Revendicare imobiliara Proprietate privată


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 3694

Sedinta publica de la 17 Mai 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamantii …. si … în contradictoriu cu pârâtii …………. cât si cererea reconventionala formulata de pârâti.

Procedura completa .

La apelul nominal facut in sedinta publica a fost prezenta reclamanta fiind asistata de avocat …., lipsa fiind reclamantul reprezentat de avocat …., prezenti fiind pârâtii …., lipsa fiind ceilalti pârâti.

Se ia un interogatoriu comun pârâtilor ……, ….. si ….., avocatul reclamantilor si pârâtii ……., …….. si ……. solicita sa se solutioneze dosarul în baza probelor deja administrate în primul ciclu procesual întrucât ei împreuna cu ceilalti pârâti sunt în negocieri sa cumpere terenul reclamantilor, depunând .

Pârâtii ……. si ……… solicita sa se disjunga actiunea si cererea reconventionala întrucât doresc sa se judece în continuare.

Instanta pune în discutia partilor cererea de disjungere.

Avocat ……. pentru reclamanti solicita disjungerea actiunii principale si a cererilor reconventionale în ceea ce privesc pe pârâtii …… si ……..

Pârâtii …….., …… si …….. solicita admiterea cererii si pronuntarea pe fond pentru acestia pentru nu mai doresc sa se judece în continuare, renuntând la cererile reconventionale, motivul fiind faptul ca sunt în negocieri cu reclamantii privind cumpararea terenurilor revendicate.

Fata de cele solicitate instanta admite cererea de disjungere si fixeaza termen de judecata în continuare în data de 14.06.2010. Având în vedere ca prezentul litigiu se afla în al doilea ciclu procesual, instanta pune în discutia partilor probatoriu de administrat.

Avocat ……. pentru reclamanti solicita proba cu martori solicitând ascultarea a doi martori pe care îi va aduce necitati la termenul de judecata din 14.06.2010.

Pârâtii ……. si ……. solicita proba cu martori solicitând ascultarea a doi martori pe care îi va aduce necitati la termenul de judecata din 14.06.2010.

Instanta încuviinteaza proba cu martori.

Instanta constata cauza în stare de judecata si acorda partilor prezente cuvântul pe fond.

Avocat …… pentru reclamanti solicita admiterea actiunii fata de pârâtii indicati în tabelul ce îl anexeaza si obligarea fiecaruia la cheltuieli de judecata în cuantum de 330 lei precizând ca sunt în negocieri de cumparare a terenurilor revendicate, depunând concluzii scrise.

Pârâtii ….., ….. si ……. solicita admiterea actiunii fiind de acord cu plata cheltuielilor de judecata.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.15607/318/2007, reclamantii …… si … au chemat în judecata pe pârâtii …., ….., ……, …., ….., ……., ……., ….., ……., ……, ……., ….., ….., ….., ….., …., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestora sa le lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafetele de teren ocupate in mod abuziv de catre pârâti urmând ca acestia sa fie obligati sa ridice plantatiile si constructiile amplasate pe terenurile revendicate, terenuri si constructii situate pe raza comunei Balesti.

În motivarea actiunii reclamanta …. a aratat ca este proprietara suprafetelor de teren revendicate în baza contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3660/19.07.2006 încheiat de BNP ….. pe care l-a cumparat de la numitii NG, NC si PM terenuri situate in tarlaua 2 parcelele 62/1 si 62/2, iar reclamant ……a aratat ca este proprietarul suprafetelor revendicate de la pârâti, în baza titlului de proprietate nr. 0010362/04.05.2004.

Reclamantii au precizat faptul ca pârâtii ocupa în mod abuziv terenurile revendicate, drept pentru care au formulat prezenta actiune.

În drept , actiunea a fost întemeiata pe disp.art. 480 C.civ. si urmatoarele, art. 1074 c.civ. si art-.274 c.p.c..

În dovedirea actiunii, reclamantii au depus la dosarul cauzei, în copie, contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3660/19.07.2006 încheiat de BNP …. si titlului de proprietate nr. 0010362/04.05.2004.

