Revendicare; dovada dreptului de proprietate. Proprietate privatăRevendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


S-a dispus obligarea pârâţilor B. I. şi B. E. să lase reclamanţilor A. G. , A. Gh., C. E. în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de teren de 540 mp situată în sat M., com. M., jud. Iaşi amplasată cadastral astfel: 501 mp în T. 47, parcela A. 546/8 şi 39 mp în cv. 8, parcela A. 299/3 cu următoarele vecinătăţi: la N – P. I.; la E = DE. 551; la S = B. C.; la V – restul propr. C. Gh., suprafaţa identificată prin punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 în planul de situaţie anexă la raportul de expertiză, întocmit de expert C. C. ce face parte integranta din prezenta.

S-a dispus ca în baza art.274 alin. 3 Cod procedură civilă să se reduce cuantumul apărătorului iniţial ales al reclamanţilor T. V., de la suma de 700 lei RON la suma de 300 lei RON.

S-a dispus obligarea pârâţilor, la plata, în solidar, în favoarea reclamanţilor a sumei 2211 lei RON, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut, raportat la excepţia lipsei calităţii procesuale active că aceasta presupune identitatea dintre titularul dreptului substanţial şi persoana ce formuleaza cererea de chemare în judecata pentru apărarea acestuia.

Acţiunea in revendicare este acţiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar.

Conform precizărilor depuse la acţiune, A. G., A. Gh., C. I. E. revendica de la pârâţi suprafaţa de suprafaţa de 501 mp situata în tarlaua 47 parcela 546/8 şi respectiv suprafaţa de 39 mp situata în tarlaua 8 parcela 299/3. În justificarea calităţii procesuale active, în speţa aceea de proprietari, reclamanţii invoca titlul de proprietate 91.920/25.07.1994 emis pe numele autorului C. Gh., contractul de vânzare cumpărare autentificat la BNP S. B. sub nr.4315/25.05.1996 certificatul de moştenitor nr.164/2004 emis de BNP Z. Gh. şi certificatul de moştenitor nr.162/2004 emis de BNP Z. Gh.

Instanţa reţine că în titlul de proprietate nr. 91.920/25.07.1994, a fost înscrisă în favoarea autorului C. Gh. suprafaţa de 3770 mp situata în tarla 8, parcela 282 mp, intravilan.

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la BNP S. B. sub nr.4315/25.05.1996 C. Gh. a înstrăinat, în indiviziune, fiului C. I., căsătorit şi fiicei A. G., căsătorita suprafaţa de 4700 mp teren din intravilan satului M., jud. Iaşi, tarlaua 8, parcelele 282 (3770 mp),283 (418 mp), 284 (512 mp). Aşa cum reiese şi din raportul de expertiza efectuat în cauza, suprafaţa de 3770 înscrisă în titlul de proprietate nr. 91.920/25.07.1994 iniţial în cv.8 parcela 284, în urma rectificării suprafeţelor înscrise în titlu, rectificat în baza fişei de punere în posesie rectificative din anul 2002, înregistrata la OCPI sub nr. 14095/2002 (f.84, f.86), a fost redistribuita astfel -2909 mp, în cv. 8, parcela A. 284 + 360 mp în cv. 8, parcela A. 299/3 şi 501 mp tarlaua 47 parcela 546/8. Prin certificatul de moştenitor nr.164/2004 emis de BNP Z. Gh. s-a stabilit calitatea de moştenitori după autorul C. Gh. în favoarea reclamantei A. G. şi C. I.. În urma decesului ulterior al moştenitorului C. I., la data de 19.06.2001, prin certificatul de moştenitor nr.162/2004 emis de BNP Z. Gh. s-a stabilit calitatea de unica moştenitoare a acestuia în favoarea reclamantei C. E..

Întrucât voinţa autorului C. Gh. a fost de a înstrăina în favoarea soţilor A.G., precum şi a soţilor C. I. întreaga suprafaţa de 3770 mp reconstituita, aceasta a trecut în patrimoniul cumpărătorilor la data vânzării -25.05.1996. În consecinţa modificările intervenite ( în baza fişei de punere în posesie rectificative din anul 2002, înregistrata la OCPI sub nr. 14095/2002) s-au răsfrânt asupra patrimoniilor cumpărătorilor în cadrul cărora se regăsea dreptul de proprietate în anul 2002 (autorul C. Gh., de altfel, decedând anterior modificării – la data de 27.08.1997, patrimoniul acestuia fiind transmis în favoarea moştenitorilor anterior menţionaţi). În consecinţa, instanţa apreciază că reclamanţii au făcut dovada, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la BNP S. B. sub nr.4315/25.05.1996, prin certificatul de moştenitor nr.164/2004 emis de BNP Z. Gh. şi prin certificatul de moştenitor nr.162/2004 emis de BNP Z. Gh. a dreptul de proprietate pretins prin formularea acţiunii precizate, motiv pentru care instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active ca neîntemeiata.

