Revendicare imobiliară şi pretenţii Proprietate privată


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA Nr. 4909

Sedinta publica de la 31 mai 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE JANETA POPESCU

Grefier ALINA-MARIA GHIMIS

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în cauza cu nr. de mai sus, având ca obiect revendicare si pretentii formulata de reclamantii …, …., … si …, împotriva pârâtelor …, SC … SRL, SC …. SRL, … si SC … SRL si a cererii de chemare în garantie formulata de SC …SRL si a cererii de aratare a titularului dreptului formulata de SC …SRL în contradictoriu cu SC …SRL, Primaria …. si Consiliul Local ….

La apelul nominal, au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a învederat instantei ca dezbaterile asupra cauzei de fata au avut loc în sedinta publica din 24.05.2011, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acel termen de judecata, încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta, fiind amânata pronuntarea pentru acest termen de judecata.

JUDECATA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu sub nr.6676/318/2007, reclamantii …., …., ….. si …., în contradictoriu cu pârâtele …., SC …. SRL, SC …SRL, Primaria … si SC … SRL, au solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtelor sa le respecte proprietatea si sa le lase în linistita posesie suprafata de teren de 143 m.p. situata în fosta str. …, nr.1, în prezent parcarea Piata …, având forma si dimensiunile potrivit schitei raportului de expertiza efectuat de catre expert … în dosarul nr.1217/2003 al Tribunalului Gorj, cât si potrivit procesului verbal de punere în posesie încheiat la data de 04.04.2007 de B.E.J. …, sa se constate ca sunt de fapt si de drept proprietarii spatiului comercial format din trei chioscuri amplasate pe terenul proprietatea lor, urmând ca sa-i despagubeasca cu plata integrala conform valorii de inventar rezultata din documentele contabile ale pârâtelor mai putin uzura, fie în compensare, ca parte din plata rezultata din folosinta terenului, sa se interzica demolarea sau orice alta actiune care ar avea ca scop distrugerea sau modificarea spatiului comercial amplasat pe teren pâna la solutionarea litigiului, sa fie obligate pârâtele sa le plateasca lipsa de folosinta pentru cei 143 m.p. conform notificarii nr.12/12.04.2007 începând cu data de 24.10.2006 si pâna la solutionarea finala a litigiului, urmând ca suma finala sa fie stabilita prin expertiza contabila în raport cu veniturile realizate de catre acestia din folosinta bunului si obligarea pârâtelor la restituirea cheltuielilor facute de catre reclamanti în vederea punerii în posesie si a cheltuielilor de judecata. S-a mai precizat ca estimativ valoarea este de 7000 lei.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca, în baza L.10/2001, prin decizia civila nr.8507/24.10.2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în contradictoriu cu Consiliul Local … si Primaria …., au obtinut restituirea în natura a unei suprafete de 143 m.p., urmare a exproprierii de catre regimul comunist a casei si terenului situat în fosta strada …, nr.1, proprietatea familiei lor si ca, desi au fost facute demersuri de catre reclamanti, pentru a fi pusi în posesie pe cale amiabila, pârâta Primaria …. nu s-a conformat deciziei Înaltei Curti de Casatie si Justitie, drept pentru care, au notificat-o prin B.E.J. … pentru a urgenta executarea deciziei, însa Primaria … a conditionat-o de efectuarea cadastrului si îndeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara, conform adresei remise reclamantilor, de catre pârâta.

Au mai aratat ca, vazând ca nu exista întelegere si considerând ca Primaria … favorizeaza societatile comerciale care desfasoara acte de comert pe terenul lor s-au adresat B.E.J. … care avea competenta teritoriala pentru punerea în posesie conform deciziei d.c. nr.8507/2006, prin silita, procedura ce s-a si realizat, judecatoresc … însotit de catre expertul cadastral … ,i-a pus în posesie, conform procesului verbal nr.100/4.04.2007 unde s-a si consemnat faptul ca pe teren sunt amplasate spatii comerciale si s-au pus semnele de hotar somând si notificând toate societatile comerciale pentru a le achita contravaloarea folosintei bunului, dar acestea nu s-au conformat.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe disp. art.482-483 C.civ., art.494 C.civ., L.247/2005 si Constitutia României.

