Revizuire – fond funciar admisa


 

Sentinta civila 1109/2010

pronuntata de Judecatoria Vinju Mare, in dosarul 1090/332/2009-

Pe rol, judecarea cererii de revizuire civilă, formulată de revizuientul S. S., împotriva sentinţei civile nr.921/29.06.2005 pronunţată în dosarul nr. 1691/2005 si a sentinţei civile nr. 1116/29.05.2008 pronunţată în dosarul nr. 713/332/2007 de Judecătoria Vînju Mare , în contradictoriu cu intimaţii Comisia locala de fond funciar Jiana , judetul Mehedinti , Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi, T.C., P.L., O.N., C.O., P.G., G.C., R.Ş., G.P. şi C. J., S. M., S.N. şi S.L.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns prezent avocat S. S. pentru revizuient , intimatul T.C., lipsă fiind ceilalţi intimaţi .

Procedura îndeplinită .

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă , apoi s-a luat act că intimatul T.C. a solicitat judecarea cererii de revizuire în lipsa apărătorului ales, după care constatându-se procesul în stare de judecată, s-a acordat cuvîntul în fond.

Avocat S.S. pentru revizuient, a pus concluzii de admiterea cererii de revizuire, aşa cum a fost formulată .

Intimatul T.C., a solicitat respingerea cererii de revizuire .

Asupra cauzei civile de faţă.

Prin decizia civilă nr. 375/R/13.03.2009 Tribunalul Mehedinţi a admis excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe , ridicată din oficiu şi a trimis cauza spre soluţionare Judecătoriei Vînju Mare , privind cererea de revizuire formulata de revizuientul S.S., împotriva deciziei civile nr. 1383/R/23.10.2008 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi , în dosarul nr. 7158/101/2008 , în contradictoriu cu intimaţii T.C. , Primăria Jiana şi Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi , reţinând că prin decizia a cărei revizuire se solicită s-a respins ca nefondat recursul , astfel că hotărârea care evocă fondul în sensul prevederilor art. 322 alin. 1 C.pr. c, este sentinţa civilă nr. 1116/29.05.2008 pronunţată de Judecătoria Vînju Mare în dosarul nr. 713/332/2007 .

În motivarea cererii, revizuientul a susţinut că , prin s.c. nr. 921/29.06.2005 pronunţată de Judecătoria Vînju Mare, în dosarul nr. 1691/332/2005 , rămasă definitivă şi irevocabilă , Comisia Locală de fond funciar Jiana şi Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi , au fost obligate să elibereze reclamantului Truşculescu Constantin , titlul de proprietate pentru suprafaţa de 7 ha teren arabil pe raza localităţii Jiana.

Ulterior , prin sentinţa civilă nr. 1116/29.05.2008 pronunţată de Judecătoria Vînju Mare, rămasă irevocabilă, prin decizia nr. 1383/R/23.10.2008 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi , Comisia Locală de fond funciar Jiana a fost obligată , să întocmească documentaţia , iar Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi , să elibereze titlul de proprietate aceluiaşi reclamant , pentru cele 7 ha teren arabil , pârâtul S.S. în calitate de preşedinte al Comisiei Locale fiind obligat să plătească daune cominatorii în cuantum de 10 lei/zi de întârziere , pînă la eliberarea titlului , motivând că , refuzul înaintării documentaţiei către Comisia Judeţeană în vederea emiterii titlului de proprietate, este nejustificat .

Tribunalul Mehedinţi, prin decizia civilă nr. 1383/R/23.10.2008 pronunţată în dosarul nr. 7158/101/2008, a respins recursul declarat de pârât, împotriva sentinţei civile nr. 1116/29.05.2008 a Judecătoriei Vînju Mare , motivînd că vinovat de această tergiversare este pârâtul , iar susţinerile sale potrivit cărora , actele ce au stat la baza pronunţării acestei sentinţe sunt false , nu a fost dovedită .

La scurt timp , după pronunţarea acestei decizii revizuientul, a obţinut rezultatul cercetărilor penale efectuate împotriva intimatului T.C. , şi a unor funcţionari din cadrul Primăriilor Jiana , Husnicioara , Căzăneşti şi Malovăţ , privind reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea intimatului pentru cele 7 ha teren arabil pe raza localităţii Jiana , rezultat materializat prin referatul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi nr. 1082/8.06.2007 şi rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr. Tr. Severin nr. 4524/P/2007 din 6.10.2008 , pe care se întemeiază cererea de revizuire .

