Revizuire Succesiuni, moşteniri


Titlu: revizuire

Data speţă: 09.09.2010

Prin sentinţa civilă nr.775/13.11.2009, pronunţată în dosarul nr.910/199/2009, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 12.12.2009, a fost admisă acţiunea civilă având ca obiect partaj succesoral şi ieşire din indiviziune, instanţa luând act şi încuviinţând, în temeiul art.271 şi urm.C.pr.civ., întelegerea părţilor, materializată în înscrisul intitulat „Tranzacţie”.

La data de 01.06.2010 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi o cerere de îndreptare eroare materială strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr.775/13.11.2009, în sensul de a se trece corect numărul parcelei în suprafaţă de 5749 mp, din 498/1 în 498/1/3, invocând, în susţinerea cererii, o Hotărâre a Comisiei Judeţene Bacău din data de 26.04.2010, care modifică titlul de proprietate ce a făcut obiectul dosarului, în sensul arătat de petent. Prin încheierea de şedinţă din data de 10.06.2010, pronunţată în dosarul nr.910/199/2009 al Judecătoriei Buhuşi, a fost respinsă cererea de îndreptare eroare materială.

Împotriva aceleiaşi sentinţe nr.775/13.11.2009 a formulat cerere de revizuire A. E., înregistrată sub nr. 851/199/2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi.

În cuprinsul acesteia revizuentul arată că după eliberarea hotărârii judecătoreşti nr. 775/13.11.2009 pronunţată în dosarul nr. 910/199/2010 al Judecătoriei Buhuşi, mergând la Primăria Gârleni pentru eliberarea actelor necesare întocmirii cărţii funciare, a constatat că primăria a făcut modificări în numerotarea parcelelor din cadrul tarlalei 32 şi anume parcela 498/1, în suprafaţă de 5749 m.p. care i-a revenit prin succesiune, a revenit parcela 498/1/3 modificare ce a fost aprobată şi de Comisia Judeţeană Bacău prin hotărârea nr. 14090/2010, acest aspect fiind cunoscut însă a fost constatat după eliberarea hotărârii judecătoreşti.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

Intimaţii, prezenţi,au arătat că sunt de acord cu cererea formulată.

S-au depus la dosar următoarele înscrisuri: titlu de proprietate nr. 3155/1994, sentinţa civilă nr.775/13.11.2009, pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosar nr. nr.910/199/2009, Hotărârea nr.14090/26.04.2010 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate Bacău.

În vederea soluţionării cererii de revizuire s-a ataşat dosarul nr.910/199/2009 al Judecătoriei Buhuşi în care s-a pronunţat decizia supusă revizuirii.

Analizând cererea de revizuire din perspectiva dispoziţiilor art. 322 al.5 C. proc. civ., instanţa constată că este întemeiată, urmând a admite, pentru următoarele considerente:

Revizuirea este o cale extraordinară de atac putând fi introdusă pentru motivele prevăzute în mod expres şi limitativ la art. 322 C. proc. civ.

Acest articol prevede, la punctul 5, următoarele:

Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Din înscrisurile depuse de către revizuent, în speţă Hotărârea nr.14090/26.04.2010 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate Bacău, rezultă că rectificarea titlului de proprietate supus partajării a avut loc la o dată ulterioară pronunţării hotărârii, astfel încât singura modalitate de a modifica sentinţa civilă nr.775/13.11.2009 rămâne calea revizuirii, promovată de către petent.

Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că cererea de revizuire este întemeiată, urmând a fi admisă.

După pronunţare, părţile au renunţat, în faţa instanţei, la căile de atac, în baza art.267 C.pr.civ., menţionându-se aceasta în procesul-verbal încheiat la data de 09.09.2010.