În cauza pârâtii ……., ….., ……, ….. , ……, …., …., …., au formulat întâmpinare, prin care au aratat ca ocupa terenurile revendicate de catre reclamanti întrucât atunci când au fost stramutati în satul Balesti pe lânga suprafata de teren aferenta casei de locuit în continuarea acestei li s-a atribuit de catre fostul CAP loturi in folosinta pe care au efectuat investitii.

De asemenea acestia au formulat si cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantilor ale caror terenuri le ocupa la plata c/val investitiilor efectuate pe terenul in litigiu, cerere întemeiata pe disp.art.25 al. 1 si 2 din L.18/1991.

În vederea stabilirii starii de fapt, instanta a dispus efectuarea în cauza a unei expertize de specialitate agricola, având ca obiective identificarea terenurilor revendicate de catre reclamanti , urmând a se preciza daca aceste terenuri sunt ocupate de catre pârâti si daca sunt incluse in actele de proprietate ale reclamantilor, lucrarea de specialitate fiind efectuata de expert BI.

De asemenea, s-a dispus efectuarea si a unei expertize de specialitate constructii civile având ca obiective identificarea constructiilor edificate pe terenurile in litigiu urmând a se preciza care din aceste constructii pot fi ridicate fara a se afecta destinatia de folosinta, lucrarea de specialitate fiind efectuata de expert DN.

Prin raportul de expertiza întocmit de catre expert BI , s-a concluzionat ca pârâtii ocupa diferite suprafete de teren din terenul proprietatea reclamantilor, terenuri care au fost identificate prin raportul de expertiza prin dimensiuni si vecinatati, expertul concluzionând ca pârâtii ocupa din terenul reclamantului ….. suprafata de 2319 mp teren înscris in titlul de proprietate al acestuia, iar din terenul proprietatea reclamantei …., suprafata de 8126 mp, teren ce se regaseste in actul de proprietate al reclamantei.

De asemenea prin raportul de expertiza au fost identificate plantatiile efectuate de pârâti pe terenul reclamantilor stabilindu-se si valoarea de investitie a acestora, expertul concluzionând ca plantatiile edificate de pârâti pot fi ridicate de acestia.

Întrucât in cursul judecatii au decedat pârâtii …. si …., instanta a dispus introducerea in cauza a mostenitorilor acestor persoane.

Prin raportul de expertiza întocmit in cauza de expert DN au fost identificate constructiile edificate pe terenurile revendicate de catre reclamanti, expertul concluzionând ca pârâtii au edificat aceste constructii fara a detine autorizatii de constructie si ca aceste constructii se pot demonta si ulterior se pot reamplasa.

La solicitarea partilor instanta a dispus efectuarea in cauza a unei noi expertize de specialitate constructii întocmita de catre expert BC, având ca obiectiv stabilirea contravalorii constructiilor aflate pe terenul in litigiu, expertul stabilind ca , constructiile efectuate de pârâtul ….. au valoare de 2484 lei, cele efectuate de pârâtul …. au o valoare de 2305 lei, cele efectuate de pârâtul …. au o valoare de 2744 lei, cele efectuate de pârâtul …. au o valoare de 8328 lei, cele efectuate de pârâtul …. au o valoare de 12116 lei, cele efectuate de pârâtul ….. au o valoare de 2401 lei si cele efectuate de pârâtul …….. au o valoare de 10029 lei.

În cursul judecatii reclamantii si-au precizat actiunea solicitând ca in caz de refuz al pârâtilor de a-si ridica constructiile si plantatiile sa fie abilitati de catre instanta de a efectua aceste lucrari pe cheltuiala pârâtilor.

Prin sentinta civila 3512/12.05.2009 s-a admis actiunea asa cum a fost precizata obligând pârâtii sa lase terenurile libere , sa-si ridice de pe terenurile revendicate plantatiile si constructiile edificate de acestia iar în caz de neîndeplinire a obligatiei sa fie abilitati reclamantii pe cheltuiala pârâtilor.

