Revizuire fond funciar


 

 

 

 

 

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1859/270/2010 revizuire fond funciar

Înreg. 24.03.2011

SENTINTA CIVILA NR. 1313

Sedinta publica din data de 22.04.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

Presedinte – ..

Grefier – ….

Pe rol se afla judecarea cauzei civile formulata de revizuenta Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bacau împotriva intimatilor ….. si Comisia locala ….. pentru aplicarea legii fondului funciar, având ca obiect revizuire fond funciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat ……, reprezentând intimatul …., lipsind revizuienta si intimata Comisia Locala … pentru aplicarea legii fondului funciar.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, potrivit dispozitiilor art. 159/1 alin. 4 Cod procedura civila, având în vedere obiectul cauzei si prevederile art. 323 alin. 1 Cod procedura civila, instanta constata ca este competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza.

Instanta acorda cuvântul pentru formularea probatoriilor.

Avocat …. solicita încuviintarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Instanta încuviinteaza proba cu înscrisurile de la dosar ca fiind pertinenta concludenta si utila solutionarii cauzei si nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat constata cauza în stare de judecara si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ……, solicita respingerea actiunii ca inadmisibila, nefiind îndeplinite cerintele art. 322 Cod procedura civila. Sentinta a carei revizuire se solicita nu a ramas definitiva, nu exista nici o sentinta prin care în recurs sau în apel sa se invoce fondul, sentinta nr. 1976 ramânând irevocabila prin respingerea recursului ca tardiv formulat. Depune concluzii scrise si precizeaza ca nu solicita cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând, asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.03.2011 sub nr. 1859/270/2011, revizuienta Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bacau, a solicitat în contradictoriu cu intimatii ….., domiciliat în ……. si Comisia Locala ……. pentru aplicarea legii fondului funciar, judetul Bacau, revizuirea sentintei civile nr. 1976/15.07.2008 a Judecatoriei Onesti, pronuntata în dosarul nr. 2904/270/2008 solicitând schimbarea în tot a sentintei mentionate în sensul pronuntarii unei hotarâri legale si temeinice de respingere a actiunii reclamantei.

În motivarea cererii, revizuienta a aratat ca prin sentinta civila mai sus amintita s-a admis plângerea formulata de numitul …., s-a anulat Hotarârea nr. 11656/11.12.2007 si s-a dispus emiterea unei noi hotarâri pentru suprafata de 370 ha si 5280 m.p. teren cu vegetatie forestiera. Motivarea acestei sentinte s-a bazat pe actul de partaj voluntar din anul 1943 si s-a avut în vedere si Statistica padurilor din anul 1946. Conform adresei nr. 2168/01.03.2011 au fost comunicate revizuientei înscrisuri noi care, desi existau la data când s-a pronuntat sentinta, nu au fost folosite în proces, înscrisuri ce au o forta probanta prin ele însele. Înscrisul nou este „Situatia proprietarilor cu proprietati agricole de 50 de ha si mai mari”, situatie întocmita în anul 1948.

În drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 Cod procedura civila, Legea 18/1991, legea nr. 1/2000, art. 61 din regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005.

În conformitate cu prevederile art. 242 alin. 2 Cod procedura civila s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea cererii, revizuienta a depus, în copie, adresa nr.2168/01.03.2011 emisa de Directia Silvica Bacau catre Institutia Prefectului (file 3-4), situatia proprietarilor cu proprietatile agricole de 50 ha si mai mari (file 5-6).

Intimatul …. a fost reprezentat de aparator ales iar intimata Comisia Locala …… nu a formulat întâmpinare.

Intimatul a formulat concluzii scrise prin care a solicitat respingerea cererii, deoarece nu sunt îndeplinite conditiile art. 322 din codul de procedura civila si nici cele ale art. 322 pct. 5 din acelasi cod.