Pe fondul acţiunii, având în vedere considerentele anterioare, vizând transmisiunea dreptului de proprietate şi modificările intervenite în titlul de proprietate nr. 91.920/25.07.1994, instanţa reţine următoarele:

Prin raportul de expertiza efectuat în cauza de expert tehnic judiciar C. C. s-a concluzionat că suprafaţa de teren de 540 mp revendicată de către reclamanţi identificată prin punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 în planul de situaţie anexă la raportul de expertiză, este situată în intravilanul (conform P.U.G.) satului Mogoşeşti, com. Mogoşeşti, jud. Iaşi este amplasată cadastral astfel: 501 mp în T. 47, parcela A. 546/8 şi 39 mp în ev. 8, parcela A. 299/3 şi are următoarele vecinătăţi: la N – P. I.; la E = DE. 551; la S = B. C.; la V – restul propr. C. Gh., suprafaţa corespunzând suprafeţelor de teren înscrise în fişa suprafeţelor primite în proprietate întocmită de către Comisia locală Mogoşeşti de aplicare a Legii nr. 18/1991 în vederea modificării titlului de proprietate nr. 91920/25.07.1994 emis pentru C. V. Gh..

Pârâţii au recunoscut că ocupa suprafaţa de teren în litigiu, fapt atestat şi de concluziile expertului, însă s-au apărat invocând faptul că titlul de proprietate a fost greşit emis exclusiv în favoarea autorului C.Gh. şi că au avut o folosinţa exclusiva, publica paşnica, sub nume de proprietar al suprafeţei în litigiu.

În ceea ce priveşte invaliditatea titlului de proprietate 91920/25.07.1994, instanţa reţine că prin decizia civila nr.794/2.05.2007 a Tribunalului Iaşi litigiul privind nulitatea absoluta a titlului, invocata de pârâtul din prezenta cauza B. I. a fost soluţionat irevocabil. Astfel, instanţa de recurs a reţinut că intimatul recurent B. I. ar fi trebuit să urmeze procedura speciala a Legii 18/1991 şi doar în condiţiile în care ar fi beneficiat de o hotărâre de validare a dreptului pretins, ar fi avut un interes legitim şi în consecinţa calitatea procesuala activa de a cere nulitatea titlului 91920/25.07.1994. Întrucât, în prezenta cauza nu s-au produs dovezi suplimentare privind urmarea proceduri speciale , situaţia de fapt reţinuta prin decizia civila nr.794/2.05.2007 a Tribunalului Iaşi fiind aceeaşi, pârâţii nu au calitatea necesara impusă de art. III alin.2 din Legea 169/1997 pentru a investi instanţa cu cercetarea valabilităţii titlului, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie de drept substanţia.

În ceea ce priveşte posesia prelungita, deşi pârâţii nu au înţeles expres să investească instanţa cu cercetarea prescripţiei achizitive, ca mod de dobândire a proprietăţii, instanţa reţine că faţa de apărările formulate era necesar a se proba îndeplinirea condiţiilor impuse de 1847 C.civ pentru a se putea uzucapa. Or, pârâţii s-au limitat la proba cu înscrisurile depuse din care nu reiese faptul posesie, declaraţiile autentificate de martori având caracter extrajudiciar şi neputând valora mijloc de proba, întrucât s-ar încălca principiul contradictorialităţii şi al nemijlocirii. De asemenea, atestarea expertului conform căreia suprafaţă de teren este ocupată de pârâţii B. I. şi B. E., cu menţiunea că aceştia au deţinut această suprafaţă de teren de peste 45 de ani este lipsita de valoare probanta, atâta timp cât expertul nu declara un fapt perceput personal. În ceea ce priveşte expertiza topometrica realizata de expert D. N., aceasta are caracter extrajudiciar faţa de cauza de faţa şi nu poate fi reţinuta de instanţa.

Expertul reţine în mod corect că la O.C.P.I. Iaşi nu se fac în totalitate modificările solicitate de Comisia Locala Mogoşeşti , în sensul că suprafaţa de teren din cv. 8, parcela A. 284 nu se modifică în 2909 mp şi rămâne tot 3770 mp (în fapt chiar se înscrie 3776 mp) şi astfel însumate cu celelalte suprafeţe de teren nu rezultă suprafaţa totală înscrisă în titlul de proprietate, ci un plus în suprafaţă de 861 mp. Însă, eroarea apăruta nu este în măsura să invalideze dreptul de proprietate dovedit al reclamanţilor, în condiţiile în care culpa aparţine organului emitent, iar, pe de alta parte, suprafeţele revendicate se afla în alte amplasamente tarlaua 47 parcela 546/8, respectiv cv.8 parcela A. 299/3 şi nu în parcela cv. 8, parcela A. 284 pentru a se putea aprecia în ce măsura dreptul de proprietate subzistă.

