Restituire pret achitat de chirias Cereri


JUDECĂTORIA ORADEA-JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 3664/271/2010

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2486/2011

Şedinţa publică de la 02 martie 2011

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ERDEI DANA VERONICA

Grefier: CUC MIHAELA IOANA

Pe rol fiind în pronunţare judecarea cauzei civile înaintată de reclamanţii I.V. şi I.M. în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, având ca obiect Legea 10/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă expune referatul cauzei, învederând instanţei că în prezenta cauză s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, după care:

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa din 23.02.2011, fiind consemnate în încheierea din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, în vederea deliberării, a amânat pronunţarea soluţiei pentru astăzi.

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberând asupra cauzei civile,

În baza actelor de la dosar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.02.2010, sub număr de dosar 3664/271/2010, reclaman?ii I.V. şi I.M. au chemat în judecată pârâtul Statul Român prin , solicitând obligarea pârâtului la restituirea pre?ului de pia?ă a imobilului situat în O. nr.23.

În motivarea în fapt, arată că în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996 au cumpărat de la RAGCL O. imobilul mai sus men?ionat, în temeiul Legii nr.112/1995, achitând integral pre?ul acestuia.

Fo?tii ai imobilului au solicitat în instan?ă anularea contractului de vânzare-cumpărare ?i restituirea în natură a imobilului. În primă instan?ă, ac?iunea fost respinsă, prin sentin?a civilă nr.5205/2007 a Judecătoriei Oradea, însă în apel, prin decizia civilă nr.58/A din 19.02.2009 a Tribunalului Bihor, această sentin?ă a fost schimbată în totalitate ?i s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996. Această solu?ie a fost men?inută ?i în recurs, prin decizia civilă nr.1501/2009-R.

Consideră că sunt îndreptă?iti la restituirea pre?ului de pia?ă al imobilului, valoare ce solicită să fie stabilită printr-o expertiză.

În drept, ac?iunea este întemeiată pe dispozi?iile art.50 alin.21 ?i art.501 alin.1 ?i 2 din Legea nr.10/2001 actualizată.

În proba?iune au solicitat proba cu înscrisuri ?i proba cu expertiza tehnică prin care să se stabilească valoarea de circula?ie a imobilului ?i au anexat contractul de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996, decizia civilă nr.1501/2009 –R a Cur?ii de Apel Oradea ?i decizia civilă nr.58/A din 19/02.2009 a Tribunalului Bihor.

Cererea este scutită de obligaţia de achitare a taxelor de timbru în conformitate cu dispoziţiile art.50 alin.2 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată şi actualizată.

Pârâtul Statul Român prin Ministerul Economiei Şi Finanţelor, reprezentat prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice B., a formulat întâmpinare, depusă prin registratura instanţei în 07.04.2010 (f.30-31), prin care a solicitat respingerea acţiunii în privin?a obliga?iei de restituire a pre?ului de pia?ă al imobilului.

În motivarea în fapt, sus?ine că în spe?ă nu sunt aplicabile dispozi?iile art.501 din Legea nr.10/2001, având în vedere că prin decizia civilă nr.58/A din 19.02.2009 a Tribunalului Bihor, definitivă ?i irevocabilă prin decizia civilă nr.1501/2009-R a Cur?ii de Apel Oradea, s-a constatat că la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare chiria?ii cumpărători au cunoscut faptul că imobilul a fost preluat de stat fără titlu, prezum?ia bunei-credin?e fiind înlăturată de împrejurarea că ace?tia au avut cuno?tin?ă de demersurile fo?tilor proprietari încă din anul 1991. S-a re?inut că chiria?ii cumpărători au fost de rea credin?ă la încheierea contractului, în consecin?ă s-a constatat nulitatea contractului nr.1086 din 14.11.1996.

În aceste condi?ii, în prezenta cauză nu se poate vorbi de acordarea despăgubirilor în cuantumul stabilit de art.50 alin.21 ?i art.501 din Legea nr.10/2001, întrucât Legea nr.112/1995 nu a fost respectată.

