Reîncredinţare minor Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


R O M A N I A

JUDECATORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 635

SEDINTA PUBLICĂ DIN 25.08.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare :

GREFIER : POPA ADRIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „reîncredinţare minor”, formulată de reclamanta B. L.L., asistată de curator B. E. în contradictoriu cu pârâtul B.N..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta B. L. L., lipsă fiind curatorul B.E., pârâtul B.N. şi autorităţile tutelare Consiliul Local al comunei Motoşeni, Consiliul Local al comunei Podu Turcului.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând instanţei următoarele :

– pricina ce are ca obiect „ reîncredinţare minor” se află la al treilea termen de judecată;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-a depus la dosarul cauzei ancheta socială efectuată de Consiliul Local al comunei Motoşeni şi relaţiile solicitate SC TEHNOSTRADE SRL.

Reclamanta arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul reclamantei pe fondul cauzei.

Reclamanta având cuvântul, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, respectiv încredinţarea spre creştere şi educare bunicii paterne pe nume Butură Elena.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 616/829/18.05.2010 reclamanta B.E., în calitate de curator pentru B. E.L. l-a chemat în judecată pe pârâtul B. N. solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să îi reîncredinţeze spre creştere şi educare pe minora B.E.L. şi să oblige pârâtul la plata unei pensii de întreţinere.

Reclamanta a arătat în cerere că prin sentinţa civilă nr. 332 din data de 08.07.2004 a Judecătoriei Podu Turcului minora B. E. L. a fost încredinţată spre creştere şi educare pârâtului din prezenta cauză. Se mai arată în cerere că în urma desfacerii căsătoriei părinţilor, minora a fost încredinţată tatălui său, unde a locuit până în luna aprilie 2005, însă după aproximativ 6 luni datorită neînţelegerilor cu actuala soţie a acestuia, Butură Marcela, minora a plecat la locuinţa bunicilor din partea mamei şi apoi la cei din partea tatălui din localitatea Ţepoaia, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, unde locuieşte şi în prezent.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi propune probe.

La solicitarea instanţei, colectivul de autoritate tutelară al comunei Motoşeni şi Podu Turcului a efectuat anchete sociale la domiciliul părţilor, rapoartele întocmite fiind depuse la dosar la filele 23 şi 30.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pârâtul a fost căsătorit cu mama minorei, numita Ciortan Lucica, iar din această căsătorie au rezultat doi copii minori: B.E.L. născută la data de ___ şi B.A.M. născută la ___.

Prin sentinţa civilă nr. 332 din data de 08.07.2004 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului minora B.E.L. a fost încredinţată spre creştere tatălui, iar cealaltă minoră B. A.M. a fost încredinţată mamei.

Dispoziţiile art. 44 din Codul familiei prevăd că „în cazul schimbării împrejurărilor, la cererea oricăruia dintre părinţi, instanţa judecătorească va putea modifica măsurile privitoare la drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii.”

Din înscrisurile ataşate la dosarul cauzei, în special referatele de anchetă socială, instanţa reţine că susţinerile reclamantei sunt reale. Astfel, deşi a fost încredinţată prin hotărârea de tatălui, în fapt, minora reclamantă locuieşte de aproximativ 6 ani la bunica paternă, care este şi curatorul său în cauză, fiind respinsă de noile familii ale părinţilor săi.

Pentru ca situaţia de fapt să coincidă cu cea de drept, având în vedere interesul minorei dar şi dezinteresul părinţilor la creşterea şi educarea sa, afecţiunea reciprocă a reclamantei faţă de bunica maternă, instanţa va admite acţiunea, considerând-o întemeiată.

Încredinţând minora către bunica maternă, instanţa va dispune şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea sa, stabilită la 25% din venitul net realizat, (la momentul derulării procesului lucrând la SC Tehnostrade SRL). La stabilirea cuantumului instanţa va avea în vedere că pârâtul nu mai are nici un minor în întreţinere iar reclamanta este la liceu, la cursuri de zi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă având ca obiect „reîncredinţare minor, întreţinere” formulată de reclamanta B.L.L., asistată de curator BUTURĂ ELENA, domiciliată în comuna Motoşeni, sat Ţepoaia, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtul B.N., domiciliat în comuna Podu Turcului, jud. Bacău.

Încredinţează spre creştere şi educare minora B.L.L., născută la ___, către B. E., născută la __ în comuna Motoşeni.

Obligă pârâtul să plătească în favoarea minorei o lunară de întreţinere în cuantum de 25% din venitul net realizat lunar, de la data pronunţării sentinţei, până la majorat, 06.03.2013.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.08.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN POPA ADRIANA

Red. /Tehnored. Ex.6

P.S./P.A

07.09.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă şi a devenit irevocabilă

la data de 29.09.2010.

??

??

??

??

1