Restituire sprijin financiar acordat de APIA; relevanţa forţei majore Restituiri


(4) Sentinţa nr.1086/19 mai 2011 pronunţată în dosarul nr.7924/63/2010.

SECŢIA ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la data de 21.01.2009 reclamanta SC C SA a solicitat instanţei anularea parţială a procesului verbal de recepţie şi restituire nr. 1714/11.06.2008, a procesului verbal nr. 1715/11.06.2008, nr. 1718/11.06.2008 şi anularea adresei nr. 14876/16.07.2008.

Reclamanta a precizat că prin procesul verbal nr. 1714/11.06.2008 reprezentanţii APIA au reţinut că reclamanta a solicitat şi obţinut subvenţii în toamna anului 2007, în sumă de 121.500 lei pentru înfiinţarea culturii de grâu, în suprafaţă de 243 ha, prin procesul verbal nr. 1715/11.06.2008 s-a reţinut că reclamanta a obţinut subvenţii în sumă de 474.500 lei pentru înfiinţarea culturii de grâu pe suprafaţă de 953 ha, iar prin procesul verbal nr. 1718/11.06.2008 s-a reţinut că reclamanta a obţinut subvenţii în sumă de 1.427.000 pentru înfiinţarea culturii de grâu pe suprafaţă de 2.854 ha. Reclamanta arată că nu a însămânţat această suprafaţă.

Reclamanta a arătat că a formulat contestaţie împotriva acestor procese verbale, contestaţie ce i-a fost respinsă. Consideră această soluţie ca fiind nelegală şi precizează că pentru anul agricol 2007-2008 şi-a planificat să însămânţeze cu grâu suprafaţa de 4940 ha în perimetrul localităţilor Segarcea, Calopăr, Cerat, Dranic, Lipov şi Valea Stanciului şi că pentru această suprafaţă s-a întocmit fişa tehnologică ce a fost vizată de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi s-a făcut aprovizionarea tehnico materială pentru efectuarea lucrărilor de semănat. Se menţionează că în perioada 01-31 noiembrie 2007 nu s-a reuşit realizarea întregii suprafeţe propuse, fiind însămânţată numai suprafaţa de 4.060 ha datorită cantităţilor pluviometrice realizate şi care au fost triple sau în cel mai bun caz duble faţă de cantitatea normală. Suprafaţa nerealizată datorită ploilor abundente este de 880 ha. Reclamanta învederează că a solicitat şi a obţinut pentru suprafaţa planificată 4.900 ha, subvenţii de 500 lei/ha, cu o valoare totală de 2.470.000 lei şi a folosit întreaga sumă pentru achiziţionarea de sămânţă şi îngrăşăminte, realitatea şi legalitatea cheltuielilor fiind verificată şi însuşită de APIA Dolj.

Întrucât suprafaţa planificată nu a fost realizată, pârâta APIA a solicitat, pe cale reconvenţională, restituirea sumei de 440.000 lei aferentă suprafeţei nerealizate de 880 ha. Arată că reclamanta este exonerată de restituirea acestei sume, întrucât nerealizarea programului de însămânţări se datorează ploilor abundente care constituie caz de forţă majoră, fiind un eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

Prin sentinţa nr.1086/19 mai 2011 pronunţată în dosarul nr.7924/63/2010, instanţa de fond a respins acţiunea principală, a admis cererea reconvenţională şi a obligat reclamanta pârâtă să restituie suma de 440.000 lei actualizată la data plăţii efective.

S-a reţinut că prin cererile inregistrate sub nr. 10/06.09.2007, nr. 11/06.09.2007 si 17/06.09.2007, depuse la Centrul local Segarcea al APIA Dolj, reclamanta a solicitat acordarea de sprijin financiar prin bonuri valorice pentru suprafata de 4050 ha pentru cultura de grau.

Dispozitiile legale aplicabile in cauza sunt cele prev. de Legea 125 din 5 mai 2007

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului si Ordinul Nr. 687 din 9 august 2007

privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate.

Potrivit disp. art. 5 al. 1 din Ordonanta 123/2006, aprobata prin Legea 125/2007 „În sectorul vegetal se acordă sprijin financiar în următoarele domenii: a) legume-fructe, proaspete şi prelucrate; b) culturi de câmp; c) plantaţii pomicole; d) plantaţii viticole; e) tutun, hamei, cartof, plante medicinale şi aromatice, flori, plante dendrologice şi ornamentale”.

Potrivit art. 16 al. 1 din ordonanta „Lista activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecărui an, cuantumul sprijinului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă aferentă fiecărei activităţi şi/sau ca sumă fixă pe unitatea de măsură, precum hectar/tonă/cap de animal/familii de albine/litru, dintre activităţile cuprinse în anexele nr. 1 – 5, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.”

