Revocarea donatiei pentru survenienta de copil. Natura juridica a actiunii de revocare a donatiei pentru survenienta de copil. Necesitatea formularii actiunii de catre toti donatorii. Imposibilitatea revocarii donatiei în cazul adoptarii unui copil. Dona


C.p.cv., art.304 pct.9, 836 din Codul Civil

a.Reclamantul a solicitat instantei sa dispuna revocarea donatiei [……], ceea ce înseamna ca o atare cerere este inadmisibila, în raport de dispozitiile art. 836 Cod civil, din care rezulta ca revocarea opereaza de drept, astfel ca, instanta nu pronunta, ci constata revocarea. Acesta fiind obiectul cererii, fata de dispozitiile art. 129 alin. 6 Cod procedura civila, instanta nu putea hotarî decât asupra acestuia.

Pe de alta parte, chiar daca instanta nu a fost investita cu o cerere în restituire ca urmare a revocarii donatiei, nechemarea în judecata a tuturor partilor contractante, reprezinta un impediment cu efect peremptoriu, justificat de unicitatea actului (autentic) juridic civil, care face imposibila modificarea actului.

b. Procedura adoptarii unui copil presupune manifestarea vointei adoptatorului, ceea ce justifica neasimilarea în aceasta materie, a legaturilor de rudenie rezultând din filiatia fireasca cu raporturile dintre adoptator si copilul adoptat. Prin urmare, copilul adoptat nu se include în enumerarea limitativa a textului art. 836 Cod civil, care fiind de stricta interpretare nu poate fi extins, prin analogie, la alte categorii de persoane.

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A IV A CIVILA

DECIZIA CIVILA NR. 123

/12.03.2009

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Buftea la data de 7.02.2008, sub nr. 1159/94/2008, reclamantul B.M. a chemat în judecata pe pârâtul K.H. si a solicitat instantei sa constate, prin hotarârea pe care o va pronunta, revocarea contractului de autentificat sub nr. la Notariatul de Stat Sectorul Agricol Ilfov pentru survenienta de copil.

În motivarea cererii formulate, reclamantul a aratat ca, prin acest contract de donatie, B.V., B. M., B. M. si B. R. au donat pârâtului K. H. terenul în suprafata de 8700, situat în extravilanul comunei Tunari, Sectorul Agricol Ilfov.

La data de 10.07.2003, dupa încheierea contractului de donatie, s-a nascut B.I, conform certificatului de nastere nr. 6799 din 22. 06. 2005, acesta fiind fiul reclamantului B.M..

În drept, reclamantul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 836 si urmatoarele Cod civil.

La data de 27. 03. 2008, pârâtul K.H. a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat instantei sa constate simulat contractul de donatie si ca între parti s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare pentru care s-a platit un pret de 42.630 DM.

În drept, cererea reconventionala a fost întemeiata pe dispozitiile art. 1175 Cod civil.

La termenul din 24. 04. 2008 a fost înregistrata cererea reconventionala formulata de SC Gerofest SRL prin care a solicitat respingerea cererii principale ca neîntemeiata si admiterea cererii reconventionale, deoarece a cumparat terenul în litigiu de la pârâtul-reclamant, prin contractul de vânzare-cumparare autentificat din 12. 03. 1996.

Prin sentinta civila nr. 2841 din 29. 05. 2008, Judecatoria Buftea a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii, a luat act de renuntarea intervenientei la judecarea cererii de interventie, a disjuns cererea reconventionala formulata de pârâtul-reclamant si a dispus formarea unui alt dosar si a respins cererea intervenientei privind acordarea cheltuielilor de judecata.

Pentru a hotarî în acest fel, instanta a retinut ca actiunea nu poate fi primita, întrucât reclamantul nu are un drept propriu sau o cota parte individualizata din bunul donat, ci este coindivizar alaturi de alti trei donatori. Constatarea revocarii de drept a donatiei opereaza numai în favoarea reclamantului, care a dobândit ulterior încheierii actului, un descendent, dar este inadmisibila fata de nechemarea în judecata a celorlalti coindivizari, respectiv a mostenitorilor acestora, întrucât drepturile donatorilor nu sunt individualizate material.

