Revendicareimobiliara Proprietate privată


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 8231

Sedinta publica de la 06 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta de judecata din data de 29.11.2010, privind pe reclamantul AB si pe pârâta CD, având ca obiect revendicare imobiliara.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , se constata depuse la dosar prin serviciul registratura concluzii scrise ale reclamantului , dupa care, deliberând, instanta pronunta , urmatoarea sentinta civila.

JUDECATA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr. 13514/318/2009 reclamantul AB a chemat în judecata pe pârâta CD, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata pârâta sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul situat în extravilanul comunei Balesti, sat Cornesti, judetul Gorj, tarlaua 123, parcela 1145 în suprafata de 1755 mp., si învecinat la Nord cu mostenitorii lui CV , la Est cu Canalul Ieruga Jales , la Sud cu mostenitorii lui BC si la Vest cu DC 1088, conform titlului de proprietate 0010718/12.12.2005, sa-i restituie uzufructul pe ultimii trei ani, în cuantum de 500 lei, reprezentând contravaloarea culturii de grâu, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca este proprietarul terenului descris mai sus , ca prin procesul verbal 9913/21.11.2002 a fost pus în posesie , ca, pârâta îl cultiva cu grâu si varza desi stie ca nu are nici un drept , evaluând terenul la 1000 lei.

În drept, îsi întemeiata actiunea pe art. 480 si 483 cod civil.

În dovedire, depune taxa de timbru aferenta cererii, titlul de proprietate , procesul verbal de punere în posesie, schita terenului, adresa 4454/2006.

Pârâta legal citata, depune întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii cu cheltuieli de judecata, motivând ca nu este vecina cu reclamantul, între ei fiind mostenitorii lui CV, ca, schita depusa de catre reclamant a fost modificata în anul 2006, fiind modificat si titlul de proprietate al acestuia, ca nu s-a respectat regula unanimitatii întrucât sunt mai multi mostenitori ai autorului TP, care nu cunosc despre acest proces, ca desi s-au modificat actele reclamantului, acesta se foloseste de actele vechi.

Ataseaza adresa 11586/2009, schita teren , conform s.c. 1192/1995.

Reclamantul depune raspuns la întâmpinare, prin care arata ca între mostenitorii lui TP a intervenit un act de partaj voluntar autentificat sub nr. 2750/2009, iar terenul de la punctul 14 si descris în actiune a intrat în lotul reclamantului. Mai precizeaza ca, nu au relevanta inadvertentele dintre titlul de proprietate si procesul verbal de punere în posesie, deoarece titlul a fost modificat potrivit sentintei civile nr. 2376/2006 si ca nu exista alte acte anexate la acestea, atasând act de partaj voluntar.

În cauza, se administreaza proba cu înscrisuri respectiv s.c. 2376/2007, adresa 12471/2009, cu schita terenului, adresa 11586/2009 la care se ataseaza s.c. 1192/1995, adresa 12663/2009 la care ataseaza actele amintite anterior, proces verbal de punere în posesie 17584/2005 cu schite anexe , adresa 13469/2009, HCJ 50/1991 si actele care au stat la baza acesteia, adresa 824/2010 si 1129/2010 la care se ataseaza proiectul parcelar, adeverinta 4083/2010 cu schita terenului si proces verbal de punere în posesie , adresa 10313/2010 , 10761/2010, proba cu interogatoriul reclamantului si pârâtei, proba cu martori, fiind ascultati martorii UI, BG, CN , CN, proba cu expertiza tehnica efectuata de expert topograf CD si raspunsurile la obiectiuni întocmite de acelasi expert , concluzii scrise din partea reclamantei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

De pe urma defunctului TP, pe numele mostenitorilor acestuia prin care si reclamantul, se elibereaza titlul de proprietate 0010718/12.12.2005, titlu în care este inclusa suprafata de teren de 1755 mp în tarla 123, parcela 1145. S-a eliberat si proces verbal de punere în posesie 9913/ 11.11.2002. Prin actul de partaj voluntar autentificat sub nr.2750/25.05.2007 la BNP SB , reclamantului i s-a atribuit în lot terenul descris anterior.

