Revendicare imobiliară şi grăniţuire Posesie


DOSAR NR. 13209/318/2010 cod operator 2445

Revendicare imobiliara, granituire

R O M Â N I A

JUDECATORIA TG- JIU

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 4424

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 17.05.2011

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol solutionarea actiunii civile având ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulata de reclamanta C V, domiciliata în….. în contradictoriu cu pârâta M E, domiciliata în …

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamanta fiind reprezentata de catre avocat G C, pârâta fiind reprezentata de avocat G M.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Aparatorii partilor învedereaza instantei ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii formulate, stabilirea liniei de hotar între cele doua proprietati astfel încât sa fie respectate actele de proprietate ale partilor, sa fie obligata pârâta sa-i lase în deplina proprietate si în linistita posesie suprafata de teren revendicata, obligarea pârâtei sa ridice gardul edificat pe acest teren, în caz de refuz sa fie abilitata reclamanta sa execute aceasta lucrare pe cheltuiala pârâtei, obligarea pârâtei la plata contravalorii lipsei de folosinta a terenului ocupat; cu cheltuieli de judecata.

Aparatorul pârâtei solicita admiterea actiunii formulate si stabilirea liniei de hotar între proprietatile partilor în varianta propusa de catre expert astfel încât sa fie respectate atât actele de proprietate ale partilor cât si hotarârile judecatoresti anterioare; În privinta capatului de cerere privind pretentiile s-a solicitat sa se retina ca nu a existat rea credinta din partea pârâtei, reclamanta fiind lasata sa foloseasca terenul, singura problema existând pe delimitarea suprafetei de teren.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.07.2010, sub numarul 13209/318/2010, reclamanta C V a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâta M E sa dispuna stabilirea liniei de hotar dintre proprietatile partilor situata în comuna Balesti, sat Balesti, judetul Gorj în suprafata de 1169 mp, tarlaua 22, parcela 832, cu vecini la nord – DN 67, la est – Spineanu Constantin, la sud – municipiul Tg Jiu iar la vest – pârâta Mâta P. Elena si Vaduva Maria; obligarea pârâtei sa îi lase în deplina proprietate si linistita posesie un teren în suprafata de 200 m.p, situat în comuna Balesti, sat Balesti, judetul Gorj, în suprafata de 1169 mp, tarlaua 22, parcela 832, cu vecini la nord – D.N 67, la est – Spineanu Constantin, la sud – Municipiul Tg- Jiu iar la vest – pârâta Mâta P. Elena si Vaduva Maria, lat de 3,39 m si lung de 61,92 m, teren evaluat la suma de 500 RON; obligarea pârâtei sa îsi ridice de pe terenul sau situat în comuna Balesti, sat Balesti, judetul Gorj, gardul de la strada ce desparte pe lungime proprietatile, lat de 3,39 m si lung de 61,92 m, gard edificat de catre pârâta în timpul procesului ce a facut obiectul dosarului nr. 7060/318/20007 al Judecatoriei Tg- Jiu iar, în caz de refuz, sa fie abilitata sa îl ridice pe cheltuiala pârâtei; obligarea pârâtei sa îi plateasca lipsa de folosinta a terenului ocupat pe ultimii trei ani, pretentii estimate la suma de 300 RON; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca, potrivit titlului de proprietate nr. 1512057/30.07.2008, este proprietara terenului în litigiu situat în comuna Balesti, sat Balesti, judetul Gorj, în suprafata de 1169 mp, tarlaua 22, parcela 832, cu vecini la nord – D.N 67, la est – Spineanu Constantin, la sud – municipiul Tg Jiu iar, la vest – pârâta Mâta P. Elena si Vaduva Maria si care i-a fost ocupat abuziv de catre pârâta, prin amplasarea incorecta a unui gard despartitor în interiorul proprietatii sale.

Reclamanta a mai aratat de asemenea ca, dupa ce a obtinut titlul de proprietate, în repetare rânduri a solicitat pârâtei sa îi elibereze terenul însa nu s-a putut ajunge la un consens cu privire la limita proprietatii, aceasta distrugând tarusii amplasati de catre Primaria Balesti si edificând cu rea credinta un gard pe o proprietate care nu îi apartine, în timpul procesului ce a facut obiectul dosarului nr. 7060/318/2007 al Judecatoriei Tg- Jiu, în partea dinspre strada, lat de 3,39 si lung de 61,92 m.

