Reducere pensie întreţinere Situaţii la divorţ


JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ……..

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ……/2011

Şedinţa publică din data de 03.03.2011

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: P.A.R.

GREFIER: H.M.A.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul U. D. P., domiciliat în ….., în contradictoriu cu pârâta O D M, în calitate de reprezentant legal al minorei U. S. A., domiciliată în ….., având ca obiect reducere întreţinere.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 24.02.2011, fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 03.03.2011, când în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 14.06.2010, sub nr. de dosar …./2010, reclamantul U. D. P. a chemat-o în judecată pe pârâta O. D. M., în calitate de reprezentant legal al minorei U. S. A., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună reducerea pensiei de întreţinere lunare la care reclamantul a fost obligat.

În motivare, reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă nr. …./2010, pronunţată în dosarul nr. …./271/2009 al Judecătoriei Oradea, a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 200 lei lunar în favoarea minorei U.S.A., raportat la veniturile pe care reclamantul le realiza la data respectivă. Conform susţinerilor reclamantului, în prezent realizează un mai mic, respectiv de 663 lei lunar, deoarece nu mai beneficiază de tichete de masă.

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 44 şi art. 94 din Codul Familiei.

În probaţiune reclamantul a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri în copie: adeverinţă venituri nr. 120/07.06.2010 (fila 4), sentinţa civilă nr. 4111/2010 a Judecătoriei Oradea, pronunţată în dosar nr. 4782/271/2009 (filele 6-7).

Pârâta O. D., în calitate de reprezentant legal al minorei U. S. A., a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, fără cheltuieli de judecată, aceasta contestând, în esenţă, susţinerile reclamantului privind veniturile pe care le realizează.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar. Din oficiu, în vederea verificării veniturilor realizate de reclamant, instanţa a dispus efectuarea unei adrese către S.C. E.T. S.R.L. (fila 20).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. …./2010 a Judecătoriei Oradea, pronunţată în dosarul nr. …/271/2009 al Judecătoriei Oradea (filele 6-7), s-a stabilit o de întreţinere în cuantum de 200 lei lunar datorată de reclamant în favoarea minorei U. S. A., avându-se în vedere veniturile reclamantului la acea dată, precum şi nevoile minorei. În prezent, reclamantul obţine venituri diminuate raportat la cele avute la momentul pronunţării sentinţei sus-menţionate, astfel cum rezultă din adeverinţa nr. 244 din data de 08.10.2010 emisă de societatea al cărei angajat este petentul, respectiv S.C. E.T. S.R.L. (fila 22).

Potrivit art. 86 alin. (1) din Codul familiei, obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar conform alin. (3) din acelaşi articol, descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află. Conform art. 94 alin. (1), întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, iar, potrivit alin. (2) instanţa va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau a hotărî încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care o dă sau nevoia celui ce o primeşte.

Instanţa constată că împrejurările avute in vedere la data pronunţării sentinţei civile nr. …./2010 a Judecătoriei Oradea, pronunţată în dosar nr. …./271/2009 (filele 6-7) s-au modificat, în prezent reclamantul realizând venituri raportat la cele avute la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti menţionate.

Având în vedere că reclamantul realizează venituri diminuate, astfel cum rezultă din adresa emisă de S.C. E.T. S.R.L., cuantumul pensiei de întreţinere datorate minorei U. S. A. urmează a fi stabilit în funcţie de salariul net realizat de reclamant începând cu luna iunie 2010.

Totodată vor fi avute în vedere şi prevederile art. 94 alin. (3) C.fam., potrivit cărora, „când întreţinerea este datorată de părinte …, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul sau din pentru un copil …”.

Instanţa apreciază că, raportat la schimbarea intervenită în ceea ce priveşte veniturile reclamantului, se impune reducerea cuantumului pensiei de întreţinere de la suma de 200 lei lunar la cota procentuală de 25% din venitul net lunar realizat de acesta.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va dispune reducerea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de reclamant pârâtei conform Sentinţei civile nr. …./2010 a Judecătoriei Oradea, pronunţată în dosar nr. …./271/2009 (filele 6-7), de la suma de 200 lei lunar la cota procentuală de 25% din venitul net lunar realizat de reclamant, începând cu data de 14.06.2010 şi până la majoratul minorei sau până la noi dispoziţii.

Instanţa ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul U. D. P., domiciliat în ….., în contradictoriu cu pârâta O D M, în calitate de reprezentant legal al minorei U. S. A., domiciliată în ……

Dispune reducerea pensiei de întreţinere în cuantum de 200 lei lunar în favoarea minorei, la care reclamantul a fost obligat prin sentinţa civilă nr. …./2010 a Judecătoriei Oradea, pronunţată în dosar nr. …./271/2009, la cota procentuală de 25% din venitul net lunar realizat de reclamant, începând cu data de 14.06.2010 şi până la majoratul minorei sau până la noi dispoziţii.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.03.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. P.A.R.

Dact. P.A.R./5ex/14.03.2011

Comunicări: 1 ex sentinţă – cu reclamantul U.D.P./15.03.2011

1 ex. sentinţă – cu pârâta O.D.M./15.03.2011

1 ex. sentinţă – cu terţul poprit S.C. E.T. S.R.L./15.03.2011