În dovedirea actiunii, reclamantii au depus, în copie, la dosarul cauzei actele invocate.

Pârâta SC … SRL a depus la dosarul cauzei la data de 09.07.2007 cerere de chemare în garantie a SC …SRL .

Pârâtele SC …. Com SRL si SC …. SRL prin av. … au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor cu motivarea ca prin decizia civila nr.8507/24.10.2006 pronuntata de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a dispus doar obligarea pârâtelor, respectiv Primaria si Consiliul Local Tg-Jiu (prin primar) sa restituie reclamantilor suprafata de 143 m.p., dupa care ar fi trebuit sa urmeze solicitarea de a se elibera dispozitia de atribuire în natura a suprafetei de 143 m.p. urmata de procesul verbal de punere în posesie, acte care ar fi trebuit solicitate pentru a fi emise de catre Primarul Mun. … si care, dupa emiterea lor, ar fi trebuit sa conduca la intabularea dreptului de proprietate la Oficiul de si Publicitate Imobiliara Gorj privind suprafata de 143 m.p. si ca, în lipsa acestor acte, reclamantii nu au calitate procesuala activa, nedemonstrând calitatea de pentru terenul în litigiu, fara de care nu poate fi promovata cererea în revendicare.

În cauza s-a pronuntat sentinta civila nr.6480/03.10.2007, prin care a fost admisa exceptia privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor invocata de catre pârâtele SC … si SC …. Com SRL, a fost respinsa actiunea formulata de catre reclamantii ….., …, …. si …. împotriva pârâtelor SC…SRL, SC …Com SRL, SC …. Com SRL, Primaria Tg-Jiu si SC … SRL, ca fiind introdusa de catre persoane ce nu au calitate procesuala activa si a fost anulata cererea de chemare în garantie formulata de catre pârâta SC … SRL ca fiind netimbrata.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii, recurs care a fost admis prin decizia nr.81/23.01.2008 a Tribunalul Gorj, cauza fiind casata si trimisa spre rejudecare la aceeasi instanta de fond.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs SC … SRL Tg.- Jiu, recurs care a fost respins prin decizia nr.311/02.04.2008 a Curtii de Apel Craiova.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.- Jiu sub nr. 6676.3/318/2007.

În cauza a formulat întâmpinare SC … SRL, prin care a solicitat respingerea actiunii .

Pe cale de exceptie, a solicitat respingerea actiunii ca netimbrata, având vedere ca prin cererea de chemare in judecata reclamantii au solicitat obligarea societatii la plata lipsei folosintei spatiului începând cu data 24.10.2006 si pana la solutionarea finala litigiului, apreciind valoarea la 17.000,00 lei lunar.

Referitor la cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti, pârâta SC … SRL a solicitat respingerea ca neîntemeiata a acesteia, întrucât a încheiat cu SC …SRL un contract de închiriere ce avea ca obiect un spatiu comercial situat in Complexul … …, cu o valabilitate de un an de zile. S-a aratat ca la momentul încheierii contractului, respectiv 13.11.2006, SC … SRL a avut convingerea contractarii cu adevaratul proprietar al spatiului, iar la data de 15.06.2007, la care a avut cunostinta de schimbarea proprietarului spatiului, respectiv, între SC … SRL si SC…SRL s-a încheiat un act aditional prin care a fost reziliat contractul si s-a dispus eliberarea spatiul în cauza.

Prin aceeasi întâmpinare, arata ca a fost de buna credinta pe toata durata derularii clauzelor contractuale precum si la data încheierii acestuia, crezând cu buna credinta, ca a contractat cu proprietarul de drept al imobilului si considera ca în mod gresit reclamantii solicita instantei obligarea lor la plata lipsei folosintei începând cu data de 24.10.2006.