În drept au fost invocate dispozitiile articolelor 584,480,483,1073-1077 Cod Civil.

Au fost anexate, în fotocopie, C.I seria HD, nr. 273177, titlu de proprietate nr. 1512057/30.07.2008, titlu de proprietate nr. 0010663/07.09.2005, schita teren, proces verbal de punere în posesie nr. 17217/01.09.2005 si harta cadastrala.

Prin întâmpinarea formulata în cauza pârâta a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta C Vica neîntemeiata, având în vedere ca asa cum se poate constata din sentinta civila nr. 443/20.01.2008, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 7060/318/2007, titlul de proprietate nr. 0010619/27.06.2005 si procesul verbal de punere în posesie din data de 26.05.2005, anulate partial pentru suprafata de 210 m.p, emise pe numele sau, privesc suprafata de teren situata în tarla 22, parcelele 833 si 834 iar, titlul de proprietate nr. 0010663/07.09.2005 si procesul verbal nr. 17217/01.09.2005, emise pe numele lui Dan Polina si anulate în totalitate de instanta de judecata priveau suprafata de teren situata în tarla 22, parcela 832, conform mentiunilor exprese din titlu de proprietate nr. 1512057/30.07.2008, parcela care are un amplasament total diferit fata de cel stabilit prin sentinta civila nr. 443/20.01.2008, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 7060/318/2007 ori, potrivit planului cadastral si parcelar al zonei se poate constata fara tagada faptul ca parcela 832 din tarlaua 22 are un cu totul alt amplasament decât vecinatatile din titlul de proprietate, potrivit planului cadastral si parcelar al zonei putându-se constata ca parcela 832 nu are ca vecinatate, în partea de nord, D.N 67, apreciind ca nu este culpa sa ca reclamantei nu i-au fost emise actele de proprietate în mod corect si legal, apreciind capetele de cerere formulate ca fiind eronate si imposibil de admis, atâta timp cât propriile acte de proprietate sunt nelegal emise.

În privinta estimarii de catre reclamanta a valorii terenului revendicat pârâta a apreciat valoarea indicata în cererea de chemare în judecata ca fiind derizorie, solicitând instantei sa dispuna evaluarea potrivit dispozitiilor articolului 2, alineat 3 din Legea nr. 146/1997 iar în situatia în care reclamanta refuza sa efectueze evaluarea imobilului revendicat a solicitat respingerea acestui capat de cerere ca insuficient timbrat.

Pârâta a invocat de asemenea exceptia inadmisibilitatii actiunii în revendicare, învederând ca în titlul de proprietate nr. 1512057/30.07.2008 invocat de reclamanta, aceasta nu figureaza ca proprietara exclusiva ci împreuna cu alti mostenitorii ai defunctei Dan Polina.

Prin raspunsul la întâmpinare reclamanta a solicitat respingerea exceptiei inadmisibilitatii actiunii în revendicare, apreciind ca are calitate procesuala activa, fiind singura proprietara a terenului în litigiu în suprafata de 1169 mp, situat în comuna Balesti, sat Balesti, judetul Gorj ca urmare a partajului realizat între ea si sora sa, singurele mostenitoare ale autoarei Dan Polina, partaj în urma caruia terenul în litigiu se regaseste în lotul sau.

În sedinta publica din data de 26.10.2010, aparatorul pârâtei a învederat instantei ca nu întelege sa solicite efectuarea unei expertize evaluatorii a terenului revendicat de reclamanta, achiesând la suma indicata de catre reclamanta.

În sedinta publica din data de 14.12.2010, aparatorul reclamantei a depus o precizare a capatului 4 al actiunii principale, prin care reclamanta si-a majorat pretentiile de la 300 RON la suma de 648 RON.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost administrate proba cu înscrisuri, proba cu expertiza agricola si proba cu expertiza topografica.

În ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii în revendicare invocata de pârâta prin întâmpinarea formulata în cauza, având în vedere motivele invocate în sustinerea acestei exceptii, respectiv faptul ca reclamanta nu ar fi proprietar exclusiv al terenului revendicat, instanta, tinând cont si de conditiile de admisibilitate ale actiunii în revendicare, apreciaza ca este vorba de o aparare de fond, aspectele invocate urmând a fi analizate odata cu solutionarea capatului de cerere având ca obiect revendicarea si nu pe cale de exceptie.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea formulata de reclamanta C V este întemeiata în parte pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 584 “orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa”.