Instanta a încuviintat proba cu înscrisurile de la dosar ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1976/15.07.2008 a Judecatoriei Onesti, pronuntata în dosarul nr. 2904/270/2008 instanta a admis plângerea formulata de ….., a anulat Hotarârea nr. 11656/11.12.2007 si a dispus emiterea unei noi hotarâri pentru suprafata de 370 ha si 5280 m.p. teren cu vegetatie forestiera, pe numele reclamantului ca mostenitor al defunctului ………

Pentru a hotarî în acest sens, instanta, întrucât Statistica padurilor din judetul Bacau din anul 1946 (fila 60 dosar 2904/270/2008) nu a fost însotita de titlul de proprietate, conform art. 6 alin. 2 din Legea 1/2000, a acordat preferinta actului de partaj voluntar încheiat în anul 1943, în care era consemnata suprafata de 390 ha si 5.280 mp teren vegetatie forestiera.

Conform art. 322 pct. 5 din codul de procedura civila, temeiul de drept invocat de revizuienta, are în vedere situatia în care, la data pronuntarii hotarârii atacate, instanta nu a avut în vedere anumite înscrisuri, deoarece nu i-au putut fi înfatisate de parti din motive independente de vointa lor, înscrisuri care în mod vadit erau de natura a schimba solutia data. Mai mult, printre conditiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru invocarea acestui motiv de revizuire, sunt cele referitoare la existenta înscrisului la data când a fost pronuntata hotarârea, ca acesta sa nu fi putut fi produs în procesul în procesul în care s-a pronuntat hotarârea atacata, fie ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii. De asemenea, înscrisul invocat trebuie sa fie determinant, în sensul ca, daca ar fi fost cunoscut de instanta, solutia ar fi putut fi alta decât cea pronuntata.

În dovedirea cererii sale, revizuienta a anexat ca fiind un înscris nou, înscrisul denumit „Situatia proprietarilor cu proprietatile agricole de 50 ha si mai mari (file 5-6)”, înscris procurat de la Directia Judeteana Bacau a Arhivelor Nationale, asa cum reiese atât din stampila aplicata pe înscris, cât si din adresa nr. 2168 din 01.03.2011 (filele 3-4). Rezulta ca acest înscris nou, de care a înteles sa se foloseasca revizuienta, nu se încadreaza în categoria celor avute în vedere de legiuitor, înscrisul nefiind retinut de partea potrivnica si neexistând o împrejurare mai presus de vointa partilor care sa le fi împiedicat pe acestea sa prezinte acest înscris, cu atât mai mult cu cât înscrisul aflat la fila 60 din dosarul nr. 2904/270/2008, respectiv Statistica padurilor din judetul Bacau din anul 1946, este eliberat tot de Directia Judeteana Bacau a Arhivelor Nationale. Rezulta ca partea interesata, în speta revizuienta, l-ar fi putut obtine daca ar fi depus diligente în acest sens.

Dupa cum s-a aratat mai sus, o alta conditie pe care trebuie sa o îndeplineasca înscrisul nou este ca acesta sa fie determinant.

Din considerentele sentintei a carei revizuire se cere, se constata faptul ca instanta care a pronuntat-o a aplicat art. 6 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, acordând eficienta actului de partaj voluntar din anul 1943, întrucât Statistica padurilor din judetul Bacau din anul 1946 (fila 60 dosar 2904/270/2008) nu a fost însotita de titlul de proprietate, ceea ce nu este cazul nici pentru înscrisul „Situatia proprietarilor cu proprietatile agricole de 50 ha si mai mari (file 5-6)”, aspect fata de care instanta apreciaza ca înscrisul nou depus de revizuienta în acest dosar (filele 5-6) nu ar fi determinat instanta sa pronunte o alta solutie în cazul în care l-ar fi cunoscut.

Fata de cele expuse anterior, instanta constata ca nu sunt îndeplinite conditiile pentru a fi aplicat art. 322 pct. 5 din codul de procedura civila, temeiul de drept invocat de revizuienta, motiv pentru care va fi respinsa cererea de revizuire a sentintei nr. 1976 din 15.07.2008, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 2904/270/2008.

Fata de pozitia intimatului, prin aparator, instanta urmeaza sa ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de revizuire a sentintei nr. 1976 din 15.07.2008, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 2904/270/2008, cerere formulata de revizuienta Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bacau, judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatii …., domiciliat în …… si Comisia Locala ….. pentru aplicarea legii fondului funciar, judetul Bacau.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 22.04.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,