Mai mult, la data de 24.10.2006, data de la care reclamantii solicita plata lipsei de folosinta, SC … SRL nu avea calitatea de chirias, deoarece contractual de închiriere cu SC …SRL era încheiat în data de 13.11.2006 si începea sa produca efecte de la data de 01.01.2007, fapt ce, arata pârâta, întareste si mai mult sustinerea sa în sensul ca SC … SRL a avut convingerea clara ca la încheierea contractului a contractat cu adevaratul proprietar al spatiului.

Mentioneaza ca trebuie avute în vedere ca afirmatiile reclamantilor cu privire la faptul ca au “…somat si notificat toate societatile comerciale…” nu sunt sustinute de acte doveditoare in acest sens (dovada primirii notificarii de catre societatea în cauza), mai mult, nefiind mentionata nici data la care au facut cunoscut societatii ca proprietarii de drept sunt reclamantii.

Reclamantii …, …, … si … si-au precizat cererea de chemare în judecata pentru termenul din data de 02.10.2008, aratând ca au solicitat obligarea pârâtei SC … SRL la plata sumei de 11.425 lei reprezentând lipsa de folosinta pentru suprafata de 24 mp situata în Piata … Tg Jiu, pe care pârâta o foloseste în baza contractului încheiat la data de 31.12.2006 cu SC … SRL; obligarea pârâtei SC … SRL la plata sumei de 25800 lei reprezentând lipsa de folosinta pentru suprafata de 50 mp situata în Piata …Tg Jiu, pe care pârâta o foloseste în baza contractului încheiat la data de 31.12.2006 cu SC …SRL; obligarea pârâtei SC …SRL la plata sumei de 12250 lei reprezentând lipsa de folosinta pentru suprafata din interiorul complexului ocupata de aceasta situata în Piata … Tg Jiu, pe care pârâta o foloseste în baza contractului încheiat la data de 31.12.2006 cu SC …SRL; obligarea pârâtei SC …SRL la plata sumei de 37980 lei reprezentând lipsa de folosinta pentru suprafata de teren în suprafata de 143 mp ocupata de aceasta situata în Piata Centrala … pe care pârâta a folosit-o fara drept, cu toate ca prin Decizia 8507/17.10.2006 reclamantilor li s-a restituit terenul în suprafata de 143 mp.; obligarea pârâtei Primaria … la plata sumei de 10,000 lei reprezentând lipsa de folosinta pentru suprafata de 143 mp ocupata de aceasta în Piata …, pe care pârâta a folosit-o fara drept si dupa pronuntarea Deciziei nr. 8507/17.10.2006 a Î.C.C.J prin care li s-a restituit terenul în natura.

Reclamantii au solicitat obligarea pârâtilor sa le lase terenul în cauza în pasnica folosinta si linistita posesie, în sensul eliberarii acestuia fara a le mai tulbura posesia aratând ca au notificat pârâtii în acest sens.

Acestia au solicitat, de asemenea, obligarea pârâtilor sa le lase în deplina proprietate si linistita posesie constructiile aflate pe terenul în suprafata de 143 mp situat în Piata … din Tg.- Jiu, proprietatea lor, întrucât potrivit legii, lucrul principal este considerat terenul, prin urmare, proprietarul terenului ine si proprietarul constructiei sau plantatiei, “superficie solo cedit” – art. 493 C. civ, art. 494 C.

În drept, si-au întemeiat cererea pe disp. art.112-132 Cod Proc Civ si 1429 si 998, 480, 493 C, civ. art. 494 Cod civ.

La termenul de judecata din data de 06.11.2008 , instanta a luat act de precizarea reclamantei …, în sensul ca renunta la judecarea în contradictoriu cu Primaria … care nu ocupa în nici o modalitate terenul si a fost de acord cu punerea sa în posesie .

La termenul de judecata din data de 27.11.2008, pârâta SC … Tg.- Jiu a formulat în baza art.60, 63 C.pr.civ. o cerere de chemare în garantie a Primariei Municipiului … si a Consiliului Local … pentru ca în cazul în care ar cadea în pretentii, în sensul ca ar putea fi obligata sa plateasca reclamantilor din cauza de fata anumite sume de bani, chematele în garantie sa fie obligate în solidar la achitarea tuturor acestor sume.