Ulterior prin sentinta civila 2376/2006 a Judecatoriei Tg-Jiu este obligata comisia judeteana Gorj sa modifice titlul de proprietate 0010718/12.12.2005 prin altele sa se modifice vecinii din tarla 123, parcela 1145 la N-mostenitori CV iar la S-mostenitori BC, celelalte vecinatati ramânând neschimbate, respectiv, la E-Ieruga Jales iar la V-drum exploatare 1088.

Pârâta formuleaza cerere de reconstituire a dreptului de proprietate iar prin HCJ 50/1991 se valideaza suma de 0,64 ha pe numele autorului DV în punctele Crivina si Slatioara conform sentintei civile 1192/1955. Datorita formei geometrice neregulate a tarlalei si nerespectarea amplasamentelor si a dreptului de proprietate a unor cetateni, comisia locala Balesti lucreaza la închiderea tarlalei respective pe suprafata si dimensiuni în colaborare cu OCPI Gorj iar dupa finalizarea acestuia se va întocmi documentatia în vederea eliberarii titlului de proprietate , aspecte relatate în adresa 11586/2009 emisa de Comisia Locala Balesti si existenta la fila 29.

Din declaratiile martorilor ascultati coroborate cu interogatoriile partilor, se retine ca pârâta îsi foloseste înca din anul 1991 vechiul sau amplasament pe care are cultivat grâu si varza, iar între parti se afla pozitionat martorul CN, martor ce precizeaza ca de fapt terenul reclamantului este folosit de catre CN întrucât nu si-a respectat latimea terenului. Chiar martorul CN recunoaste ca pârâta a folosit acelasi teren înca din 1990 dar nu poate preciza daca respecta tarusii batuti de comisia locala la punerea în posesie.

Prin adresa 824/28.01.2010 emisa de comisia locala se precizeaza ca reclamantul nu a fost identificat în planul parcelar însa i s-a eliberat titlu de proprietate potrivit sentintei civile 2376/2006 pe amplasamentul indicat de reclamant. Aceleasi concluzii se retin si în raportul de expertiza efectuat în cauza de expert tehnic CD. Astfel, în urma identificarii terenului din litigiu s-a concluzionat ca terenurile din zona nu corespund ca si ocupatiune cu planul parcelar al comisiei locale, astfel lungimea de 214 m ce a fost trecuta în procesul verbal al reclamantului nu corespunde cu lungimea din teren respectiv, 250 m aratând ca terenului nu îi corespunde aliniamentul ca directie deoarece nu este în prelungirea acestuia însa latimea este corecta. Se mai retine în raportul de expertiza ca pârâta nu se învecineaza cu reclamantul, acesta având teren spre sud fata de aceasta iar între parti fiind mostenitorii CN.

Aceste concluzii au fost reanalizate ca urmare a proiectului parcelar depus la dosar, astfel expertul concluzioneaza ca ambele terenuri ale partilor au fost deplasate spre sud, proiectul parcelar necorespunzând realitatii din teren însa din proiectul parcelar, stâlpul retelei electrice se afla la sud de terenului mostenitorilor lui UI.

Instanta constata ca de fapt desi litigiul se poarta doar între cele doua parti, în realitate toti vecinii din tarlaua 123 au aceleasi probleme întrucât proiectul parcelar nu corespunde cu realitatea din teren. Atât timp cât din toate probele administrate se retine ca pârâta a folosit terenul respectiv înca din anul 1990 fara sa-si modifice amplasamentul iar aceasta nu se învecineaza cu terenul reclamantului înscris în titlu de proprietate, nu se pot retine îndeplinite conditiile revendicarii, respectiv, adevaratul proprietar neposesor formuleaza actiune împotriva posesorului neproprietar. Instanta aminteste faptul ca în zona exista numeroase litigii datorita nerespectarii amplasamentelor în teren fata de proiectul parcelar, singura solutie fiind ca toti vecinii din tarlaua 123 sa solicite comisiei locale sa fie repusi în posesie conform proiectului parcelar. Acesta a fost si motivul pentru care instanta a respins revenirea cu adresa la expert întrucât acesta precizeaza foarte clar în raspunsul la obiectiuni ca este obligatia comisiei locale sa verifice si sa oblige cetatenii sa respecte proiectul parcelar dupa cum a fost întocmit si trasat în teren.

