Retinerea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate de catre un cetatean român stabilit in strainatate si care a renuntat la cetatenia româna. Asigurări auto şi alte asigurări


Casa Judeteana de Pensii Constanta a declarat recurs la 03.02.2010, împotriva sentintei civile nr.557/04.12.2009 pronuntata de Tribunalul Constanta, pe care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În fapt:

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 8651/118/2009 la data de 25.08.2009 reclamanta S.I.M. a chemat în judecata pe parata C.J.P. Constanta, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligata pârâta sa sisteze retinerea cotei de asigurari de sanatate din pensia de serviciu stabilita prin sentinta civila nr. 254/19.06.2008 a Tribunalului Constanta si sa-i restituie suma de 4.878 lei, reprezentând retinerile din pentru perioada martie 2008-august 2009.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 254/19.06.2008 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 508/118/2007 s-a stabilit ca ea are dreptul la de serviciu in cuantum de 5925 lei lunar, începând cu luna martie 2008. Sentinta civila sus-mentionata a ramas irevocabila prin decizia civila nr. 173/AS/07.10.2008 a Curtii de Apel Constanta.

Pârâta a pus in cele dispuse prin sentinta, dar din pensia cuvenita reclamantei i-a retinut lunar suma de 271 lei cu titlu de cota de asigurari de sanatate.

A sustinut reclamanta ca aceasta retinere este nejustificata si chiar abuziva, întrucât ea nu mai este cetatean român din anul 1997, s-a stabilit in Munchen, Germania, unde a locuit în mod continuu si în prezent aflându-se tot în acel oras, situatie fata de care nu mai beneficiaza de asigurarea de sanatate acordata de institutiile de sanatate din România, care sa justifice retinerea cotei de asigurari de sanatate. Tot în anul 1997 reclamanta a renuntat la cetatenia româna, în prezent fiind cetatean german.

In drept reclamanta nu a invocat nici un temei legal.

În sustinerea actiunii a solicitat proba cu înscrisuri si a depus la dosar sentinta civila nr. 254/2008 a Tribunalului Constanta si decizia civila nr. 173/AS/2008 a Curtii de Apel Constanta, cartea de identitate si pasaportul, cuponul de pensie pentru luna aprilie 2009 si adeverinta eliberata de Ministerul Justitiei nr. 70925/15.10.2007.

Pârâta a depus întimpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, ca nefondata. A sustinut ca reclamanta nu a depus la dosarul de pensionare adeverinta nr.70925/19.10.1997, astfel ca parata nu a avut cunostinta despre împrejurarea ca ea nu mai este cetatean român si chiar daca ar fi depus-o reclamanta tot ar fi trebuit sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate, in conditiile art. 211 din Legea nr. 95/2006.

A depus la dosar decizia mentionata in întimpinare.

Prin sentinta civila nr.557 din 04.12.2009 Tribunalul Constanta a admis actiunea formulata de reclamanta S.M., în contradictoriu cu pârâta CJP Constanta si a fost obligata pârâta C.J.P. Constanta sa sisteze retinerile cu titlu de contributie de asigurari de sanatate din pensia de serviciu a reclamantei S.I.M., stabilita prin sentinta civila nr. 254/19.06.2008 a Tribunalului Constanta.

A fost obligata parata sa restituie reclamantei suma retinuta cu titlu de contributie la asigurarile de sanatate pentru perioada martie 2008-august 2009, în cuantum de 4.878 lei.

S-a luat act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta aceasta solutie, instanta a retinut în esenta urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 254/19.06.2008 a Tribunalului Constanta, ramasa irevocabila prin respingerea recursului conform deciziei civile nr. 173/AS/07.10.2008 a Curtii de Apel Constanta, s-a admis actiunea formulata de reclamanta S.I.M. si s-a stabilit ca aceasta are dreptul la pensie de serviciu in cuantum de 5.926 lei, începând cu luna martie 2008, pensie reglementata initial prin Legea nr. 142/1997, apoi prin Legea nr. 92/1992 si prin Legea nr. 303/2004, aceasta din urma privind statutul magistratilor.

In baza acestei sentinte, parata a emis decizia nr. 2550014/19.02.2009, privind actualizarea pensiei de serviciu, prin care s-a stabilit in favoarea reclamantei o pensie de serviciu de 5926 lei, începând cu data de 01.03.2008.

Începând cu aceasta data reclamantei i s-a retinut din aceasta pensie, suma de 271 lei lunar, cu titlu de contributie la asigurarile de sanatate, asa cum rezulta din copia cuponului de pensie depus la dosar, dar si din recunoasterea manifestata de parata prin întimpinare. Aceasta nu a negat retinerea sumei din pensia de serviciu a reclamantei, cu titlu de contributie la asigurarile de sanatate, ci a invocat doar ca retinerea este legala si se efectueaza in temeiul art. 211 din Legea nr. 95/2006.

Asa cum rezulta din adeverinta nr. 70925/19.10.1997 eliberata de Ministerul Justitiei, reclamantei i s-a admis cererea de renuntare la cetatenia romana, prin H.G nr. 630/06.10.1997, de la acea data aceasta fiind cetatean german, cu domiciliul in Germania, Munchen.