Împotriva sentintei a declarat apel reclamantul, care a aratat ca, în mod gresit, instanta a respins actiunea ca inadmisibila, câta vreme nu a fost investita cu solutionarea unui capat de cerere privind repunerea partilor în situatia anterioara încheierii contractului de donatie.

Prin decizia civila nr. 294A din 23.10. 2008, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila a admis apelul, a desfiintat sentinta apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, retinând ca prin hotarârea pronuntata, prima instanta nu a analizat cererea formulata de reclamant, ci a analizat conditiile de admisibilitate ale actiunii în restituirea bunului donat, desi nu a fost investita cu solutionarea unei asemenea cereri.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâtul, întemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Recurentul apreciaza ca solutia pronuntata de tribunal este nelegala, dat fiind faptul ca obiectul pricinii de fata îl constituie un drept comun asupra terenului donat, al tuturor donatorilor, iar în conformitate cu dispozitiile art. 47 si art. 48 Cod procedura civila, participarea coindivizarilor la proces este necesara. În aceste conditii, instanta de fond nu a încalcat dispozitiile art. 129 alin. 6 Cod procedura civila, deoarece a pus în discutie necesitatea introducerii în cauza a celorlalti coindivizari, însa, reclamantul a refuzat. Pe de alta parte, din redactarea art. 836 Cod civil, rezulta ca instanta nu trebuie sa constate faptul revocarii donatiei, aceasta intervenind ope legis.

Actiunea în revocarea donatiei poate fi promovata numai în cazul în care donatarul notificat contesta revocarea donatiei si, implicit, restituirea bunului donat. Astfel, motivarea tribunalului în sensul ca instanta constata si nu pronunta revocarea, este nelegala si absurda, concluzie ce rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 838 si 840 Cod civil.

Analizând decizia recurata prin prisma criticilor formulate de recurent, Curtea a constatat ca recursul este fondat pentru considerentele ce urmeaza:

Considerentele cuprinse în decizia instantei de apel referitoare la natura juridica a revocarii donatiei pentru survenienta de copil, în sensul ca instanta este chemata sa constate revocarea întrucât aceasta se produce de drept, sunt corecte.

Trebuie observat însa, ca reclamantul a solicitat instantei sa dispuna revocarea donatiei [……], ceea ce înseamna ca o atare cerere este inadmisibila în raport de dispozitiile art. 836 Cod civil, din care rezulta ca revocarea opereaza de drept, astfel ca, instanta nu pronunta, ci constata revocarea. Acesta fiind obiectul cererii, fata de dispozitiile art. 129 alin. 6 Cod procedura civila, instanta nu putea hotarî decât asupra acestuia.

Pe de alta parte, chiar daca instanta nu a fost investita cu o cerere în restituire ca urmare a revocarii donatiei, nechemarea în judecata a tuturor partilor contractante, reprezinta un impediment cu efect peremptoriu, justificat de unicitatea actului (autentic) juridic civil, care face imposibila modificarea actului juridic în lipsa tuturor partilor contractante, care au consimtit la încheierea actului.

În ultimul rând se impune precizarea ca chiar daca s-ar trece peste aspectele anterior mentionate, fata de împrejurarea ca reclamantul a recunoscut expres în fata instantei de apel ca minorul B.I. este adoptat, solutia care se impunea era aceea de respingere pe fond a cererii, caci procedura adoptarii unui copil presupune manifestarea vointei adoptatorului, ceea ce justifica neasimilarea în aceasta materie, a legaturilor de rudenie rezultând din filiatia fireasca cu raporturile dintre adoptator si copilul adoptat. Prin urmare, copilul adoptat nu se include în enumerarea limitativa a textului art. 836 Cod civil, care fiind de stricta interpretare nu poate fi extins, prin analogie, la alte categorii de persoane.

Pentru considerentele aratate, Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 312 si 304 pct. 9 Cod de procedura civila, va admite recursul si va modifica hotarârea recurata în sensul respingerii apelului ca nefondat.