A susţinut revizuientul că, deşi prin rezoluţia Parchetului s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul T.C. şi faţă de funcţionarii publici care au emis adeverinţele false din cadrul Primăriilor Malovăţ , Căzăneşti , Husnicioara şi Jiana , pentru infracţiunile de fals si uz de fals , întrucât a intervenit termenul de prescripţie al răspunderii penale , a solicitat ca instanţa , să se pronunţe pe cale incidentală , asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor invocate .

În dovedirea cererii, revizuientul a depus la dosar adresele nr. 1162/11.03.2008, 113731/5.10.2007 , 17/I/P/8.10.2008 , referatul nr. 1082/2007 , rezoluţia nr. 4524/P/2007 a Parchetului de pe lîngă Judecătoria Dr. Tr. Severin.

Intimatul T.C. , în apărare a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de revizuire , cu cheltuieli de judecată , susţinând că informaţiile şi relaţiile furnizate de către actualii primari , organelor de cercetare penală sunt false , atât timp cât nu a fost invitat să ofere detaliile necesare pentru a se stabili adevărata stare de fapt şi de drept în privinţa adeverinţelor considerate a fi false şi a depus copie certificat deces privind pe T.I. şi T.C. , s.p. nr. 199/4.09.2007 a Judecătoriei Vînju Mare , rezoluţia de neînceperea urmăririi penale nr. 374/P/2006 din 27.11.2006a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Mare , plângerea înregistrata la Judecătoria Vînju Mare sub nr. 978/332/2007, adeverinţele nr. 1966/17.06.2009 şi 765/15.06.2009 eliberate de către Primăria Căzăneşti şi respectiv Primăria Malovăţ .

La cererea intimatului s-au solicitat relaţii de la Comisia Locală de fond funciar Husnicioara , relaţii comunicate cu adresa nr. 1580/23.06.2009 .

Au fost introduşi în cauză în calitate de intimaţi, P.L., O.N., C.O., P. G., G.C., R.Ş., G.P. şi C.J., S.M., S.N. şi S.L., ca moştenitori ai intimatului S. T., decedat în cursul procesului , întrucât cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 322 pct., 4 C.pr. civ.

Examinând actele şi lucrările dosarului , instanţa constată şi reţine că, prin cererea de faţă , revizuientul a solicitat revizuirea sentinţei civile nr. 921/29.06.2005 a Judecătoriei Vînju Mare , rămasă definitivă şi irevocabilă , precum şi a sentinţei civile nr. 1116/29.05.2008 a aceleiaşi instanţe , susţinând existenţa cazului de revizuire reglementat de art. 322 pct. 4 C.pr. civ, ţinând cont că după pronunţarea deciziei civile nr. 1383/R/23.10.2008 , a Tribunalului Mehedinţi prin care s-a respins recursul pârâtului S.S., împotriva s.c. nr. 1116/29.05.2008 a Judecătoriei Vînju Mare , a obţinut rezultatul cercetărilor penale faţă de intimaţii T.C. şi a unor funcţionari din cadrul Primărilor Jiana , Husnicioara , Căzăneşti şi Malovăţ , privind reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea intimatului pentru 7 ha teren arabil pe raza localităţii Jiana , demers concretizat prin rezoluţia Parchetului de pe lîngă Judecătoria Tr. Severin nr.4524/P/2007 din 6.10.2008 .

Deşi prin rezoluţia de mai sus, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul T.C., şi faţă de funcţionarii publici care au emis adeverinţele false din cadrul Primăriilor Malovăţ , Cazăneşti , Husnicioara şi Jiana pentru infracţiunile de fals si uz de fals , întrucât a intervenit termenul de prescripţie al răspunderii penale , revizuientul a solicitat ca instanţa să se pronunţe pe cale incidentală asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor invocate .

A susţinut revizuientul că , prin sentinţa civilă nr. 921/29.06.2005 a Judecătoriei Vînju Mare rămasă definitivă şi irevocabilă , s-a admis acţiunea intimatului T.C. şi au fost obligate pârâtele Comisia Locală de fond funciar Jiana si Comisia Judeţeana de fond funciar Mehedinţi să elibereze reclamantului titlul de proprietate pentru suprafaţa de 7 ha teren arabil pe raza localităţii Jiana .