Conditiile speciale pentru introducerea actiunii în granituire ce trebuie îndeplinite cumulativ sunt: inexistenta unei granituiri anterioare, fie conventionala, fie pe cale judecatoreasca; existenta a doua fonduri contigue, proprietate privata, caracterul limitrof al terenurilor fiind de esenta granituirii; cele doua fonduri sa fie proprietatea distincta a doua persoane diferite.

Granituirea este un atribut al dreptului de proprietate care este imprescriptibil, iar exercitarea acestui drept constituie o facultate ce nu se stinge prin nefolosire.

O astfel de actiune este admisibila chiar daca între proprietati exista hotare anterioare, ori de câte ori aceste hotare nu au fost stabilite prin întelegerea partilor sau prin hotarâre judecatoreasca.

Prin raportul de expertiza întocmit în cauza (fila 51), tinându-se cont si de sentinta civila nr. 443/29.01.2008, pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul nr. 7060/318/2007, au fost transpuse în teren actele de proprietate ale partilor, fiind stabilita linia de hotar dintre proprietatile partilor ca fiind linia marcata prin punctele 2-A-B-C-D din schita anexa a raportului de expertiza.

Instanta apreciaza ca în mod corect expertul a stabilit linia de hotar dintre proprietatile partilor în asa fel încât picatura stresinii pârâtei sa cada pe terenul acesteia având în vedere faptul ca în cuprinsul sentintei civile nr. 443/29.01.2008, pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul nr. 7060/318/2007 s-a retinut ca pentru a nu se ajunge în situatia ca picatura stresinii constructiilor edificate de pârâta Mîta Elena sa nu cada pe proprietatea lui Dan Polina trebuie mentinut titlul de proprietate emis pârâtei pentru latimea de 12,56 m la N si 12,65 m la S,. iar considerentele hotarârii judecatoresti intra în puterea lucrului judecat atunci când pot contribui la explicarea si interpretarea corecta a dispozitivului.

În ceea ce priveste capatul 2 de cerere, respectiv revendicarea, instanta retine ca actiunea în revendicare este acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si, pe cale de consecinta, sa-l oblige pe pârât la restituirea posesiei bunului.

Proba dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu revine reclamantului în conformitate cu art. 1169 Cod Civil.

Din cuprinsul raportului de expertiza întocmit în cauza (filele 51-54) instanta retine ca, respectând linia de hotar propusa de expert, pârâta M E ocupa o suprafata de 170 mp din terenul reclamantei, teren marcat prin punctele 2-9-19-18-17-6-D-C-B-A în schita anexa a raportului de expertiza.

Instanta constata de asemenea ca reclamanta si-a dovedit dreptul de proprietate exclusiva asupra terenului în litigiu cu titlul de proprietate nr. 0010663/07.09.2005 emis în favoarea autoarei Dan Polina (fila 9) si actul de partaj voluntar (fila 38) prin care întreg terenul cuprins în titlul de proprietate nr. 0010663/07.09.2005 a revenit în lotul reclamantei, astfel ca, în speta, conditiile de admisibilitate ale actiunii în revendicare sunt îndeplinite.

Conform art. 480 Cod civil “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut însa în limitele determinate de lege”.

Astfel dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin deoarece confera titularului sau trei atribute: posesia, folosinta si dispozitia.

Astfel cum am aratat anterior din probele administrate în cauza a reiesit faptul ca reclamanta, proprietarul terenului în litigiu, a fost lipsit de atributele ce decurg din dreptul de proprietate asupra acestuia, cererea de obligarea pârâtei la plata contravalorii lipsei de folosinta a terenului precum si obligarea acesteia sa-si ridice de pe terenul în litigiu gardul edificat în timpul procesului ce a facut obiectul dosarului nr. 7060/318/2007 fiind astfel întemeiate, urmând a fi admise, contravaloarea lipsei de folosinta a terenului în litigiu fiind stabilita prin raportul de expertiza întocmit de expert Iustin Cretoiu (fila 56) la suma de 648 lei.

