Revocare donaţie Donaţii


Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de 21.06.2010, sub nr. 5923/279/2010, reclamanta xx a chemat în judecată pe pârâtul xx, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună revocarea contractului de donaţie cu sarcină şi uzufruct viager autentificat sub nr.1655 din data de 19.05.2010, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că este proprietar al apartamentului nr.xx situat în xx, înscris în cartea funciară nr.51598 C1 U3 (provenită din conversia CF nr.12845/N/S) a municipiului Piatra Neamţ, cu nr. cadastral 336/30, în suprafaţă utilă de 46,39 mp şi suprafaţă construită de 55,59 mp.

Deoarece este o persoană în vârstă şi a dorit ca cineva să aibă grijă de ea întrucât nu are copii, reclamanta a convenit cu pârâtul, care este nepotul său, să încheie contractul de donaţie cu sarcină şi uzufruct viager. Sarcina donaţie consta în întreţinerea reclamantei cu cele necesare, respectiv medicamente, alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală pentru tot restul vieţi sale, în funcţie de nevoi şi de posibilităţile pârâtului, iar după decesul donatoarei, suportarea cheltuielilor de înmormântare şi a pomenirilor ulterioare.

De asemenea, părţile au convenit ca pârâtul să intre în stăpânirea de drept a apartamentului la data autentificării contractului, iar în stăpânirea de fapt, după decesul reclamantei, donatoarea rezervându-şi dreptul de uzufruct viager asupra bunului imobil.

De la data întocmirii contractului de donaţie, pârâtul nu a mai luat legătura cu reclamanta şi nici nu a respectat sarcina stipulată prin contract. De nenumărate ori reclamanta l-a contactat telefonic pentru a-i comunica ce nevoi are, dar fără rezultat.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.829 şi art.1020 Cod civil.

Acţiunea a fost timbrată cu 3578 lei, taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar.

În susţinere, reclamanta a depus al dosar, în copie, contractul de donaţie cu sarcină şi uzufruct viager autentificat sub nr. 1655 din 19.05.2010.

Legal citat, pârâtul dar s-a înfăţişat în instanţă pentru a preciza că reclamanta a decedat la data de 06.01.2011, conform certificatului depus la dosar şi că este singurul său moştenitor, potrivit certificatului de calitate de moştenitor nr.22 din 17.03.2011.

La data de 24.03.2011 s-a precizat de către apărătorul reclamantei că aceasta din urmă are un moştenitor şi în persoana sorei sale xx faţă de care instanţa a emis adresă pentru a preciza dacă înţelege să continue acţiunea începută de reclamantă.

Prin declaraţia autentificată sub nr.830 din 05.05.2011, xx a arătat că nu înţelege să continue acţiunea începută de reclamantă şi depunând la dosar şi declaraţia de renunţare la succesiunea acesteia autentificată sub nr.550 din 04.04.2011.

La termenul de astăzi, instanţa a invocat excepţia lipsei de folosinţă a reclamantei, excepţie pe care o apreciază ca fondată, dat fiind că reclamanta a decedat în data de 06.01.2011 şi nu există moştenitori ai săi care să continue acţiunea. În consecinţă, instanţa va admite excepţia invocată şi va respinge cererea formulată pentru lipsa capacităţii procesuală de folosinţă a reclamantei.