Urmare recursului formulat de pârâti, prin decizia 3053/22.12.2009 s-a admis recursul si s-a trimis cauza la rejudecare cu mentiunea de a administra probe noi privind vechimea constructiilor apreciind ca nu s-a cercetat fondul cauzei si nu a fost motivata reaua credinta a pârâtilor.

La rejudecare s-a format dosarul cu nr.7782/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu.

În cauza s-a administrat proba cu interogatoriu pârâtilor, proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar antecontractele de vânzare cumparare, concluzii scrise, tabel cu persoanele care sunt de acord cu admiterea actiunii.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea reclamantilor asa cum a fost precizata este întemeiata în parte pentru urmatoarele considerente :

Actiunea în revendicare reprezinta actiunea formulata de adevaratul proprietar neposesor împotriva posesorului neproprietar, asa cum rezulta din disp.art.480 c.civ. Reclamantii ….. si …. au calitatea de ai terenurilor revendicate in conformitate cu actele de proprietate, respectiv contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3660/19.07.2006 încheiat de BNP ….. si titlul de proprietate nr. 0010362/04.05.2004.

Întrucât atât din raportul de expertiza întocmit in cauza cât si din întâmpinarile depuse de pârâti rezulta faptul ca terenurile revendicate sunt ocupate de catre pârâti, instanta in temeiul disp.art.480 c.civ. în vederea respectarii dreptului de proprietate al reclamantilor va dispune obligarea pârâtilor sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor terenurile identificate prin raportul de expertiza, terenuri asupra carora reclamantii sunt lipsit de atributele dreptului de proprietate , respectiv dreptul de folosinta si uz. Instanta constata o eroare materiala strecurata în cuprinsul raportului de expertiza privind pârâtii … si …., astfel, în raport este trecut pârâtul …. de doua ori cu doua suprafete diferite de teren, însa instanta da eficienta schitei aferente raportului unde se individualizeaza corect loturile folosite de pârâti.

Se constata de instanta ca pe terenurile revendicate , pârâtii au edificat plantatii si constructii , investitii asupra carora partile in cauza au cereri diferite, respectiv reclamantii solicitând obligarea pârâtilor de a-si ridica aceste investitii si constructii , iar pe de alta parte pârâtii solicitând obligarea reclamantilor de a le achita contravaloarea investitiilor realizate pe aceste terenuri in litigiu, invocând ca temei al acestei cererii disp.art.25 din L.18/1991. Instanta are în vedere faptul ca pârâtii …. , ….., …., ….., ….., ….., ….., …., …., …, …., … si … sunt de acord cu admiterea actiunii obligându-se sa ridice constructiile si plantatiile de pe terenurile revendicate.

În consecinta, in temeiul disp.art.5802 c.p.c. instanta va abilita reclamantii sa ridice aceste constructii si plantatii de pe terenul în litigiu pe cheltuiala pârâtilor în cazul in care acestia nu se vor conforma dispozitiilor instantei de judecata.

Cu privire la cererea reconventionala a pârâtilor amintiti mai sus, având în vedere si acordul reclamantilor, în baza art.246 cpc instanta va lua act ca acestia renunta la judecarea cererilor reconventionale.

Constatând culpa procesuala a pârâtilor, acestia fiind de acord cu actiunea în al doilea ciclu procesual, instanta în temeiul art.274 C.p.civ. va obliga pârâtii …., …., …, …, ……, …, ….., ….., …, …, la plata sumei de 330 lei fiecare catre reclamanti reprezentând cheltuieli de judecata.

Referitor la pârâtii …. si …. care solicita judecarea în continuarea a actiunii principale si cererilor reconventionale, instanta va disjunge actiunea principala si cererile reconventionale. cerere ce urmeaza a forma un nou dosar cu termen de judecata la data de 14 iunie 2010. În contradictoriu, instanta a admis proba testimoniala cu câte doi martori pentru fiecare parte, martori pe care partile se obliga sa-i prezinte necitati, urmând ca proba cu martori sa fie administrata în sedinta de judecata din data de 14.06.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea asa cum a fost precizata formulata de reclamantii …., domiciliata in ……… si ….. , domiciliat în ………, împotriva pârâtilor ….., domiciliat în …….., …….., domiciliat in ……, …., domiciliat în ……., ….., domiciliat în ….., ….., domiciliat in ….., ……, domiciliat in ………, ……, domiciliata în ……… ,……, domiciliat in …….., …… domiciliat in …… , ……., domiciliat in …… , ….. domiciliat in …….., domiciliat in …….. , ….., domiciliata în ……, ……, domiciliata in ……..

