Reziliere contract pretenţii evacuare Reziliere


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5120/260/2010 Reziliere contract, PRETENŢII, EVACUARE

JUDECĂTOR: Pătraşc-Bălan Mihai-Cristinel

MOTIVARE

SENTINŢA CIVILĂ nr. 1927/2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.09.2010 sub nr. 5120/260/2010, reclamanta UAT a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii MR şi MG, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună rezilierea contractului de închiriere nr. 205/22.02.2010, evacuarea pârâţilor şi a celorlalţi membrii ai familiei din imobilul închiriat proprietatea reclamantei, obligarea pârâţilor la plata sumei de 358,7 lei reprezentând chirie restantă şi penalităţi de întârziere pentru perioada februarie 2010 – august 2010.

In motivarea cererii reclamanta a arătat că a încheiat cu pârâţii la data de 22.02.2010 un contract de închiriere pentru suprafaţa locativă proprietatea sa. Chiria a fost stabilită conform cap. 5 art. 1 din contract, la suma de 47 lei cu menţiunea că aceasta este actualizată în funcţie de rata inflaţiei până la data de 31.01. a fiecărui an. La cap. 6 din contractul de închiriere reclamanta arată că s-a prevăzut modalitatea de plată a chiriei, penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere calculate asupra sumei neachitate la termen, cât şi faptul că întârzierea la plata chiriei mai mult de 90 zile îndreptăţeşte administratorul să ceară rezilierea contractului şi evacuarea chiriaşului. Reclamanta mai arată că începând cu luna februarie a anului 2010 pârâţii nu încetat orice plată, deşi continuă să folosească spaţiul locativ proprietatea sa, acumulând o datorie de 358,7 lei reprezentând chirie restantă şi penalităţi de întârziere pentru perioada februarie 2010 – august 2010.

In drept, reclamanta a invocat prevederile art. 1429 pct. 2, art. 1073, art. 1439 alin. 2 cod civil, art. 25 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, art. 17 din Legea nr. 146/1997.

In dovedirea pretenţiilor sale reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri(fila 4-10 dosar).

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

Legal citaţi, pârâţii nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nu au depus întâmpinare.

La termenul din 22.04.2011 reprezentantul reclamantei arată că pârâţii au achitat suma de 329 lei reprezentând chirie restantă pentru perioada februarie 2010 – august 2010, astfel că micşorează petitul la suma de 29,7 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru perioada februarie 2010 – august 2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 22.02.2010 între părţi s-a încheiat contractul de închiriere nr. 205 prin care se închiria pârâţilor imobilul proprietatea reclamantei. Conform cap. 7 din contract, reclamanta se obliga să asigure la predarea spaţiului buna funcţionare a acestuia, să verifice periodic instalaţiile apartamentului şi să constate modul de exploatare al acestora, să ia deciziile necesare privind buna funcţionare a spaţiului închiriat.

Conform cap. 8 art. 19 din contract, chiriaşii se obligă să plătească lunar chirie, iar în cazul neplăţii la timp a acesteia să plătească majorările de întârziere stipulate în contract. In

cazul întârzierii la plata chiriei mai mult de 90 de zile, contractul se consideră reziliat de drept şi se va trece la evacuarea pe cale administrativă a chiriaşilor.

Din actele depuse la dosarul cauzei precum şi din precizările formulate de reprezentantul reclamantei la termenul din 22.04.2011 rezultă că pârâţii au achitat parţial debitul datorat, rămânând de achitat suma de 29,7 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru perioada februarie 2010 – august 2010.

Plata chiriei reprezintă una din obligaţiile principale ale locatarului, a cărei nerespectare îl îndreptăţeşte pe creditorul obligaţiei să solicite potrivit art. 1021 fie executarea silită, fie rezilierea convenţiei. Rezilierea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic care constă în încetarea contractului pentru viitor. După cum rezultă din precizările făcute de reclamantă, pârâţii au achitat parţial debitul datorat.

Având în vedere că pârâţii nu au făcut dovada achitării integrale a debitului solicitat prin cererea de chemare în judecată, instanţa constată că sunt îndeplinite în cauză condiţiile legale şi contractuale pentru a dispune rezilierea contractului de închiriere, motiv pentru care va admite capătul de cerere privind rezilierea contractului de închiriere nr. 205/22.02.2010 şi va dispune rezilierea acestuia.

Cu privire la capătul de cerere privind evacuarea, instanţa apreciază că acesta este un capăt de cerere accesoriu rezilierii, raportat la cap. 6 art. 11 din contractul încheiat de părţi. Potrivit acestor clauze contractuale, în cazul întârzierii la plata chiriei mai mult de 90 de zile, contractul de închiriere se consideră reziliat de drept, iar proprietarul va trece la evacuarea pe cale administrativă a chiriaşilor. Prin urmare, în acest caz evacuarea apare ca un efect al rezilierii. Ca urmare a rezilierii contractului, instanţa constată că pârâţii nu mai sunt în posesia unui titlu locativ care să le permită ocuparea apartamentului, astfel încât instanţa va admite şi cererea reclamantei de evacuare a pârâţilor din acest apartament.

Cu privire la capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata sumei de 29,7 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru perioada februarie 2010 – august 2010 instanţa reţine că reclamanta a furnizat pârâţilor servicii locative în baza contractului de închiriere nr. 205/22.02.2010. La data introducerii acţiunii reclamanţii datorau pârâtei suma de 358,7 lei reprezentând chirie restantă şi penalităţi de întârziere pentru perioada februarie 2010 – august 2010. Aşa cum rezultă din precizările reclamantei formulate la termenul din 22.04.2001, pârâţii au achitat parţial debitul datorat, respectiv suma de 329 lei. Coroborând acest aspect cu atitudinea procesuală a pârâţilor care nu au formulat întâmpinare şi nici nu s-au prezentat în instanţă, instanţa apreciază că reclamanta a făcut dovada existenţei debitului datorat de pârâţi, astfel că va obliga pârâţii la plata sumei de 29,7 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru perioada februarie 2010 – august 2010.

Potrivit art. 274 cod procedură civilă, partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată.

Având în vedere că instanţa a admis capătul de cerere privind evacuarea pârâţilor, va admite pe cale de consecinţă şi cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru în cuantum de 8 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei achitată de reclamantă pentru acest capăt de cerere.