Potrivit art. 1 din Ordinul 687/2007 „Se acordă sprijin financiar prin subvenţionarea motorinei şi/sau biodieselului, precum şi a altor resurse materiale (seminţe şi/sau pesticide şi/sau îngrăşăminte), necesare pentru culturile din toamna anului 2007”. Potrivit art. 2 „Sprijinul financiar, în cuantum de 500 lei/ha pentru grâu, 400 lei/ha pentru rapiţă şi 450 lei/ha pentru alte culturi, se acordă beneficiarilor acestui sprijin financiar prin atribuirea gratuită de bonuri valorice nominale, în valoare proporţională cu suprafaţa de teren pe care se înfiinţează culturi agricole în toamna anului 2007”.

In baza acestor dispoziţii legale a fost acordat sprijin financiar reclamantei pentru infiintarea culturii de grau in toamna anului 2007, pentru o suprafata de 4050 ha.

Din suprafata totala, de 4050 ha conform cererilor 10, 11 si 17 din 06.09.2007, reclamanta a insamantat cu grau doar 3170 ha, potrivit proceselor verbale de receptie si restituire nr. 1714/11.06.2008, nr. 1715/11.06.2008 si 1719/11.06.2008, semnate fara obiectiuni de reprezentanta reclamantei.

Motivul de nulitate al acestor procese verbale, invocat prin precizarea depusa de reclamanta la data de 18.02.2009, acela al lipsei calitatii de reprezentant a persoanei care a semnat procesele verbale este neintemeiat, avand in vedere imputernicirea nr. 423/11.06.2008, prin care societatea reclamanta, prin reprezentant director general ing. EC, a imputernicit pe d-na BI sa reprezinte societatea la APIA Segarcea.

Prin urmare, potrivit proceselor verbale amintite, semnate de reprezentantul societatii fara obiectiuni, au ramas necultivate 780 ha, teren pentru care se acordase sprijin financiar reclamantei.

Reclamanta nu contesta constatarile paratei privind neefectuarea lucrarilor agricole pe aceasta suprafata de teren, ci invoca drept cauza exoneratoare de raspundere – forta majora, data de cantitatea de precipitatii din lunile octombrie si noiembrie 2007. Reclamanta arata ca obligatia de a insamanta intreaga suprafata de teren planificata si pentru care a facut cheltuieli materiale a fost imposibil de realizat, datorita ploilor abundente ce constituie caz de forta majora, fiind un eveniment imprevizibil si de neinlaturat.

Cazul fortuit si forta majora exonereaza de raspundere pentru prejudiciul produs prin neexecutarea obligatiei, ca urmare a imposibilitatii fortuite, deci a unei cauze independente de orice culpa a vreuneia dintre parti.

Desi nu exista o reglementare generala in Codul civil, s-a impus ca principiu de drept, regula potrivit careia, in cazul in care una din parti este impiedicata de un caz fortuit sau de forta majora, deci independent de orice culpa, sa isi indeplineasca obligatiile asumate, riscul contractului este suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat.

Potrivit acestui principiu, debitorul obligatiei imposibil de executat, in cauza societatea reclamanta, nu va putea pretinde celeilalte parti sa-si execute obligatia corelativa, dar nici cealalta parte nu va putea pretinde despagubiri pentru neexecutare de la debitorul obligatiei imposibil de executat.

Regula isi gaseste temeiul juridic in reciprocitatea si interdependenta obligatiilor, in imprejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte. Astfel, neexecutarea unei obligatii lipseste de temei juridic pe cealalta, care nu va mai trebui executata.

Acest principiu de drept a fost avut in vedere si la emiterea Ordinului 687/2007, in care sunt prevazute obligatiile corelative la art. 1 – acordarea sprijinului financiar se face pentru culturile din toamna anului 2007, la art. 2 – „Sprijinul financiar, in cuantum de 500 lei/ha pentru grau…se acorda beneficiarilor acestui sprijin financiar prin atribuirea gratuita de bonuri valorice nominale, in valoare proportionala cu suprafata de teren pe care se infiinteaza culturi agricole in toamna anului 2007”. Art 5 al. 4 prevede ca incalcarea dispozitiilor privind calitatea samantei si asigurarea culturilor infiintate atrage restituirea de catre beneficiari a sumelor primite ca sprijin financiar sub forma de bonuri valorice, deci restituirea contraprestatiei ca urmare a neexecutarii obligatiei corelative asumate.

Art. 15 al. 3 prevede ca „In cazul in care se constata ca nu au fost realizate suprafetele pe culturi, mentionate in cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor restitui sumele aferente reprezentand sprijin financiar nejustificat”, fiind tot o reglementare a principiului de drept enuntat anterior.

In cauza, in temeiul Legii 125/2007 si al Ordinului 687/2007 reclamanta a solicitat acordarea sprijinului financiar pentru producatori agricoli, ajutor ce i-a fost acordat pentru infiintarea culturii de grau in toamna anului 2007, pentru o suprafata de 4050 ha.

