Revocare donaţie Succesiuni, moşteniri


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 822/06-10-2010

Şedinţa publică de la 06.10.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – SAULEA LILIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „revocare ”, formulată de reclamanta H.E. în contradictoriu cu pârâta G.M..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta H. E. asistată de avocat Bouroş Angela Serafina, pârâta G. M. şi martorii propuşi de reclamantă Munteanu Adriana, Durchi Lăcrămioara, lipsă fiind martorii propuşi de pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– cauza este la al treilea termen de judecată;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Pârâta prezentă astăzi în instanţă precizează că martorii propuşi nu au întrucât nu a avut bani ca să-i plătească motiv pentru care solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a fi citaţi în vederea audierii în contradictoriu cu reclamanta.

Reclamanta având cuvântul prin apărător arată că nu este de acord cu cererea pârâtei întrucât este a doua oară motiv pentru care solicită decăderea pârâtei din proba cu martori.

Instanţa având în vedere că de două termene consecutive pârâta nu s-a prezentat cu martorii propuşi în temeiul art. 86 Cod procedură civilă decade pârâta din proba cu martorii propuşi în contradictoriu cu reclamanta.

S-a procedat la audierea martorilor propuşi de reclamantă Munteanu Adriana, Durchi Lăcrămioara sub prestare de jurământ, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

S-a procedat la luarea interogatoriului pârâtei G.M., răspunsurile acesteia fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Apărătorul reclamantei având cuvântul arată că nu mai are cereri de formulat în prezenta cauză şi depune la dosar biletul de ieşire din spital al reclamantei FO nr. 2558, FO nr. 3410 pentru a face dovada lipsei nejustificate de la termenul anterior şi chitanţa seria ADA, nr. 000084/05-10-2010 în sumă de 800 lei, reprezentând onorariu avocat.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Reclamanta având cuvântul prin apărător solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâta având cuvântul arată că nu este de acord cu acţiunea şi nu solicită cheltuieli.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr.343/829/2010 din 7.04.2010, reclamanta H. E. a chemat in judecata parata G. M.. fiica sa, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna revocarea contractului de pentru nerespectarea sarcinilor incluse : uzufructul viager si acordarea intretinerii pe tot parcursul vietii.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca pe 20.10.1992, a incheiat un contract cu fiica sa, G.M. prin care se obliga sa-i idoneze casa si terenul afferent cu sarcina pentru parata sa-i respecte uzufructul viager si sa-i asigure intretinerea pina la moarte. Daca la incheierea contractului si in perioada urmatoare partile s-au inteles, in ultima vreme relatiile dintre mama si fiica au devenit tensonate, culminand cu violente si aceasta din urma nu si-a mai respectat obligatiile din contract.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe art. 829, 830, 1020, 1021 c. civil.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 575 lei si timbru judiciar de 3 lei.

A fost depusa la dosar avocatiala pentr reclamanta.

Parata, legal citata ,s-a prezentat la primul termen de judecata si desi nu a formulat intampinare, a depus la dosar niste precizari scrise prin care arata ca nu este de acord cu revocarea donatiei, ca a contribuit la o serie de imbunatatiri, ca a avut promisiunea mamei sa ii revina ei imobilul astfel incat sa nu fie dezavantajata fata de surorile ei care au primit una o casa si cealalta echivalentul in bani a unei case.

Au fost solicitate si incuviintate de catre instanta proba cu inscrisuri, interogatoriul paratei si proba cu martori pentru ambele parti, la termenul din 5.05.2010.

La dosar au fost depuse urmatoarele inscrisuri de catre reclamanta, in fotocopie: contractul de donatie cu schita aferenta incheiat pe 20.10.1992 autentificat sub nr/.18979 la Notariatul de Stat Bacau (filele4, 5 dosar), copie de pe cartea de identitate a reclamantei.(fila 6 dosar), doua bilete de iesire din spital pe numele reclamantei (fila 27 din dosar).

In data de 6.10.2010 a fost adminstrata proba cu interogatoriul paratei.

