Respinge plângerea formulată de petent Fondul funciar


Prin cererea înregistrată sub numărul de mai sus petentul P.G. a formulat în contradictoriu cu Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene 969/17.12.2007 solicitând instanţei înscrierea sa pe anexa 50 cu suprafaţa de 1,16 ha şi nu 0,58 ha, cu cât a fost înscris iniţial.

În fapt, petentul arată că tatăl său, P.V., a deţinut suprafaţa de 1,16 ha teren pe teritoriul administrativ al oraşului Beclean, din care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,87 ha după cum urmează: 0,58 ha în ridul „De pe Deal” şi 0,29 ha în ridul „Perebiţa” , drept pentru care i se cuvine şi diferenţa de 0,29 ha în acelaşi rid.

II. Expunerea poziţiei intimaţilor faţă de acţiune. Prin întâmpinare, intimata comisia judeţeană a solicitat respingerea plângerii ca nefondată cu motivarea că în baza L 247/2005, prin cererea 296/26.10.2005, petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,58 ha teren situat pe teritoriul oraşului Beclean, în ridul „Perebiţa”, în calitate de moştenitor al tatălui său, P.V. depunând în dovedirea cererii sale copia registrului agricol din anii 1956-1958, 1959-1963 Cociu, extrasele CF 391 şi 488 Cociu, declaraţii de martori şi acte de stare civilă. Comisia locală analizând cererea petentului a hotărât respingerea acesteia deoarece întreaga suprafaţă i-a fost reconstituită în baza L 1/2000, acesta fiind înscris în anexa 50 Beclean, poziţia 308. Împotriva soluţiei comisie locale petentul a formulat contestaţie în cadrul căreia comisia judeţeană a constatat că în registrul agricol din anii 1959-1963 Cociu tatăl petentului figura cu suprafaţa de 3,87 ha teren agricol din care 3,29 ha pe raza localităţii Cociu şi 0,58 ha în raza oraşului Beclean. Arată că a fost reconstituită petentului în baza L 18/1991 conform anexei 2a Cociu, poziţia 39, suprafaţa de 3,75 ha, iar suprafaţa de 0,58 ha a fost reconstituită conform anexei 50 Beclean, poziţia 308, respectiv 0,52 ha în natură şi 0,06 ha la despăgubiri. Cu privire la terenurile înscrise în CF 391 şi 488 Cociu, contestatorul nu face dovada calităţii de moştenitor al proprietarilor tabulari, iar declaraţiile de martori nu îndeplinesc cerinţele art. 6 al. 1/3 din L 1/2000. Drept pentru care prin hotărârea atacată intimata comisia judeţeană a respins contestaţia petentului. În drept, intimata comisia judeţeană invocă disp. art. 115 şi 116 C. pr. civ., art. 6, 8, 11 şi 27 din HG 890/2005, art. 6 din L 1/2000.

Legal citată, intimata comisia locală nu şi-a desemnat reprezentant în instanţă şi nu a formulat apărări în scris, ci doar a furnizat instanţei, la solicitarea acesteia, informaţii cu privire la terenurile retrocedate petentului.

III. Situaţia de fapt reţinută de instanţă. Prin cererea nr. 296/26.10.2005 (f. 60) petentul a solicitat intimatei comisia locală reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren de 58 de ari situat la locul numit „Ungheri” sau „Perebiţa”, cu precizarea că a primit din această suprafaţă numai 26 de ari, urmând a-i fi retrocedată diferenţa (de 26 de ari).

Cererea petentului a fost respinsă (cu privire la suprafaţa de 0,32 ha) de către comisia locală cu motivarea că din actele anexate cererii nu rezultă îndreptăţirea acestuia la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la respectiva suprafaţă, fiind înştiinţat despre această soluţie (f. 78).

Împotriva soluţiei comisiei locale petentul a formulat contestaţie (f. 59) care a fost soluţionată de intimata comisia judeţeană prin hotărârea atacată (f. 3-6), soluţia fiind aceea de respingere. S-a reţinut prin hotărârea comisiei judeţene că suprafaţa de 0,58 ha teren solicitată de petent conform L 247/2005 a fost reconstituită acestuia anterior în întregime, conform L 1/2000, petentul fiind înscris în anexa 50 Beclean, poziţia 308.

Instanţa reţine că petentul a făcut dovada dreptului de proprietate al tatălui său cu privire la terenul în suprafaţă de 0,58 ha cu registrul agricol din anii 1956-1958 şi 1959-1963 (f. 146-147) drept pentru care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate potrivit L 1/2000 cu privire la suprafaţa de 0,58 ha, fiind înscris în anexa 50 Beclean, poziţia 308, suprafaţa de 0,52 ha fiindu-i reconstituită acestuia în natură, iar pentru diferenţa de 0,06 ha urmând a-i fi acordate despăgubiri (f. 44).

IV. Motivarea soluţiei în drept. Conform art. 8 din L 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite. Conform art. 11 din L 18/1991, suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori.

Potrivit art. 33 alin. (1) din HG 890/2005 delimitarea şi parcelarea pe se fac pe baza hărţilor şi planurilor de situaţie la zi din cadrul actualei unităţi administrativ-teritoriale, iar potrivit art. 36 al aceleiaşi hotărâri, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate.

Conform art. 274 C. pr. civ., partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Conform art. 275 C. pr. civ., pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată.

Având în vedere starea de fapt prezentată şi dispoziţiile legale pertinente, instanţa reţine că susţinerea petentului prin cererea adresată comisiei locale potrivit căreia i-a fost reconstituit dreptul de proprietate cu privire doar la suprafaţa de 0,26 ha din cea de 0,58 ha situată în ridul „Ungheri” sau „Perebiţa” este contrazisă de probele administrate în cauză şi în acest fel hotărârea atacată este apreciată de instanţă ca fiind legală şi temeinică urmând a fi menţinută.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de petentul P.G. în contradictoriu cu intimatele COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR împotriva hotărârii 969/17.12.2007 a intimatei comisia judeţeană pe care o menţine ca legală şi temeinică.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 10 mai 2011.