Potrivit art. 209 alin. 2 din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, fondul national unic de asigurari sociale se constituie prin contributia suportata de catre asigurari, iar conform art. 211 alin. 1 din acelasi act normativ sunt asigurati, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau cu domiciliul in România si fac dovada platii contributiei la fond.

Din textele suscitate, rezulta ca pot avea calitatea de asigurati doua categorii de cetateni: cei romani, cu domiciliul in tara si strainii si apatrizii, acestia din urma ori cu domiciliul în tara ori carora li s-a prelungit dreptul de sedere in România.

Reclamanta nu se regaseste in niciuna dintre aceste doua situatii, pentru a putea fi obligata la plata contributiei pentru asigurari de sanatate. Asa cum s-a dovedit ea este cetatean german din 1997, renuntând la cetatenia româna si locuieste in Germania. Altfel, ar fi ilogic ca reclamantei sa i se retina contributia la asigurarile de sanatate pentru unele servicii de care nu beneficiaza.

Textul de lege invocat de parata in întimpinare nu-si are aplicabilitatea in speta, fata de cele anterior expuse, întrucât in primul rând reclamanta ar fi trebuit sa se regaseasca in una din cele doua categorii anterior mentionate, deci sa aiba calitatea de persoana asigurata si mai apoi s-ar fi analizat daca ea este scutita sau nu de plata contributiei.

Critica sentintei prin motivele de recurs a vizat în esenta urmatoarele:

Retinerea sumelor de catre recurenta s-a realizat în temeiul dispozitiilor art.213 (4) din Legea nr.95/2006 în conformitate cu care persoanele care nu sunt prevazute la alin.1 si 2 au obligatia sa se asigure în conditiile art.211 si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate în conditiile legii.

De asemenea a invocat incidenta în cauza a dispozitiilor art.312 alin .,2 lit.h din Legea nr.95/2006 în conformitate cu care beneficiaza de de sanatate, fara plata contributiei:”pensionarii pentru veniturile din pensii pâna la limita supusa impozitului pe venit.

În drept au fost invocate dispozitiile art.304 pct.9 si art.304 indice 1 Cod pr.civila.

Recursul nu este fondat.

Curtea analizând sentinta atacata din perspectiva criticilor formulate prin motivele de recurs îl va respinge având în vedere urmatoarele:

Texte de lege incidente în cauza invocate de recurenta cât si de reclamanta-intimata.

Art. 211(1) din Legea nr.95/2006:

1. Sunt asigurati, potrivit legii, „toti cetatenii români cu domiciliul în tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara…în România”.

Art.213(4):

„Categoriile de persoane care nu sunt prevazute la alin.(1) si (2) au obligatia sa se asigure în conditiile art.211 si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate în conditiile legii”.

2.Art.213 alin.2 lit.h :

„Sunt asigurate persoanele aflate în una din urmatoarele situatii, pe durata acesteia cu plata contributiei din alte surse, în conditiile prezentei legi.…

h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pâna la limita supusa impozitului pe venit.

Din coroborarea dispozitiilor legale mai sus aratate cât si a înscrisurilor administrate, esentiale în dezlegarea cauzei si avem aici în vedere adeverinta nr.70925/19.10.1997 emisa de Ministerul Justitiei privind renuntarea reclamantei la cetatenia româna, Curtea retine ca intimata reclamanta nu datoreaza contributie la asigurarile sociale de sanatate având în vedere urmatoarele argumente:

Potrivit prevederilor cuprinse în art.209 alin.2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, fondul national unic de asigurari sociale se constituie prin contributia suportata de catre asigurati.

Pe de alta parte conform disp.art.211 alin.1 din acelasi act normativ, „sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii români cu domiciliul în tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara’ sau cu domiciliul în România si fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile prezentei legi”.

Din aceste texte de lege rezulta ca pot avea calitatea de asigurati numai cetatenii români sau straini care au domiciliul în România, iar pentru cei straini si apatrizi se cere si conditia încheierii unor contracte de asigurare cu casele de asigurari si sanatate.

Reclamanta, cetatean strain, nu are domiciliul temporar sau definitiv în România si nici nu a încheiat vreun contract de asigurare cu o casa de asigurari de sanatate, rezulta deci ca reclamanta nu are si nici nu poate avea calitatea de asigurat.

Pe cale de consecinta, nu are nici o obligatie la constituirea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cât timp fondul de asigurari este constituit prin contributia asiguratilor.

În sustinerea punctului sau de vedere prin care solicita admiterea recursului recurenta invoca prevederile cuprinse în art.213 alin.1, 2 si 4 din Legea nr. 95/2006, care însa nu au nici o relevanta în solutionarea corecta a cauzei de fata.

Astfel, textul de lege mentionat se refera la categoriile de persoane care sunt scutite de plata contributiei la constituirea fondului de asigurari de sanatate, precum si cele care au aceasta obligatie. Desigur însa ca atât cei obligati la contributie, cât si cei scutiti de obligatia respectiva nu pot fi decât persoane asigurate.

Reclamanta nu este persoana asigurata si nici nu poate avea o asemenea obligatie, întrucât nu are domiciliul în România, nemaifiind cetatean român.

Pe cale de consecinta, Curtea gasind criticile neîntemeiate va respinge recursul în conformitate cu dispozitiile art.312 Cod pr.civila, hotarârea atacata fiind legala si temeinica.