Despăgubirile ce se pot acorda reclaman?ilor sunt cele stabilite la art.50 din Legea nr.10/2001, ?i anume restituirea preţului actualizat plătit de chiria?ii ale căror contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995 au fost desfiin?ate prin hotărâri judecătore?ti definitive ?i irevocabile.

În drept, întâmpinarea este întemeiată pe dispoziţiile art.50 alin.21 din Legea nr.1/2009, art.501 din Legea nr.10/2001, art.50 din Legea nr.10/2001.

Prin întâmpinare pârâtul nu a propus probe.

În replică, reclaman?ii au formulat răspuns la întâmpinare (f.39-40), prin care au solicitat să se ia în considerare faptul că, prin decizia civilă nr.148/R/1996 a Cur?ii de Apel Oradea, s-a statuat definitiv ?i irevocabil că decizia nr.648 din 11.11.1989 emisă de Consiliul Jude?ean Bihor, prin care imobilul a trecut în proprietatea statului, a fost legală ?i temeinică, fiind consfin?it astfel dreptul de proprietate al statului asupra imobilului în litigiu.

Totodată, prin sentin?a civilă nr.8413/2000, definitivă ?i irevocabilă prin decizia civilă nr.1099/R/2001 a Cur?ii de Apel Oradea, s-a statuat că atât contractul de închiriere cât ?i contractul de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr.112/1995, au fost încheiate cu respectarea dispozi?iilor legale în vigoare.

În completarea proba?iunii cu înscrisuri, reclaman?ii au depus sentin?a civilă nr.8413 din 20.10.2000 a Judecătoriei Oradea ?i considerentele acesteia redactate ulterior, decizia civilă nr.1099/R din 27.06.2001 a Cur?ii de Apel Oradea, decizia civilă nr.103 din 21.03.2001 a Tribunalului Bihor, decizia civilă nr.148/R din 29.02.1996.

În cauză s-a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiza tehnică în specialitatea construcţii, întocmită de expert ing. Durgheu Adrian (f.63-87), din care face parte ?i răspunsul la obiec?iunile încuviin?ate pârâtului (f.114-117)

Examinând actele şi lucrările dosarului, Judecătoria reţine următoarele:

În fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1086 încheiat în 14.11.1996 (f.3), reclaman?ii au cumpărat de la R.A.G.C.L. O., în baza Legii nr.112/1995, imobilul situat în localitatea O. nr.23, în natură reprezentând casă cu 3 camere de locuit cu o suprafaţă utilă de 78,79 mp, bucătărie, cămară, vestibul, bucătărie de vară, terasă, magazie cărămidă (21,90 mp), ?opron (13,20 mp), gard (12 ml), pe care îl ocupau în baza contractului de închiriere nr.112697 din 11.07.1996.

Pre?ul vânzării a fost de 14.223.720 lei (rol), din care la momentul încheierii contractului s-a achitat un avans de 4.293.720 lei (rol), prin chitanţa nr.509303/14.11.1996, iar diferenţa de 9.930.000 lei (rol) s-a plătit în rate lunare.

Reclaman?ii au achitat integral pre?ul contractului, împrejurare confirmată de Administra?ia Imobiliară O. – Birou venituri-executare silită prin adresa nr.41062 din 02.02.2011 (f.155).

Prin decizia civilă nr.58/A din 19.02.2009 a Tribunalului Bihor (dosar nr.8842/271/2006), men?inută prin decizia civilă nr.1501/2009-R din 10.11.2009 a Cur?ii de Apel Oradea (f.4-13), s-a re?inut reaua-credin?ă a cumpărătorilor I.V. şi I.M. la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în baza Legii nr.112/1995, în consecin?ă s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996. În justificarea relei-credin?e, instan?a a re?inut în privin?a cumpărătorilor I.V. şi I.M., că au cunoscut situa?ia juridică concretă a imobilului, respectiv că s-a aflat în proprietatea so?ilor P., care au pierdut dreptul de proprietate în mod nedrept, în urma abuzurilor săvâr?ite de statul comunist, de asemenea au cunoscut numeroasele demersuri pe care fo?tii proprietari le-au făcut pentru recuperarea imobilului, inclusiv în perioada în care ace?tia aveau doar calitatea de chiria?i, precum ?i faptul că între ace?tia ?i fo?tii proprietari există litigii pentru redobândirea proprietă?ii încă din anul 1990.