Parata arata ca prin contractul de închiriere nr. 80/20.054/ 14.12.1998 urmat de procesul verbal de predare – primire teren din 15.12.1998 încheiat de Primaria .. în calitate de locator si SC …SRL Tg.- Jiu în calitate de locatar, a închiriat o suprafata mai mare de teren situata în Tg.- Jiu, Piata … termenul de închiriere fiind de 20 de ani , începând cu data de 15.12.1998, iar la data încheierii contractului de închiriere, reprezentantilor Sc … SRL li s-a adus la cunostinta faptul ca terenul închiriat în baza HCL nr,194/28.10.1998 face parte din domeniul public al Municipiului …, urmând a fi folosit inclusiv pentru parcari auto.

S-a mai sustinut ca , desi prin decizia nr.8507/24.10.2006 , Înalta Curte de Casatie si Justitie a dispus obligarea pârâtilor la restituirea catre reclamanti în natura a terenului în suprafata de … situat în Tg.- Jiu, str. …, aceasta hotarâre judecatoreasca nu este opozabila SC Rodna , pârâta luând cunostinta de aceasta decizie în urma comunicarii notificarii prin BEJ Olaru Constantin la data de 14.04.2007.

La aceasta notificare SC …SRL a raspuns în sensul ca a considerat reziliate toate contractele de colaborare încheiate cu societatile colaboratoare pe care le-a anuntat ca pâna la data de 30.04.2007 sa-i elibereze spatiul ocupat de chioscuri pentru a da posibilitatea demolarii tuturor chioscurilor aflate pe acest teren, obtinându-se si autorizatia de demolare în baza careia toate aceste spatii au fost demolate.

Pârâta mai arata ca prin adresa nr. 117/27.06.2007 a comunicat reclamantei faptul ca acele chioscuri au fost demolate si ca spatiul a fost eliberat, iar începând cu data de 27.06.2007 poate beneficia de linistita folosinta si posesie a terenului mentionat precum si de fructele produse de catre acesta, terenul fiind liber, nefolosit si neafectat de alte utilizari de catre SC …SRL , dând dovada astfel de buna credinta.

Pârâta Primaria Municipiului Tg.- Jiu si garantul Consiliul Local al Municipiului … au formulat la data de 16.12.2008 întâmpinare, prin care au învederat instantei faptul ca reclamantilor le-a fost recunoscut dreptul de proprietate prin hotarâre judecatoreasca si irevocabila prin decizia nr. 8507/24.10.2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata în temeiul Legii nr. 10/2001, ca au fost de acord cu punerea în executare a respectivei hotarâri, dovada fiind procesul verbal încheiat de executorul judecatoresc existent la dosar.

Fata de actiunea introductiva de instanta cât si fata de cererea de chemare în garantie au solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiata, întrucât, art.14 din Legea nr.10/2001 republicata, prevede ca “Daca imobilul prevazut la art. 13 alin. (1) face obiectul unui contract de concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau al unei operatiuni de leasing, persoana îndreptatita poate opta pentru restituirea în natura sau pentru masuri reparatorii în echivalent, iar în situatia optiunii pentru restituirea în natura, persoana îndreptatita se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare în contractele prevazute la alin.1 daca aceste contracte au fost încheiate potrivit legii. Din aceste motive, pârâta apreciaza ca reclamantii aveau posibilitatea de a se subroga în dreptul Primariei … si de a prelua în parte contractul de închiriere nr.80/ 20054/14.12.1998, contract ce a fost încheiat cu respectarea legislatiei în vigoare.

Pe cale de exceptie arata ca cererea de chemare în garantie nu poate fi primita de catre instanta, aceasta nefiind formulata în termenul procedural si considera ca împrejurarea ca reclamantii au înteles sa renunte la judecata cauzei în contradictoriu cu acestia, nu este de natura sa îndreptateasca pârâta SC … Târgu Jiu sa formuleze prezenta cerere de chemare în garantie, care nu are nicio motivatie, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiata.

În cauza au fost efectuate expertize de specialitate topografie si contabila, iar în urma probatoriului administrat a fost pronuntata sentinta civila nr. 6245/27.09.2010, prin care s-au respins exceptiile invocate de S C … si S C … SRL, a fost respinsa actiunea principala si cererile de chemare în garantie formulate de S C … SRL în contradictoriu cu SC …SRL, Primaria … si Consiliul Local ….