La termenul din 1.09.2010 au lipsit atat reclamanta cat si parata, precum si martorii incuviintati de instanta (parata nu a indicat cu lista martorii si nici nu s-a prezentat impreuna cu ei la urmatorul termen). In sedinta publica din 6.10.2010 s-a prezentat reclamanta impreuna cu cei doi martori citati in cauza si acestia au fost audiati. (filele 25, 26 dosar), iar parata a fost decazuta din proba in conformitate cu prevederile art.170 alin3 C.pr.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de donatie incheiat pe 20.10.1992 autentificat sub nr/.18979 la Notariatul de Stat Bacau reclamanta H.E. a donat fiicei sale G.M. un imobil proprietate personala dobandit prin format din casa si 1000 mp teren aferent cu rezerva uzufructului viager si cu obligatia pentru aceasta de a-i asigura intretinerea pe tot parcursul vietii. Instanta , apreciind asupra continutului contractului si a vointei reale a partilor, a calificat acest contract ca o donatie cu sarcini stipulate in favoarea donatorului, sarcina constand in obligatia paratei de a-i lasa reclamantei posesia si folosinta imobilului pana la moarte precum si de a-i acorda intretinere tot restul vietii. Intrucat donatia cu sarcini este in limitele sarcinii un contract sinalagmatic, in caz de neexecutare intervin efectele specifice contractelor sinalagmatice astfel incat reclamanta este indrituita sa se adreseze instantei cu o asemenea cerere. Referitor la temenul de introducere al actiunii, din declaratiile martorilor precum si din raspunsul la interogator al paratei rezulta fara dubiu ca neintelegerile au aparut la inceputul anului 2010, dupa moartea sotului reclamantei, moment de la care n-au mai fost in deplinite in mod corespunzator obligatiile paratei. Neindeplinirea sarcinilor asumate prin contractul de donatie, respectiv asigurarea unui trai decent si fara a o deranja din posesia si folosinta imobilului au fost dovedite prin toate mijloacele de proba administrate in cauza. Asfel, insasi parata recunoaste ca nu a dat bani mamei sale, ca a fost o singura data in vizita la spital la mama sa in conditiile in care din inscrisurile depuse si din proba testimoniala rezulta fara dubiu ca reclamanta avea nevoie sa fie ingrijita tot timpul (aspect de care se ocupa o nepoata a sa) si a avut nevoie de numeroase deplasari si internari la spital fiind in varsta si cunoscuta cardiaca (sarcina asumata tot de nepoata reclamantei.). Atitudinea paratei a fost dublata de consumul de bauturi alcoolice de fiecare data cand venea in vizita la mama sa –o data la cateva luni culminand cu violente. Martorii au declarat de comun acord ca parata nu-i acorda intretinere mamei sale si ca reclamanta a fost privata temporar de posesia si folosinta imobilului cu prilejul unui incident petrecut in Sarbatoarea de Paste 2010 cand parata, pe fondul consumului de alcool a agresat-o pe mama sa astfel incat aceasta a fost nevoita sa-si paraseasca locuinta.

Fata de situatia de fapt retinuta, instanta constata ca in ultimele luni parata nu si-a indeplinit nici una din sarcinile impuse prin contractul de donatie, ca gravitatea nerespectarii obligatiilor este ridicata cu atat mai mult cu cat intre cele 2 parti exista gradul 1 de rudenie astfel incat urmeaza sa admita actiunea asa cum a fost formulate si sa dispuna repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului.

De asemenea instnta va dispune obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta H. E., domiciliată în comuna Glăvăneşri, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâta G. M., domiciliată în loc. //, str. Gheorghe Pătraşcu, nr. 56, bloc 11, sc.2, ap.33, judeţul //.

.Dispune revocarea contractului de donaţie încheiat între părţi şi autentificat sub nr. ___ din 20 octombrie 1992 la Notariatul de Stat Bacău pentru neexecutarea sarcinilor.

Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum total de 1375 lei constând în taxa de timbru -575 lei şi onorariu de avocat – 800 lei.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06-10-2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA SAULEA LILIANA

Red/tehnored. 4 ex.

P.V.Ş./S.L.

21/25.10.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin neapelare la data de 24.11.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 24.11.2010.