După constatarea nulită?ii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996, reclaman?ii au promovat prezenta acţiune prin care au solicitat obligarea pârâtului Statul Român la restituirea pre?ului de pia?ă al imobilului.

Cererea reclaman?ilor se impune a fi analizată din perspectiva dispoziţiilor art.50 şi art.501 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată şi actualizată.

Potrivit art.50 din Legea nr.10/2001, „(2) Cererile sau acţiunile în justiţie privind restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sunt scutite de taxe de timbru.

(21) Cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr.112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru.

(3) Restituirea preţului prevăzut la alin.(2) şi (21) se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor din fondul extrabugetar constituit în temeiul art.13 alin.6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare”.

În conformitate cu art.501 din Legea nr.10/2001: „(1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr.112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare. (2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin expertiză.”

Instanţa apreciază că dispoziţiile art.501 din Legea nr.10/2001, republicată, introdus prin Legea nr.1/2009, nu sunt aplicabile în cauză.

Astfel, din analiza acestor dispoziţii legale, rezultă că, pentru incidenţa acestei norme, este necesar ca încheierea contractului de vânzare-cumpărare a cărui nulitate s-a constatat prin hotărâre judecătorească irevocabilă să se fi realizat cu respectarea prevederilor Legii nr.112/1995.

Or, în speţă, s-a reţinut în mod irevocabil faptul că încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996 a avut loc cu eludarea dispoziţiilor Legii nr.112/1995, chiria?ii cumpărători fiind de rea-credin?ă în momentul încheierii contractului.

Astfel, în considerentele deciziei civile nr.1501/2009-R din 10.11.2009 (f.8-9), Curtea de Apel a reţinut că tribunalul a apreciat corect reaua-credin?ă a cumpărătorilor I. la dobândirea imobilului în temeiul Legii nr.112/1995 ?i a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare al acestora. Pentru a fi de rea-credin?ă, este suficient ca chiria?ii cumpărători să fi ?tiut că imobilul este revendicat în temeiul legilor de retrocedare, or chiria?ii cumpărători au avut cuno?tin?ă de demersurile fo?tilor proprietari încă din anul anul 1991, împrejurare care înlătură prezum?ia bunei-credin?e. Faptul că au avut cuno?tin?ă de existen?a cererilor de retrocedare este suficient pentru a înlătura eroarea asupra regimului juridic al imobilului ?i asupra valabilită?ii titlului lor de dobândire, eroare care stă la baza convingerii că actul juridic încheiat respectă întocmai dispozi?iile legale, convingere care în fapt este buna-credin?ă. Având cuno?tin?ă de demersurile repetate ale fo?tilor proprietari pentru recuperarea imobilului ?i procedând totu?i la cumpărarea acestuia, chiria?ii ?i-au asumat riscul de a fi evin?i.

În privin?a celor două hotărâri judecătore?ti invocate de reclaman?i în dovedirea împrejurării că încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr.1086/14.11.1996 s-a făcut cu respectarea dispozi?iilor Legii nr.112/1995, respectiv decizia civilă nr.148/R/1996 a Cur?ii de Apel Oradea (prin care s-a constatat că decizia nr.646 din 11.11.1989 emisă de Consiliul Jude?ean Bihor, prin care a imobilul a trecut în proprietatea statului, a fost legală) ?i sentin?a civilă nr.8413/2000 a Judecătoriei Oradea (prin care s-a respins cererea de constatare a nulită?ii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr.1086/14.11.1996), instan?a apreciază că nu prezintă relevan?ă în cauză, nefiind în măsură să excludă reaua-credin?ă a chiria?ilor cumpărători – a?a cum a statuat cu putere de lucru judecat Curtea de Apel Oradea prin decizia civilă nr.1501/2009-R din 10.11.2009, iar, pe de altă parte, în considerarea faptului că prin cele două hotărâri judecătore?ti nu s-a făcut o analiză a contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva respectării Legii nr.112/1995, aspect care ar fi prezentat importan?ă ?i s-ar fi opus în prezentul litigiu.