Întrucât reclamanţii au făcut dovada dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 540 mp identificata de expert, iar pârâţii nu au probat existenţa vreunui titlu legitim pentru folosinţa şi ocuparea terenului, având în vedere că dreptul de proprietate conferă titularului toate atributele acestuia, inclusiv folosinţa bunului, instanţa va admite acţiunea în revendicare şi va obliga pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de teren de 540 mp situată în sat Mogoşeşti, com. Mogoşeşti, jud. Iaşi amplasată cadastral astfel: 501 mp în T. 47, parcela A. 546/8 şi 39 mp în cv. 8, parcela A. 299/3 cu următoarele vecinătăţi: la N – P. I.; la E = DE. 551; la S = B. C.; la V – restul propr. C. Gh., suprafaţa identificată prin punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 în planul de situaţie anexă la raportul de expertiză, întocmit de expert C. C. ce face parte integranta din prezenta.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecata, instanţa reţine că reclamanţii au depus la dosar doua chitanţe de plata a onorariului de avocat 112/06.11.2007 pentru suma de 700 lei în favoarea cabinetului av. T. V., respectiv nr.44/21.03.2008 pentru suma de 700 lei în favoarea cabinetului av. G. M..

Conform art.274 alin.3 Cod procedură civilă judecătorii au insa dreptul sa mărească sau sa micşoreze onorariile avocaţilor, potrivit cu cele prevăzute in tabloul onorariilor minimale, ori de ori vor constata motivat ca sunt nepotrivite de mici sau de mari, fata de valoarea pricinii sau îndeplinita de avocat.

Având în vedere că efectele primului contract de asistenta judiciara au încetat dupa trei termene de judecata, instanţa va reduce în parte onorariul avocat achitat prin chitanţa nr. 112/06.11.2007 de la 700 la suma de 300 lei RON.

Faţa de dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă, culpa procesuala a pârâţilor, având în vedere şi cheltuielile ocazionate de taxa de timbru şi onorariu expert, instanţa va obliga pârâţii, în temeiul art.277 Cod procedură civilă, la plata, în solidar, în favoarea reclamanţilor a sumei 2211 lei RON, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs pârâţii B. I. şi B. E. susţinând că din raportul de expertiză efectuat în cauză s-a constatat că mai multe suprafeţe de teren au fost trecute în mod eronat în titlu reclamanţilor.

Se arată că rolul agricol al lui C. Gh. şi titlul său de proprietate au fost modificate grosolan de către reclamanţi. Menţionează că ei sunt vecini cu proprietatea intimaţilor atât în tarlaua 47, parcela 546/36, cât şi în tarlaua 8, parcela 285, însă între suprafeţele învecinate nu există o delimitare clară.

Prin întâmpinare, intimaţii arată că expertiza relevă faptul de netăgăduit că suprafaţa de 501 mp teren proprietatea lor, este folosită nelegal de către recurenţi.

În acest sens depun copie de pe procesul verbal de constatare din 31.03.2005.

Cauza a fost suspendată în temeiul art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii, a suprafeţei de 540 mp, acţiune formulată de recurenţii din prezenta cauză.

Acţiunea a fost respinsă în mod irevocabil.

Recursul este neîntemeiat pentru considerentele ce urmează a fi expuse:

Analizând motivele de recurs raportat la probatoriile administrate în cauză, tribunalul constată că raportat la expertiza efectuată în cauză s-a concluzionat că suprafaţa în litigiu, de 540 mp identificată prin punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 în planul de situaţie este inclusă în titlul de proprietate cu nr. 91920/25.07.1994 emis în favoarea intimaţilor.

Recurenţii recunosc că ocupă această suprafaţă de teren, însă îşi justifică posesie, pe de o parte, pentru că titlul de proprietate al intimaţilor a fost în mod greşit emis, iar pe de altă parte, că ei au folosit terenul în mod exclusiv, printr-o posesie publică, paşnică şi sub nume de proprietar.

În ceea ce priveşte nulitatea titlului intimaţilor, tribunalul reţine că decizia civilă nr. 794/02.05.2007 al Tribunalului Iaşi a tranşat în mod irevocabil acest aspect, reţinând lipsa calităţii procesuale active a recurenţilor în a cere nulitatea titlului intimaţilor, întrucât nu au urmat procedura specială a Legii 18/1991 şi nu au o hotărâre de validare, pentru a pretinde un interes legitim în cauză.

Referitor la dobândirea dreptului lor de proprietate prin uzucapiune, prin sentinţa civilă nr. 13440/18.12.2009 al Judecătoriei Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 17252/245/2008, li s-a respins recurenţilor acţiunea, în mod irevocabil.

În concluzie, întrucât intimaţii au făcut dovada dreptului lor de proprietate asupra suprafeţei de 540 mp, iar recurenţii nu au probat existenţa vreunui drept legitim pentru ocuparea terenului, în mod legal, instanţa de fond a admis acţiunea intimaţilor, în baza art. 480 Cod civil.

Faţă de cele ce preced, tribunalul a respins cererea de recurs şi a menţinut ca legală şi temeinică sentinţa primei instanţe.