Reclamantii au declarat recurs împotriva acestei sentinte , iar prin decizia nr. 153/26.01.2011 pron. la Tribunalul Gorj , Sectia civila,s-a admis recursul, s-a casat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Prin decizia de casare, care este obligatorie pentru instanta investita cu rejudecarea cauzei, s-a retinut în mod irevocabil ca , în mod gresit instanta de fond a retinut ca nu exista la dosar o dispozitie de restituire a suprafetei de 143 mp, care sa le confere reclamantilor dreptul de proprietate si pe cale de consecinta sa utilizeze de actiunea în revendicare si ca dreptul de proprietate al reclamantilor este dovedit potrivit procedurilor reglementate de art. 25 din Legea 10/2001, procesul verbal de punere în executare a deciziei 8507/24 oct. 2006 si mentiunile înscrise în cartea funciara fac pe deplin dovada dreptului de proprietate .

S-a mai retinut, prin aceeasi decizie, ca instanta de fond a respins actiunea în revendicare fata de Primaria Municipiului …, încalcând principiul disponibilitatii partii si dispozitiile art. 304 pct. 6 c.pr.civ. acordând ceea ce nu s-a cerut, în raport de precizarea facuta la 6.11.2008 ( fila 130 dosar nr. 6673.3/318/2007), prin care reclamantele renunta de a se mai judeca în revendicare si pretentii fata de Primaria Municipiului … , aratând ca , pe cale de consecinta, fata de aceasta pârâta instanta trebuia sa ia act de renuntare la actiune, ramânând în continuare învestita cu cererea de chemare în judecata fata de celelalte pârâte (SC …SRL, SC … SRL si SC … SRL si SC …SRL ), aratându-se ca temeiul de drept al actiunii fata de aceste pârâte îl constituie dispozitiile art. 480, 493 si 494 .

De asemenea, s-a apreciat prin decizia de casare, ca cererea din 9 iulie 2007 a SC … SRL intitulata cerere de chemare în garantie a SC R…SRL , cu care a încheiat un contract de închiriere, desi a fost întemeiata pe dispozitiile art. 60 C.pr.civ., instanta nu a pus în discutie aceasta cerere, în realitate, fata de cuprinsul acesteia, stabilind instanta de recurs ca este vorba de aratarea titularului dreptului, cerere ce se întemeiaza pe dispozitiile art. 64 C.pr.civ. si care nu a fost solutionata.

S-a mai aratat în decizia de casare ca nici cererea depusa de SC … SRL prin care a chemat în garantie Primaria Mun. .. si Consiliul Local .. nu a fost analizata în raport de dispozitiile art. 60 C.pr.civ., instanta de fond respingând cererile, fara o analiza a lor si fara a se conforma dispozitiilor art. 61- 63 C.pr.civ.

S-a dispus asadar, admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea spre rejudecare, cu indicatia ca instanta sa analizeze cererea reclamantilor, cererea de chemare în garantie si cererea privind aratarea titularului dreptului , în raport de dispozitiile art. 480, 482, 483 c.civ.

Cu ocazia rejudecarii , cauza a fost înregistrata cu nr. 6676.3/2007*, pe rolul sectiei civile.

În cauza nu au mai fost administrate alte probatorii, considerându-se ca au fost administrate în cele doua cicluri procesuale suficiente probatorii, astfel încât, tinând cont si de îndrumarile instantei de recurs si de probele administrate, sa se poata pronunta solutia în cauza.

Analizând actele si lucrarile dosarului, raportat la probatoriile administrate si la indicatiile deciziei de casare, instanta apreciaza ca actiunea reclamantilor este întemeiata doar în parte.