S-a reţinut că , potrivit adeverinţei nr. 1453/2001 emisă de Primăria Jiana şi anexei la Hotărârea nr. 106/1996 a Comisiei Judeţene , reclamantul figurează înscris în registrul agricol al comunei Jiana cu 7 ha teren arabil , şi a fost pus în posesie cu această suprafaţă .

De asemenea , Judecătoria Vînju Mare prin sentinţa civilă nr. 1116/29.05.2008 rămasă irevocabilă , prin decizia civilă nr. 1383/R/23.10.2008 a Tribunalului Mehedinţi , a admis acţiunea reclamantului T.C., şi a obligat pârâtele Comisia Locală si Comisia Judeţeană să elibereze titlul de proprietate pe numele reclamantului pentru suprafaţa de 7 ha teren arabil , pe raza comunei Jiana , iar pârâtul Stăncioiu Stelian în calitate de primar al comunei Jiana , să plătească daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere până la eliberarea titlului în cuantum de 10 lei/zi , conform art. 64 din Lg. nr. 18/1991 .

S-a constatat că , deşi prin sentinţa civilă nr. 921/29.06.2005 a Judecătoriei Vînju Mare , rămasă definitivă şi irevocabilă , s-a dispus obligarea celor două comisii să elibereze reclamantului titlul de proprietate pentru suprafaţa de 7 ha teren arabil extravilan , pe localităţii Jiana , comisia locală a refuzat în mod nejustificat să înainteze documentaţia în vederea emiterii titlului definitiv de proprietate .

Se reţine că , prin rezoluţia nr.4524/P/2007 din 6.10.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr. Tr. Severin , în baza art. 228 alin. 6 C.p.p., rap. la art. 10 lit. g , C.p.p., s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de P.L., O.N., S.T. , C.O., pentru săv. infr. prev. de art. 289 c.p. , faţă de T.C., pentru. săv. infr. prev. de art. 215 alin. 1 c.p. şi art. 291 c.p. , faţă de P.G., G.C. si R.Ş. pentru săv. infr. prev. de art. 248 c.p. şi fata de G.P. şi C.J. pentru săv. infr. prev. de art. 289 c.p., avându-se în vedere că în cauză a intervenit termenul de prescripţie al răspunderii penale .

În motivarea rezoluţiei s-a arătat că , intimatul T.C. a cerut reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 7 ha teren agricol situat pe raza comunei Jiana , ca urmare a unui transfer de teren în baza unor adeverinţe emise în fals în anul 1996 şi 2001 de reprezentanţii Primăriilor Căzăneşti , Husnicioara, Malovăţ şi Jiana , reclamantul fiind pus în posesie în lipsa existenţei hotărârii comisiei locale si fără să se întocmească proces verbal de punere în posesie , terenul nefiind la dispoziţia Comisiei Locale .

Cum în speţă a intervenit termenul de prescripţie al răspunderii penale , se apreciază de către instanţă că adeverinţele nr. 182/11.03.1996 , 216/11.03. 1996 , 410/19.10.1996 şi 1453/30.03.2001 , eliberate de către Primăriile arătate mai sus, nu au un conţinut real , fiind emise în mod fals .

Astfel , în baza adeverinţelor enumerate , intimatul a solicitat Comisiei Judeţene de fond funciar Mehedinţi , transferul terenului în suprafaţă de 7 ha pe raza comunei Jiana , iar Comisia Judeţeană prin hotărârea nr. 106/18.04.1996 a aprobat transferul respectiv .

În vederea obţinerii schimbului cerut , intimatul s-a folosit de adeverinţele nr. 182/11.03.1996 , eliberată de Primăria Husnicioara în care se arată că T. C., este moştenitorul lui T.I. şi figurează cu 4 ha teren arabil în această localitate , adeverinţa nr. 410/19.03.1996 emisă de Primăria Căzăneşti , conform căreia T. L. , moştenitoarea lui C.I. este înscrisă cu 4,50 ha din care deţine 1,5o ha în punctul Purcăreaţă şi 0,75 ha în punctul Ilov , precum şi adeverinţa nr. 216 / 11.03.1996 a Primăriei Malovăţ , potrivit căreia T.I. a figurat cu suprafaţa de 1,25 ha pe raza localităţii respective .