În considerarea acestor aspecte, re?inând că prin decizia civilă nr.1501/2009-R din 10.11.2009 a Cur?ii de Apel Oradea s-a statuat irevocabil că reclaman?ii din prezenta cauză (chiria?ii cumpărători) nu au fost proprietari de bună-credin?ă, care să fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996 cu respectarea prevederilor Legii nr.112/1995, instan?a apreciază că reclaman?ii nu sunt îndreptăţi?i la restituirea preţului de piaţă al imobilului, stabilit prin expertiza tehnică în specialitatea construcţii efectuată în cauză.

Aşa cum rezultă din dispoziţiile art.50 alin.2 din Legea nr. 10/2001, republicată, proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul doar la restituirea preţului actualizat plătit. Restituirea se face de Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art.13 alin.6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art.50.3 din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.250/2007, actualizarea sumelor constând în restituirea preţului plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, se face prin aplicarea indicelui anual de inflaţie din anul plăţii la anul introducerii acţiunii (care în speţă este anul 2010), iar pentru sumele plătite în rate, actualizarea se face în funcţie de anul aferent ratelor plătite în acel interval.

Având în vedere faptul că s-a dovedit în cauză achitarea de către reclaman?i a avansului de 4.293.720 lei (rol), respectiv a diferen?ei de pre? de 9.930.000 lei (rol) în rate, în temeiul dispoziţiilor art.50 alin.2 din Legea nr.10/2001, republicată şi actualizată, şi a art.50.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/2007, instanţa va admite în parte acţiunea şi în consecinţă va obliga pârâtul să restituie reclaman?ilor preţul actualizat plătit de aceasta în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996 (4.293.720 lei rol sumă plătită dintr-o dată cu titlu de avans şi 9.930.000 lei rol sumă plătită cu titlu de preţ în rate lunare, actualizate conform art.50.3 din H.G. nr.250/2007).

Se va respinge ca neîntemeiată cererea reclaman?ilor de restituire a pre?ului de pia?ă al imobilului.

Faţă de soluţia pronunţată şi având în vedere dispoziţiile art.274 şi art.276 C.proc.civ., se va respinge cererea reclaman?ilor privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Sub acest aspect, se reţine că reclaman?ii au solicitat plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu expert, cerere care va fi respinsă ca nejustificată, având în vedere că soluţia instanţei nu are la bază concluziile raportului de expertiză.

Calea de atac împotriva prezentei hotărâri a fost stabilită în raport de pretenţiile formulate de reclaman?i (restituirea pre?ului de pia?ă al imobilului, stabilit prin expertiză la suma de 461.760 lei), în conformitate cu art.282 şi art.2821 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclaman?ii I.V. şi I.M., ambii cu domiciliul în …, cu domiciliul procedural ales la Cabinet avocat M.D. – …, împotriva pârâtului STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în …, reprezentat prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice B., cu sediul în .

Obligă pârâtul să restituie reclaman?ilor preţul actualizat plătit de ace?tia în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.1086 din 14.11.1996 încheiat cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995, desfiinţat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă (4.293.720 lei rol sumă plătită dintr-o dată cu titlu de avans şi 9.930.000 lei rol sumă plătită cu titlu de preţ în rate, actualizate conform art.50.3 din H.G. nr.250/2007).

Respinge ca neîntemeiată cererea reclaman?ilor de restituire a pre?ului de pia?ă al imobilului.

Respinge cererea reclaman?ilor privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02 martie 2011.

Preşedinte Grefier

DANA VERONICA ERDEI MIHAELA IOANA CUC