Infiintarea doar in parte a culturilor agricole face ca sprijinul financiar, in cuantum de 500 lei/ha pentru grau sa fie acordat „in valoare proportionala cu suprafata de teren pe care se infiinteaza culturi agricole in toamna anului 2007”(art. 2 din Ordinul 687/2007), intrucat fiecare din obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte obligatii, cu consecinta restituirii contraprestatiei ce a fost deja executata, conform proceselor verbale de receptie si restituire contestate, neexistand temei juridic al retinerii sumelor acordate ca sprijin financiar pentru 780 ha necultivate.

Cazul fortuit ori forta majora, invocate de reclamanta drept cauze ce au facut imposibila executarea obligatiei, exonereaza pe reclamanta de raspundere pentru prejudiciul produs prin neexecutare, nu pentru restituirea contraprestatiei. Ori in cauza, prin procesele verbale de receptie si restituire s-a stabilit in sarcina relamantei obligatia de restituire a ajutorului financiar acordat pentru suprafata de 780 ha necultivate, fara a fi individualizat vreun prejudiciu ca urmare a neexecutarii obligatiei (eventuale majorari de intarziere ori penalitati), pentru care ar interveni exonerarea de raspundere a reclamantei.

Apararile reclamantei in sensul ca resursele materiale (seminte si/sau pesticide si/sau ingrasaminte) achizitionate in baza ajutorului financiar acordat au fost valorificate la infiintarea culturilor de grau in anul 2008, nu prezinta relevanta in cauza, intrucat potr. art. 16 al. 1 din Ordonanta „suma totală alocată fiecărei activităţi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului”, iar procedura de acordare a sprijinului trebuie urmata in anul respectiv, cu indeplinirea conditiilor impuse de lege.

Sumele acordate cu titlu de sprijin financiar in anul 2007, dupa parcurgerea procedurii prevazute de Ordinul 687/2007 sunt destinate infiintarii culturilor in anul 2007, neputand fi utilizate in anul agricol urmator.

Nici apărările petentei privind cauza ce a determinat imposibilitatea insamantarii intregii suprafete de teren nu sunt intemeiate.

Se constata, in acest sens, ca suprafata propusa pentru infiintarea de culturi agricole in toamna anului 2007 este de 4940 ha, iar potrivit Memoriului tehnic justificativ intocmit de Paraschivu Aurelian la solicitarea reclamantei, in baza inscrisurilor puse la dispozitie de reclamanta, s-a lucrat cu trei agregate tractor-semanatoare cu o productivitate de 40 ha/semanatoare/zi, fiind astfel necesare 41 de zile pentru insamantarea intregii suprafete de teren.

Potrivit Memoriului semanatul a inceput in data de 29.09.2007.

Avand in vedere ca perioada optima pentru semanatul graului este 01-10 octombrie, asa cum se precizeaza si in memoriul depus de reclamanta, se apreciaza ca aceasta nu a depus toate diligentele pentru executarea obligatiei asumate, de a infiinta culturile pentru care a solicitat acordarea sprijinului financiar, obligatia fiind una de rezultat, asa cum reiese din dispozitiile art. 15 al 3 si art. 16 din Ordinul 687/2007.

Asa cum reiese din Adresa 2342/28.07.2008 a Centrului Meteorologic Regional Oltenia in perioada 01-10 octombrie, perioada in care trebuiau efectuate lucrarile agricole, precipitatiile au fost in limite normale, astfel ca nu pot fi considerate drept singura cauza a imposibilitatii executarii obligatiei asumate, retinandu-se si culpa reclamantei care nu detine baza materiala necesara pentru a efectua lucrarile de insamantare in perioada optima.

Pe de alta parte, se constata, din cuprinsul Memoriului, ca la data de 31.10.2007 s-a intrerupt semanatul, data dupa care nu au mai fost efectuate lucrari. In aceste conditii, reclamanta a valorificat bonurile valorice ramase, in valoare de 213.799 lei, la achizitionarea samantei de grau, conform facturii 1434890/14.11.2007, fara a mai exista posibilitatea utilizarii acesteia in anul 2007, destinatie impusa de dispozitiile Ordinului687/2007.

Pentru considerentele expuse si avand in vedere dispozitiile legale amintite, se apreciaza neintemeiata cererea reclamantei de anulare a proceselor verbale de receptie si restituire, acestea fiind intocmite cu respectarea dispozitiilor legale.

Intemeiata este cererea reconventionala a paratei-reclamante de restituire a sumelor acordate cu titlu de sprijin financiar pentru infiintarea culturii de grau pentru suprafata de 780 ha ce nu au fost cultivate, motiv pentru care instanta urmeaza a o admite, obligand reclamanta –parata la plata sumei de 440.000 lei, potrivit proceselor-verbale de receptie si restituire semnate de ambele parti, intrucat nu exista vreun temei juridic al retinerii acestora, obligatia de restituire fiind independenta de vreo culpa a patentei in neexecutarea obligatiei.

Instanţa va dispune actualizarea acestor sume cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, deoarece valoarea creanţelor cuvenite paratei-reclamante s-a depreciat datorită devalorizării monedei naţionale.