Având în vedere aceste considerente instanta urmeaza sa admita în parte actiunea formulata de reclamanta C V în contradictoriu cu pârâta ME, sa stabileasca linia de hotar dintre proprietatile partilor ca fiind linia marcata prin punctele 2-A-B-C-D în schita anexa a raportului de expertiza întocmit în cauza de expert Iordache Dumitru, unde punctul 2 se afla la 12,56 m la est de punctul 1 care reprezinta stâlpul din partea de vest (DJ) la terenul lui M E; punctul A coltul stresinii locuintei lui M E aflat la 6,29 m spre vest fata de aliniamentul stâlpilor de beton 10 si 11 ce delimiteaza limita proprietatii lui CV dinspre est; punctul B reprezinta coltul stresinii casei lui M E aflat la 6,55 m de aliniamentul dinspre punctele 11 si 12 ce delimiteaza limita proprietatii lui CV dinspre est; punctul C reprezinta coltul strasinii anexei lui M E aflat la 6,9 m fata de aliniamentul determinat de punctele 12, 13 ce delimiteaza limita proprietatii lui C V dinspre est; punctul D se afla la 7,00 m spre vest fata de aliniamentul determinat de punctele 13 si 14 ce delimiteaza limita proprietatii lui CVdinspre est aflat la distanta de 62,30 m fata de punctul 10, sa oblige pârâta sa lase reclamatei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 170 mp, teren marcat prin punctele 2-9-19-18-17-6-D-C-B-A în schita anexa a raportului de expertiza întocmit în cauza, sa ridice de pe terenul în litigiu gardul de metal si gardul de plasa de sârma marcate prin punctele 2-9, respectiv 9-19-18-D-17-6 în schita anexa a raportului de expertiza si sa plateasca reclamantei suma de 648 lei reprezentând contravaloarea uzufructului de pe terenul în litigiu pe ultimii 3 ani.

Având în vedere dispozitiile art. 274 Cod de procedura civila conform carora partea care cade în pretentii va fi obligata la cerere la plata cheltuielilor de judecata efectuate de partea adversa, instanta va dispune obligarea pârâtei la plata catre reclamanta a sumei de 1310 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta C V, domiciliata în… în contradictoriu cu pârâta M E, domiciliata în….

Stabileste linia de hotar dintre proprietatile partilor ca fiind linia marcata prin punctele 2-A-B-C-D în schita anexa a raportului de expertiza întocmit în cauza de expert Iordache Dumitru, unde punctul 2 se afla la 12,56 m la est de punctul 1 care reprezinta stâlpul din partea de vest (DJ) la terenul lui Mâta Elena; punctul A coltul stresinii locuintei lui Mâta Elena aflat la 6,29 m spre vest fata de aliniamentul stâlpilor de beton 10 si 11 ce delimiteaza limita proprietatii lui Chirculescu Viorica dinspre est; punctul B reprezinta coltul stresinii casei lui Mâta Elena aflat la 6,55 m de aliniamentul dinspre punctele 11 si 12 ce delimiteaza limita proprietatii lui Chirculescu Viorica dinspre est; punctul C reprezinta coltul strasinii anexei lui Mâta Elena aflat la 6,9 m fata de aliniamentul determinat de punctele 12, 13 ce delimiteaza limita proprietatii lui Chirculescu Viorica dinspre est; punctul D se afla la 7,00 m spre vest fata de aliniamentul determinat de punctele 13 si 14 ce delimiteaza limita proprietatii lui Chirculescu Viorica dinspre est aflat la distanta de 62,30 m fata de punctul 10.

Obliga pârâta sa lase reclamatei în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 170 mp, teren marcat prin punctele 2-9-19-18-17-6-D-C-B-A în schita anexa a raportului de expertiza întocmit în cauza.

Obliga pârâta sa ridice de pe terenul în litigiu gardul de metal si gardul de plasa de sârma marcate prin punctele 2-9, respectiv 9-19-18-D-17-6 în schita anexa a raportului de expertiza.

Obliga pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 648 lei reprezentând contravaloarea uzufructului de pe terenul în litigiu pe ultimii 3 ani.

Obliga pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 1310 lei cu titlu de cheltuieli de judecata

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 17.05.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

RED S.M/ THRED C.I

4 EX/ 17.06.2011

1