În acest sens, se retine ca reclamantilor le-a fost recunoscut dreptul de proprietate pentru suprafata de 143m.p. situat în Piata centrala -parcare, prin hotarâre judecatoreasca si irevocabila respectiv prin decizia nr. 8507/24.10.2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata în temeiul Legii nr. 10/2001, aspect stabilit irevocabil si prin decizia de casare, care este obligatorie pentru instanta investita cu rejudecarea cauzei. Astfel, s-a retinut ca în acest context, pentru existenta dreptului de proprietate al reclamantilor nu mai este necesara dispozitia de restituire a suprafetei de 143 mp, care sa le confere reclamantilor dreptul de proprietate, el fiind dovedit potrivit procedurilor reglementate de art. 25 din Legea 10/2001, procesul verbal de punere în executare a deciziei 8507/24 oct. 2006 si mentiunile înscrise în cartea funciara, care, potrivit considerentelor din decizia nr. 153/2011 a Tribunalului Gorj, fac pe deplina dovada dreptului de proprietate .

Din probatoriile administrate, rezulta ca reclamantii au fost pusi în posesie de catre executorul judecatoresc pe acest teren, în luna aprilie 2007, cf. procesului verbal nr. 100 /E/2007 din 04.04.2007 al executorului judecatoresc …, ocazie cu care s-a constatat prin procesul verbal ca pe terenul pe care s-a realizat punerea în posesie exista un spatiu comercial proprietatea numitului …, care prezinta contractul de închiriere nr. 80/20054 din 15.12.1998 încheiat cu Primaria TG.- JIU.

De altfel, chiar din declaratia reclamantei …, fila 130 dos. 6676.3/318/2007, rezulta ca celelalte constructii ce se aflau pe teren au fost ridicate de catre societatile comerciale chiriasi. Este adevarat ca din aceasta declaratie rezulta ca au fost ridicate la data de 27.06.2007, dar instanta retine ca ele nu au fost consemnate în procesul verbal de executare silita din aprilie 2007, astfel ca, apreciaza ca acest act fiind unul cu data certa, este mai elocvent în acest sens si retine ca la momentul punerii în posesie a reclamantilor, terenul era ocupat numai de S.C….SRL, aceasta fiind beneficiarul contractului de închiriere nr. 80/20054 din 15.12.1998 încheiat cu Primaria ….

Se mai retine de catre instanta ca si din raportul de expertiza specialitatea topografie ce a fost depus la dosar la data de 22.01.2009 rezulta ca terenul în litigiu este situat în intravilanul Municipiului Tg.- Jiu, tarlaua .., parcela …, cu vecini la N, E, S si V – proprietate Municipiul …, ca terenul era folosit la acel moment, deci dupa punerea în posesie a reclamantilor, în scop de parcari si cai de acces la acestea, detentor fiind SC … SRL în baza contractului de închiriere nr.80/20054/15.12.1998.

Fata de situatia de fapt retinuta si fata de caracteristicile actiunii în revendicare, care se retine ca este actiunea reala prin care proprietarul neposesor solicita posesia bunului sau de la posesorul neproprietar si care detine în mod nelegal bunul, instanta apreciaza ca actiunea având ca obiect revendicarea terenului este întemeiata în ce priveste pe pârâta SC … SRL, ca reclamantii au facut dovada, în conditiile prevazute de disp. art. 1169 C. civ., a faptului ca sunt titularii dreptului de proprietate si a faptului ca terenul se afla în posesia pârâtei SC … SRL.

Din aceste motive si vazând si disp. art. 480 C. civ., instanta urmeaza sa oblige pârâta SC —SRL sa lase reclamantilor în deplina proprietate si linistita posesie terenul descris în actiune si în raportul de expertiza efectuat în cauza de expert ….

Cât priveste celelalte pârâte, instanta retine ca referitor la actiunea fata de Primaria Municipiului …, prin decizia de casare nr. 153/2011, s-a retinut ca instanta de fond nu se mai poate pronunta, deoarece ar încalca principiul disponibilitatii partii si dispozitiile art. 304 pct. 6 c.pr.civ. acordând ceea ce nu s-a cerut, întrucât, în raport de precizarea facuta la 6.11.2008 ( fila 130 dosar nr. 6673.3/318/2007), prin care reclamantele renunta de a se mai judeca în revendicare si pretentii fata de Primaria Municipiului … instanta urmeaza sa ia act de renuntare la actiune, ramânând în continuare învestita cu cererea de chemare în judecata fata de celelalte pârâte (SC … SRL, SC … SRL si SC … SRL si SC …SRL ), aratându-se ca temeiul de drept al actiunii fata de aceste pârâte îl constituie dispozitiile art. 480, 493 si 494 Cod civil .