Obliga pârâtul …. sa lase reclamantului …… în deplina proprietate si linistita posesie, suprafata de 523 mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 28,67m

– lungime pe latura de sud -32,00m

– latime pe latura de est – 17,39m

– latime pe latura de vest -17,10m

Vecinii: N-CD,E-I I ,S-Ms.PV,V-PE ,

iar reclamantei ……. suprafata de 581 mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 34,82m

– lungime pe latura de sud -34,67m

– latime pe latura de est- 17,10m

– latime pe latura de vest -16,33m

Vecinii: N-PE ,E-CD,S-PE,V-Ms. VG

Obliga pârâtul … sa lase reclamantului …. în deplina proprietate si linistita posesie, suprafata de 483 mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 25,47m

– lungime pe latura de sud -28,67m

– latime pe latura de est – 16,00m

– latime pe latura de est – 16,00m

– latime pe latura de est – 16,00m

latime pe latura de vest -16,39m

Vecinii: N-CD,E-BN,S-CD,V-PE ,iar reclamantei …. suprafata de 571 mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 34,83m

-lungime pe latura de sud -34,82m

-latime pe latura deest-16,39m

“-.” latime pe latura de vest 16,39m

Vecinii: N-PE ,E-CD ,S-PE ,V-Ms. VG.

Obliga pârâtul …. sa lase reclamantului … în deplina proprietate si linistita posesie, suprafata de 386 mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 22,27m

lungime pe latura de sud -25,47m

– latime pe latura de vest -16,39m

Vecinii: N-CD ,E-BI ,S-CD,V-PE,

iar reclamantei …. suprafata de 571 mp. Paratul …. ocupa din terenul reclamantei o suprafata de teren de 571mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

-lungime – 34,83m

-latime – 16,39m

Vecinii: N-PE,

E-CD, S-PE,

V-Ms. VG

Obliga pârâtul …. sa lase reclamantului …. în deplina proprietate si linistita posesie, suprafata de 324 mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

lungime pe latura de nord – 19,22m

– lungime pe latura de sud -22,27m

– latime pe latura de vest -15,68m

Vecinii: N-UP ,E-ZC ,S-CD,V-PE ,

iar reclamantei …. o suprafata de teren de 525mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord-35,13m

– lungime pe latura de sud -34,83m

– latime pe iatura de est – 15,68m

– latime pe latura de vest 14,38m

Vecinii: N-PE, E-CD ,S-PE,VMs.VG

Obliga pârâtul … sa lase reclamantului …. în deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de teren de 238mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de est – 16,00m

– lungime pe latura de est – 16,00m

– lungime pe latura de vest -17,09m

– latime pe latura de nord – 12,69m

– latime pe latura de sud – 16,03m

Vecinii: N-CD ,E-UN ,S-UP,V-PE ,

iar reclamantei ….. o suprafata de teren de 625mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 34,79m

– lungime pe latura de sud -35,20m

– latime pe latura de est – 17,09m

– latime pe latura de vest -18,66m

Vecinii: N-PE E-CC S-PE V-Ms.VG

Obliga pârâtul … sa lase reclamantului …. în deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de teren de 180mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de vest -16,38m

– latime pe latura de nord- 9,52m

– latime pe latura de sud – 12,69m

Vecinii: N-CD,E-CV, S-CD ,V-PE,

iar reclamantei …. o suprafata de teren de 570mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

lungime pe latura de nord – 34,74m

– lungime pe latura de sud -34,79m

– latime pe latura de est – 16,38m

latime pe latura de vest 16,39m

Vecinii: N-PE, E-CD , S-PE, V-Ms.VG

Obliga pârâta …… sa lase reclamantului ……. în deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de teren de 205 mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatat:

