Restituirea metalelor preţioase, aliajelor şi pietrelor preţioase preluate abuziv după anul 1946 şi până în anul1990. Pietre şi Metale preţioase


Decizia civila nr. 329/R din 27.04.2011

Prin sentinta civila nr. 9500 din 20 octombrie 2010, pronuntata de Judecatoria Baia Mare s-a admis actiunea civila formulata de reclamantii S.C. în nume propriu si în calitate de mandatar al reclamantilor B. A. I., A.C.A., B. L., P. L., B. N. O., în contradictoriu cu B.N.R. – Sucursala Maramures, si în consecinta a fost obligata pârâta sa plateasca reclamantilor contravaloarea cantitatii de 2.296 grame aur fin si 1.148 grame argint fin calculate la pretul practicat la data platii.

În considerentele sentintei se retine ca în speta sunt incidente prevederile art. 26 al 1 din O.U.G. 190/2000 modificata si republicata care da dreptul persoanelor fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase au fost confiscate, sa solicite restituirea acestora, adresându-se Judecatoriei în raza caruia domiciliaza s-au îsi au sediul pâna la 31.12.2009.

Ulterior prin Legea 591/15.12.2004 s-a introdus un aliniat 11, care arata ca de prevederile prezentei ordonante beneficiaza si mostenitorii persoane fizice.

Totodata, s-a precizat ca prin preluarea abuziva se întelege preluare efectuata în baza actelor normative: D. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine.

În speta rezulta ca este vorba de metale pretioase dintre cele enumerate prin textul legii mai sus amintite, fiind îndeplinita si conditia privind confiscarea în baza unuia dintre actele normative enumerate, respectiv D. 210/1960.

Totodata, din Hotarârea cu nr. 1344 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea OUG 190/2000, se retine textul art. 139 alin 2 din H 1344/2003, potrivit caruia „ Daca bunurile prevazute la alin 1 au fost valorificate în folosul Statului , nu se mai gasesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei Municipiului Bucuresti a BNR, urmeaza a se plati persoanelor îndreptatite,în baza hotarârilor judecatoresti definitive si irevocabile investite cu formula executorie, contravaloarea metalelor pretioase la pretul calculat de BNR la data platii.

În speta reclamantii au dovedit ca sunt mostenitorii legali ai defunctului B.C., s-a facut dovada cantitatii de aur si argint confiscat si faptul ca aceste cantitati nu se mai gasesc fizic în gestiunea pârâtei.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii pe de o parte, precum si BNR.

1) Reclamantii recurenti au solicitat modificarea în parte a hotarârii atacate în sensul de a dispune obligarea pârâtei BNR la plata cheltuielilor de judecata la nivelul de 6% din sumele obtinute cu titlu de despagubiri.

În motivarea recursului se arata ca atâta timp cât s-a admis integral actiunea reclamantilor, instanta trebuia sa acorde integral cheltuielile de judecata solicitate conform dispozitiilor art. 274 alin. 1 Cod procedura civila.

2) În recursul promovat BNR – Sucursala Maramures solicita admiterea recursului cu consecinta modificarii hotarârii atacate în sensul respingerii actiunii reclamantilor ca nelegala si netemeinica.

În motivarea recursului se arata ca, conditia de exercitare a actiunii în revendicare este ca aceasta sa fie introdusa de proprietarul exclusiv al bunului. Din Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala a numitului A. C. B. implicat în cauza comuna cu M. G. si altii, se poate conchide fara echivoc ca reclamantii nu îndeplinesc conditiile de exercitare ale actiunii referitoare la calitatea procesuala (existenta unei identitati între persoana reclamantului si cel care ar fi titular al dreptului afirmat), precum si cea referitoare la afirmarea unui drept, deoarece unul din aspectele de ordin general legate de dreptul afirmat – sa fi ocrotit de lege – nu subzista, dat fiind caracterul ilicit si imoral al modului de dobândire al minereului aurifer, preschimbat ulterior prin metode personale în aur.

