar.

Pe de alta parte, petenta a sustinut ca materialul lemnos il utilizeaza pentru consum propriu, pentru un cuptor de panificatie.

Avand in vedere acest lucru, instanta constata ca art. 24 din Ordinul 583/2008 ii este perfect aplicabil petentei, intrucat „In cazul activitatilor in care se receptioneaza materiale lemnoase si se prelucreaza integral in consum propriu, fara a se face expeditie, operatorii economici vor opera in SUMAL Agent doar receptiile de masa lemnoasa si consumul propriu.”

Asa cum s-a aratat mai sus, receptionarea (sau depozitarea) matrialelor lemnoase de catre petenta a avut loc, iar si de asemenea materialul lemnos urma sa fie supus prelucrarii integral in consum propriu.

Art. 2 lit. N din Norma 27/08/2008 defineste operatiunea de prelucrare a lemnului, si arata ca lemnul prelucrat sau semifabricat este un sortiment obtinut prin operatii de retezare si/sau spintecare a lemnului rotund, a bustenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei.

Prin raportare la dispozitiile avute in vedere mai sus si la situatia de fapt retinuta, instanta constata ca petenta desfasura activitati de receptionare si prelucrare integrala in consum propriu de material lemnos, si avea obligatia de a detine si opera cu sistemul SUMAL.

In aceste conditii, vazand dispozitiile legale invocate, sustinerile petentei si inscrusrile depus, instanta constata ca forta probanta a procesului verbal nu a fost inlaturata, el bucurandu-se in continuare de prezumtia de legalitate si temeinicie instituita de lege in favoarea sa.

Cu toate acestea, in temeiul art. 34 din OG 2/2001, coroborat cu art 38 alin 3 din acelasi act normativ ( care permite instantei sa aprecieze inclusiv sanctiunea ce se impune a fi aplicata contravenientului, in ipoteza in care prezumtia relativa de valabilitate a procesului verbal nu a fost rasturnata), instanta considera ca sanctiunea amenzii in cuantm de 4500 lei aplicata este mult prea aspra prin raportare directa la circumstentele faptei, iar aplicarea unei amenzi in cuantum mai mic este suficienta pentru a determina pe petenta sa respecte obligatiile ce ii revin in materia depozitarii si prelucrarii materialului lemnos.

Opinia instantei are la baza vechiul principiu qui potest plus, potest minus, inteles in sensul in care daca instanta poate in virtutea dispozitiilor din OG 2/2001, sa inlocuiasca sanctiunea amenzii cu avertismentul, cu atat mai mult instanta poate reduce cuantumul amenzii avand in vedere ca individualizarea sanctiunii trebuie sa fie proportionala cu pericolul social al faptei savarsite ( conf. art 5 alin 5 din OG 2/2001) si trebuie sa tina cont si de imprejurarile in care a fost comisa fapta, modul, mijloacele de savarsire, scopul urmarit, urmarea produsa si circumstantele personale ale contravenientului ( art. 21 alin 3 din acelasi act normativ).

Astfel, din modul in care a fost descrisa fapta, nu se poate retine vreun pericol social deosebit pentru activitatile legate de depozitarea si prelucrarea materialului lemnos, avand in vedere si modul de savarsirea al contraventiei mai exact faptul ca materialul lemnos era folosit in consum propriu si era evidentiat in bonurile de consum, tinandu-se astfel o oarecare evidenta a materiei lemnoase, precum si faptul ca prin savarsirea contraventiei nu s-au produs consecinte grave si nici nu a existat acest pericol.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca sanctiunea amenzii contraventionale aplicata este excesiva si ca o amenda in cuantum mai mic este suficienta pentru a schimba aditudinea petentului si a atrage atentia acestuia cu privire la obligatiile ce ii revin in materia depozitarii si prelucrarii lemnului pentru consum propriu, motiv pentru care va admite in parte plangerea si va modifica procesul verbal, in sensul reducerii cuantumului amenzii la 1500 lei.

Data publicarii pe portal – 23.11.2011

Presedinte, Elena Lascu