– lungime pe latura de est- 32,00m

-lungime pe latura de vest -32,76m

– latime pe latura de nord- 3,17m

– latime pe latura de sud -9,52m

Vecinii: N-CD, E-CS, S-CD, V-PE

iar reclamantei …. o suprafata de teren de 1137mp,compusa din 2 parcele care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

Parcela 1 = 569mp

– lungime pe latura de nord – 34,75m

– lungime pe latura de sud -34,77m

-latime pe latura de est – 16,38m

-latime pe latura de vest 16,39m

Parcela 2 = 568mp

– lungime pe latura de nord – 34,72m

– lungime pe latura de sud -34,75m

– latime pe latura de est – 16,36m

– latime pe latura de vest-16,39m

Vecinii: N-PE , E-CD , S-PE, V-Ms.VG.

.Obliga pârâtul …. sa lase în deplina proprietate si linistita posesie reclamantei …….. , o suprafata de teren de 259mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

lungime pe latura de nord – 16,23m

– lungime pe latura de sud -21,14m

– latime pe latura de est – 13,20m

– latime pe latura de vest 14,52m

Vecinii: N-TV, E-TV S-PE, V-canal

Obliga pârâtul …. sa lase reclamantei …. în deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de teren de 527mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 26,82m

– lungime pe latura de sud -33,49m

– latime pe latura de est – 16,18m

– latime pe latura de vest-18,81m

mp Vecinii: N-PE, E-BI, S-PE, V-canal

Obliga pârâtul ….. sa lase în deplina proprietate si linistita posesie reclamantei ………., o suprafata de teren de 572mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 35,20m

lungime pe latura de sud -35,13m

– latime pe latura de est – 16,39m

– latime pe latura de vest -16,13m

Vecinii: N-PE ,E-UP, S-PE ,V-Ms.VG

Obliga pârâtul …… (mostenitorul autorului ……….) sa lase în deplina proprietate si linistita posesie reclamantei ……… o suprafata de teren de 737mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de est- 35,25m

– lungime pe latura de vest-34,64m

– latime pe latura de nord – 24,12m

latime pe latura de sud- 18,06m

Vecinii: N-PE ,E-AI, S-Paraul Rasova ,V-PE

Obliga pârâtii …. , …. si .. ( mostenitori ai autorului …) sa lase în deplina proprietate si linistita posesie reclamantei … , o suprafata de teren de 494mp care are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

– lungime pe latura de nord – 29,10m

– lungime pe latura de sud – 24,64m

– latime pe latura de est – 17,54m

latime pe latura de vest-18,40m

Vecinii: N-PE,E-PO, S-PE ,V-PE.

Obliga pârâtii …, …, …, …., …., …., …, …, …, …, …, .., … si .. sa-si ridice de pe terenurile revendicate de reclamanti plantatiile si constructiile edificate de pârâti ,identificate în raportul de expertiza întocmit de experti, iar în caz de neîndeplinire a acestei obligatii , abiliteaza reclamantii sa ridice constructiile si plantatiile de pe terenul lor pe cheltuiala pârâtilor.

Obliga pârâtii …., …., …, …., …, …, …., …., …., .., la plata sumei de 330 lei fiecare catre reclamanti reprezentând cheltuieli de judecata.

Ia act de renuntare la judecata cererii reconventionale formulata de pârâtii … , …, …, …, …., …, …., …., …., …, …., …. si ….

Disjunge actiunea cu privire la pârâtii … si …., împreuna cu cererea reconventionala formulata pârâtii ….. si …… în dosarul nr.782/318/2010, cerere ce urmeaza a forma un nou dosar cu termen de judecata la data de 14 iunie 2010.

Admite proba testimoniala cu câte doi martori pentru fiecare parte, martori pe care partile se obliga sa-i prezinte necitati.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din data de 17.05.2009 , la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE, GREFIER,

L.C. 27 Mai 2010