Restituiri imobile. Persoană juridică. Calitatea de persoană îndreptăţită la restituire. Restituiri


Prin cererea înregistrata la data de 24.11.2010 reclamanta CN Posta Româna a formulat plângere împotriva Dispozitiei nr. 848/08.02.2010, emisa de Primaria mun. D.prin care au fost respinse notificarile nr. 122/N/2001 si 123/N/2001 pentru imobilul situat în D., str. P.

În motivarea cererii a aratat ca în data de 27.07.2001 a depus cele doua notificari adresate Primariei D.si, respectiv, Prefecturii M. iar prin Dispozitia nr. 848/12.02.2010 solicitarea de a le fi restituit imobilul a fost respinsa cu motivarea ca nu s-au respectat dispozitiile art. 23 din lege, nu s-a facut dovada dreptului de proprietate, nu s-a facut dovada ca nu au fost despagubiti, nu s-a facut dovada calitatii de mostenitor, nu s-a facut dovada preluarii abuzive .

Prin sentinta civila 571 din 25 octombrie 2010 a Tribunalului Mehedinti s-a respins actiunea.

Pentru a se pronunta astfel tribunalul a retinut ca potrivit art. 3 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societatile nationale, societatile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate, potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptatite si nu fac obiectul legii cu caracter reparator .

Petenta a fost înfiintata prin Hotarârea Guvernului nr. 371/1998 ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome Posta Româna în Societate Comerciala sub denumirea Compania Nationala “Posta Româna” S.A.

Conform Actului constitutiv, art. 1, alin. 4 Compania Nationala “Posta Româna” – S.A. este societate comerciala nationala de interes public iar conform art. 5, alin. 2 din acelasi act actiunile sunt detinute în totalitate de catre statul român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic, prin Ministerul Comunicatiilor, pâna la data fixata prin programul de privatizare, conform legii .

Instanta a constatat ca petenta este societate nationala cu capital de stat si nu este îndreptatita la restituirea bunurilor imobile în conformitate cu Lege nr. 10/2001.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel petenta, motivând ca a dovedit calitatea sa de proprietar cu actele depuse la dosar, la care a facut referire pe larg si în motivele de apel. S-a aratat ca reclamanta îsi întemeiaza pretentiile pe dispoz. art. 1, 2 lit. h si art. 48 alin. 3 din Legea 10/2001.

Apelul nu este fondat, urmând a fi respins pentru urmatoarele considerente.

Prin art. 3 din Legea 10/2001 se defineste notiunea de persoana îndreptatita la acordarea masurilor reparatorii prevazute de lege. Alineatul 1 al textului enumera în cele trei subpuncte care sunt categoriile de persoane fizice sau juridice care pot formula cereri de acordare a masurilor reparatorii, iar alineatul 2 stabileste care sunt institutiile, persoane juridice de drept public sau privat, care nu au calitatea de persoana îndreptatita.

Asa cum rezulta din considerentele sentintei , motivul pentru care instanta a respins contestatia este lipsa calitatii de persoana îndreptatita a reclamantei, în conditiile art. 3 alin. 2 din Legea 10/2001. Instanta nu a pus în discutie, fiind inutil fata de motivul ce adus la respingerea actiunii, daca reclamanta are calitatea de succesor al fostului proprietar al bunului imobil solicita. În atare conditii, nu se poate analiza în apel incidenta actelor de proprietate invocate de apelanta.

Instanta trebuie sa stabileasca, prioritar, daca reclamanta face parte din categoriile expres prevazute de art. 3 alin 1 din Legea 10/2001, adica daca este persoana fizica fost proprietar al imobilului, persoana juridica fost proprietar. Daca reclamantul este persoana juridica de natura celor enumerate în art. 3 alin 2 din lege, este evident ca nu se poate trece la analiza pe fond a cererii de acordare a masurilor reparatorii, cât timp legea exclude ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societatile nationale, societatile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate din categoria persoanelor îndreptatite.

Tribunalul a retinut corect, si nici nu s-a criticat acest aspect, faptul ca reclamanta este societate comerciala nationala de interes public, înfiintata prin Hotarârea Guvernului nr. 371/1998 ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome Posta Româna în Societate Comerciala, sub denumirea Compania Nationala “Posta Româna” S.A., actiunile fiind detinute în totalitate de catre statul român.

Constatând ca dispozitiile art. 3 alin 2 din legea 10/2001 au fost corect aplicate de prima instanta si ca petenta nu este persoana îndreptatita la acordarea de masuri reparatorii , se va respinge apelul ca nefundat.