Reziliere de drept a contractului. Pact comisoriu de ultim grad Reziliere


Sentinta civila nr. 2081 /11.02.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 7.05.2009 reclamantii B.R.P , B. D., C.A.M., C. D. au chemat in judecata pe paratele S.C. M G I S.R.L., SC Y C SRL si S.C. S S.R.L. solicitand instantei pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate ca la data de 20.12.2008 a intervenit incetarea contractului de închiriere incheiat la data de 22.10.2007, intre reclamanti, in calitate de Locator, si S.C. M G I S.R.L., in calitate de Locatar, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice – sector 3 sub nr. 156577 din 05.11.2007, ca urmare a rezilierii contractului pentru culpa locatarului; in subsidiar, in măsura admiterii cererii de la primul capăt de cerere, ca si consecinţa, solicita sa se constate ca la data de 20.12.2008 a intervenit incetarea contractului de comodat din data de 26.08.2008 incheiat intre S.C. M G I S.R.L. si S.C. S S.R.L. precum si încetarea contractului de comodat din data de 14.01.2008 incheiat intre S.C. M G I S.R.L. si S.C. Y C S.R.L., urmare a desfiinţării titlului locatarului principal.

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca potrivit art. 5.2 din contract in cazul in care locatarul nu isi va indeplini oricare dintre obligatiile prevazute in contract, cand nu este prevazut nciun termen, in 10 zile dupa primirea unei notificari in acest sens de la locator, locatorul va putea considera prezentul contract rezolvit de drept, fara a fi necesara punerea in intarziere sau trecerea vreunui termen si fara orice alta formalitate prealabila, inclusiv dar fara a se limita la obtinerea unei hotarari judecatoresti.

Avand in vedere ca S.C. M G I S.R.L. nu si-a indeplinit obligatiile mai sus mentionate in termenul de 10 zile la expirarea acestui termen (si anume 20.12.2008) a intervenit pactul comisoriu prevazut de art.5.2 din contractul de inchiriere.

In drept: art.969,970 C.civ., art.111 C.p.civ.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine ca potrivit art.5.2 din contract in cazul in care locatarul nu isi va indeplini oricare din obligatiile sale in termenele prevazute in contract sau de reglementarile legale in vigoare sau cand nu este prevazut nici un termen, in termen de 10 zile dupa primirea unei notificari in acest sens de la locator, locatorul va putea considera prezentul contract desfiintat de plin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere sau trecerea vreunui termen si fara orice alta formalitate prealabila, inclusiv dar fara a se limita la obtinerea unei hotarari judecatoresti.

Prin actul aditional nr.3 la contractul de inchiriere (f.12) locatarul S.C. M G I SRL recunoaste ca a intarziat cu plata chiriei si datoreaza penalitati de intarziere de 4880 Euro iar locatorul este de acord sa renunte la aceste penalitati cu conditia sa i se returneze suma de 10.000 lei

La data de 14.01.2008 intre parata S.C. M G I S.R.L., in calitate de comodant si SC Y C SRL in calitate de comodatar s-a incheiat un contract de comodat avand ca obiect imobilul din str. Fetitelor nr.7, sector 3 (f.13-14). In cuprinsul contractului de comodat mentionat anterior se face mentiunea ca reclamantii, in calitate de coproprietari ai spatiului inchiriat isi exprima in mod expres consimtamantul pentru folosinta gratuita a spatiului cu destinatia de sediu social al SC Y C SRL.

La data de 26.08.2008 intre parata S.C. M G I S.R.L., in calitate de comodant si parata SC S SRL in calitate de comodatar s-a incheiat un contract de comodat avand ca obiect imobilul din str. Fetitelor nr.7, sector 3 (f.15-16), reclamantii, in calitate de coproprietari ai spatiului inchiriat exprimandu-si in mod expres consimtamantul pentru folosinta gratuita a spatiului cu destinatia de sediu social al SC S SRL.

La data de 10.12.2008 reclamantii au notificat- prin intermediul BEJA P S si P F- societatea parata SC M G I SRL cu privire la neindeplinirea obligatiilor contractuale referitoare plata chiriei si a penalitatilor de intarziere (f.29-32).

Fata de situatia de fapt retinuta anterior si avand in vedere ca parata SC M G I SRL nu si-a indeplinit obligatiile contractuale in termen de 10 zile de la primirea notificarii din partea reclamantilor instanta retine ca a operat pactul comisoriu de ultim grad cuprins in art.5.2 din contractul partilor.

Prin urmare va constată rezilierea de drept a contractului de închiriere încheiat la data de 22.10.2007 între reclamanţi şi pârâta S.C. M G I S.R.L.

Referitor la cererea reclamantilor de constatare a incetarii contractelor de comodat incheiate de parata SC M G I SRL, instanta retine ca efectele contractului de comodat se sting prin reziliere in caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar. In aceasta situatie comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale desi contractul este unilateral .

In speta reclamantii nu sunt parte in contractele de comodat incheiate de SC M G I SRL, acestea fiind contracte unilaterale care nu creeaza obligatii decat in sarcina comodatarului. De altfel, potrivit art.5 din contractele de comodat incheiate la data de 14.01.2008 si respectiv 26.08.2008 (f.14,16) acestea inceteaza de plin drept prin ajungere la termen sau in cazul in care comodatarul nu isi executa obligatiile asumate in termen de 30 zile de la data primirii notificarii comodantului in acest sens.

Prin urmare cererea reclamantilor, terti fata de contractul de comodat, de a constata incetarea contractelor de comodat incheiate de parata SC M G I SRL este neintemeiata.