Privitor la actiunea în revendicare fata de aceste pârâte se retine ca reclamantii nu au facut dovada ocupatiunii în prezent a terenului de catre aceste pârâte, astfel ca, actiunea este neîntemeiata, nefiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 480 C. civ.

De asemenea, fata de probatoriile administrate si de declaratia reclamantelor de la fila 130 dosar nr. 6673.3/318/2007, în cauza nu mai sunt aplicabile dispozitiile art.493,494 C. civ. referitoare la accesiune privind constatarea dreptului de proprietate a reclamantilor asupra constructiilor de pe teren, în baza dreptului de accesiune, deoarece din probe rezulta ca la acest moment pe teren nu mai exista constructii, ci este ocupat doar cu locuri de parcare si cu drumuri de acces la acestea.

Din aceste motive, instanta apreciaza ca este neîntemeiata actiunea fata de celelalte pârâte.

Cât priveste actiunea în pretentii, constând în lipsa de folosinta a terenului, se retine ca în cel de -al doilea ciclu procesual s-a administrat proba cu expertiza prin care s-a dispus evaluarea contravalorii despagubirilor datorate reclamantilor ca urmare a lipsei de folosinta a terenului în suprafata de 143 mp situat în Tg.- Jiu, zona …, fiind calculata aceasta lipsa de folosinta prin chiria pe fiecare pârât în parte.

Cu ocazia rejudecarii, instanta a apreciat ca aceasta proba nu mai era utila cauzei, atât timp cât reclamantii au renuntat, conform celor retinute în decizia de casare, la judecata actiunii în contradictoriu cu Primaria …. Pentru a ajunge la acest rationament instanta a avut în vedere ca terenul este folosit de pârâta SC … în baza unui contract de închiriere nr.80/20054/15.12.1998, încheiat pe durata de 20 ani si ca în baza acestui contract locatarul achita chirie catre cocontractantul sau, respectiv, Primaria …. Prin urmare, cel ce se bucura de o folosinta nejustificata a terenului nu este S C …., care plateste chirie în baza acestui contract, pe care partile contractante, respectiv Primaria …, nu a efectuat acte materiale în vederea desfiintarii lui în momentul în care a aflat ca reclamantii au dobândit proprietatea terenului ci, dimpotriva, s-au bucurat mai departe de fructele terenului, ci cel care încaseaza aceasta chirie.

Aceeasi este situatia si cu celelalte pârâte care, asa cum am aratat, în prezent nu mai ocupa terenul, dar si atunci când l-au ocupat nu l-au folosit gratuit ci au achitat cocontractantului lor chirie; prin urmare, nefiind dovedita reaua credinta si achitându-se chirie pe terenul folosit, instanta apreciaza ca ele nu mai datoreaza alte sume de bani reclamantilor în calitate de proprietari ai terenului ci acestia trebuie sa recupereze fructele civile ale terenului în raport de principiul îmbogatirii fara justa cauza, de la cel ce s-a bucurat pe nedrept de aceste fructe, respectiv, de chiria încasata în conditiile în care a stiut ca nu mai este proprietar, iar nu de la locatarii care si-au achitat pretul chiriei conform contractelor încheiate.

În ce priveste sustinerea reclamantilor în sensul ca SC … nu avea drept de subînchiriere, instanta apreciaza ca acestia nefiind parte în contractul de închiriere nr.80/20054/15.12.1998, pe care îl invoca, nu dovedesc nici un interes în invocarea acestor sustineri.

Pe de alta parte, se mai retine ca sustinerea nici nu este întemeiata, contractul de închiriere nr.80/20054/15.12.1998, în baza caruia aceasta pârâta a închiriat terenul de la Primaria TG.- Jiu nici nu cuprinde o astfel de clauza, astfel ca interdictia nu se prezuma ci ea trebuia prevazuta expres în contract.