Se reţine însă că în, localităţile Malovăţ şi Cazaneşti , autorul intimatului T.C., nu figurează înscris în registrele agricole cu suprafeţe de teren , iar în comuna Husnicioara , acelaşi este trecut în registrul agricol din anul 1991 la poziţia nr. 19 , doar cu suprafaţa de 4,25 ha , fiind pus în posesie numai cu 1,15 ha teren conform titlului de proprietate nr. 33031/2003 .

Referitor la comuna Jiana , se constată că , intimatul a fost trecut în registrul agricol cu suprafaţa de 7 ha teren arabil , fără a exista documente care să ateste dreptul de proprietate al acestuia şi s-a emis astfel adeverinţa nr. 1453/30.03.2001 , pe care instanţa o apreciază că s-a eliberat în mod fals , fiind folosită de intimat în dosarul civil nr. 1691/2005 al Judecătoriei Vînju Mare , unde s-a admis acţiunea prin sentinţa civilă nr. 921/29.06.2005.

Deşi , în cauză , se efectuau cercetări penale în legătură cu situaţia juridică a terenului în litigiu care au relevat faptul că adeverinţele ce au stat la baza transferului terenului în litigiu şi înscrierii acestuia în registrul agricol al comunei Jiana , s-au emis în mod fals, intimatul a solicitat instanţei obligarea Comisiei Locale şi Comisiei Judeţene să-i elibereze titlul definitiv de proprietate , precum şi obligarea pârâtului S.S. la plata daunelor cominatorii , acţiunea fiind admisă prin s.c. nr. 1116/29.05.2008 de către Judecătoria Vînju Mare .

Susţinerea intimatului T.C., în sensul că informaţiile şi relaţiile oferite de către actualii primari , organelor de cercetare penală , sunt nereale , atât timp cât nu a fost invitat de către Parchet pentru a se apăra , nu poate fi primită , întrucât dacă era nemulţumit de soluţia adoptată prin rezoluţia nr. 4524/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr.Tr. Severin, avea posibilitatea să o atace la Procurorul ierarhic superior , iar apoi la instanţă , potrivit disp. art. 278 ind. 1 C.p.p.

Faţă de considerentele expuse , se apreciază de către instanţă că sunt îndeplinite condiţiile art. 322 pct. 4 C.p.c ., astfel încât cererea de revizuire , este întemeiată , urmând a fi admisă , a se anula atât sentinţa civilă nr. 921/29.06.2005 a Judecătoriei Vînju Mare pronunţată în dosarul civil nr. 1691/2005 , şi a se respinge acţiunea , cât şi sentinţa civilă nr. 1116/29.05.2008 a Judecătoriei Vînju Mare în dosarul civil nr. 713/332/2007 şi urmează a fi respinsă acţiunea .

Văzând şi disp. art. 274 C.p.c,

Admite cererea de revizuire civilă formulată de revizuientul S.S. împotriva sentinţei civile nr.921/29.06.2005 pronunţată în dosarul nr. 1691/2005 si a sentinţei civile nr. 1116/29.05.2008 pronunţată în dosarul nr. 713/332/2007 de Judecătoria Vînju Mare , în contradictoriu cu intimaţii : Comisia locala de fond funciar Jiana , judeţul Mehedinţi , Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi , T.C., P.L., O.N., C.O., P.G., G.C., R.Ş., G.P. şi C.J.,S.M., S.N. şi S.L.

Anulează sentinţa civilă nr. 921/29.06.2005 a Judecătoriei Vînju Mare , judeţul Mehedinţi , pronunţată în dosarul civil nr. 1691/2005.

Respinge acţiunea civilă având ca obiect „fond funciar” formulată de reclamantul T.C. împotriva pârâtelor Comisia Locală de fond funciar Jiana si Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi .

Anulează sentinţa civilă nr. 1116/25.05.2008 a Judecătoriei Vînju Mare, judeţul Mehedinţi , pronunţată în dosarul civil nr. 713/332/2007 .

Respinge acţiunea civilă avînd ca obiect „fond funciar” formulată de reclamantul T.C. împotriva pârâţilor Comisia Locală de fond funciar Jiana , Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi si S.S.

Obligă intimatul T.C.să plătească revizuientului Stăncioiu Stelian, 800 lei cheltuieli de judecată .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.