Reexaminarea sancţiunii contravenţionale Amenzi


Titlu: reexaminarea sancţiunii contravenţionale

Data speţă: 18.04.2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr.7001/260/05.11.2010, petenta Comuna Zemeş – prin primar, a chemat în judecată pe intimatul T. M. P., solicitând înlocuirea amenzii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal seria CC nr.1541669/24.10.2008, cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivarea cererii, petenta a arătat că amenda aplicată prin procesul verbal menţionat, este de 108 lei şi nu există posibilitatea executării silite.

În drept a invocat prevederile art.109, 720 al.1 Cod pr.civilă, 998-999 şi OG 2/2001.

În susţinerea cererii, a depus înscrisuri.

La termenul din 25.11.2010, instanţa a invocat excepţia necompetenţei sale teritoriale.

Prin sentinţa civilă 386/03.02.2011 Judecătoria Moineşti a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Moineşti şi a declinat cauza în favoarea Judecătoriei Buhuşi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC, nr.1541669/24.10.2008, încheiat de IPJ Bacău –S.P.R., intimatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 108 lei.

Instanţa, din oficiu a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei.

Potrivit art.137 Cod pr.civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor, […] care fac de prisos, în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii.

Excepţia invocată este întemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.9 din OG 2/2001, regimul juridic al contravenţiilor „ 1) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore.

2) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul constatator din care face parte agentul constatator; va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amenda care a fost achitată”.

Aşadar, art.9 din OG 2/2001 reglementează procedura de înlocuire a sancţiunii amenzii cu cea privind obligarea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, indicând totodată şi autoritatea, care poate solicita acest lucru, precizând în mod expres că „organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată, pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii [….] ţinându-se seama de partea de amendă care a fost achitată”.

În cauză, instanţa reţine că organul constatator este Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, rezultând că în raport de dispoziţiile legale menţionate, Comuna Zemeş, jud.Bacău nu are calitatea procesuală activă pentru a solicita înlocuirea amenzii.

Petenta, are atribuţii de executarea sumelor care se fac la bugetul local prin organele de specialitate, în condiţiile art.39 din OG 2/2001.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite excepţia invocată şi va respinge cererea pentru lipsa calităţii procesuale active a petentei.

Red.PA 12.05.2011

??

??

??

??

1