Se contesta dreptul de proprietate, cu atât mai mult cu cât intrarea în posesia antecesorului reclamantilor a minereului aurifer s-a facut într-un mod fraudulos si nelegal: furt si delapidare.

Analizând sentinta atacata prin prisma motivelor invocate, în baza art. 304 ind. 1 Cod procedura civila, tribunalul a constatat urmatoarele:

Reclamantii sunt mostenitorii defunctului A. C. B., decedat la data de 06.04.1988, în calitate de frati si nepoti de frati, astfel ca, acestia au calitate procesuala activa în promovarea actiunii de restituire a metalelor pretioase.

În dosarele Procuraturii locale sub numerele: 1774/B/1969, 1301/B/1969 si 1397/B/1969 s-a dat ordonanta de scoatere de sub urmarire penala pentru învinuitii A. C. B., O.D. si M.G., deoarece faptele pentru care au fost cercetati, furt, delapidare si detinere de metale pretioase, s-au prescris. Din starea de fapt retinuta în aceste ordonante reiese ca, O.D. în perioada 15.05.1946 – 05. 1953 a lucrat la Uzina „1 Mai” Ferneziu, în calitate de sef serviciu transporturi, sef serviciu preschimbare si referent tehnic, ca în aceste calitati avea atributii de serviciu preluarea minereurilor de aur si argint de la producatori particulari si de pregatire a probelor împreuna cu delegatul bancii nationale în vederea analizelor de laborator. Numitul M. G., în perioada anilor 1945-1954 a lucrat la Banca Nationala a RSR Baia Mare, în calitate de inspector de vize si control materiale pretioase, fiind delegatul permanent al bancii la prelucrarea si preluarea metalelor pretioase de la Uzina 1 Mai Ferneziu.

Dupa o întelegere prealabila dintre cei doi în vara anului 1947 au scos din sectia de preschimbare a uzinei cantitatea de 1208 kg minereu bogat în aur si argint pe care l-au transportat cu o caruta la locuinta lui A. C.B. pe care apoi l-a îngropat în pamânt la domiciliul sau din Baia Mare, str. Baia Sprie, nr. 70 pâna în ziua de 12 august 1969 când a fost descoperit de organele de politie. Din cantitatea de minereu gasita a rezultat 2,296 kg aur fin si 1,148 kg argint fin ce s-a predat la BN a RSR conform procesului verbal 289 din 27 august 1969.

Potrivit dispozitiilor art. 26 alin. 1 din OUG 190/2000 republicata persoanele fizice si juridice ale caror obiecte de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute în art. 4 au fost preluate abuziv dupa anul 1946 si pâna în anul1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecata de la domiciliul reclamantului. Prin Legea 591/2004, dupa alin. 1 al art. 26 au fost introduse alin. 11 si 12, ultimul prevazând ca, prin preluare abuziva se întelege preluarea efectuata în baza urmatoarelor acte normative Decretul nr. 210/1960. Din acest text de lege reiese ca, nu mai este necesar a se verifica caracterul abuziv al preluarii, preluarea unora din actele normative enumerate de lege constituie o conditie suficienta pentru a se dispune restituirea catre fostii proprietari sau mostenitori. S-a scapat însa o prima conditie pe care trebuia s-o îndeplineasca persoana pentru a putea beneficia de dispozitiile OUG 190/2000 si anume aceea de a fi fost proprietarul bunului confiscat.

Din starea de fapt retinuta în dosarele de cercetare penala reiese, asa cum s-a aratat ca, minereul care a fost prelucrat, a fost sustras din Uzina 1 Mai si dus autorului deposedat, unde a fost dat în pastrare, acesta îngropându-l în pamânt la domiciliul sau.

Pe cale de consecinta, nefiind dovedita îndeplinirea conditiei de proprietate al autorului deposedat, s-a apreciat ca în mod gresit instanta de fond a admis actiunea reclamantilor, omitând sa analizeze îndeplinirea tuturor conditiilor prevazute de lege pentru ca mostenitorii sa poata obtine restituirea bunurilor confiscate.