Daca s-ar admite un alt rationament în baza caruia pârâtele sa fie obligate la plata lipsei de folosinta a terenului catre reclamanti, în conditiile în care ele au achitat chirie catre cocontractantii lor si beneficiarul chiriei a fost pentru tot terenul, Primaria …, ar însemna ca aceasta din urma sa înregistreze în mod nejustificat o marire de patrimoniu cu aceste sume ce nu i se mai cuveneau de la momentul la care reclamantii au fost pusi în posesie si, corelativ, cu aceasta marire, o micsorare nejustificata a patrimoniului pârâtelor care, cu buna credinta, au achitat deja aceasta contravaloare a folosintei catre cocontractantul pe care l-a crezut îndreptatit.

Fata de acest rationament si vazând si disp.483-4887 C. civ., instanta apreciaza ca actiunea în pretentii fata de pârâtei nu este întemeiata fata de aceste pârâte, pârâtele facând dovada ca au achitat conform clauzelor contractuale chirie, iar Primaria … fiind cea care a încasat chiria în final, pe acest teren.

Având în vedere aceasta solutie în actiunea în pretentii si faptul ca cererea de chemare în garantie are un caracter subsidiar actiunii principale, iar pârâti nu au cazut în pretentii, vazând si disp. art. 60-63 si urm. C. pr. civ, instanta va respinge cererea de chemare în garantie, formulata de S.C. .. în contradictoriu cu Primaria ….

Aceeasi situatie de fapt se retine si cu privire la cererea formulata de S.C. … si încadrata de instanta de recurs ca cerere de aratare a titularului dreptului, urmând a fi respinsa, existând probe certe din care rezulta ca fiecare dintre cocontractanti au folosit terenul în baza unor contracte de închiriere si respectiv subînchiriere în conditiile expuse.

Vazând si disp. art. 274 coroborat cu art.276 C.pr. civ., instanta urmeaza sa oblige pe pârâta S.C. R…S.R.L sa plateasca reclamantilor suma de 1340 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata fiind reprezentate de taxa timbru echivalenta cererii admise(fila 27 din dosarul initial) onorariu expertiza topografica(fila 151 din dos. 6676.3/318/2007 a doua judecata) si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Ia act de renuntare la judecata cererii si precizarii, având ca obiect revendicare si pretentii, formulata de reclamantii …, …, …, cu adresa de comunicare în Bucuresti, … 3 si …, domiciliat în Tg-Jiu, str… împotriva Primariei …

Admite în parte actiunea formulata de reclamantii …, …, …, în contradictoriu cu pârâta S…, cu sediul în Tg-Jiu, str. …, jud. Gorj si obliga aceasta pârâta sa lase reclamantilor în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 143 m.p., astfel cum este descrisa în raportul de expertiza efectuat în cauza de expert .., situata în Tg-Jiu, Piata …

Respinge actiunea reclamantilor, având ca obiect pretentii, formulata si precizata în contradictoriu cu pârâta S.C. .. S.R.L.

Respinge actiunea având ca obiect revendicare si pretentii, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamanti, în contradictoriu cu pârâtele S.C. .. S.R.L, cu sediul în Tg-Jiu, … jud. Gorj, S.C. … S.R.L., cu sediul în Tg…, jud. Gorj si S.C. … S.R.L, cu sediul în Tg-Jiu, str…, jud. Gorj.

Respinge cererea de chemare în garantie, formulata de S.C. … SRL în contradictoriu cu Primaria … si Consiliul Local …

Respinge cererea de aratare a titularului dreptului, formulata de S.C. … S.R.L., în contradictoriu cu S.C. R…SRL., cu sediul în Tg-Jiu, .., jud. Gorj, în cadrul Complexului Comercial …

Obliga pârâta S.C. .. S.R.L sa plateasca reclamantilor suma de 1340 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 31 mai 2011, la judecatoria Tg.- Jiu.

Presedinte,

JANETA POPESCU

Grefier,

ALINA-MARIA GHIMIS

J.P. 15 Iunie 2011

13ex.

1