Nu este de neglijat nici cauza Draica împotriva României,definitiva la data de 03.09.2008, în care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca desi instantele de judecata din Gorj au retinut corect ca nu se pot anula acte de proprietate ce se suprapun , respingându-se motivat actiunile în revendicare si anulare titlu de proprietate, singurul vinovat de aceasta situatie se face Comisia Locala Cîlnic ce nu a pus în posesie în mod corect pe toti cetatenii din zona respectiva, nu numai partile ce au avut numeroasele litigii, aspect de altfel retinut în toate expertizele de specialitate efectuate în cauzele respective. În acest fel, s-a retinut ca reclamantul desi are titlu de proprietate, acesta nu se bucura de proprietatea sa ce se suprapune cu proprietatea vecinului, fiind încalcat art.1 din Protocolul1 CEDO.

În consecinta, în baza art.480 civ urmeaza sa se respinga capatul de cerere privind revendicarea.

Vazând si cererea reclamantului prin care solicita sa se ia act de renuntarea la capatul de cerere privind uzufruct si consimtamântul pârâtei, în baza art.246 cpc, instanta va lua act de aceasta renuntare la judecarea cererii.

Cu privire la cheltuieli de judecata, instanta are în vedere disp.art.274 cpc potrivit carora cel ce cade în pretentii va fi obligat la plata acestora, instanta retinând culpa procesuala a reclamantului. Pentru termenul acordat la 16.11.2009 în 09.11.2010, culpa apartine pârâtei întrucât nu a depus întâmpinarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecata, fiind nevoita instanta sa acorde termen scurt de o saptamâna pentru ca reclamantul sa o observe. La termenul din 16.11.2009 se acorda termen pentru ca pârâta sa-si angajeze aparator, astfel nici acest termen acordat nu poate fi considerat culpa exclusiva a reclamantului. La termenul de judecata din data de 30.11.2009 s-a acordat termen pentru a se înainta la dosar actele emise de comisia locala, acte obligatorii pentru solutionarea cauzei. La termenul din 07.12.2009 s-a încuviintat proba cu martori, pârâta solicitând justificat transportul. La termenul de judecata din 18.01.2010 s-au solicitat relatii de la comisia locala. Exista termen în 01.02.2010 când se încuviinteaza expertiza si apoi un termen scurt pentru plata onorariului, transport pe care pârâta îl justifica a-l solicita. Urmeaza 7 termene de judecata acordate ca urmare a nedepunerii raportului de expertiza, situatie în care reclamantul nu are nicio culpa. Deoarece raportul de expertiza s-a depus în cauza a doua zi dupa termenul de judecata si întrucât se acordase un termen mai lung , 22.11.2010, instanta dispune preschimbarea termenului la data de 08.11.2010, data la care partile solicita termen sa observe raportul si sa formuleze eventuale obiectiuni, nefiind justificat sa solicite cheltuieli cu transportul de la reclamant. Mai urmeaza doua termene în care reclamantul formuleaza obiectiuni si altul la care expertul raspunde la obiectiuni. Cu privire la zilele pierdute de martori si pârâta aceasta nu a facut dovada suportarii acestor cheltuieli.

Fata de cele aratate anterior, pârâta justifica suportarea onorariului avocat în cuantum de 1200 lei conform chitantelor de la dosar si transportul pentru 7 termene de judecata a câte 5 lei fiecare, în total suma de 1235 lei astfel încât în baza art.274 cpc, reclamantul va fi obligat la plata sumei de 1235 lei catre pârâta reprezentând cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea cu precizarea ulterioara formulata de reclamantul AB, domiciliat în …… împotriva pârâtei CD , domiciliata ………………….

Obliga reclamantul la plata sumei de 1235 lei catre pârâta reprezentând cheltuieli de judecata .

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 06 Decembrie 2010 la Judecatoria Târgu Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. CML/ex.4.

tehnored. A.B. 17 Decembrie 2010